Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Kick-Ass 2 - kdo že je ten Jeff Wadlow, co nahradil Matthewa Vaughna?

Kick-Ass 2 - kdo že je ten Jeff Wadlow, co nahradil Matthewa Vaughna?

KK2
KK2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mladá, šest­nác­ti­le­tá Mindy, nastu­pu­je na střed­ní ško­lu a není nijak nad­še­ná. Mezi spo­lu­žá­ky se necí­tí dob­ře a hlav­ně mají úpl­ně jiné zájmy a záli­by. Mindy má totiž dvo­jí identi­tu: je stře­do­ško­lač­ka, ale také super­hr­din­ka Zabijačka. Bohužel při jed­né z před­cho­zích akcí zemřel její otec Damon, a tak se o ni teď sta­rá ser­žant Williams. Ten ji zaká­že být super­hr­din­kou, aby moh­la žít nor­mál­ní život. Není to ale nic leh­ké­ho, což pocí­til i Mindin kama­rád Dave. Ten je také super­hr­di­na, Kick-Ass/Nářez, kte­rý chce i nadá­le pomá­hat s vyčiš­tě­ním ulic od gan­gs­te­rů. V minu­los­ti se jim totiž i s Mindiným otcem poda­ři­lo při­pra­vit o život padou­cha Franka d´Amica. Jeho syn Chris teď žádá odpla­tu, a pro­to vytvo­ří par­tič­ku výji­meč­ných hrdlo­ře­zů a boj na život a na smrt může začít.

Film je pokra­čo­vá­ním fil­mu Kick-Ass z roku 2010, kte­rý byl nato­čen pod­le komik­so­vé před­lo­hy auto­ra Marka Millara a Johna Romita jr. Současně s psa­ním dílu Kick-Ass 2 vzni­kal i scé­nář pro stej­no­jmen­ný film od Jeffa Wadlowa (Nikdy to nevzdá­vej). Za kame­ru si stou­pl Tim Maurice-Jones a střih dělal Eddie Hamilton.

Roli Mindy opět ztvár­ni­la mla­dič­ká Chloe Moretz. Už před natá­če­ním Kick-Ass absol­vo­va­la nároč­ný tré­nink (nácvik bojo­vých umě­ní, zachá­ze­ní se zbra­ní a akro­ba­cii) a jako super­hr­din­ka je oprav­du rych­lá a nelí­tost­ná. Moretz pak ve své roli uka­zu­je vnitř­ní boj mezi Mindy a Zabijačkou, a také sna­hu se zapo­jit do běž­né­ho živo­ta. Davea si zopa­ko­val Aaron Taylor-Johnson (Anna Karenina), kte­rý svou posta­vu zpo­čát­ku jako neo­hra­ba­nou a libo­vou, ale postup­ně se uka­zu­je jeho pra­vá tvář. Chrise d´Amica/Zuřivce ztvár­nil Christopher Mintz-Plasse (Velcí brat­ři), jenž svou roli skvě­le dotá­hl do oprav­do­vé­ho mize­ry. Zajímavostí je, že plu­kov­ní­ka Stars and Stripes si zahrál Jim Carrey (Truman Show) a v této roli je oprav­du pře­svěd­či­vý a zís­ká­vá si respekt.

Promyšlené a vypra­co­va­né jsou jed­not­li­vé kos­týmy postav, kte­ré vytvo­ři­la Sammy Sheldon. Filmové scé­ny jsou dob­ře nasní­ma­né Jonesem, nava­zu­jí na sebe a postup­ně gra­du­jí záslu­hou Hamiltona a ostat­ních tvůr­ců.

Stejně jako v jed­nič­ce jsou v tom­to fil­mu drs­né scé­ny. Vidíme hod­ně bru­ta­li­ty a nási­lí, někdy až moc. Proto není film vhod­ný pro mlad­ší divá­ky a cit­li­věj­ší pub­li­kum. Film se nemu­sí líbit ani někte­rým čte­ná­řům komik­sů, kte­ří jinak mají rádi oby­čej­né super­hr­di­ny. Na super­hr­di­nu si zde totiž může hrát kaž­dý člo­věk. A činy hrdi­ny,  ať už klad­né­ho či zápor­né­ho, mohou mít nedo­zír­né násled­ky na super­hr­di­nu, ale také v jeho běž­ném živo­tě.


Podívejte se na hodnocení Kick-Ass 2 na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,07731 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72317 KB. | 19.05.2024 - 21:42:10