Kritiky.cz > Články autora:Petra Borová

Opravdové zločiny 2

V tom­to vydá­ní kni­hy jsou navíc čty­ři roz­ho­vo­ry, opro­ti pod­cas­tu. Druhý díl mi při­pa­dal mno­hem lep­ší a pro­pra­co­va­něj­ší než prv­ní. Je fajn se dozvě­dět spous­tu nových infor­ma­cí, a moc mě kni­ha bavi­la.... Read more »

Opravdové zločiny - Zákulisí a detaily nejzásadnějších světových případů

Kniha se zamě­řu­je na vra­hy, kte­ří zma­ři­li mno­ho lid­ských živo­tů. Většina pří­pa­dů vražd jsou star­ší­ho data, ale v kni­ze nalez­ne­me také nověj­ší pří­pa­dy, kte­ré se sta­ly napří­klad v roce 2021. Často tito... Read more »

Pandoktor a jeho děti - Příběh hrdinství Janusze Korczaka

Tisícům malých i vět­ších čes­kých čte­ná­řů, kte­ré zasáh­lo Tajemství v láhvi, vyprá­vě­jí­cí o sta­teč­né Ireně Sendlerové, vyšel nyní pří­běh obdi­vu­hod­né­ho člo­vě­ka, kte­rý se v před­cho­zí kni­ze jen mihl, a to o dok­to­ru Januszi Korczakovi, vlast­ním... Read more »

Kačer Donald 90 - Všechno nejlepší, Donalde!

Jedná se o obráz­ko­vou kni­hu k 90. naro­ze­ni­nám legen­dár­ní­ho kače­ra Donalda. Jak už název kníž­ky napo­ví­dá Kačer Donald v ní sla­ví své naro­ze­ni­ny, kte­ré chce strá­vit na plá­ži s Daisy, ale nebyl by to... Read more »

Kačer Donald 90 - Pozor na to, co si přeješ, Donalde!

K 90. naro­ze­ni­nám legen­dár­ní­ho kače­ra Donalda vyšli také tyto zce­la nové komiksy. Už je to 90 let od chví­le, kdy se popr­vé obje­vil kačer Donald v ani­mo­va­ném fil­mu, a u této pří­le­ži­tos­ti vznik­la... Read more »

Vlkochodci

Kniha Vlkochodci je mis­trov­ským dílem, kte­ré vás uchvá­tí od prv­ní, do posled­ní strán­ky. Můžete se těšit na nevšed­ní pří­běh o ang­lic­ké dív­ce, a irské divo­žen­ce, kte­rá se v noci pro­mě­ňu­je ve vlka.... Read more »

Otazníky detektiva Štiky

Kniha obsa­hu­je výběr z více, jak tře­ti­ny všech komik­so­vých pří­bě­hů detek­ti­va Štiky, kte­ré byly pub­li­ko­vá­ny v časo­pi­se Ohníček v 70. a 80. letech minu­lé­ho sto­le­tí. Každá strán­ka má samo­stat­ný pří­běh s řeše­ním na okra­ji strán­ky. Je... Read more »

Zločin na Starém Městě pražském

Moc pěk­ná his­to­ric­ká detek­tiv­ka nejen pro děti, ale i dospě­lé, kte­rá mi roz­hod­ně roz­ší­ři­la obzo­ry. Kniha je skry­tě vzdě­lá­va­cí, a hlav­ně vel­mi napí­na­vá. Najdete zde spous­tu infor­ma­cí o kul­tur­ním, a spo­le­čen­ském živo­tě dané... Read more »

Má to háček

Kniha Má to háček je vol­ně nava­zu­jí­cí díl na kni­hu Holka přes palu­bu. I když jste zrov­na prv­ní díl nečet­li, sou­vis­los­ti pocho­pí­te, i bez před­cho­zí kni­hy. Autorka nám, totiž při­po­me­ne důle­ži­té... Read more »

