Kritiky.cz > Recenze knih

Cvičebnice sebelásky – cesta k sobě samé

„Představte si, jaké by to bylo cítit se oprav­du svo­bod­ná, spo­ko­je­ná a šťast­ná. Věřit si, moci se spo­leh­nout sama na sebe, umět se za sebe posta­vit, nene­chat se ovliv­ňo­vat oko­lím.... Read more »

Anna Elliotová

Romány Jane Austenová mají podob­nou nos­nou myš­len­ku, popi­su­jí totiž osu­dy žen ve vik­to­ri­án­ské Anglii, osu­dy, kte­ré byly z vel­ké čás­ti určo­vá­ny posta­ve­ním ženy v teh­dej­ší spo­leč­nos­ti a z toho vyplý­va­jí­cích ome­ze­ných mož­nos­tí její­ho... Read more »

Opravdové zločiny 2

V tom­to vydá­ní kni­hy jsou navíc čty­ři roz­ho­vo­ry, opro­ti pod­cas­tu. Druhý díl mi při­pa­dal mno­hem lep­ší a pro­pra­co­va­něj­ší než prv­ní. Je fajn se dozvě­dět spous­tu nových infor­ma­cí, a moc mě kni­ha bavi­la.... Read more »

STÍNY NAD PRAHOU

Milujete-li pří­běhy opře­de­né tajem­nem, magič­nos­tí a navíc ode­hrá­va­jí­cí se v noč­ní atmo­sfé­ře sto­věža­té Prahy, tako­vé jakou jste dopo­sud ješ­tě nikdy nepo­zna­li, urči­tě si nenech­te ujít kni­hu Stíny nad Prahou od Karoliny... Read more »

Recept na oslavu-důvod k pečení se vždycky najde

Hledáte inspi­ra­ce pro vaše vaře­ní a peče­ní? Chystáte osla­vu, chce­te osl­nit vaše blíz­ké i zná­mé? Novinka s názvem Recept na osla­vu vám bude roz­hod­ně nápo­moc­na.  Read more »

Nakladatelka z Paříže-historický román z meziválečné Paříže

Píše se rok 1921 a mla­dá Lizzie si uvě­do­mí, že nechce žít v tako­vém man­žel­ství, kde své­ho man­že­la nemi­lu­je a ode­jde se svým býva­lým domá­cím uči­te­lem pro­fe­so­rem Moorem do Paříže. Její mat­ka... Read more »

Opravdové zločiny - Zákulisí a detaily nejzásadnějších světových případů

Kniha se zamě­řu­je na vra­hy, kte­ří zma­ři­li mno­ho lid­ských živo­tů. Většina pří­pa­dů vražd jsou star­ší­ho data, ale v kni­ze nalez­ne­me také nověj­ší pří­pa­dy, kte­ré se sta­ly napří­klad v roce 2021. Často tito... Read more »

Vlasta Gazdíková: Větné rozbory EXPRES. Rozbory vět jednoduchých a souvětí po krůčcích

Větné roz­bo­ry býva­jí stra­šá­kem ško­lou povin­ných jak na 2. stup­ni základ­ních škol tak na ško­lách střed­ních. Mnozí je berou jako nut­né zlo, aniž by chá­pa­li, že pro­hlu­bo­vá­ní zna­los­tí o záko­ni­tos­tech spo­je­ných... Read more »

Tom a Matt Oldfieldovi: David Beckham. Nesmrtelná legenda

Když se v roce 2013 lou­čil se slza­mi v očích se spor­tov­ní kari­é­rou fot­ba­lis­ta David Beckham, málo­kdo čekal, že i po více než dese­ti letech bude glo­bál­ní super­hvězdou a jed­ním z nej­zná­měj­ších zástup­ců své­ho spor­tu.... Read more »

Lucie Honsigová: Od šestky do devítky. Český jazyk stručně a přehledně podle jednotlivých ročníků

Úzký bro­žo­va­ný seši­tek s usmě­va­vou kaň­kou na obál­ce je urče­ný pro žáky 6. až 9. tříd základ­ní ško­ly a stu­den­ty niž­ších roč­ní­ků osmi­le­tých gym­ná­zií. Učebnice, sesta­ve­ná pod­le nových pra­vi­del čes­ké­ho pra­vo­pi­su reflek­tu­je ty... Read more »

