Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Mizerové 2

Mizerové 2

th full01is2
th full01is2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tak Michael Bay je zpát­ky, po mno­ha fil­mech pro Americké pub­li­kum s mno­ha pato­sem, s něko­li­ka napros­tý­mi blá­bo­ly, ale i s jed­ním kva­lit­ním fil­mem se nám zno­vu vrá­til ke vše­mu, co ho pro­sla­vi­lo. Tedy ve fil­mo­vém prů­mys­lu ho pro­sla­vil film Mizerové, do kte­rých obsa­dil v USA slav­né akč­ní a kome­di­ál­ní hvězdy Willa Smithe a Martina Lawrence. Z toho je jeden krás­ný manekýn, po kte­rým žen­ský letí, a dru­hý je tro­cha ňou­ma, ale dost uke­ca­ný.Na roz­díl od mno­ha slav­ných či neslav­ných čer­no­chů se ale­spoň jed­no­mu z těch­to her­ců poda­ři­lo dostat na výslu­ní. Je to Will Smith, kte­rý se Mizery 1 pro­sla­vil a doká­zal se udr­žet ve hvězd­ném les­ku slá­vy. Hrál v Mužích v Černém, ve Dnu Nezávislosti a dokon­ce i ve fil­mu Ali, kde si vyslou­žil nomi­na­ci na Oskara.

Ten dru­hý čer­noch Martin Lowrence se bohu­žel na výslu­ní slá­vy neu­dr­žel a dostal se do her­ní B tří­dy, a tak jeho účin­ko­vá­ní ve fil­mu Mizerové, pří­pad­ně i Mizerové 2 pat­ří mezi jeho nej­ú­spěš­něj­ší fil­my. Možná, že je to taky jenom tím, že není dob­rým her­ce, a že pat­ří k těm her­ců, kte­ří jsou zaška­tul­ko­va­ný, a to on je, je to hlav­ně komik. Na roz­díl od Smithe, kte­rý pro slá­vu umí utvo­řit doce­la sluš­né pod­mín­ky. Řekl bych, že dokon­ce je i hez­čí.

A Michael Bay? Ten se pro­sla­vil v roce 1995 Mizerama (vši­ml si ho Jerry Bruckheimer), potom utvo­řil jeho nej­lep­ší film - Skála, ve kte­ré obsa­dil Seana Conneryho a Nicolase Cage, a potom utvá­řel řadu akč­ních fil­mů jeho neza­po­me­nu­tel­ným sty­lem, jako Armagedoon a Pearl Harbor. A teď se vrá­til zno­va ke svým fil­mo­vým koře­nům.

A co nás vůbec čeká, mno­ho akce, mno­ho hlá­šek a mno­ho dis­ko­té­ko­vé­ho ryt­mu, pro­to­že Michael byl původ­ně reklam­ním a kli­po­vým reži­sé­rem, kte­rý vytvá­řel mno­ho zajý­ma­vých reklam a jiných a tím se vlast­ně učil. Podle něj není nic těž­ší­ho, než do něko­li­ka desí­tek sekund vno­řit pří­běh, poin­tu a závěr.

Čeká i mno­ho neu­vě­ři­tel­ných fil­mo­vá­ní zážit­ků, tře­ba sle­do­vá­ní smě­ru vystře­le­né kul­ky. Pistol - skle­ni­ce - zadek - krk zápo­rá­ka. Nebo taky dlou­hý záběr šven­ku­jí­cí kolem hlav­ních postav a záro­veň kolem zápor­ných mafi­á­nů. Správně říkám dlou­hý záběr, pro­to­že pro­lí­tá­vá skrz okna, dve­ře, dokon­ce i zdi. Nesmíme zapo­me­nout taky na mno­ho úžas­ných mrt­vol, osek­nu­tých nebo pře­je­tých hlav, roz­stře­le­ných lebek a dokon­ce i sou­lo­ží­cích krys.

A co nám ten film při­ne­se? Řekl bych jenom napros­tý cha­os do moz­ků z kli­po­vých zábě­rů, ale sluš­nou zába­vu, jak to jde všech­no to poli­cajt­ské zabí­je­ní těm čer­no­chům od ruky.


Podívejte se na hodnocení Mizerové 2 na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,43542 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72189 KB. | 24.04.2024 - 14:52:54