Kritiky.cz > Články autora:MgA. Šárka Bukvajová

Uvařte si chutná jídla podle Kurkumové kuchařky

Pro všech­ny, kdo mají rádi kur­ku­mu a chtě­jí s tou­to jedi­neč­nou suro­vi­nou v kuchy­ni pra­co­vat o něco víc, než s ní čas od času posy­pat rýži se zele­ni­nou, je tu Kurkumová kuchař­ka. Díky této... Read more »

Jóga pro seniory vám protáhne tělo bez ohledu na věk

Zdravý pohyb, pro­ta­že­ní i rela­xa­ce jsou důle­ži­té v kaž­dém věku. Když už má ale člo­věk něja­ké ty roky, cvi­če­ní se stá­vá s kaž­dým dnem obtíž­něj­ším. A co tepr­ve, když jste nikdy v živo­tě nijak... Read more »

Chlapec, kterého vidí jen ona. To ale neznamená, že neexistuje…

Kniha Sophie Loubière s názvem Chlapec s kamín­ky ve vás zane­chá zvlášt­ní a až nepří­jem­ný pocit nejis­to­ty. Co všech­no může být prav­da? A dá se vůbec věřit vlast­ní­mu úsud­ku? Tyto a mno­hé dal­ší otáz­ky... Read more »

Dítě ohně

Dokonalý man­žel, doko­na­lé nevlast­ní dítě, doko­na­lý dům. A přes­to to nemu­sí dávat dohro­ma­dy doko­na­lý život. Obzvlášť pokud se doko­na­lý muž cho­vá záhad­ně, doko­na­lý syn vídá svou mrt­vou mat­ku a doko­na­lý dům... Read more »

Peppa Pig - Moje první knížka příběhů a aktivit - Ovocný den

Moje prv­ní kníž­ka pří­bě­hů, úko­lů a samo­le­pek. Tato kníž­ka je dle mého názo­ru ide­ál­ní pro malé děti od tří let, se kte­rý­mi si budou číst jejich rodi­če. Příběh není nijak slo­ži­tý... Read more »

A co když je to jinak

Kniha, kte­rá asi spl­ní čte­ná­řo­va oče­ká­vá­ní jen zčás­ti. Nějak tak bych zača­la, jeli­kož je to ten hlav­ní dojem, kte­rý si z čet­by odná­ším. Na jed­nu stra­nu je text plný zají­ma­vých... Read more »

Charles Lindbergh: Transatlantický let

Příběh nesku­teč­né odva­hy, odhod­lá­ní a sebeza­pře­ní. Asi tak by se dalo shr­nout hlav­ní téma této kni­hy. Věřím, že se najde jen málo lidí, kte­rým by jmé­no Charles Lindbergh nic neří­ka­lo.... Read more »

Manipulace a propaganda na pozadí současné informační války

Jak moc sebou nechá­me mani­pu­lo­vat? Do jaké míry vychá­ze­jí naše názo­ry oprav­du z nás? A je vůbec mož­né věřit ale­spoň z čás­ti maso­vým médi­ím? Nejen na tyto otáz­ky se sna­ží odpo­vě­dět kni­ha... Read more »

Kdes byla včera v noci

Jen těž­ko ucho­pi­tel­ná kni­ha. Jak z hle­dis­ka pří­bě­hu, tak z hle­dis­ka způ­so­bu vyprá­vě­ní. Musím hned na začát­ku při­znat, že začíst se do této kni­hy může být znač­ně obtíž­né. Realita a sny či halu­ci­na­ce... Read more »

Následky

Na prv­ní pohled slo­ži­tá kni­ha, kte­rá se ale nesku­teč­ně lehce čte. Kniha vyprá­ví pří­běh mla­dé a úspěš­né kon­cep­tu­ál­ní uměl­ky­ně jmé­nem Minnie Panisová. Už od počát­ku se zdá, že tato žena... Read more »

Boží oko

Thriller, u kte­ré­ho bude­te ze srd­ce dou­fat, že ani polo­vi­na z toho, co čte­te, není zalo­že­na na prav­dě. Samozřejmě, tato kni­ha je fik­ce a autor na to pocho­pi­tel­ně hned na začát­ku upo­zor­ňu­je,... Read more »

Naučte své děti říkat L, R, Ř (S logopedkou Luckou)

Báječná pří­ruč­ka pro všech­ny rodi­če, kte­ří chtě­jí nau­čit své děti vyslo­vo­vat pro­ble­ma­tic­ké hlás­ky hra­vou for­mou. Tato kni­ha se zamě­řu­je na to, jak zábav­ným způ­so­bem nau­čit vaše děti říkat L,... Read more »

Nastartujte mozek za 60 sekund Čtyřtýdenní program na vyčištění vašeho mozku

Máte rádi svůj mozek a chtě­li bys­te, aby vám co nejdéle vydr­žel v té nej­lep­ší for­mě? Pak bys­te si urči­tě měli poří­dit tuto kni­hu. Nenechte se však mýlit jejím názvem. Tato... Read more »

