Kritiky.cz >

Beta masivní MMO střílečky pro 100 hráčů Enlisted bude...

Beta masiv­ní MMO stří­leč­ky pro 100 hrá­čů Enlisted bude spuš­tě­na 8. 4. 2021. Nabídne vylo­dě­ní v Normandii z roku 1944 a bitvu před Moskvou, kte­rá se ode­hrá­va­la mezi lety 1941 a 1942. Read more »

Gamescom 2021 se uskuteční fyzicky za velmi přísných...

Gamescom 2021 se usku­teč­ní fyzic­ky za vel­mi přís­ných hygi­e­nic­kých pod­mí­nek. Vedle fyzic­ké­ho ver­ze orga­ni­zá­to­ři chys­ta­jí také digi­tál­ní pre­zen­ta­ci, kte­rá v loň­ském roce zazna­me­na­la vel­ký úspěch. Hybridní Gamescom se usku­teč­ní tra­dič­ně... Read more »

Google si po Amazonu také vylámal zuby a končí s vývojem...

Google si po Amazonu také vylá­mal zuby a kon­čí s vývo­jem her. Spolu s pobočka­mi v Montrealu a Los Angeles odchá­zí 150 lidí, včet­ně pro­du­cent­ky Jade Raymond, kte­rá se podí­le­la na znač­kách Assassin’s Creed pro... Read more »

Filmová adaptace herní série Borderlands se bude natáčet v...

Filmová adap­ta­ce her­ní série Borderlands se bude natá­čet v Budapešti. Na pro­duk­ci se bude podí­let spo­leč­nost MidAtlantic Films, kte­rá má sta­rost také seri­á­lo­vou adap­ta­ci her­ní série Halo. Do hlav­ní role... Read more »

Po několika letech jsme se dozvěděli, co stálo za zrušeným...

Po něko­li­ka letech jsme se dozvě­dě­li, co stá­lo za zru­še­ným Agentem od Rockstar Games. Za ukon­če­ním vývo­je exklu­zi­vi­ty pro PS3, kte­rá byla ozná­me­na v roce 2007 sto­jí přís­né egypt­ské záko­ny,... Read more »

Další hrou zdarma od Epic Games je RPG Solitairica. Dnes v...

Další hrou zdar­ma od Epic Games je RPG Solitairica. Dnes v 17:00 ho vystří­dá dia­blov­ka Torchlight II, kte­rá bude před­po­sled­ní hrou v rám­ci vánoč­ní­ho roz­dá­vá­ní. Read more »

Na PS5 je zajímavá funkce, která vás upozorní, že hrajete...

Na PS5 je zají­ma­vá funk­ce, kte­rá vás upo­zor­ní, že hra­je­te hru ve ver­zi pro PS4. Read more »

Sony odstranila problémový Cyberpunk 2077 z PS Store a...

Sony odstra­ni­la pro­blé­mo­vý Cyberpunk 2077 z PS Store a zájem­cům vrá­tí pení­ze. CD Projekt Red nyní pra­cu­je na aktu­a­li­za­ci, kte­rá opra­ví nej­vět­ší chy­by ve hře, aby Sony moh­la Cyberpunk 2077 do své­ho... Read more »

Série Perfect Dark se po deseti letech vrací. Vývojáři ze...

Série Perfect Dark se po dese­ti letech vra­cí. Vývojáři ze stu­dia The Initiative spa­da­jí­cí pod Xbox Game Studios nám sli­bu­jí hru s fil­mo­vým náde­chem, kte­rá nebu­de jenom o stří­le­ní. Read more »

Arrowhead Game Studios (Helldivers) pracují na third-person...

Arrowhead Game Studios (Helldivers) pra­cu­jí na third-person stří­leč­ce, kte­rá je urče­ná pro next-gen. Na bliž­ší infor­ma­ce si musí­me počkat. Read more »

Microsoft uvažuje o zvýšení cen svých AAA her. Dle...

Microsoft uva­žu­je o zvý­še­ní cen svých AAA her. Dle finanč­ní­ho ředi­te­le Microsoftu Tima Stuarta jde o nevy­hnu­tel­ný krok, kte­rý argu­men­tu­je tím, že cena her nestoup­la už pořád­ně dlou­ho. Microsoft by nebyl... Read more »

Hackerská hra Watch Dogs: Legion se údajně stala útokem...

Hackerská hra Watch Dogs: Legion se údaj­ně sta­la úto­kem hac­ke­rů, kte­ří zís­ka­li zdro­jo­vý kód. Ten se měl obje­vit na již zná­mém fóru 4chan. Únik má mít na svě­do­mí stej­ná... Read more »

Dle slov Jima Ryana je budoucnost VR ještě roky vzdálená,...