Jana Eislerová: Dějiny českých zemí pro děti

Českou minu­lost včet­ně na inter­pre­ta­ci slo­ži­tých témat jako je vyhla­ze­ní Lidic, oku­pa­ce v srpnu 1968 nebo same­to­vá revo­lu­ce lze vysvět­lit jed­no­du­še tak, aby dějin­né udá­los­ti, kte­ré utvá­ře­ly a mnoh­dy pozna­me­na­ly čes­ký... Read more »

Kolektiv Anglictina.com: Angličtina pro samouky a věčné začátečníky

Pokud pat­ří­te v ang­lič­ti­ně mezi věč­né začá­teč­ní­ky a hle­dá­te novou pub­li­ka­ci, kte­rá by vám pomoh­la tenhle hen­di­kep pře­ko­nat, sáh­ně­te po učeb­ni­ci Angličtina pro samou­ky a věč­né začá­teč­ní­ky s více než 5 hodi­na­mi posle­cho­vých cvi­če­ní.... Read more »

Pandoktor a jeho děti - Příběh hrdinství Janusze Korczaka

Tisícům malých i vět­ších čes­kých čte­ná­řů, kte­ré zasáh­lo Tajemství v láhvi, vyprá­vě­jí­cí o sta­teč­né Ireně Sendlerové, vyšel nyní pří­běh obdi­vu­hod­né­ho člo­vě­ka, kte­rý se v před­cho­zí kni­ze jen mihl, a to o dok­to­ru Januszi Korczakovi, vlast­ním... Read more »

Kačer Donald 90 - Všechno nejlepší, Donalde!

Jedná se o obráz­ko­vou kni­hu k 90. naro­ze­ni­nám legen­dár­ní­ho kače­ra Donalda. Jak už název kníž­ky napo­ví­dá Kačer Donald v ní sla­ví své naro­ze­ni­ny, kte­ré chce strá­vit na plá­ži s Daisy, ale nebyl by to... Read more »

Kačer Donald 90 - Pozor na to, co si přeješ, Donalde!

K 90. naro­ze­ni­nám legen­dár­ní­ho kače­ra Donalda vyšli také tyto zce­la nové komiksy. Už je to 90 let od chví­le, kdy se popr­vé obje­vil kačer Donald v ani­mo­va­ném fil­mu, a u této pří­le­ži­tos­ti vznik­la... Read more »

Stříbrný měsíc

Kniha Stříbrný měsíc s podti­tu­lem „Falešné min­ce nepři­ná­še­jí bohat­ství, ale šíří smrt....“ se ode­hrá­vá v obdo­bí stře­do­vě­ké­ho Brna, kdy se obje­ví padě­la­tel stří­br­ných min­cí vel­mi vyso­ké kva­li­ty. Tyto min­ce bohu­žel nepři­ná­ší... Read more »

Volání temnoty

„Volání tem­no­ty“ od auto­ra J.B. Zmeka mě hned na prv­ní pohled upou­ta­la svo­jí napros­to doko­na­lou kniž­ní obál­kou, láka­jí­cí pří­mo ke čte­ní. „Otevřete brá­nu do svě­ta noč­ních můr, kde vás... Read more »

Březen u Hušperandy

Nedávno jsme s dcer­kou dočet­ly vel­mi úsměv­nou a zábav­nou kníž­ku „Příběhy z obcho­du Lektvary na všech­ny nedu­hy“ od autor­ky Martiny D. Moriscoové. Kniha se nám moc líbi­la a věřím, že se k její­mu čte­ní... Read more »

Střípky z moře-román o síle lásky a naději

Máte rádi moře? Milujete romá­ny Jenny Haleové? Chcete si pře­číst její novin­ku? Tak prá­vě vám je urče­na kni­ha s názvem Střípky z moře, kte­rou vyda­la Grada pod znač­kou COSMOPOLIS letos v břez­nu.... Read more »

