Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Green Lantern | Green Lantern [35%]

Green Lantern | Green Lantern [35%]

rp green lantern ver13.jpg
rp green lantern ver13.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

http://www.csfd.cz/film/256183-green-lantern/

V kinech ČR od:18.08.2011
V kinech SR od:11.08.2011

  • USA 

    Green Lantern

  • SK název 

    Green Lantern 3D

Akční / Sci-Fi
USA, 2011, 105 min

Režie:

 Martin Campbell

Nemá smy­sl se opa­ko­vat. Letošní rok v Hollywoodu je pros­tě ve zna­me­ní komik­su. Dostali se k nám už i aty­pič­těj­ší hrdi­no­vé, jako tře­ba nedáv­no recen­zo­va­ný Thor, kte­rý i přes­to, že se vlast­ně jed­ná o sever­ské­ho boha, dopa­dl jako parád­ní epic­ká podí­va­ná, kte­rá nezů­sta­la svým kole­gům nic dluž­ná. Komiksové úspě­chy ale sla­ví hlav­ně hrdi­no­vé ze stá­je Marvel, kte­rá příští rok zakon­čí svo­ji úvod­ní ofen­zí­vu komik­so­vou ulti­mát­ní řež­bou Avengers. Paradoxně slav­něj­ší DC Comics mají  ale pro­blém dostat své hrdi­ny na plát­no. Superman to sice zku­sí za dva roky pod režij­ním dohle­dem Zacka Snydera v Man of Steel, ale kro­mě Batmana, kte­rý díky své rea­lis­tic­ky ladě­né sty­li­za­ci jede sólo, to moc vel­ká slá­va se zbyt­kem hrdin­né­ho reper­toá­ru není. To se má v co nej­bliž­ší budouc­nos­ti ale změ­nit. První vlaš­tov­kou je však pro komik­sem netknu­té poně­kud těž­ce stra­vi­tel­ný borec. Přeci jen, kou­zel­ný prs­ten, kte­rý spl­ní všech­na přá­ní je v naší kra­ji­ně spja­tý spí­še s Arabelou, než s akč­ní­mi hrdi­ny. 

Hal Jordan je tes­to­va­cím pilo­tem u spo­leč­nos­ti zabý­va­jí­cí se expe­ri­men­tál­ní­mi letou­ny pro vlá­du. Stejně jako jím býval jeho otec. Tomu se však toto povo­lá­ní nevy­pla­ti­lo, když při prv­ním tes­to­vá­ní nové­ho letou­nu hava­ro­val a  zahy­nul při explo­zi krát­ce po star­tu. Hal ačko­liv pat­ří mezi nej­lep­ší pilo­ty co fir­ma má, není zrov­na vzo­ro­vým pří­kla­dem. Zatímco se Hal po jed­nom neú­spěš­ném tes­to­va­cím letu psy­chic­ky zota­vu­je, na zemi hava­ru­je mimo­zemšťan Abin Sur. Ten je čle­nem spe­ci­ál­ní jed­not­ky Green Lantern Corps., kte­rá dohlí­ží na pořá­dek v celém vesmí­ru jako pomy­sl­ná vesmír­ná poli­cie. Nic netu­ší­cí Hal se ale brzy sta­ne jed­ním z nich. Abin Sur totiž na zemi hava­ro­val po bitvě smr­tel­ně raně­ný, aby zde našel za sebe nástup­ce. Ten před sebou bude mít nejed­no­du­chý úkol. K živo­tu se totiž pro­bu­dil jeden z nej­o­bá­va­něj­ších nepřá­tel ve vesmí­ru, bytost jmé­nem Parallax. Ta se co nevi­dět má totiž zamě­řit na zemi s jedi­ným cílem, pohl­tit vše. Hal tak brzy drží ve svých rukou osud celé­ho svě­ta.

Více na Kritiky.cz
Odměny na dětských akcích Mám doma dvě děti a chodíme rádi na dětské akce. Co se mi na těchto akcích nelíbí je...
Sisu – Recenze – 70 % Finský akční film Sisu se odehrává v severním Finsku v roce 1944, tedy ke konci druhé světov...
Capcom ke konci jara vydá druhé bezplatné demo Resident Evil:... Capcom ke konci jara vydá druhé bezplatné demo Resident Evil: Village. Komunita predikuje vydán...
V nitru Llewyna Davise / Inside Llewyn Davis - 85 % Napsat recenzi na jakýkoliv film bratří Coenů se zdá být jednoduchou záležitostí, poněvad...
Vesmírné luštění a doplňování - turistický průvodce Sluneční soustavou Máti rádi vesmír? Hledáte zajímavé úkoly pro děti? Tak právě vám jsou určeny pracovní l...

