Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Sin City - recenze - You have got no damn idea how you wound up in this godforsaken place...

Sin City - recenze - You have got no damn idea how you wound up in this godforsaken place...

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Je jen pár sním­ků, jež změ­ni­ly his­to­rii fil­mu, jež se sta­ly kul­tem a postu­pem času se stá­va­jí něčím, o čem si lidé vyprá­vě­jí s respek­tem. Vzpomeňte si za pár let na Sin City.

Recenze naše­ho part­ne­ra:

Tajemstvím a mlhou opře­de­né měs­to Sin City popr­vé ve fil­mo­vé his­to­rii ote­ví­rá své brá­ny a zve ty odváž­né k pro­hlíd­ce... Máte odva­hu vstou­pit? Važte své kro­ky, bláz­no­vé! Sin City své jmé­no nezís­ka­lo jen tak pro nic za nic...
    Plán na zfil­mo­vá­ní komi­xu Sin City se zro­dil v hla­vě Roberta Rodrigueze v září po nato­če­ní posled­ních Spy Kids. V té době měl v rukou kva­lit­ní tech­no­lo­gii a více než dost zku­še­nos­tí při prá­ci s  digi­tál­ní­mi tri­ky. A přes­ně v té době začal zno­vu pro­lis­to­vá­vat kni­ha­mi Franka Millera. Hned od počát­ku zavr­hl myš­len­ku na pros­té pře­ve­de­ní Sin City do hra­né podo­by s  reál­ný­mi kuli­sa­mi. Napadlo ho něco doce­la jiné­ho - co takhle se nepo­kou­šet pře­vést kni­hu na fil­mo­vé plát­no, ale přes­ně obrá­ce­ně, film do kni­hy. Samotný Miller nebyl nápa­dem zfil­mo­vá­ní své­ho díla nijak zvlášť nad­šen. Nechtěl, aby se ze Sin City stal holly­wo­od­ský caj­dák, kte­rý se bude jen sna­žit vytřís­kat pení­ze z jeho prá­ce. Rodriguezovi se ale naštěs­tí poda­ři­lo mis­tra pře­svěd­čit jed­ním detai­lem. Zatímco u  jiných fil­mů se koná tak­zva­ný deve­lo­ping, nebo­li psa­ní sto­ry­bo­ar­du, pře­mýš­le­ním nad daný­mi scé­na­mi, loka­li­ta­mi a dal­ším tisí­cem věcí, u Sin City bylo všech­no již dáv­no udě­lá­no. Vše bylo v  Millerových komi­xech... Pokud se bude muset něco změ­nit, změ­ní­me to spo­lu pří­mo na mís­tě... Sin City byl totiž už dáv­no nato­čen, nastří­hán, osvět­len... jen to bylo na papí­ře.

HARTIGAN

Jak jej nazval jeho tůr­ce, Hartigan je hrdi­na v pra­vém slo­va smys­lu. Muž, jenž má svou čest a je scho­pen nesku­teč­ných obě­tí. V Sin City je Hartigan něco jako Sir Galahad.

Hartigana ztvár­nil Bruce Willis.

Hell of a way to end a part­ner­ship. Hell of a way to start my reti­re­ment.

    Rodriguez tedy sebral Franka Millera a  spo­leč­ně odle­tě­li do Texasu, kde nato­či­li prv­ní zku­šeb­ní scé­nu. Tato scé­na se mimo­cho­dem obje­ví hned na počát­ku fil­mu. Nejenom, že byli všich­ni nad­še­ni, ale těch­to pět minut doko­na­le poslou­ži­lo jako reklam­ní šot, se kte­rým se dalo jez­dit kolem, shá­nět pení­ze a pře­de­vším her­ce do hlav­ních rolí. V pří­pa­dě (napří­klad) Bruce Willise zašli ješ­tě dál a jeho jmé­no rov­nou zařa­di­li do dané scén­ky. No řek­ně­te pak ne :).

