Kritiky.cz > Recenze her > The Forest

The Forest

Forest
Forest
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Timmy, ty jeden návy­ko­vej bastar­de! Po pár aktu­a­li­za­cích v minu­los­ti se hra sta­la hra­tel­nou a návy­ko­vou sur­vi­val horor cho­dič­kou, u kte­ré se nudit nebu­de­te. Procházečky jes­ky­ní kde neví­te co Vás čeká, výbor­ně zpra­co­va­ná kra­ji­na, mož­ná v late game tro­chu pro­blém s build prv­ky - není jich tolik, aby jste měli furt co sta­vět. Jó jas­ně, může­te si udě­lat hrad až do nebes, ale jed­not­li­vých prv­ků by tam moh­lo být víc. Příběh super, nepřá­te­lé tro­chu neo­hra­ba­ní, avšak vám neda­jí nic zadar­mo, na to pozor. Ať už se jme­nu­jí jak­ko­li, běž­né­ho „nahá­če“ zabi­je­te pár úde­ry seke­rou. Avšak „šaman“už je jiný kafe. No a ta obluda co má troš­ku víc rukou, to už je úpl­ně něco jiný­ho, dopo­ru­ču­ju dyna­mit!

Příběh je tedy v cel­ku pros­tý, přes­to však zábav­ný. Ty domo­rod­ci ukrad­li vaše­ho syna, tak­že důvod je dostat Timmyho zpát­ky. Dalšími mini úko­ly jsou napří­klad najít všech­ny pasa­žé­ry leta­dla.

Nic nepů­jde hned jen tak, chce to vybu­do­vat si řád­nou základ­nu, našet­řit něja­ký ten mate­ri­ál, pro­hle­dat spous­tu kou­tů ost­ro­va – hlav­ně pak jes­ky­ní, kde zís­ká­te vyba­ve­ní nut­né k postu­pu ve hře. Jen tak bude­te o pár kro­ků blí­že k syno­vi. Nezapomínejte na oble­če­ní, kte­ré vývo­já­ři tak nějak nepři­po­mí­na­jí během hry, doká­že Vám však v jis­té fázi pomoct. To že má hra ozna­če­ní i jako horor je pod­le mě tro­chu pře­hna­né. Kromě toho, že se pár­krát lek­ne­te neto­pý­ra, nebo šama­na, kte­rý se jen chudák špat­ně spa­w­nul, se moc bát nebu­de­te. Po čase si zvyk­ne­te i na věč­ný chi­chot původ­ních oby­va­te­lů ost­ro­va, jak já s rados­tí řikám „nahá­či“. Pravda, během hra­ní jsem někdy pou­žil hrub­ší výra­zy, ale to si pro­ži­je­te taky, pokud bude­te chtít hru hrát.

Moje dopo­ru­če­ní ze zku­še­nos­tí při hra­ní - ať Vás ani nena­pad­ne umřít pod vodou v něja­ké jes­ky­ni (když už bude to vyba­ve­ní potá­pě­če). Důvod je pros­tý, s holý­ma ruka­ma tam pros­tě nedo­pla­ve­te a svo­je věci tak navždy ztra­tí­te, což někdy zamr­zí, pak už může­te jen nahrát star­ší save.

S drob­ný­mi bugy musím hru hod­no­tit dob­ře, nebu­de­te se nudit a v koo­pe­ra­ci zaži­je­te spous­ta zába­vy ale i oka­mži­ků, kdy radě­ji hru odlo­ží­te na dal­ší den, pro­to­že už toho dneska bylo pros­tě moc!

Abych jen nema­zal med kolem huby, tohle by moh­li vývo­já­ři vymys­let nějak lépe, např. že se věci zob­ra­zí na začát­ku vod­ní plo­chy v jes­ky­ni. Jo já vím, kaž­dý si má svo­jí bom­bu hlí­dat, ale nebuď­te tak kru­tí. Další věcí troš­ku od věci je samot­né uklá­dá­ní, save jsou ulo­že­ny lokál­ně v PC a tak když jste jako já a sem tam změ­ní­te stroj, musí­te si z počí­ta­če kde jste byli před­tím stáh­nout last save - pomohl by asi něja­ký cloud save? Možná tuhle „drob­nost“ nebu­de­te řešit vůbec, ale pro mě, kte­rý stří­dá pra­cov­ní počí­tač, PC doma a ješ­tě jeden note­book je tohle funk­ce, kte­rá by nemě­la v dneš­ní době chy­bět. Hru cel­ko­vě dopo­ru­ču­ji a to výhrad­ně v Coop reži­mu 🙂 Single je v dneš­ní době na tako­vou hru pros­tě nuda. Abych mohl udě­lat tako­vé shr­nu­tí, při­chá­zí na řadu otáz­ka, kou­pit, či nekou­pit, to je oč tu běží. Pokud jste jako já fanou­šek sur­vi­val her, sto­jí to za to, pokud pře­mýš­lí­te, že by se těch cca 17eur dalo utra­tit jinak – tak dalo. Pokud nebu­de­te hrát v par­tě tak to není ono, pros­tě mě to samot­né­ho na ost­ro­vě neba­vi­lo. Takže buď jeden za všech­ny a všich­ni za jed­no­ho, nebo se bude­te nudit a při sta­vě­ní base se pros­tě udře­te. Ale nechci mlu­vit za všech­ny, něko­mu tato samo­ta může vyho­vo­vat – za mě roz­hod­ně lep­ší COOP.

70 %

Foto:Endnight Games Ltd


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

25 let
Geek, hráč her, HW blázen co rád staví počítače
recenzuji převážně hry, SW a HW :)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,79051 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71748 KB. | 28.02.2024 - 01:23:45