Anglické obludy: Příběh dětství, přátelství a odhalení tajemství

Desetiletý Max si uží­val idy­lic­ké­ho dět­ství na dědo­vě stat­ku, dokud ho nepo­sla­li do chla­pec­ké­ho inter­ná­tu. Tam se setkal s tvr­dou dis­ci­plí­nou, nejas­ný­mi pra­vi­dly a čas­tý­mi tres­ty. Naštěstí si našel kama­rá­dy, kte­ří... Read more »

Pohádky o princeznách - Dětské divadélko s loutkami

Autorův nápad spo­jit kni­hu s oblí­be­ný­mi pohád­ka­mi, a navíc, s mož­nos­tí zahrát si pohád­ko­vé diva­dél­ko, je úžas­ný. Pro děti i rodi­če, je to vel­mi zábav­né. Loutky jsou z dosta­teč­ně tvr­dé­ho papí­ru, tak­že si s nimi... Read more »

Obrázkové křížovky pro děti: Veselé křížovky s obrázky pro malé luštitele

V této kni­ze najde­te oprav­du spous­tu vese­lých kří­žo­vek s obráz­ky, kte­ré Vašim dětem pomo­hou ově­řit si, co všech­no ví. Mezi háda­ný­mi slo­vy, jsou napří­klad jmé­na méně obvyk­lých zví­řat, rost­lin, plo­dů... Read more »

Ženy zločinu: Napínavé příběhy a inspirující ženy

Autorka kni­hy Lucie Bechynková má ráda zlo­čin, ale jen jako divač­ka. Její záli­ba ji při­ved­la k tomu, že spo­leč­ně s kama­rád­kou Bárou vytvo­ři­la pod­cast Opravdové zlo­či­ny, ve kte­rém sdí­lí pří­běhy o sku­teč­ných... Read more »

Kuchařka pro děti - Bezva recepty krok za krokem - Už umím vařit jako maminka!

Kdo by z dětí nechtěl vařit jako mamin­ka. Pro malé kucha­ře vyšla skvě­lá kuchař­ka, kde s dět­mi najde­te cca 51 recep­tů. Hned v úvo­du se děti dozví o bez­peč­nos­ti a hygi­e­ně v kuchy­ni. V kni­ze se... Read more »

My se virů nebojíme

Knížka má tvr­dou vazbu včet­ně stran, a děti mohou kni­hu násled­ně vydezin­fi­ko­vat nebo dokon­ce umýt. Děti se v kni­ze vtip­ný­mi tex­ty dozví, jak si chrá­nit zdra­ví a mno­ho dal­ší­ho, včet­ně správ­né­ho mytí... Read more »

Co se děje v noci v lese

V kni­ze nalez­ne­te 16 kapi­tol, roz­dě­le­né do 4 výprav pojed­ná­va­jí­cích o noč­ním živo­tě zví­řá­tek z lesa. Knížka je vhod­ná jako čte­ní pro prv­ňáč­ky, písmo je vel­ké a jed­not­li­vé kapi­to­ly jsou dlou­hé na max... Read more »

Byl jednou jeden člověk – Starověký Řím

Kdo by neznal legen­dár­ní nauč­nou fran­couz­skou seri­á­lo­vou edi­ci Byl jed­nou jeden člo­věk z roku 1978. Již v tře­tí v řadě vyda­ná komik­so­vá kni­ha Byl jed­nou jeden člo­věk, ten­to­krát s názvem Starověký Řím, Vás... Read more »

Hrajeme si na školu: Grafomotorická cvičení

V pra­cov­ním seši­tě nalez­nou děti mno­ho zába­vy, je vel­mi krás­ně zpra­co­ván. Některá cvi­če­ní mi při­jdou těž­ká, na věko­vou kate­go­rii od 4 let. Úkoly jsou spí­še urče­né, oprav­du, až pro před­škol­ní... Read more »