....and you are wal­king. The next bum you step over has a kni­fe stuck into what used to be his eye. Maybe you have died and gone to hell. Maybe that is it...

    Sin City je čer­no­bí­lé, tato barev­ná kom­bi­na­ce je pod­houbím Millerovy tvor­by a film samo­řejmě musel být rov­něž čer­no­bí­lý. Nebyl však nato­čen na neba­rev­nou pás­ku. Vše bylo toče­no v bar­vě a pak už šlo jen o to, vše upra­vit za pomo­ci počí­ta­čů ke spo­ko­je­nos­ti obou spo­lu­re­ži­sé­rů. Drtivá vět­ši­na zábě­rů byla nato­če­na před zele­ným poza­dím a vše ostat­ní poté doda­teč­ně dokres­le­no. Právě tato sku­teč­nost posu­nu­je Sin City mno­hem více k cel­ko­vé vizi komi­xu. Více, než se kdy kte­rá adap­ta­ce byť jen při­blí­ži­la. Z celé­ho fil­mu dýcha až nechut­ně doko­na­lá atmo­sfé­ra a v téhle rovi­ně se mu může rov­nat jen málo­kte­rý sní­mek.

DWIGHT

S posta­vou Dwighta se Frank Miller zto­tož­ňu­je nej­ví­ce. Je to muž, jenž se doká­že téměř bez vlast­ní­ho při­či­ně­ní dostat do pořád­ných tra­b­lů. Ty je pak násled­ně nucen řešit a to i přes­to, že je jen „oby­čej­ným“ člo­vě­kem bez spe­ci­ál­ních schop­nos­tí, jako má tře­ba Marv.

Roli Dwighta si střih­nul Clive Owen.

The thun­der does not stop. We fire and relo­ad a fire and relo­ad and fire and watch the­ir heads explo­de and the­ir guts fly like but­chers scra­ps and the alley walls get caked with wet wads of skin and meat and the smoke get so thick, that the things we are pum­ping bullets into are nothing but twis­ted top­pling scre­a­ming smud­ges of move­ment. The Valkyrie at my side is shou­ting and lau­ghing with the pure hate­ful blo­od­thirs­ty joy of the slau­gh­ter... and so am I.

    Protože ve svě­tě Sin City vznik­lo mno­ho pří­bě­hů, bylo nut­né vybrat něko­lik, pro­po­jit je jem­nou nit­kou ved­lej­ších postav a sesta­vit něco, co by moh­lo jít do kin. Příběhy spo­lu mají tedy kro­mě mís­ta, kde se ode­hrá­va­jí, a něko­li­ka postav jen pra­má­lo spo­leč­né­ho. Frank a Robert se roz­hod­li pro The Hard Goodbye, The Big Fat Kill a That Yellow Bastard. Nebudu se zmi­ňo­vat přespří­liš o  pří­bě­zích jako tako­vých, ty je tře­ba vstře­bat pří­mo v kině. Přesto se pojďmě věno­vat kaž­dé ze tří čás­ti zvlášť.

You are in... The joint reeks. Smoke. Urine. Puke. It is the wor­st.

The Hard Goodbye

    První z pří­bě­hů, po malém pro­lo­gu k That Yellow Bastard, je Marvův pří­běh. Muže, jenž se nebo­jí niče­ho. Jenž by pod­le pra­vi­del neměl nikdy mít milo­va­nou ženu. A pře­ci... Do Marva se jed­na zami­lu­je. Marvova bohy­ně, zla­to­vlás­ka Goldie...

    Její smrt pře­vrá­tí jeho svět naru­by a Marv vyrá­ží... za pomstou své milo­va­né...

Věděli jste?

