Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Otevřené moře

Otevřené moře

200507180743 15 otevrene more
200507180743 15 otevrene more
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Otevřené moře je sní­mek nato­če­ný na moti­vy sku­teč­né udá­los­ti. Přesto, že se v něm vysky­tu­je mini­mum her­ců a celý pří­běh se ode­hra­je v pod­sta­tě v roz­me­zí jed­no­ho dne, jeho natá­če­ní trva­lo témě dva roky. Důvodem bylo zra­ně­ní jed­no­ho ze dvou hlav­ních hrdi­nů Daniela Travise, kte­ré mu zne­mož­ni­lo natá­čet fyzic­ky nároč­né scé­ny.

90 % fil­mu se totiž, jak název napo­ví­dá, ode­hrá­vá na moři nebo lépe řeče­no pří­mo v moři. Navíc za asi­s­ten­ce počet­né­ho hej­na žra­lo­ků. Takové natá­če­ní bylo pro her­ce samo­zřej­mě fyzic­ky hod­ně nároč­né.

Susan (Blanchard Ryan) a Daniel (Daniel Travis) se vypra­ví na zřej­mě dlou­ho odklá­da­nou dovo­le­nou, v rám­ci níž se roz­hod­nou zúčast­nit se potá­pěč­ské­ho výle­tu. Díky nešťast­né náho­dě a neschop­nos­ti instruk­to­ra jsou však svou lodí zapo­me­nu­ti upro­střed širé­ho oce­á­nu.

Mladé dvo­ji­ci začne jít o život, zejmé­na kvů­li již zmí­ně­ným žra­lo­kům. Zpočátku zacho­vá­va­jí až neu­vě­ři­tel­ný klid, vzá­jem­ně se pod­po­ru­jí a uklid­ňu­jí. Žádné hys­te­ric­ké scé­ny, kte­ré by divák v tako­vé situ­a­ci oče­ká­val a dost mož­ná být sám akté­rem, tak by jim i pro­pa­dl. Po něko­li­ka hodi­nách bez­moc­né­ho uná­še­ní prou­dem a napa­de­ní med­úzou a žra­lo­ky však oba ztrá­ce­jí chlad­nou hla­vu, začnou si vyčí­tat vše mož­né, aby se však poz­dě­ji opět vrá­ti­li k vzá­jem­né pod­po­ře.

Otevřené moře ač trvá jen něco přes hodi­nu, vět­ši­nou si vysta­čí se dvě­ma her­ci a mořem, je oprav­du sil­ným dra­ma­tem, kte­ré mi svým způ­so­bem při­po­mně­lo Pád do ticha, kte­rý je také o sil­né vůli a boji pro­ti pří­ro­dě. Pro Daniela Travise před­sta­vu­je Otevřené moře prv­ní celo­ve­čer­ní film, pro roli Susan tvůr­ci shá­ně­li kro­mě jiné­ho i hereč­ku, kte­rá se nebu­de bát naho­ty. Taková scé­na je ovšem ve sním­ku jen jedi­ná a upřím­ně řeče­no jsem její význam neroz­luš­ti­la.

Snímek byl úče­lo­vě nato­čen digi­tál­ní kame­rou a spo­lu s rela­tiv­ně spo­ra­dic­kou dopro­vod­nou hud­bou tak výsle­dek na divá­ka půso­bí hod­ně věro­hod­ně. Máte pocit, že jste sami upro­střed hlu­bo­ké vody, v níž se může skrý­vat leda­cos. Slyšíte jen neko­neč­né šplou­chá­ní vody. Původní odva­ha a nadě­je v brzkou záchra­nu se mění v zou­fal­ství. „Po mno­ha hodi­nách“ pak zčis­ta jas­na při­chá­zí mož­ná neče­ka­ný závěr.

O filmu:

Rok: 2003
Scénář: Chris Kentis
Režie: Chris Kentis
Kamera: Chris Kentis, Laura Lau
V hlav­ních rolích: Blanchard Ryan, Daniel Travis, Saul Stein, Estelle Lau, Michael E. Williamson
Délka: 79 minut


Podívejte se na hodnocení Otevřené moře na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,46216 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72230 KB. | 18.05.2024 - 06:20:58