Kritiky.cz > Recenze knih > Peppa Pig - Moje první knížka příběhů a aktivit - Ovocný den

Peppa Pig - Moje první knížka příběhů a aktivit - Ovocný den

Pig
Pig
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Moje prv­ní kníž­ka pří­bě­hů, úko­lů a samo­le­pek.

Tato kníž­ka je dle mého názo­ru ide­ál­ní pro malé děti od tří let, se kte­rý­mi si budou číst jejich rodi­če. Příběh není nijak slo­ži­tý a navíc je dopl­něn o barev­né vese­lé obráz­ky, což je pro malé děti ide­ál­ní. Tematicky je vyprá­vě­ní zasa­ze­no do obcho­du, kde zrov­na pro­bí­há ovoc­ný den. Zcela při­ro­ze­ně si tak děti mohou pro­cvi­čit svou zna­lost ovo­ce, což rodi­če urči­tě oce­ní. Díky zná­mým posta­vič­kám z pohád­ky bude čte­ní pro všech­ny malé klu­ky i hol­ky zají­ma­věj­ší a zábav­něj­ší.

Velmi důle­ži­tou sou­čás­tí kni­hy jsou čty­ři archy s takřka stov­kou samo­le­pek, kte­ré se dají opa­ko­va­ně do kni­hy vle­po­vat. Díky tomu si mohou děti tré­no­vat zábav­nou for­mou svou jem­nou moto­ri­ku. Musí také zapo­jit své peč­li­vé pozo­ro­vá­ní, aby doká­za­li správ­ně určit, kte­rý obrá­zek kam vle­pit.

V době, kdy dá spous­ta rodi­čů své­mu malé­mu dítě­ti do ruky mobil či tablet nebo ho jed­no­du­še jen posa­dí před tele­vi­zi, aby se mu nemu­se­li plně věno­vat, jsou kni­hy toho­to typu více než žádou­cí. Vyžadují totiž spo­lu­prá­ci rodi­čů a dětí. Pokud bude mamin­ka či tatí­nek před­čí­tat své rato­les­ti pří­běh, ono zas bude nad­še­ně hle­dat, kte­rý obrá­zek kam pat­ří. Podobné kni­hy tak skvě­lým způ­so­bem umož­ňu­jí smys­lu­pl­ně strá­ve­ný spo­leč­ný čas a pod­po­ru­jí vznik zdra­vé­ho vzta­hu dětí ke kni­hám jako tako­vým.


Knihy si může­te kou­pit na AlbatrosMedia.cz za 212 Kč.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,84586 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71484 KB. | 23.06.2024 - 07:56:38