- nato­če­na byla i scé­na s Marvovou sle­pou mat­kou a s  jejím zařa­ze­ním se počí­tá na DVD
- Frank Miller se zje­ví v jed­nom zábě­ru jako kněz v kos­te­le

    Mickey Rourke se vrá­til zpát­ky na stří­br­ná plát­na po mno­ha letech. Může to pro něj zna­me­nat vel­ký come­back a  poprav­dě, jeho hlas je k sežrá­ní. Takhle má znít Marvův hlas. Rourke se roz­hod­ně vrá­til a to s doce­la vel­kým hum­bu­kem (no, koli­krát jste vidě­li Rourka na obál­kách maga­zí­nů v  posled­ních letech? A teď?)
    Vizuálně vás Sin City vtáh­ne dovnitř hned po prv­ních dese­ti minu­tách a už vás nepus­tí. Nejedná se jen o sty­lo­vé zábě­ry z  nemož­ných úhlu, plné kon­tras­tů, bílých stí­nů a sem tam se mih­nou­cí rudé kap­ky krve. Sin City vás bude v dob­rém kině vál­co­vat i skvě­le vyšpe­ko­va­ným ozvu­če­ním. Některé pasá­že půso­bí jako zla­té vla­sy Goldie. Všimnete si jich oka­mži­tě a  jsou svým způ­so­bem krás­né. Kliknutí Marvova zapa­lo­va­če vám bude znít v hla­vě dlou­ho. Věřte mi...

You are in...
So you belly up to the bar and order some lame­ass Texas brew. Some Lone Star crap. And then you see it. The stage. Your heart sink...

The Big Fat Kill

    Co muže způ­so­bit jeden jedi­ný mrt­vý poli­cajt? V Sin City nej­spí­še nepří­liš mno­ho. Pokud se ovšem nejed­ná o míst­ní­ho médii opě­vo­va­né­ho polo­hr­di­nu Jacka Reffertyho. Jedna jedi­ná smrt způ­so­bí kolo­toč udá­los­tí, na jejímž kon­ci čeká uli­ce Sin City krva­vá lázeň.
    The Big Fat Kill je v mno­hém vel­mi odliš­ný od dal­ších dvou pří­bě­hů. Je v něm mno­hem více psy­cha­de­lič­nos­ti, podiv­ných obra­zů a  zvlášt­ních postav. Jestliže bych si měl vybrat jed­nu mou oblí­be­nou ved­lej­ší posta­vu, tak by to roz­hod­ně byl Jack Rafferty aka Jackie Boy ve skvě­lém podá­ní, evi­dent­ně se baví­cí­ho, Benicia Del Tora.
    Co je zvlášt­ní v této čás­ti, je poje­tí sou­bo­jů. Občas jsou sice nato­če­ny naváž­no, ale tře­ba sou­boj dívek s ban­dou Jackie Boye je vyve­den až do komic­ké absur­di­ty. V  celém díle neu­vi­dí­te, tak jako v  ostat­ních dvou, kon­trast­ní čer­ve­nou krev. Tady je krev záměr­ně bílá. O to víc pak zapů­so­bí posled­ní záběr na doruda zbar­ve­né nebe...

The music goes silent as an angel wafts across the stage. She is a  cow­gi­rl angel, slowly swin­ging her las­so, moving like a dre­am...

Věděli jste?

- Meč, kte­rý ve fil­mu pou­ží­vá Miho, je tím samým mečem, jež se obje­vil v Kill Billovi
- Malou část The Big Fat Kill nato­čil Rodriguezův nej­lep­ší pří­tel Quentin Tarantino
- Jessica Alba se sku­teč­ně nau­či­la točit lasem, pro svou baro­vou scé­nu... prý jí to doce­la šlo...
That Yellow Bastard

