Kritiky.cz > Články autora:PlayAll

Dracula

// // Bezmezná lítost nad ztrá­tou milo­va­né ženy se stá­vá boles­tí, jež tupí všech­ny pře­de­šlé zku­še­nos­ti neo­chvěj­né­ho váleč­ní­ka, obrov­ská trý­zeň v něm zabí­jí vše dob­ré - sou­cit, lás­ku i víru. „To... Read more »

Černá kniha - Black Book

Snad kaž­dá evrop­ská země, kte­rá byla zata­že­na do dru­hé svě­to­vé vál­ky se již fil­mem vypo­řá­da­la s pohnu­tou minu­los­tí a poda­la výpo­věď o dané době a lidech, svo­ji vlast­ní opti­kou. No a v Holandsku si řek­li,... Read more »

Znovu 17

Určitě jste si kaž­dý z vás, ale­spoň jed­nou v živo­tě přál vrá­tit se do škol­ních lavic a sesy­pat ze sebe kaž­do­den­ní povin­nos­ti dospě­lé­ho člo­vě­ka. Když zalo­ví­te v pamě­ti, vzpo­me­ne­te si na tu krás­nou... Read more »

Ratatouille

Ratatouille 13.8.2007 recen­ze Přečteno: 377 krát Po vyda­ře­ném sním­ku Auta se pixa­ří kára posu­nu­la zase o kou­sek dál, dokon­ce až do (pro Američany) vzdá­le­né Paříže. Snímek nám nabíd­ne dosti bizar­ní před­sta­vu... Read more »

Clona

Příběh duchař­ských fotek je sta­rý, jako foto­a­pa­rát sám. Kroutíme nad nimi hla­vou, smě­je­me se jim, ťuká­me na čelo… dokud nám z foto­la­bu nepo­šlou taky tako­vé... Benjaminovu (Joshua Jackson) prá­ci by... Read more »

Božský Evan

Jen něko­lik vyvo­le­ných vidě­lo na vlast­ní oči Boha – Mojžíš, Abrahám, Johanka z Arku, Bruce a teď Evan, po němž Všemohoucí nechce nic men­ší­ho než posta­vit archu. Božský Evan je pokra­čo­vá­ním vcel­ku... Read more »

Street Kings

Dělat poli­cis­tu v Los Angeles, v tom nej­hor­ším okrsku, není zrov­na nej­lep­ší job – žád­ná pojiš­ťov­na se zrov­na nehr­ne s vámi uzavřít výhod­nou smlou­vu, pro­to­že život­nost v této prá­ci je až pře­kva­pi­vě krát­ká,... Read more »

Rrrr

Rrrr recen­ze Rodinná Komedie Přečteno: 48 krát Příběh se ode­hrá­vá před něko­li­ka mili­o­ny lety. V sym­bi­o­ze tu žijí mamu­ti, koňo­mu­ti, sle­pi­co­mu­ti, žíža­lo­mu­ti atd. Je to rela­tiv­ně dlou­há doba, co svět­lo... Read more »

Kriminálka Las Vegas

Seriál Kriminálka Las Vegas, kte­rý už něja­ký ten pátek trhá rekor­dy ve sle­do­va­nos­ti na jed­né naší nejme­no­va­né tele­viz­ní sta­ni­ci, snad ani moc nemu­sím před­sta­vo­vat. Příběh seri­á­lu je vcel­ku pros­tý.... Read more »

Ďábel nosí Pradu

Mladá zají­co­va­tá sleč­na se uchá­zí o post asi­s­tent­ky šéf­ky obro­vi­tán­ské­ho mód­ní­ho časo­pi­su, kte­rý je ve svě­tě módy stej­ně důle­ži­tý, jako je pro křes­ťa­ny Bible. Šéfka se jme­nu­je Miranda Priestly a vzhle­dem... Read more »

Prosíme přetočte

// // Karlovarské pub­li­kum jis­tě jásá rados­tí, neboť tato fes­ti­va­lo­vá lahůd­ka, o kte­ré jsme vás již infor­mo­va­li, se dostá­vá i do běž­né dis­tri­buce. 17. Červenec se tak pro­mě­ní v osla­vu fil­mu a fil­mo­vé vyna­lé­za­vos­ti.... Read more »

Záměna (The Switch)

  Dnes bych vám chtě­la před­sta­vit sní­mek Záměna ( The Switch), kte­rý měl ve svě­tě pre­mi­é­ru na počát­ku září letoš­ní­ho roku. Do našich kin dora­zí, ale až na kon­ci lis­to­pa­du.... Read more »