Dle slov Jima Ryana je budouc­nost VR ješ­tě roky vzdá­le­ná, nicmé­ně tech­no­lo­gii věří. Prezident Sony se také vyjá­d­řil ke stra­te­gii Sony, kte­rá se spo­čí­vá v doru­čo­vá­ní exklu­ziv­ních pří­bě­ho­vých her, kte­rá... Read more »

Battlefield V vyjde v definitivní edici, která zahrne...

Battlefield V vyjde v defi­ni­tiv­ní edi­ci, kte­rá zahr­ne veš­ke­rý dří­ve vyda­ný obsah Read more »

Assassin’s Creed Valhalla příští rok obdrží dvě velké...

Assassin’s Creed Valhalla příští rok obdr­ží dvě vel­ké expan­ze. V té prv­ní s názvem Wrath of the Druids, kte­rá dora­zí na jaře 2021 se podí­vá­me do Irska, kde bude­me bádat po tajem­ství... Read more »

Crash Bandicoot 4: It’s About Time míří na novou...

Crash Bandicoot 4: It’s About Time míří na novou gene­ra­ci kon­zo­lí. Nasvědčuje tomu komi­se ESRB, kte­rá čer­s­tvě udě­li­la rating dosud neo­zná­me­né Xbox Series X ver­zi. Read more »

Zahraniční média, která obdržela Xbox Series X předčasně...

Zahraniční média, kte­rá obdr­že­la Xbox Series X před­čas­ně jsou z kon­zo­le nad­še­ná. Xbox Series X oprav­du zkra­cu­je načí­tá­ní her, prý až o 80%. U Red Dead Redemption 2 to bylo 38 vte­řin,... Read more »

Do No Man’s Sky míří expanze Origins, která do hry...

Do No Man’s Sky míří expan­ze Origins, kte­rá do hry při­dá až mili­on růz­no­ro­dých svě­tů Read more »

Studio Naughty Dog láká na víkendovou akci Outbreak Day,...

Studio Naughty Dog láká na víken­do­vou akci Outbreak Day, kte­rá ten­to­krát pone­se název The Last of Us Day Read more »

Marvel’s Avengers obdrželi aktualizaci, která opravuje...

Marvel’s Avengers obdr­že­li aktu­a­li­za­ci, kte­rá opra­vu­je při­bliž­ně 1000 chyb Read more »

Gameplay trailer na adventuru Twin Mirror od studia Dontnod,...

Gameplay trai­ler na adven­tu­ru Twin Mirror od stu­dia Dontnod, kte­rá vyjde 1. pro­sin­ce na PlayStation 4, Xbox One a Microsoft Windows (Steam). Read more »

Do Fall Guys brzy zamíří druhá sezona, která sebou přinese...

Do Fall Guys brzy zamí­ří dru­há sezo­na, kte­rá sebou při­ne­se zbru­su novou mini­hru Read more »

Do Wreckfest brzy dorazí druhá sezona, která sebou přinese...

Do Wreckfest brzy dora­zí dru­há sezo­na, kte­rá sebou při­ne­se nová vozi­dla, tra­tě a cha­os Read more »

Nové fotky z chystané adventury Kena: Bridge of Spirits,...

Nové fot­ky z chys­ta­né adven­tu­ry Kena: Bridge of Spirits, kte­rá bude časo­vou exklu­zi­vi­tou pro PlayStation 5 +2 Read more »

Minecraft míří do PlayStation VR. Ten dorazí během...

Minecraft míří do PlayStation VR. Ten dora­zí během bez­plat­né aktu­a­li­za­ce, kte­rá bude pro maji­te­le Minecraft PS4 ver­ze zdar­ma. Read more »

Do Desperados III dorazilo první DLC, které nese název Money...

Do Desperados III dora­zi­lo prv­ní DLC, kte­ré nese název Money for the Vultures - Part 1. To do hry při­dá­vá novou misi, kte­rá se ode­hrá­vá po udá­los­tech původ­ní­ho pří­bě­hu a výzvu... Read more »

Seriál Resident Evil bude zasazený do doby 26 let po T-viru,...

Seriál Resident Evil bude zasa­ze­ný do doby 26 let po T-viru, kdy na Zemi žije 15 mili­o­nů lidí a 6 mili­ard mon­ster. Netflix si objed­nal cel­kem osm hodi­no­vých epi­zod. Když se... Read more »

Přechod na novou generaci konzolí vás v případě Call of...

Přechod na novou gene­ra­ci kon­zo­lí vás v pří­pa­dě Call of Duty: Black Ops Cold War vyjde o 250 Kč dráž v tzv. Cross-Gen Bundle, kte­rá se bude pro­dá­vat za 2049 Kč. Na oplát­ku dosta­ne­te ulti­mát­ní... Read more »
Stránka načtena za 3,23480 s | počet dotazů: 222 | paměť: 47927 KB. | 22.04.2024 - 14:56:08