    Láska a  obě­to­vá­ní. To jsou dva hlav­ní moti­vy toho­to pří­bě­hu. Hartigan si jako své život­ní poslá­ní zvo­lí ochra­nu malé dív­ky... Jeho osu­do­vé dív­ky... Malé, hube­né Nancy Calahan.
    Bruce Willis (koneč­ně) zno­vu zakot­vil u  role, jež mu doko­na­le sedí. Role drs­né­ho poli­caj­ta, zkou­še­né­ho osu­dem, ale plní­cí­ho svůj slib, i kdy­by to měla být ta posled­ní věc, jež v živo­tě udě­lá.
Hartigan má mít sice pod­le komi­xu něco kolem šede­sát­ky, na což Willis, ani s  vrás­ka­mi a implan­to­va­ný­mi šedi­na­mi, nevy­pa­dá, přes­to byl, mys­lím, správ­nou vol­bou. Postava a potaž­mo samot­ný Bruce Willis se tak nějak do Sin City hodí.
    Nejvýraznější zápor­nou posta­vou celé­ho Sin City je samo­zřej­mě Yellow Bastard. On je pro SC, jako je Joker pro Gotham City. Šílený, zvrh­lý a  sadis­tic­ký par­chant. Tvůrcům se oprav­du poved­lo namas­ko­vá­ní jeho před­sta­vi­te­le Nicka Stahla a při  zábě­rech na něj zji­sí­te, že odpor­né a  nechut­né nemu­sí být jen hek­to­lir­ty krve.

Her eyes are sad, her smi­le sweet. Her figu­re is fan­ta­sy come to life. For that moment, you had swear the­re is nothing ugly any­whe­re on earth...

Věděli jste?

- role ve sním­ku byly navrh­nu­ty Stevu Buscemimu, Leonardovi DiCapriovi, Michaelu Douglasovi nebo i Christopheru Walkenovi.... všich­ni odmít­li
- Johnny Depp měl hrát Jackie Boye
- Quentin Tarantino se obje­ví v povíd­ce That Yellow Bastard. sedí ved­le Marva za barem
- Hartigan pou­ží­vá zbraň Beretta M93R Auto 9, což je zbraň, jež se obje­vi­la v Robocopovi 2 a 3, pro kte­ré Miller psal scé­ná­ře
- Když Hartigan při­jde do baru, Shellie nese pivo jmé­nem Chango beer... fil­mo­ví fanouš­ci si ten­to nápoj jis­tě pama­tu­jí z Desperada a Od sou­mra­ku do úsvi­tu
- Rodriguez a Miller nato­či­li všech­ny zábě­ry ze všech tří poví­dek přes­ně tak, jak jsou nakres­le­ny. V kinech je samo­zřej­mě kvů­li dél­ce fil­mu vše zkrá­ce­no, ale před­stav­te si ten ráj až vyjde DVD
    Na Sin City sto­jí za to, si zajít do kina. I pokud to bude jen jed­nou za rok. Snad jen jedi­né varo­vá­ní. Sin City je tem­ný sní­mek... Krvavý, bru­tál­ní a kru­tě nelí­tost­ný... Pokud vás však něco z toho v tem­ném kout­ku vaší duše při­ta­hu­je, pak nevá­hej­te a vstup­te. Budete odmě­ně­ni jed­ním z  nej­za­jí­ma­věj­ších zážit­ků ve fil­mo­vé his­to­rii.
    Zvolit si mezi tou plejá­dou her­ců něko­ho, koho by se dalo vyzdvih­noutt? Téměř nemož­né... Snad jen tak poti­chu, aby to ti ostat­ní nevi­dě­li, bych si zvo­lil tro­ji­ci Marv, Jackie Boy a  Hartigan. Jak se vůbec Rodriguezovi poda­ři­lo dát tuhle sesta­vu dohro­ma­dy? Možná, že všich­ni z nich oprav­du milu­jí Franka Millera a jeho pří­běhy. Možná to byla jejich pocta... mož­ná... mož­ná tak, jako je ten­to film poctou komi­xu... Sin City má mno­ho postav, mno­ho zákou­tí, mno­ho detai­lů, o nihž bych se rád roze­psal, ale při­pa­dá mi, že je lep­ší, pokud se do tohod­le noir svě­ta pono­ří­te sami. Není nic krás­něj­ší­ho, než usnout ve vla­ku a  pro­bu­dit se v Sin City... Kupte si komix a nech­te se unést... do jiné­ho svě­ta....

    Welcome to Sin City...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,57360 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72293 KB. | 28.05.2024 - 03:26:12