Okamžik zlomu - Fracture

Podstata práv­nic­ké­ho thrille­ru, v němž pro­ti sobě sto­jí vrah Athony Hopkins a žalob­ce Ryan Gosling, je doko­na­le vysti­že­na již ve slo­ga­nu pro­vá­ze­jí­cím ten­to film – „Střelil jsem svo­ji ženu. Dokaž to.“... Read more »

Planeta 51

Říkám to u kaž­dé své recen­ze na ani­mo­va­ný počin, a ani ten­to­krát nebu­du dělat žád­né výjim­ky, rok od roku tak­zva­ných „ani­má­ků“ při­bý­vá a čas­to se zapo­mí­ná na to hlav­ní: kva­li­tu. Jak je... Read more »

My dva a křen -

// // My dva a křen - RECENZE 27.December.2006 Recenze Autor: Slávek Anlauf Komedie s Michaelem Douglasem? Říkáte si, že to musí mít zaru­če­ně úspěch. Nemusí! Tedy co se týká názo­rů... Read more »

Jak se vaří dějiny

Petr Kerekes, slo­ven­ský reži­sér a uzná­va­ný doku­men­ta­ris­ta,  kaž­do­roč­ně úto­čí­cí na  nej­růz­něj­ší fes­ti­va­lo­vé oce­ně­ní z celé­ho svě­ta, při­chá­zí se zce­la novým pro­jek­tem Jak se vaří ději­ny. Velice pes­t­rý doku­ment zvol­na nava­zu­je na ... Read more »

Idiocracy (Absurdistán) -

Idiocracy (Absurdistán) - Recenze 28.May.2007 Recenze Autor: Václav Bedřich Tentokrát si auto­ři sml­sli na idi­o­tech, kte­ří nako­nec ovlá­da­jí celou zemi a napros­to se jim hrou­tí hod­spo­dář­ství i spo­le­čen­ský život … Film začí­ná... Read more »

The Mist

// // Další z celé řady adap­ta­cí knih mis­tra horo­ru Stephena Kinga. Tentokrát jsou v cen­t­ru dění lidé obklo­pe­ní nepro­stup­nou mlhou, kte­rá skrý­vá cosi zne­po­ko­ju­jí­cí­ho. To vše pod tak­tov­kou zku­še­né­ho Franka... Read more »

Elitní jednotka - Tropa de Elite

Nestává se tak čas­to, že by bra­zil­ský film pře­vál­co­val evrop­ský fes­ti­val s tako­vou ver­vou, jako ty domá­cí za oce­á­nem, leží­cí na jiném kul­tur­ním mil­ní­ku. Elitní jed­not­ka s pře­hle­dem vybra­la domá­cí ceny... Read more »

Hory mají oči 2

Hory mají oči 2 11.01.2007 recen­ze Přečteno: 74 krát Řekneme si to na rovi­nu. Banda zmu­to­va­ných hor­ní­ků, kte­ří důsled­kem jader­ných tes­tů vypa­da­jí tak, jak vypa­da­jí – to oprav­du není to... Read more »

Nový měsíc -

 Po prv­ním díle, kte­rý nesl název Stmívání, při­chá­zí do kin vel­mi oče­ká­va­ný dru­hý díl, kte­rý bude a je jis­tým úspě­chem, kte­rý vydě­lá­vá u nás, ale i ve svě­tě neu­vě­ři­tel­né pení­ze. Ano je... Read more »

Vášeň a cit –

Vášeň a cit – Recenze 12.October.2007 Recenze Autor: Andrea Zahradníková Film o slav­né brit­ské spi­so­va­tel­ce Jane Austenové a o tom, co ji asi tak moh­lo inspi­ro­vat k napsá­ní vel­kých milost­ných romá­nů, jimiž se rádi... Read more »

Lolita

Už jste někdy sly­še­li o slo­vu incest? Tak přes­ně o tom vypo­ví­dá sní­mek Lolita. Zpočátku se tvá­ří cel­kem nevin­ně, pro­to­že tu máme spi­so­va­te­le hle­da­jí­cí­ho uby­to­vá­ní a jed­nu slič­nou, živo­tem znudě­nou, Charlotte, kte­rá... Read more »

10000 př.n.l.

