Kritiky.cz > Recenze > Chlapec v pruhovaném pyžamu

Chlapec v pruhovaném pyžamu

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Příběh fil­mu je zasa­zen do kon­tro­verz­ní doby 2. svě­to­vé vál­ky.  Ovšem neče­kej­te vlnu dras­tic­kých scén, jako jste mož­ná zvyklí z ostat­ních váleč­ných fil­mů, kde je kla­de­no na důraz utr­pe­ní při samot­ném boji. Chlapec v pru­ho­va­ném pyža­mu je totiž vyprá­věn zce­la odliš­ným způ­so­bem, pomo­cí malé­ho osmi­le­té­ho klu­ka Bruna.Otec, váže­ný důstoj­ník, až pří­liš pře­cit­li­vě­lá mat­ka a  star­ší sest­ra Gretel je rodi­na jejíž čle­nem je i Bruno.

Samozřejmě, že má jako spous­ta klu­ků, v jeho mla­dých a naiv­ních letech  své kama­rá­dy, s kte­rý­mi trá­ví vol­né chví­le. 2. svě­to­vá vál­ka k němu nedo­lé­há a je pou­ze nepa­tr­nou kuli­sou v jeho živo­tě. Vše se, ale začne měnit v momen­tě, kdy jeho otec dostá­vá důle­ži­tou funk­ci v kon­cen­t­rač­ním tábo­ře a celá nuce­ni se pře­stě­ho­vat na ven­kov. Rodina zajis­té netu­ší oč běží a začí­na­jí se poma­lu sezna­mo­vat s novým pro­stře­dím, aniž by jen nepa­tr­ným názna­kem z otco­vi stra­ny roz­po­zna­ly co vlast­ně má za prá­ci a jaký je to ve sku­teč­nos­ti roz­sé­vač lid­ské­ho utr­pe­ní a zla. Nejvíce se s pro­stře­dím sezná­mí z nudě­ný Bruno, kte­rý si vol­né chví­le na ven­ko­vě krá­tí obje­vo­vá­ním novým míst. Při jed­nom tako­vém pát­rá­ní nara­zí na nové­ho židov­ské­ho kama­rá­da Schmuela, mezi nimiž je bohu­žel nepa­tr­ná bari­é­ra. Jeho nový pří­tel se nachá­zí na dru­hé stra­ně plo­tu nabi­té­ho vyso­kým napě­tím. Samozřejmě, že naiv­ní Bruno netu­ší, že jde o vrto­chy rozum­ných a dospě­lých lidí, jenž mezi sebou vedou spo­ry rasis­tic­ké­ho raže­ní a plot spí­še než jako věze­ní vní­má jako zabez­pe­če­ní před útě­kem zvě­ře.
Mezi obě­ma chlap­ci vzni­ká veli­ké cito­vé pou­to a je zjev­né, že je zadě­lá­no na pořád­ný prů­švih vel­kých roz­mě­rů.

Syn důstoj­ní­ka se přá­te­lí s židov­ským klu­kem. Jak nemíst­né na tu dobu. Kluci si vyprá­vě­jí ovšem mož­ném a když Bruno nabý­vá pode­zře­ní, že se za plo­tem ode­hrá­vá něco pode­zře­lé­ho, sta­čí jed­no shléd­nu­tí pro­pa­gan­dis­tic­ké­ho fil­mu o báječ­ném živo­tě v tábo­ře a jeho otec je opět hrdi­nou se sva­tozá­ří na hla­vě. Nejvíce mra­zi­vé na tom všem je ta Brunova nevě­do­most, ta nai­vi­ta a nezna­lost lid­ských osu­dů za plo­tem. Jeho otáz­ky, na kte­ré divák již dáv­no zná odpo­věď. Možná, že to pro něho je tak i lep­ší. Pro film je poma­lý způ­sob odha­lo­vá­ní sku­teč­né rea­li­ty vel­kým nábo­jem a divá­ko­vi je chví­le­mi až líto obou chlap­ců, jenž ani v nejmen­ším netu­ší co se kolem nich děje. Bruno zkrát­ka nedo­ká­že pocho­pit spous­tu věcí. Proč je za plo­tem tolik lidí? Proč ti lidé nosí na oble­če­ní ty čís­la? Patří mezi nej­čas­těj­ší otáz­ky, na kte­ré nemů­že nalézt jas­nou a sro­zu­mi­tel­nou odpo­věd. Jsou to pros­té otáz­ky na kte­ré sice my zná­me odpo­věd, ale je tomu oprav­du tak? Známe doo­prav­dy odpo­věd? Možná to bylo cílem auto­ra kniž­ní­ho best­selle­ru Boyna, aby se ujis­til, že si tyto otáz­ky bude­me stá­le klást a záro­veň neza­po­me­ne­me na pří­či­nu těch­to otá­zek. John Boyne nale­zl nad­mí­ru veli­ce spo­leh­li­vý způ­sob, jak od vyprá­vět pří­běh na tak kon­tro­verz­ní téma, jako je teh­dej­ší holo­caust a Mark Herman coby reži­sér odve­dl vel­ký kus prá­ce a poda­ři­lo se mu nato­čit kva­lit­ní hoř­ce pal­či­vé dílo dvou chlap­ců a jed­né rodi­ny.

Pro natá­če­ní muse­la být vybrá­na loka­li­ta, s nej­přes­něj­ší­mi his­to­ric­ký­mi vizu­ál­ní­mi poža­dav­ky a pro to se fil­ma­ři roz­hod­li pro hlav­ní měs­to Maďarska a to Budapeští. V nepo­sled­ní řadě bylo roz­ho­du­jí­cím fak­to­rem i finanč­ní zatí­že­ní na pro­du­cent­skou kap­su. je zná­mo, že se v těch­to zemí natá­čí oprav­du za zlo­mek toho co by muse­ly zapla­tit u sebe doma. Štáb si také nemů­že vyna­chvá­lit  pro­fe­si­o­na­li­tu míst­ních špič­ko­vých týmů, jenž odved­li sen­zač­ní prá­ci. Takže závě­rem díky za kaž­dý tako­vý film, jenž se sna­ží stá­le při­po­mí­nat kru­té ději­ny němec­ké­ho náro­da. Na tyto věci se nesmí zapo­mí­nat. Minulost má ten­den­ci se opa­ko­vat.

Skvěle vytvo­ře­ná atmo­sfé­ra, dopro­vá­zí úžas­ný výkon mla­dých her­ců. Film ve vás bude vyvo­lá­vat nej­růz­něj­ší emo­ce od zamyš­le­ní, smut­ku, lítos­ti, až po sen­ti­men­tál­ní úsměv. Kontroverzní téma holo­caus­tu oči­ma naiv­ní­ho osmi­le­té­ho klu­ka. Tento sní­mek ve vás zane­chá šrám na hod­ně dlou­ho.

Naše hod­no­ce­ní: 

8

Podobné člán­ky

Recenze: Doba ledo­vá 3: Úsvit dino­sau­rů

Recenze: JCVD

Recenze: Válka Nevěst

Chlapec v pru­ho­va­ném pyža­mu

Recenze: Monstra vs Vetřelci 3D

Recenze: Marley a já

Recenze: Sedm živo­tů

Recenze: Pochyby

Recenze: Strážci - Watchmen

Recenze: Milionář z cha­tr­če

Pro mož­nost psa­ní komen­tá­řů se při­hlaš­te nebo zare­gis­truj­te.
22. March 2009 - 19:00 — Patrik Chlumecky


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,03180 s | počet dotazů: 268 | paměť: 72217 KB. | 22.05.2024 - 03:17:00