Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > LEGO Marvel Avengers

LEGO Marvel Avengers

vlcsnap 2016 02 01 17h18m37s403 150x150 1
vlcsnap 2016 02 01 17h18m37s403 150x150 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kdo by nechtěl vidět všech­ny nej­lep­ší komik­so­vé hrdi­ny svě­ta ve hře jako je lego. Na dlou­ho oče­ká­vá­nou hru LEGO Marvel Avengers jsme se dlou­ho těši­li. Hra nava­zu­je, jak jinak než fil­mo­vý trhák Avengers: Age of Ultron. Ve hře si zahra­je­me se spous­tou hrdi­nů, jak už to ve hrách s námě­tem lego bývá, ale hlav­ně si zahra­je­me s hlav­ní­mi posta­va­mi jako je legen­dár­ní Kapitán Amerika, Iron Man, Thor, Hulk, Hawkeye a Black Widow. Úkolem našich hvězd­ných hrdi­nů bude brá­nit naší pla­ne­tu před nad­vlá­dou Ultronu. Příběhově hra kopí­ru­je fil­mo­vý scé­nář s náde­chem lego­vé­ho humo­ru.

vlcsnap-2016-02-01-17h18m37s403
vlcsnap-2016-02-01-17h18m42s160
vlcsnap-2016-02-01-17h18m47s981
vlcsnap-2016-02-01-17h18m51s786

Už při prv­ním spuš­tě­ní hry mně jako hrá­če zamr­ze­lo dlou­hé načí­tá­ní, samo­zřej­mě se potvr­di­la i dal­ší výt­ka a to, že násled­ně jsou i dlou­há videa mezi jed­not­li­vý­mi úko­ly a koly, kte­rá nejdou pře­sko­čit. Když ale pomi­nu ty dlou­há někdy zby­teč­ná videa, hra sto­jí za to čeká­ní, pro­to­že her­ní poži­tek je napros­to úchvat­ný, je vidět, že gra­fic­ky i ovlá­dá­ním se hra posu­nu­la o krok dál. Další věc, kte­rá se tro­chu auto­rům nepo­ved­la, je hra­ní v reži­mu dvou hrá­čů, pro­to­že jakmi­le začne­te řádit oba najed­nou, nemá­te abso­lut­ně žád­ný pře­hled, co prá­vě dělá­te, a sys­tém roz­dě­le­ných obra­zo­vek po chvil­ce začal jak­si stáv­ko­vat, tak­že dou­fej­me, že to ješ­tě něja­kou aktu­a­li­za­cí vyla­dí. Co se týká hra­ní pří­bě­hu v jed­nom hrá­či, není na co si stě­žo­vat a v tom­to ohle­du je hra­ní ply­nu­lé a bez chy­by. Postupně hra­je­te s hlav­ní­mi posta­va­mi pod­le toho, jakou část zrov­na hra­je­te, k dis­po­zi­ci máte i jiné posta­vy, kte­ré jste napří­klad ve fil­mu ani neza­re­gis­tro­va­li, což zase tro­chu při­dá hře na hra­tel­nos­ti a jen tak neo­mr­zí, pro­to­že stá­le nalé­zá­te něco nové­ho. Procházení kol se postup­ně stě­žu­je a trvá Vám také o dost déle jej násled­ně dohrát, což někdy není moc dob­ré, tak­to si na hru musí­te vyhra­dit mini­mál­ně hodi­nu času, abys­te ode­hrá­li celé kolo a násled­ně se Vám postup ulo­žil.

vlcsnap-2016-02-01-17h18m55s476
vlcsnap-2016-02-01-17h18m58s875
vlcsnap-2016-02-01-17h19m02s344
vlcsnap-2016-02-01-17h19m17s648

Po gra­fic­ké strán­ce je hra napros­to úžas­ná. Videa jsou hez­ky zpra­co­va­ná, ale jak už bylo zmí­ně­no pří­liš dlou­há, pokud se těší­te hlav­ně na hra­ní, bude­te lehce zkla­má­ni. Systém ovlá­dá­ní postav je více­mé­ně vždy podob­ný, čím více postav násled­ně obje­vu­je­te a máte k dis­po­zi­ci, musí­te se postup­ně nau­čit je ovlá­dat, někdy ovlá­dá­ní není jed­no­du­ché, pro­to­že jste vho­ze­ni pří­mo do děje hry. Náročnost hry je prů­měr­ná, sem tam svůj moze­ček u hádan­ky potrá­pí­te. Pokud se, ale chce­te vyřá­dit a sbí­rat zlaťá­ky, tak může­te kolem sebe mlá­tit hla­va nehla­va, a to je pak to pra­vé oře­cho­vé pro sérii lego her. K dis­po­zi­ci bude­te mít postup­ně až 100 postav. S hlav­ní­mi hrdi­ny si zahra­je­te hned v začát­ku hry. Před sebou máte cca 12-15 hodin hra­ní v závis­los­ti na tom, jak doko­na­le chce­te jed­not­li­vá kola spl­nit. Pokud Vám při­jde málo, kolik hra nabí­zí, může­te si dokou­pit DLC s dal­ší­mi vymo­že­nost­mi nových kol. Pokud jste si hru před­pla­ti­li před vydá­ním, měli jste DLC v ceně jako dárek, což taky není k zaho­ze­ní a mož­ná nad těmi chyb­ka­mi tro­chu při­vře­me oči.

vlcsnap-2016-02-01-17h19m21s901
vlcsnap-2016-02-01-17h19m24s925
vlcsnap-2016-02-01-17h19m27s800
vlcsnap-2016-02-01-17h19m30s877

LEGO Marvel Avengers je urči­tě hra, kte­rá jen tak neo­mr­zí, ale doko­na­lý ten­to titul není, dou­fej­me, že tyto chy­by vývo­já­ři opra­ví nebo se jich v dal­ších séri­ích lega vyva­ru­jí. Hra najde vyu­ži­tí na dlou­hé zim­ní veče­ry, jak pro děti, tak dospě­lé, co rádi hra­jí ten­to typ hry.

vlcsnap-2016-02-01-17h19m34s191
vlcsnap-2016-02-01-17h19m49s995
vlcsnap-2016-02-01-17h19m53s532
vlcsnap-2016-02-01-17h19m56s766
vlcsnap-2016-02-01-17h19m59s555
vlcsnap-2016-02-01-17h20m02s436
vlcsnap-2016-02-01-17h20m17s016
vlcsnap-2016-02-01-17h20m20s112
vlcsnap-2016-02-01-17h20m22s807
vlcsnap-2016-02-01-17h20m25s266
vlcsnap-2016-02-01-17h20m28s554
vlcsnap-2016-02-01-17h20m31s838
vlcsnap-2016-02-01-17h20m34s590


Foto: Vlastní scre­e­ny ze hry.

Hodnocení: 85%

Žánr: adven­tu­ra

Jazyk: ang­lic­ky

Multiplayer: off-line 1-2

Výrobce: Warner Bros Interactive

PEGI 7

Datum vydá­ní: 29.1.2016


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,02109 s | počet dotazů: 245 | paměť: 71996 KB. | 22.02.2024 - 02:53:39