Vložil anke­rek, 21. Březen 2008 - 10:10 10000 b.c. Když se řek­ne Roland Emmerich, prv­ní věcí, kte­rá mě ve spo­ji­tos­ti s jeho jmé­nem napad­ne, je Den nezá­vis­los­ti. Už ten­to film... Read more »

Válka Nevěst

Máme zde dvě neroz­luč­né kama­rád­ky Liv a Emmu. Jejich přá­tel­ské pou­to je sil­né, jak jen mezi dvě­ma žena­mi může být. Liv je úspěš­nou práv­nič­kou, jenž má veli­ce tvr­do­hla­vou pova­hu a žád­ný... Read more »

Piráti z KaribikuTruhla mrtvého muže

Piráti z Karibiku: Truhla mrt­vé­ho muže 1.1.2007 recen­ze Přečteno: 106 krát Pokud se Jackovinepodaří najít jiný způ­sob, jak se z této faus­tov­ské doho­dy vyvázat,bude nucen strá­vit celý posmrt­ný život jako otrok... Read more »

Náměstí Spasitele -

Náměstí Spasitele - Recenze 7.October.2007 Recenze Autor: Jaroslav Měrtl Ti z vás, kte­ří se letoš­ní rok nedo­sta­li do Karových Varů, nebo nemě­li namí­ře­no zrov­na na ten­to film, o hod­ně při­šli. Režisér... Read more »

Hrdinové - Heroes

// // To, že v posled­ní době vzni­ka­jí za mořem vel­mi kva­lit­ní seri­á­ly s dob­rý­mi námě­ty, potvr­zu­je i seri­ál, jehož tvůr­ci patr­ně našli sil­ný inspi­rač­ní zdroj v komik­so­vé a poslé­ze fil­mo­vé sérii X-men a kte­rý... Read more »

Zbouchnutá

Zbouchnutá 04.10.2007 recen­ze Přečteno: 74 krát Ovšem ti, kdo na ní zaví­ta­jí, nebu­dou lito­vat. Ben (Seth Rogen, kte­ré­mu bys­te pět­a­dva­cet roz­hod­ně nehá­da­li) je pova­leč trá­ví­cí prak­tic­ky vše­chen vol­ný čas... Read more »

Sedm životů

Že jste letos ješ­tě nevi­dě­li v kině nic, co by uzem­ni­lo, niter­ně zapů­so­bi­lo, sežvej­ka­lo a na kon­ci vyplivlo? Tak to teď nebu­de lep­ší vol­by, než jít na Sedm živo­tů. Intenzivní emo­ce... Read more »

Hranice smrti -

Hranice smr­ti - Recenze 22.4.2008 premiera-tydne Přečteno: 378 krát Žánr: Horor / Thriller Režie: Xavier Gens Premiéra v kinech: 17.4.2008 Za dru­hé svě­to­vé vál­ky, žil, byl, jeden milý, sym­pa­tic­ký pán, kte­rý... Read more »

Černá kniha

Černá kni­ha 25.02.2007 recen­ze Přečteno: 29 krát Související člán­ky: Ale o tom až poz­dě­ji. Film vyprá­ví o židov­ské dív­ce Rachel (pře­svěd­či­vá Carice van Houten), kte­rá je nuce­na se skrý­vat před nacis­ty v domě... Read more »

Zack a Miri točí porno

Nová kome­die od Kevina Smithe, kte­ré si urči­tě všim­ne­te nejen díky pepr­né­mu názvu, ale i kvů­li vtip­ným pla­gá­tům, kte­ré se budou začát­kem břez­na pohu­po­vat všu­de ve měs­tech, jeli­kož Zack a Miri... Read more »

Fido

Netradiční pří­růs­tek do žán­ru zom­bie fil­mů. I zde sice oživlí mrt­ví pri­már­ně netou­ží po ničem jiném než živou­cím lid­ském mase, ale přes­to se sta­li sou­čás­tí kaž­do­den­ní­ho živo­ta. S pomo­cí spe­ci­ál­ní­ho oboj­ku se... Read more »

Vetřelci

Je fajn, že i ve dvoj­ce jsme vidě­li sta­rou zná­mou Ripley, pro­to­že si v této roli nedo­ká­žu před­sta­vit něko­ho jiné­ho. Když byl film v roce 1991 uve­den do kin v ČR, název Vetřelci... Read more »

Iron Man

Hollywoodští tvůr­ci zarpu­ti­le zmen­šu­jí řady igno­rant­ských divá­ků, kte­ří ve svém dosa­vad­ním neo­sví­ce­ném živo­tě nemě­li tu čest setkat se s pokres­le­ný­mi strán­ka­mi komik­sů. Jak jinak si vysvět­lit tu úpor­nou sna­hu sta­vět... Read more »

Gone, Baby, Gone -

Gone, Baby, Gone - Recenze 3.4.2008 premiera-tydne Přečteno: 350 krát Žánr: Mysteriózní / Krimi / Drama Režie: Ben Affleck Premiéra v kinech: 3. 4.2008 Gone, Baby, Gone, coby fil­mo­vý pro­dukt spo­je­ných sil... Read more »

Beowulf

// // Z pre­ciz­ních rukou Roberta Zemeckise míří do kin legen­da o dáv­ném váleč­ní­ko­vi odě­ná do ino­vá­tor­ské­ho moder­ní­ho hávu tech­no­lo­gie Motion Capture. Úspěšný reži­sér, kte­rý si vydo­byl něko­li­ka sním­ky v Hollywoodu reno­mé,... Read more »