Disney - 101 dalmatinů - Flíček dělá lotroviny

Z ang­lic­ké­ho ori­gi­ná­lu kni­hu pře­lo­ži­la Vendula Kolašínová. Jedná se o vel­mi krás­ně zpra­co­va­nou kníž­ku z kolek­ce Disney Classic. Knížka je zamě­ře­ná na ty nejmen­ší, a jejich rodi­če. Knížka, už oba­lem půso­bí vel­mi vese­le... Read more »

Hravé počítání pro předškoláky a prvňáky

Sešit je moc krás­ně zpra­co­va­ný for­mou zábav­ných úko­lů, kdy dětem pomů­že hra­vou for­mou se sezná­mit s čís­ly od 1 do 10. Děti bude roz­hod­ně bavit. Najdete zde mno­ho barev­ných obráz­ků,... Read more »

Assassin’s Creed III

Třetí díl úspěš­né série hry Assassin’s Creed III je svě­tě a roz­hod­ně sto­jí zato. S novo­do­bým Assassinem se vydá­te opět do doby kří­žo­vých výprav, kde bude­te bojo­vat na život a na smrt.... Read more »

Virtua tennis 4

Úvodem napí­ši, že mne hra vel­mi zkla­ma­la a není se čemu divit, pokud už jste hrá­li Top Spin 4, tak Vám hra při­jde jako pro­cház­ka růžo­vým sadem a hlav­ně jste zkla­ma­ní... Read more »

Praha - den & noc

Hned na úvod vyslo­vím, že tady se to fakt nepo­ved­lo. Dělalo se vel­ké haló, jaká­že to bude rea­li­ty show, ale sku­tek utek. Divím se těm lidem, co účin­ku­jí v Praha... Read more »

Popelářské pohádky

V kni­ze najde­me 20 poví­dek se zamě­ře­ním na tří­dě­ní odpa­du a nejen to, dopl­ně­né o krás­né obráz­ky vysti­hu­jí­cí dané téma. Děti se tady dozví vel­mi zábav­nou for­mou, jak tří­dit odpad, a co vše... Read more »

Pes v lavici

Spisovatelka Irena Ričlová Lachoutová nyní vyda­la dal­ší kníž­ku pro děti, ten­to­krát z pro­stře­dí škol­ních lavic, kdy v závě­ru škol­ní­ho roku, si mohou děti kaž­dý den při­vézt do tří­dy své­ho pej­ska, kte­rý... Read more »

Jitřní záře

Jedná se o 6 díl­nou seri­á­lo­vou sérii, kte­rou může­me zhléd­nout pou­ze na inter­ne­to­vé tele­vi­zi Voyo. Premiéra na Voyo v ČR byla 10.6.2022, poté při­dá­va­jí nový díl kaž­dý pátek, je však ško­da,... Read more »

Bělásek - Neobyčejný svět motýlů

Jednou na jaře, pod veli­kým kop­cem, z kuk­ly vykouk­nul Bělásek. Jako motýl ale nevy­pa­dal, byl to motý­lí člo­ví­ček. Prozkoumejte spo­lu s ním neo­by­čej­nost motý­lí říše a vydej­te se na dob­ro­druž­nou výpra­vu. Setkáte... Read more »

Bordelína a Řachatice aneb Les Bambručák v ohrožení

Jedná se pokra­čo­vá­ní dal­ší­ho dílu kni­hy o Čarodějnici Bordelíně. Kniha obsa­hu­je 13 krat­ších pří­bě­hů z lesa Bambručáku. Bordelína byla kdy­si zákeř­ná čaro­děj­ni­ce, ale to zná­te z prv­ní­ho dílu, a nyní je to už... Read more »

Kouzelná třída o Velikonocích

Kniha obsa­hu­je 17 krát­kých kapi­tol, kte­ré od začát­ku na sebe nava­zu­jí, již o zmí­ně­ných Velikonocích. Kapitoly jsou při­mě­ře­ně dlou­hé a písmo odpo­ví­da­jí­cí pro čte­ní úpl­ných začá­teč­ní­ků na prv­ním stup­ni, a i našich babi­ček... Read more »