Krabička-laskavá kniha pro všechny děti

Kde se vza­la, tu se vza­la, upro­střed lesa osa­mě­lá kra­bič­ka se dvě­ma otvo­ry. Zvířátka se roz­hod­nou zjis­tit, kdo u ní vlast­ně je. Prvotní oba­vy vystří­dá zvě­da­vost, kdo se v ní skrý­vá.... Read more »

Chris-Anne: Karty posvátné kreativity

Nádherné kar­ty s jed­no­du­chou gra­fi­kou, ale nesmír­ně silou pří­ruč­kou a sdě­le­ní­mi. Struktura karet je nesku­teč­ně boha­tá a dá vám nespo­čet tipů a pocí­tě­ných emo­cí, kte­ré k vám při­jdou prá­vě pro­to, abys­te v sobě obje­vi­li flow,... Read more »

Kolik smyslů máš? Encyklopedie lidských a zvířecích smyslů

Víte, že chu­ťo­vé recep­to­ry se kaž­dých 7 až 10 dní zce­la obmě­ní, že bar­vosle­post posti­hu­je až 8 % mužů a nece­lé pro­cen­to žen? Víte, k čemu slou­ží noci­cep­to­ry, co je tape­tum či pro­pri­o­cep­ce? Pokud... Read more »

Psí štěstí-pohodová romance

Moře, nád­her­né plá­že, šumě­ní vln, heb­ká psí srst, to vše může­te zažít v novin­ce Petry Schierové s názvem Psí štěs­tí, vyda­la ji Grada pod znač­kou COSMOPOLIS letos v Praze. Tato kni­ha by... Read more »

Po stezkách-příběh lásky a vytrvalosti plný soucitu, humoru a blízkosti k přírodě

Máte rádi sil­né pří­běhy? Cestujete rádi? Chcete se podí­vat do nád­her­ných míst nespou­ta­né pří­ro­dy Skotska? Právě vám je urče­na kni­ha s názvem Po stez­kách, jejíž autor­kou je Raynor Winnová.  Read more »

Morální kompas

Máte rádi romá­ny Danielle Steel? Chcete si pře­číst vel­mi sil­ný pří­běh z jed­né pres­tiž­ní střed­ní ško­ly? Tak prá­vě vám je určen román s názvem Morální kom­pas.  Read more »

SRÍ LANKA. LÁSKA NA PRVNÍ CESTU

Pokud vás láká volá­ní dosud nepo­zna­ných dalekých zemí a rádi bys­te se ale­spoň pro­střed­nic­tvím kniž­ních strá­nek sta­li spo­lupout­ní­ky na ces­tě kří­žem krá­žem rájem a domo­vem Maglího, urči­tě si nenech­te ujít ces­to­pis... Read more »

Červená nit osudu-příběh o hrdinství, hloupé sázce a osudové lásce

Máte rádi romá­ny Mirky Skočílkové?  Chcete si pře­číst sil­ný a neza­po­me­nu­tel­ný pří­běh o jed­né osu­do­vé lás­ce? Tak nevá­hej­te a pusť­te se do čte­ní toho­to pří­bě­hu s názvem Červená nit osu­du.  Read more »

DOPIS Z MNICHOVA

Máte-li chuť si pře­číst skvě­le napsa­ný kri­mi román od troj­ná­sob­né­ho drži­te­le ceny za nej­lep­ší švéd­skou detek­tiv­ku od Hakana Nessera, urči­tě si nenech­te ujít jeho kniž­ní novin­ku Dopis z Mnichova.  Tato... Read more »

Odvaha-Je odvaha říct ano, nebo je odvaha říct ne?

Mladá Ada po vál­ce musí ode­jít z medi­cí­ny, musí se sta­rat o svou nemoc­nou mat­ku. Měla pocit, že po vál­ce je obě čeka­jí lep­ší časy. Zažila vál­ku v kon­cen­t­rač­ním tábo­ře a nyní chce stu­do­vat a rado­vat... Read more »

Den v mateřské škole-tipy a zkušenosti z praxe

Pracujete v mateř­ské ško­le, chce­te se dozvě­dět, jak to v ní vlast­ně cho­dí během jed­no­ho dne od rána až do zaví­rač­ky? Máte rádi zají­ma­vé vyprá­vě­ní z pro­stře­dí mateř­ské ško­ly? Ondřej Koželuh vás... Read more »