Milionář z chatrče - Slumdog Millionaire

// // Čekáte pohád­ku z dale­ké Indie o chlap­ci, co se celý život pil­ně učil, pomá­hal doma mamin­ce s vaře­ním, hrál s bráš­kou šachy a všech­no úsi­lí se mu nako­nec zúro­či­lo ve zná­mé tele­viz­ní... Read more »

96 hodin

Poslední dobou, to vypa­da­lo, že na kon­takt­ní sou­bo­je se sadou láma­cích tech­nik a s nekom­pro­mis­ním pří­stu­pem, máme na stří­br­ném plát­ně jen jed­no­ho odbor­ní­ka. Ano, mám na mys­li Jasona Bournea, kte­rý má... Read more »

Madagaskar

Animák od stu­dia Dreamworks, kte­ré má na svém kon­tě mimo jiné úspěš­né­ho Shreka i méně úspěš­ný Příběh žra­lo­ka, o par­tě zví­řat a jejich divo­kém návra­tu do při­ro­ze­né­ho pro­stře­dí. S 3D ani­ma­cí se doslo­va... Read more »

Cesta bojovníka

Marcus Nispel při­chá­zí do kin se zvuč­ně zně­jí­cím sním­kem Pathfinder, kte­rý čes­ká dis­tru­buce zko­mo­li­la na tuc­to­vou Cestu bojov­ní­ka. Po Texaském masa­k­ru moto­ro­vou pilou se nejed­ná o nic vět­ší­ho, než dal­ší Nispelův... Read more »

Clerks 2Muži za pultem

Mnozí z vás nej­spíš nema­jí pokra­čo­vá­ní zrov­na v lás­ce, ovšem nut­no uznat, že toto pokra­čo­vá­ní je hoj­ně oče­ká­va­né. Opravdu nás bude bavit ta samá sto­ry, co jsme moh­li vidět v prv­ním díle?... Read more »

Odpor

Milióny mrtvých, nesne­si­tel­né kru­tos­ti, poru­šo­vá­ní lid­ských práv, spous­ty nevin­ných obě­tí a mno­ho dal­ších odpor­ných věcí úzce sou­vi­se­jí­cí s 2. svě­to­vou vál­kou. Doba kdy si lid­stvo šáh­lo na dno a nebo­jím se tvr­dit, že... Read more »

Nový svět - The New World

Historický epos reži­sé­ra Terrence Malicka (Tenká čer­ve­ná linie) začí­ná počát­kem sedm­nác­té­ho sto­le­tí. Tehdy při­plou­vá na nový kon­ti­nent sku­pi­na osad­ní­ků vede­ná kapi­tá­nem Johnem Smithem (Colin Farell). Jejich cíl je jas­ný... Read more »

V údolí Elah

Vložil Slávek Anlauf, 22. Duben 2008 - 18:04 In the Valley of Elah Troufnul bych si říci, že sní­mek V údo­lí Elah je suve­rén­ně nej­tem­něj­ším sním­kem ze šes­ti­ce fil­mo­vých pre­mi­ér,... Read more »

Počátek

Pamatujete si, jak jste si u Mementa říka­li „Páni, to je ale chyt­rý film! To mě nena­padlo!“ a od Dokonalého tri­ku jste se nemoh­li odtrh­nout, při­čemž závěr ve vás vyvo­lal stej­né... Read more »

Mini seriálu Tráva

Přemýšleli jste někdy nad tím, jak si při­vy­dě­lat pení­ze a nechat si je všech­ny jen pro sebe? Žádné daně, papí­ro­vá­ní a nic podob­né­ho? Napadla Vás myš­len­ka dea­lo­vá­ní drog, tře­ba i těch leh­kých... Read more »

Já, legenda

Will Smith jako posled­ní pře­ži­vší člo­věk ve zpust­lém New Yorku, boju­jí­cí pro­ti zom­bí­kům, talen­to­va­ný Francis Lawrence na režij­ní sto­lič­ce a k tomu boha­tý roz­po­čet. Plus nadu­pa­né trai­le­ry, kte­ré sli­bo­va­ly akč­ní peklo... Read more »

Hlídač č. 47

// // Další pří­růs­tek do čes­ké kine­ma­to­gra­fie – Renčův film o vyslou­ži­lém vojá­ko­vi, kte­rý se se svou pohled­nou mla­dou ženou ují­má vech­t­ru v zapad­lé vís­ce. Je to dal­ší ze zou­fa­lých poku­sů,... Read more »
Stránka načtena za 4,24987 s | počet dotazů: 269 | paměť: 47919 KB. | 18.06.2024 - 02:08:54