Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Elysium - Neill Blomkamp se vrací epičtější, ale také méně promyšlenější než jeho geniální „District 9“.

Elysium - Neill Blomkamp se vrací epičtější, ale také méně promyšlenější než jeho geniální „District 9“.

Elys
Elys
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Neill Blomkamp uhra­nul svět svým fil­mem District 9, a tak kaž­dý oče­ká­val, jaký bude asi jeho dal­ší film. No, to čeká­ní bylo tro­chu roz­po­ru­pl­né, pro­to­že se změ­ni­ly pod­mín­ky. Neill měl za sebou již pořád­ný holly­wo­od­ský kapi­tál, což zna­me­na­lo i to, že si mohl dovo­lit cel­kem náklad­né her­ce, jako jsou Matt Damon nebo Jodie Foster. Pravda, neza­po­mněl ani na Sharlta Copleyho, což je roz­hod­ně dob­ře, pro­to­že on dělá dost vel­ký roz­díl mezi ame­ric­kým, hlu­chým main­stre­a­mem a smys­lu­pl­ným kri­tic­kým sním­kem.

Agent Bourne šel dohola.

Kdybych uzná­val roz­dě­lo­vá­ní svě­ta na pra­vi­co­vý a levi­co­vý, roz­hod­ně bych mlu­vil o tom, že Neill je levi­co­vých auto­rem, pro­to­že pře­ce jen dává dost jas­ně důraz na pro­blémy spod­ních vrs­tev, a to jak ve sním­ku District 9, tak i v pří­pa­dě sním­ku „Elysium“. Ta spod­ní vrst­va v District 9byli mimo­zemš­ťa­né, v pří­pa­dě sci-fi „Elysium“ je to pla­ne­ta Země, kde žijí lidé na jed­nom obrov­ském slu­mu. Tak to je zaří­ze­no, pro­to­že je jed­no­duš­ší pro ty ostat­ní žít v ilu­zi než ve špí­ně rea­li­ty.

Pořádně na sobě zapracoval.

Elysium je vesmír­ná sta­ni­ce, kde žijí lidé v bla­hoby­tu, v luxu­su v krás­ném svě­tě, kde vás netrá­pí žád­né nemo­ci, a dělá­te si, co chce­te. Je to vlas­tě Ráj nad Zemí. Země je plná chudých lidí, kte­ří živo­ří v cel­kem špat­ných pod­mín­kách, sna­ží se pra­co­vat a jsou rádi za jaké­ko­li mís­to a sní si o tom, že se jed­nou do Elysia dosta­nou. Stejně je na tom i Max (Damon). Chce do Elysia, je to jeho sen. Není ale z těch, kte­ří jen sní. Nakonec to jsou však okol­nos­ti, kte­ré chtě­jí tomu, že pro něj není tou­hou se dostat na sta­ni­ci, ale je to jeho život­ní potře­ba. Pokud se mu to nepo­da­ří, už ho nic neče­ká.

Ta role jí sedla.

Jodie Foster ztvár­ni­la skvě­lou zápor­nou roli, sedí jí doko­na­le a neva­dí, že už je na ní cel­kem vidět její věk. Je v ní pořád něco sil­né­ho. Ale pro­ti Sharltovi je její posta­va ješ­tě cel­kem v poho­dě. Tohle je jed­na z nejhnus­něj­ších postav, jakou jsem v posled­ní době viděl. A sto­jí za to. Sharlto ji zahrál napros­to doko­na­le a jsem si jis­tý, že se vám tenhle chlap bude doslo­va hnu­sit. Přeji mu dal­ší pořád­né pří­le­ži­tos­ti, pro­to­že on si je zaslou­ží. Hrát totiž roz­hod­ně umí a je dob­ře, že ho Neill obje­vil pro zby­tek svě­ta, ne jen pro Jihoafrickou repub­li­ku.

Sharlto Copley v další skvělé roli.

„Elysium“ není doko­na­lý film, ale jako sci-fi roz­hod­ně fun­gu­je. Vizuálně je per­fekt­ní a Neill opět uka­zu­je svou lás­ku k robo­tům a exos­ke­le­tům, kte­ré jsou ovlá­dá­ny člo­vě­kem. Bohužel pří­bě­ho­vě sní­mek už tak osl­ni­vý není a závěr jed­no­znač­ně doka­zu­je, jak moc kles­nul Neillův smy­sl pro dobrou poin­tu. To oprav­du věří v tako­vý bez­hla­vý hap­py end? Trochu smut­né, ale jinak je film dob­ře pro­myš­le­ný a baví. Přesto je až moc jed­no­stran­ně zamě­ře­ný a se vším, co nám Neill chce říct, se pros­tě nedá sou­hla­sit. Jako kdy­by měl na jed­nom oku růžo­vý mono­kl.

Hodnocení: 70 %


Podívejte se na hodnocení Elysium na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,45973 s | počet dotazů: 255 | paměť: 72180 KB. | 22.04.2024 - 07:30:49