Green Lantern pat­ří mezi nej­vět­ší iko­ny mezi mas­ko­va­ný­mi hrdi­ny vystu­pu­jí­cí­mi v komik­so­vých seši­tech. Nejen, že jeho svět je obsáh­lý už jen díky své pod­sta­tě vesmír­né­ho spo­le­čen­ství, ale jeho pří­běhy číta­jí nepře­ber­né množ­ství mož­nos­tí. Bylo tedy jas­né, že dří­ve či poz­dě­ji, se ten­to hrdi­na podí­vá na stří­br­ná plát­na, stej­ně jako jeho kole­go­vé. Jen tu byl ten pro­blém, jak budou na lát­ku rea­go­vat divá­ci komik­sem netknu­tí a jak se vůbec poda­ří pojmout do jed­no­ho pří­bě­hu celé uni­ver­zum toho­to hrdi­ny. Warner Bros. ale ten odváž­ný krok udě­la­li a nebá­li se z této adap­ta­ce udě­lat mega­pro­duk­ci, ved­le kte­ré se nemu­sí sty­dět téměř žád­ný předra­že­ný bloc­kbus­ter. Co si bude­me poví­dat, 200 mili­o­nů je i v dneš­ní době stá­le roz­po­čet, kte­rý si jen tak někdo nevy­du­pe. Zvláště ne neza­ve­de­ná znač­ka, bez hvězd kte­ré by film pro­da­ly nebo reži­sé­ra kte­rý je komerč­ní jis­to­tou. Nechci tu teď niko­mu křiv­dit, ale i přes­to, že Casion Royale a Zlaté oko byly mini­mál­ně pro mě jed­ny z nej­lep­ších bon­do­vek, jmé­no Martina Campbella pří­liš věhla­su nemá. Stejně tak je to s Ryanem Reynoldsem, kte­rý má sice cha­risma na roz­dá­vá­ní, ale tako­vá hvězda aby se na něj divá­ci hrnu­li ve vel­kém vskut­ku není. Faktické před­po­kla­dy k neú­spě­chu ale nejsou to, co Lanterna polo­ži­lo.

Předně, zásad­ní pro­blém, kte­rý srá­ží Green Lanterna k zemi je sna­ha o zalí­be­ní se kaž­dé­mu. Na jed­nu stra­nu je to pocho­pi­tel­né, neboť lát­ka kte­rá je pro nezna­lé divá­ky poně­kud nároč­něj­ší na při­jmu­tí (mimo­zemš­ťa­né s hla­vou ryby, létá­ní vesmí­rem, celé gala­xie ras, zápo­rák ve for­mě obrov­ské hla­vy atp.), musí jít divá­ko­vi vstříc ale­spoň v něčem. Tady to ovšem někdo vzal za špat­ný konec. V pod­sta­tě vše co na plát­ně totiž vidí­te, je jen základ­ní ori­gin hrdi­ny, kte­rý má za úkol hlav­ně před­sta­vit super­hr­di­nu divá­kům, k čemuž ovšem pou­ží­vá stej­ných prin­ci­pů, jaké jsme už něko­li­krát vidě­li. Jen vymě­ni­li týp­ka v při­lé­ha­vých elas­ťá­kách. Prostě jede­me pod­le šab­lon, k čemu ino­va­ce. Problém je, že cíle­né napo­do­bo­vá­ní jiných ori­gi­nů (napří­klad Iron Man je zde asi nej­ci­tel­něj­ší) je tak otrav­né že vás děj nemá šan­ci pohl­tit, a začne­te si vší­mat někte­rých detai­lů více než je zdrá­vo.  

Více na Kritiky.cz
Bohemian Rhapsody – Recenze – 80% Americko-britské hudební drama Bohemian Rhapsody popisuje kariéru zpěváka Freddieho Mercuryho b...
Demian Bichir 1. část - Zlín Film Festival 2011 ...
Rachel Stoneová: Sázka na Srdce - Gal Gadot v akční novince od Netflixu Jeden z nejočekávanějších filmů, které si pro nás na letošek u Netflixu připravili, dnes d...
Ryska Petr: Praha neznámá - 60 % Napsat o Praze něco nového je zapeklitý úkol, protože Praha je inspirativní už po staletí pr...
Westworld - První výtvor (S01E01) - Jak to v roce 2016 začalo. V roce 2016 se bratr slavnějšího Christophera Nolana, Jonathan Nolan, rozhodl, že ve spolupráci...

