Kritiky.cz > 101 nejlepších hororů > #63 - Phantasm (1979)

#63 - Phantasm (1979)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Trochu absurd­ní horor, hlav­ně svým poje­tím, ale jinak kla­si­ka, kte­rá si vyslou­ži­la něko­lik pokra­čo­vá­ní. Na Vysokého muže hned tak neza­po­me­ne­te a už vůbec ne na léta­jí­cí kou­li.

Phantasm

Phantasm

USA, 1979, 88 minut

Režie: Don Coscarelli

Scénář: Don Coscarelli

Hrají:

A. Michael Baldwin (Mike Pearson)

Bill Thornbury (Jody Pearson)

Reggie Bannister (Reggie)

Angus Scrimm (Vysoký muž)

„Phantasm“ je jed­ním z těch fil­mů, kte­ré by slu­še­lo pře­jme­no­vat. Možná ješ­tě pro­dlou­žit název o pří­po­nu „-ago­rie“, pro­to­že tenhle film je váž­ně fan­tasma­go­rie. Už samot­ný krát­ký popis hovo­ří za své.

Jeden ze tří bra­trů je zabit ženou při sexu na hřbi­to­vě. Bratři se s tím vyrov­ná­va­jí po svém. Mladší sle­du­je pohřeb z dál­ky a po pohřbu vidí, že rakev je odná­še­na Vysokým mužem, kte­rý ji jen tak nese v rukou. Už na tom je něco podiv­né­ho, pře­ce jen, kaž­dý z nás jen tak neod­no­sí těž­kou dře­vě­nou rakev s umrl­cem uvnitř. Co se tedy děje? A co jsou sak­ra ti trpas­lí­ci, co se sna­ží oba pře­ži­vší bra­t­ry zabít? Mladší Mike se tomu sna­ží při­jít na kloub nej­pr­ve sám. Vloupe se na hřbi­tov, kde je v chod­bách loven kou­lí, kte­rá se mu chce zabod­nout do hla­vy a vyvr­tat mu mozek. Naštěstí je tu správ­ce, kte­rý tuhle úlo­hu vez­me za něj. Ale Vysoký muž Mika pro­ná­sle­du­je. Tomu se naštěs­tí poda­ří unik­nout, uříz­ne Vysokému muži prst a doká­že tak star­ší­mu bra­t­ro­vi Jodymu, že je to všech­no prav­da. Jenže prst se pro­mě­ní v pře­rostlou mou­chu a sna­ží se Mika zne­škod­nit. Naštěstí zasáh­ne Jody. Ke dvo­ji­ci se při­dá­vá Reggie, ale všich­ni jsou v nebez­pe­čí před trpas­lí­ky. Co jsou vlast­ně trpas­lí­ci zač? Dovídáme se záhy, když se jed­no­ho trpas­lí­ka poda­ří zabít. Ale kdo je vlast­ně Vysoký muž? No o poin­tu vás pře­ce neo­chu­dím, ale rov­nou vám můžu říct, že to tro­chu vyjas­ní, i když, co si bude­me poví­dat, to finá­le není nijak méně šíle­né, než celý zby­tek fil­mu.

„Phantasm“ je sku­teč­ně ori­gi­nál­ním fil­mem, kte­rý není pro kaž­dé­ho. Je potře­ba při­stou­pit na jeho logi­ku, kte­rá fun­gu­je sku­teč­ně jinak než logi­ka kla­sic­ká. Film je nato­lik zvlášt­ní, že mys­lím, že kaž­dý nor­mál­ní divák si sem tam řek­ne něco jako „Opravdu?“, ane­bo „To mys­lí váž­ně?“ I já jsem si to řekl, a něko­li­krát. Film je sku­teč­ně nato­lik spe­ci­fic­ký, nato­lik odliš­ný, že pros­tě nemů­že být chá­pán jako kaž­dý kla­sic­ký horor.

Ale horor to jed­no­znač­ně je. Noční můry zde oží­va­jí, zhmo­t­ňu­jí se. Samy hlav­ní posta­vy mají noč­ní můry, kte­ré jsou sku­teč­ně děsi­vé, a navíc sama posta­va Vysokého muže je posta­vou iko­nic­kou. Autoři pub­li­ka­ce „101 horo­rů, kte­ré musí­te vidět, než zemře­te“ při­rov­ná­va­jí Vysokého muže k posta­vám, jako jsou Dracula, Frankenstein apod. S tím bych úpl­ně nesou­hla­sil, pro­to­že pře­ce jen Vysoký muž si nezís­kal tako­vý věhlas, na dru­hou stra­nu je to sku­teč­ně ozdo­ba fil­mu a jeho pří­tom­nost je stej­ně stra­ši­del­ná a nepří­jem­ná, jako u jiných horo­ro­vých mon­ster.

„Phantasm“ je fil­mem, kte­rý na prv­ní zhléd­nu­tí roz­hod­ně neo­slo­ví kaž­dé­ho. Herecké výko­ny nejsou ničím úžas­ným, spí­še se jed­ná o herec­tví topor­né, kte­ré je tak tro­chu s tren­dem tee­nager­ských horo­rů, kte­ré se sta­ly v Americe popu­lár­ní od kon­ce 70. let a z nichž se ame­ric­ká kine­ma­to­gra­fie sna­ží těžit i nyní. Někdy sku­teč­ně bohu­žel. „Phantasm“ ale uka­zu­je, že podob­ný film lze nato­čit sku­teč­ně jinak, ori­gi­nál­ně, na dru­hou stra­nu ale i tako­vým způ­so­bem, že to nese­dí kaž­dé­mu. „Phantasm“ pros­tě nebu­de sedět kaž­dé­mu.

Proč film zařa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

Na prv­ním mís­tě vyzve­dá­vám ori­gi­na­li­tu, na dru­hém mís­tě hudeb­ní strán­ku, kte­rá mě osob­ně vel­mi oslo­vi­la. Hned na tře­tím mís­tě pak posta­vu Vysokého muže, kte­rá sku­teč­ně při­ná­ší děs do fil­mu a jeho pří­cho­dy jsou před­zvěs­tí zla. Právě v těch chví­lích hudeb­ní strán­ka pra­cu­je nej­lé­pe.

Proč film neza­řa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

Je to šíle­nost, kte­rá si vytvá­ří vlast­ní logi­ku. Šílenost, kte­rá není pro kaž­dé­ho, ale na dru­hou stra­nu, jed­ná se o jeden z těch fil­mů, kte­ré vás napros­to vyrvou z rea­li­ty a vypliv­nou vás do svě­ta, kte­rý nezná­te a kte­rý mož­ná ani poznat nechce­te.

Další film pat­ří­cí mezi „101 nej­lep­ších horo­rů“ vyjde 25.5.2020


Článek je sou­čás­tí seri­á­lu 101 nej­lep­ších horo­rů na inter­ne­to­vém maga­zí­nu Horor-Web.cz.


Podívejte se na hodnocení Phantasm na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,81186 s | počet dotazů: 272 | paměť: 72234 KB. | 21.05.2024 - 21:22:07