Labuť a lovec-mytologií prostoupený příběh z dob mezolitu

Máte rádi mystic­ké pří­běhy? Milujete lipen­skou pře­hra­du? Jiří Březina je auto­rem kni­hy s názvem Labuť a lovec. Jedná se o smyš­le­ný pří­běh o stře­tu kul­tur, o mezo­li­tič­tích lov­cích, o nadě­ji, posta­ve­ný na pra­starém mýtu o labu­tí... Read more »

DALAJLÁMA. 31 tajemství, jak prožít přítomný okamžik

Na kni­hu „Dalajláma. 31 tajem­ství, jak pro­žít pří­tom­ný oka­mžik“ jsem se moc těši­la a poprav­dě jsem si i s jejím čte­ním dáva­la i tak tro­chu na čas. Každičký den jsem si totiž vždy... Read more »

STÍNY NAD PECAN HOLLOW

Kniha „Stíny nad Pecan Hollow“ od autor­ky Caroline Frostové mě upou­ta­la nejen pěk­nou obál­kou, chytla­vým názvem, ale i ano­ta­cí láka­jí­cí na vel­mi sil­ný pří­běh, ve kte­rém se hlav­ní hrdin­ka bude... Read more »

Daphne du Maurier - Dům na pobřeží

Daphne du Maurier je poměr­ně zná­má autor­ka, kte­rou pro­sla­vil na stří­br­ném plát­nu mis­tr Alfred Hitchcock. Konkrétně se jed­ná o fil­mo­vý pře­pis romá­nu  Mrtvá a živá a poně­kud vol­né zpra­co­vá­ní povíd­ky Ptáci, kde... Read more »

Pět pilířů komunikace (nejen) s dětmi

Knižní novin­ku „Pět pilí­řů komu­ni­ka­ce (nejen) s dět­mi“ od autor­ky Jany Šintákové Michalicové oce­ní všich­ni ti, kte­ří uva­žu­jí o tom, že by si opráši­li své doved­nos­ti v komu­ni­ka­ci nejen se svý­mi nej­bliž­ší­mi... Read more »

Sny umírají s králi- napínavý historický román

Máte rádi čes­kou his­to­rii? Chcete se vrá­tit do 14.století a dozvě­dět se, kdo zavraž­dil posled­ní­ho Přemyslovce? Jaromír Jindra je auto­rem kni­hy Sny umí­ra­jí s krá­li. Pojďte se na to spo­leč­ně se... Read more »

Astrid Lindgrenová-život má plný dětství, ale štěstí v lásce musí hledat

Kdo by nemi­lo­val reza­vou hol­ku s copán­ky, Děti z Bullerbynu nebo Karkulína na stře­še? Astrid Lindgrenová je autor­kou mno­ha knih pro děti. Do rukou se mně dostá­vá její živo­to­pis, kte­rý jsem... Read more »

Kůň-láska i závislost

Máte rádi zví­řa­ta, pře­de­vším koně? Chcete si pře­číst nád­her­ný pří­běh o vzta­hu člo­vě­ka a koně? Juli Zeh pat­ří k nej­o­ce­ňo­va­něj­ším sou­čas­ným němec­kým spi­so­va­tel­kám a dob­ře zná­má je také čes­kým čte­ná­řům. Kniha Kůň je... Read more »

Královna, Na cestě k trůnu

Máte rádi romá­ny o vel­mi význam­ných ženách? Chcete se dozvě­dět, jak žila a vlád­la Alžběta II.? Do rukou se mně dostá­vá nád­her­ná bio­gra­fie, kte­rá je plná zají­ma­vos­tí o živo­tě význam­né brit­ské krá­lov­ně.... Read more »

Za kamna vlezem-aneb Hrst pranostik, povídání o tradicích a osvědčené babiččiny recepty

Březen, za kam­na vle­zem. Duben, ješ­tě tam budem.. Pranostika, kte­rou kaž­dé jaro běž­ně pou­ží­vám. Březen se nám už pře­hou­pl do své dru­hé polo­vi­ny a Velikonoce jsou již na spad­nu­tí. Moc... Read more »