Mezi to samo­zřej­mě pat­ří i vizu­ál­ní strán­ka. Ta při pro­duk­ci dosta­la rekla­mo­va­ný bonus ve for­mě něko­li­ka mili­o­nů „aby to vypa­da­lo ješ­tě lépe“. Nevím, kdo je za to zod­po­věd­ný, ale roz­hod­ně by si zaslou­žil dostat po prs­tech. Místy je váž­ně gra­fi­ka cel­kem odzbro­ju­jí­cí a fun­gu­je v kom­bi­na­ci s hra­vos­tí kte­rou Campbell do sním­ku pro­tla­čil, nicmé­ně když v někte­rých momen­tech vypa­da­jí efek­ty jako kdy­bys­te hrá­li adven­tu­ru na PC zhru­ba před šes­ti lety, je něco špat­ně. Podobně je na tom i hudeb­ní strán­ka. James Newton Howard pat­ří mezi mé oblí­be­né tvůr­ce, pro­to mě cel­kem udi­vu­je, jak nezá­živ­ný soun­d­track při­ne­sl. Jedná se totiž o čis­tý prů­měr, kte­rý stej­ně jako zby­tek fil­mu pří­liš sází na jis­to­tu.

Celkově je tak Green Lantern přes­ně tím, co mno­zí před pre­mi­é­rou pro­ro­ko­va­li. Tvůrci pod vidi­nou vel­ké­ho roz­počtu, chtě­li vydě­lat vel­ké pení­ze a tak nehle­dě­li na kva­li­tu, a spí­še se sna­ži­li zalí­bit jak nej­víc to šlo. Ve výsled­ku to odná­ší jen a pou­ze divák, kte­rý dostá­vá pochyb­ný pří­běh zaba­le­ný do lehce pošra­mo­ce­né­ho oba­lu, kte­rý skrý­vá v koneč­ném důsled­ku jen to, co už všich­ni zna­jí. Zklamání je tak na všech fron­tách. Tahle komik­sov­ka potě­ší jen ty oprav­du hod­ně věr­né fanouš­ky a ty nejmé­ně nároč­né divá­ky. Nenechte se zmást tím co se třpy­tí.

Martin Campbell uká­zal jak se to nemá dělat. Green Lantern, kte­rý potře­bo­val tro­chu jiný pří­stup, než vět­ši­na hrdi­nů (a tak jak uká­zal Thor, že to jde) a dostal přes­ný opak.  Nudná nesou­ro­dá směs scén, vypůj­če­ných z ostat­ních ori­gi­nů zaba­le­ná do mís­ty půso­bi­vé­ho a mís­ty těž­ce nechut­né­ho vizu­ál­ní­ho kabát­ku, kte­rý zůstá­vá nako­nec tím jedi­ným, co na fil­mu zaujme. Hlavní dvo­ji­ce jako neza­jí­ma­ví hezouni téměř bez che­mie, na poza­dí neza­jí­ma­vé­ho pří­bě­hu nepřed­ví­da­tel­né­mu asi jako čítan­ka pro prv­ní roč­ník.  Prostě a jed­no­du­še, když se chce­te zalí­bit všem, vět­ši­nou to dopad­ne tak, že se neza­lí­bí­te niko­mu. 

Hodnocení
35%

PS. Když už zábav­něj­ší než celý film je paro­die na jeho trai­ler, něco je oprav­du špat­ně.  ZDE

Více na Kritiky.cz
Václav Martinec: Mluvená mateřština. Jak se stát řečníkem během 15 lekcí Trápí vás, že vaše vyjadřovací schopnosti nejsou v úplně ideální kondici? Zní váš pro...
Maniac Driver Giallo/Pinku z Japonska vzdávající hold Argentovi. Zajímavá studie charakteru zvráceného...
Cuky Luky Film - SLOVAMI PRODUCENTA DANA DANGLA Myšlienke vzniku celovečerného hraného filmu Cuky Luky Film predchádzalo hneď niekoľko skuto...
STAR TREK: DO TEMNOTY:Nezakrytá Nemesis Temná strana filmu „Star Trek: Do temnoty” přichází v osobě tajemného nepřítele, mezipl...
Loni v Marienbadu - Velmi vzdáleně jde film přirovnat k Tenetu V honosném barokním hotelu muž (Giorgio Albertazzi) přichází na setkání se ženou (Delphine ...


Podívejte se na hodnocení Green Lantern na Kinoboxu.

Koktejl :
90 % Všechno, co jste už někde vidě­li nebo sly­še­li
10 % Mužská Arabela v zele­ných elas­ťá­kách

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,91086 s | počet dotazů: 298 | paměť: 70567 KB. | 29.11.2023 - 22:49:01