Divergence - 75 %

Film byl nato­čen reži­sé­rem Neilem  Burgerem pod­le kniž­ní před­lo­hy Veronici Rothové. U autor­ky knih se jed­ná o tri­lo­gii knih Divergence, Rezistence, Aliance, kdy byla tak­též nato­če­na tri­lo­gie stej­no­jmen­ných fil­mů. Ve fil­mu... Read more »

Divoká republika: Wild Republic: Die Wildnis ist in uns - 60 %

Jedná se o 8. díl­ný němec­ký seri­ál z pro­stře­dí Alp, s par­tič­kou mla­distvých delik­ven­tů, kte­ré se sna­ží jakým­si pro­gra­mem začle­nit zpát­ky do nor­mál­ní­ho živo­ta, říka­jí tomu restart. Jak už to bývá, tak to... Read more »

Chiara Lubichová - L’Amore vince tutto

Film byl shléd­nut na slo­ven­ské tele­vi­zi, kde ho měli ozna­če­ný jako pre­mi­é­ru. Vydán byl v led­nu 2021 a pojed­ná­vá o živo­tě zná­mé ital­ské kato­lic­ké akti­vist­ky Chiary Lubichové, roze­né pod jmé­nem Silvia Lubich.... Read more »

Angry Birds Trilogy (With Kinect)

Kdo by neznal nej­lep­ší a nej­ú­spěš­něj­ší hru doby, Angry Birds. Angry Birds vyšlo popr­vé na chyt­ré mobil­ní tele­fo­ny s OS Android, poté na table­ty a v nepo­sled­ní řadě na pc a her­ní kon­zo­le. Ve hře... Read more »

Fable: The Journey (Kinect Ready)

Hra Fable s pod­po­rou kinec­tu mne vel­mi pře­kva­pi­la, neče­kej­te, ale, že bude­te hrát jakési pokra­čo­va­ní před­cho­zích dílů Fable. Příběh hry je sice posta­ven na zákla­dech původ­ní­ho pří­bě­hu včet­ně postav a pro­stře­dí,... Read more »

Ice Age 4: Continental Drift (Kinect)

Po sérii úspěš­ných ani­mo­va­ných dílů doby ledo­vé, při­šli výrob­ci s novým láka­dlem na lidi, teda spí­še na ty nejmen­ší v podo­bě moder­ní hry na kinect. Hra bohu­žel nena­bí­zí mno­ho hodin hra­ní,... Read more »

EA Sports Active 2 Kinect ready

Balení hry Active mne pře­kva­pi­lo, bale­ní obsa­ho­va­lo obsáh­lý návod ke hře, sní­mač tepo­vé frek­ven­ce, gym­nastic­ká gumu a zvlášť úchy­ty na gym. gumu, kte­ré musí­te při­vá­zat (udě­lej­te to ješ­tě před spuš­tě­ním... Read more »

Grand Slam Tennis 2 (DEMO)

Tato hra nám již brzy vyjde, por­to popi­su­ji pou­ze dojmy z dema, kte­ré je k dis­po­zi­ci na xbox Marketplace. Hra na mě v začát­ku půso­bi­la vel­mi dob­ře, menu je vel­mi pře­hled­né, avšak... Read more »

Sébastien Loeb Rally Evo

    Jak už nám název napo­ví­dá, bude se ve hře jed­nat hlav­ně o zážit­ky z kari­é­ry Sébastiena Loeba, kte­rý je svě­tozná­mý jez­dec Rally. Tak vzhů­ru do pro­ži­tí kari­é­ry Sébastiena od... Read more »

Forza Horizon 3

  Po dvou letech jsme se dočka­li dal­ší­ho pokra­čo­vá­ní auto­mo­bi­lo­vé závod­ní hry pod názvem Forza Horizon 3. Už při prv­ním spuš­tě­ní bylo vidět, že se jed­ná o vel­mi kva­lit­ně zpra­co­va­ný díl... Read more »