Kulíškovy neposedné příběhy

Víte, jak vypa­da­jí boty žaluďáč­ky a kdo jsou úpl­nič­ky? Máte rádi dob­ro­druž­ství? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka s názvem Kulíškovy nepo­sed­né pří­běhy, jehož autor­kou je moje vel­mi oblí­be­ná autor­ka Sandra... Read more »

MRTVÁ Z CHARLOTTENBURGU

Pokud jste si oblí­bi­li sym­pa­tic­ké­ho komi­sa­ře Lea Wechslera i jeho před­cho­zí vyře­še­né pří­pa­dy v kni­hách Leo Berlin a Smrt v mod­ré, a rádi bys­te se s ním zno­vu pus­ti­li do řeše­ní dal­ší­ho nové­ho zapekli­té­ho pří­pa­du,... Read more »

Alana Fairchild: Karty bohyně Kálí

Jsou tem­né a máme se jich bát? Vůbec, nao­pak, pokud cítí­te, že se potře­bu­je­te v živo­tě otře­pat. Sklepat ze sebe  minu­lost, zátě­že něco coko­liv jiné­ho, není ide­ál­něj­ších karet. A tady bych klid­ně... Read more »

Když zmizela

V kni­ze „Když zmi­ze­la“ od nor­ské autor­ky Alex Dahl se může­te těšit na famóz­ní glam-noir thriller vyprá­vě­jí­cí o všech nástra­hách mód­ní­ho prů­mys­lu a svůd­nos­ti moci, o sil­ném pou­tu mezi mat­kou a jejím synem,... Read more »

PŘÍRUČKA POZEMŠŤANA

S tou­to kni­hou „PŘÍRUČKA POZEMŠŤANA“ od Jaromíra Čtrnáctého dosta­nou všich­ni, ať už malí nebo vel­cí, ale hlav­ně zví­da­ví čte­ná­ři pří­le­ži­tost hlou­bě­ji a obšír­ně­ji se sezná­mit se samot­ným  vesmí­rem, a tak tro­chu... Read more »

Připoutaná

„Připoutaná“ od spi­so­va­tel­ky Adele Parksové mi doslo­va pěk­ně zamo­ta­la hla­vu a chví­le­ma jsem si říka­la, zda by tohle vůbec bylo mož­né, aby se něco tako­vé­ho moh­lo někdy někde něko­mu doo­prav­dy... Read more »

Noční agent

Kniha Noční agent mě zau­ja­la nejen skvě­le pro­pra­co­va­nou obál­kou, ale i tím, že na moti­vy této kni­hy vzni­kl i vel­mi popu­lár­ní seri­ál na Netflixu.  „Tajemství je jako virus. Přichází nepo­zo­ro­vá­no a nezva­ně... Read more »

RYCHLOMALŮVKY. MORTÍK A ZÁHADA ZEMĚ KRÁLOVNY VILEMÍNY

Pokud hle­dá­te pro své dob­ro­dru­hy komiks, kte­rý by moh­ly číst i ty nejmen­ší děti, a při­tom si užít i spous­ty legra­ce se svý­mi hrdi­ny pro­střed­nic­tvím oma­lo­vá­nek, jste na správ­né adre­se.  Ano, kni­ha „Rychlomalůvky.... Read more »

Sestry pod vycházejícím sluncem-silný příběh odvahy a přežití z japonského zajateckého tábora

Chcete si pře­číst sil­ný a neza­po­me­nu­tel­ný pří­běh z váleč­né­ho pro­stře­dí? Heather Morrisová je autor­kou řady romá­nů z váleč­né­ho pro­stře­dí. Tato kni­ha s názvem Sestry pod vychá­ze­jí­cím slun­cem je v pořa­dí její dal­ší.  Read more »

Férová rétorika – jak přesvědčit oponenty

Existují dvě ces­ty, jak může­me ovliv­ňo­vat dru­hé lidi: mani­pu­la­tiv­ně, nebo pocti­vě. Já, stej­ně jako Wladislav Jachtchenko, jsem pro sluš­nou komu­ni­ka­ci. Proč je tak těž­ké něko­ho pře­svěd­čit? Mimo jiné i pro­to,... Read more »
Stránka načtena za 4,09365 s | počet dotazů: 230 | paměť: 49536 KB. | 25.05.2024 - 18:20:15