Tumblestone

Přes Games with Gold jsme si nyní moh­li stáh­nout jako zla­tí čle­no­vé zdar­ma hru Tumblestone. Hra při prv­ním pohle­du vypa­da­la jako laci­ný a né moc láka­vý kou­sek, ale opak je prav­dou.... Read more »

Battlefield: Hardline

  Hra Battlefield: Hardline jed­no­znač­ně vede a před čtvr­tým dílem se nemá co sty­dět. Hra nám nabíd­ne Singlaplayer i Multiplayer. Navzdory prvot­ním nega­tiv­ním výsled­ků z Bety je cel­ko­vý dojem z vyda­né hry uspo­ko­ji­vý.... Read more »

PEGGLE 2

I když už je to něja­ká ta doba, co byla tato hra vydá­na na xbox 360, tak jí nemů­že­me nechat bez povšim­nu­tí. Pokračování této vel­mi popu­lár­ní hry se nyní obje­vil... Read more »

The First Templar

Ve hře The First Templar se dostá­vá­te do dob­ro­druž­ství ze 13. Století, k dis­po­zi­ci máte dva hrdi­ny, fran­couz­ské­ho tem­plá­ře jmé­nem Celian a šlech­tič­nu odsou­ze­nou za kacíř­ství a dále Vás dopro­vá­zí v dob­ro­druž­ství Váš... Read more »

Star Trek - hra

V této hře se ode­hrá­vá pří­běh z prv­ní­ho a dru­hé­ho dílu nové fil­mo­vé série J. J. Abramse. Jedná se o licen­co­va­nou hru, tak­že ve hře čekej­te ori­gi­nál­ní dabing všech herec­kých hrdi­nů ze... Read more »

Need for Speed (2015) – recenze

  S oče­ká­vá­ním jsme čeka­li na vydá­ní dal­ší­ho pokra­čo­va­ní série Need for Speed a dočka­li jsme se, ale už teď může­me říci, že se jed­ná o vel­mi prů­měr­nou hru, kte­rá vel­mi pokul­há­vá... Read more »

Mad Max (XBOX ONE)

  Mad Max nebo­li šíle­ný Max se vydá­vá pro­žít své dob­ro­druž­ství pod­le své fil­mo­vé před­lo­hy, kde si zahrál hvězd­ný herec Mel Gibson. Budete bráz­dit píseč­né duny a sna­žit se pře­žít... Read more »

NAUGHTY BEAR Panic in Paradise

Naughty Bear není žád­ný roz­to­mi­lý med­ví­dek, neče­kej­te od hry pro­cház­ku růžo­vým sadem. Osada je sice plná hod­ných med­vě­dů, ale ten Váš je doká­že pří­mo vra­žed­ně vyto­čit nato­lik, že kolem... Read more »

LEGO Marvel Avengers

Kdo by nechtěl vidět všech­ny nej­lep­ší komik­so­vé hrdi­ny svě­ta ve hře jako je lego. Na dlou­ho oče­ká­vá­nou hru LEGO Marvel Avengers jsme se dlou­ho těši­li. Hra nava­zu­je, jak jinak... Read more »

Sébastien Loeb Rally Evo

      Jak už nám název napo­ví­dá, bude se ve hře jed­nat hlav­ně o zážit­ky z kari­é­ry Sébastiena Loeba, kte­rý je svě­tozná­mý jez­dec Rally. Tak vzhů­ru do pro­ži­tí kari­é­ry Sébastiena... Read more »

Forza Motorsport 6

  Předchozí titul Forza Motorsport 5 byla vel­mi oře­za­ná, čímž si tvůr­ci udě­la­li u hrá­čů vel­ké mínus, a tak kaž­dý z nás hrá­čů čekal na dal­ší pokra­čo­vá­ní v nadě­ji, že se bude jed­nat... Read more »
Stránka načtena za 3,28698 s | počet dotazů: 228 | paměť: 49179 KB. | 25.05.2024 - 22:00:44