Za zavřenými dveřmi

Nervy drá­sa­jí­cí thriller, u kte­ré­ho chce­te s kaž­dou strán­kou vědět víc a záro­veň si pře­je­te, aby to, co čte­te, neby­la prav­da. Kniha Za zavře­ný­mi dveř­mi vyprá­ví pří­běh man­žel­ské­ho páru, kte­rý se nave­nek... Read more »

Radka Třeštíková: Osm

Román se zdán­li­vě kri­mi­nál­ní záplet­kou, kte­rý se ale spíš než na vyšet­řo­vá­ní trest­né­ho činu zamě­řu­je na osob­ní život a vzta­hy jed­not­li­vých postav. Tato kni­ha vyprá­ví pří­běh mla­dé dív­ky Michaely, se... Read more »

Celý život

Útlá kníž­ka, kte­rá však ve svém tex­tu doká­že obsáh­nout, jak již sám název napo­ví­dá, celý život jed­no­ho muže. Muže, kte­rý by pro spous­tu lidí asi nebyl ničím výji­meč­ný, avšak... Read more »

Kdo zavraždil účastníky Djatlovovy expedice?

Událost, kte­rá vám nedo­vo­lí v kli­du usnout. Ačkoliv se záhad­ná smrt deví­ti mla­dých lidí ode­hrá­la už před osma­pa­de­sá­ti lety, stá­le neby­la zce­la objas­ně­na. Tato kni­ha se zabý­vá nejen výpra­vou do... Read more »

Faktor štěstí

Jste smo­lař nebo šťast­li­vec? Nebo se nachá­zí­te někde mezi tím? Ať už se pova­žu­je­te z hle­dis­ka život­ní­ho štěs­tí za napros­té­ho bohá­če nebo úpl­né­ho chudá­ka, tato kni­ha vám pomů­že objas­nit proč... Read more »

Templáři, zednáři a další tajné společnosti v Čechách a ve světě

Koho by nepři­ta­ho­va­ly záha­dy oko­lo tzv. taj­ných řádů, jaký­mi tem­plá­ři a zed­ná­ři beze­spo­ru jsou? Pokud vás ale neza­jí­ma­jí jen doha­dy a atrak­tiv­ní výmys­ly oko­lo těch­to spo­leč­nos­tí a chce­te se dozvě­dět něco víc o his­to­ric­ky... Read more »

dr. Philip Striano: Cvičení pro zdravá záda - anatomie

Kdo z vás by mohl upřím­ně pro­hlá­sit, že ho nikdy nebo­le­la záda? Myslím, že tako­vých lidí se najde v naší dneš­ní spo­leč­nos­ti oprav­du málo. Sedavá zaměst­ná­ní, čas­tá jíz­da autem a obec­ně málo... Read more »

Michel Bussi: Maminka neříká pravdu

Koho by neza­u­ja­lo vyprá­vě­ní tří­le­té­ho chlap­ce, kte­rý tvr­dí, že jeho rodi­če nejsou jeho sku­teč­ný­mi rodi­či? Tento román je jed­ním z těch, kte­ré čte­te s nesmír­nou nadě­jí v dob­rý konec, ačko­liv víte, že... Read more »

Petrov Vadim: Muž, který nevrhá stín

S tím­to romá­nem se oka­mži­tě pře­ne­se­te do doby těs­ně po Sametové revo­lu­ci a dosta­ne­te mož­nost nahléd­nout do svě­ta taj­ných agen­tů, kte­ří se více či méně dob­ře vypo­řá­dá­va­jí s nej­růz­něj­ší­mi infor­ma­ce­mi – od těch zaru­če­ně... Read more »

Jorgen Brekke: Říše milosti

Tato kni­ha je jed­na z těch, kte­rou nechce­te odlo­žit, dokud se nedo­zví­te víc, a tak čte­te, dokud nejste na úpl­ném kon­ci. Jedná se o pro­pra­co­va­ný kri­mi­nál­ní román plný mno­ha záhad, kte­rý je... Read more »

Rittermann Antje: Jednoduše ze dřeva

Bylo vám někdy líto staré­ho nevy­u­ži­té­ho dře­va a říka­li jste si, co všech­no by se z něj asi tak dalo ješ­tě vyro­bit? Pokud ano, pak jis­tě oce­ní­te kni­hu Jednoduše ze dře­va... Read more »

Wendy Northcuttová: Darwinovy ceny: nová evoluce

Pokud jste někdy tou­ži­li zís­kat něja­kou celo­svě­to­vě zná­mou cenu, pak to ale urči­tě neby­la ta Darwinova. Jak zná­mo, jed­ná se totiž o oce­ně­ní pro ty, kte­ří se svou vlast­ní hloupostí... Read more »

Barbara Nesvadbová: Laskonky

Kniha pro poba­ve­ní i leh­ké zamyš­le­ní. Pokud hle­dá­te nená­roč­nou čet­bu a jste žena, pak jsou pro vás Laskonky skvě­lou vol­bou. Barbara Nesvadbová nám v této kni­ze před­klá­dá dva­cet šest krát­kých poví­dek a feje­to­nů,... Read more »

X. Martin: Provedu!

Kniha, při jejíž čet­bě se neu­stá­le ptá­te, kde kon­čí fak­ta a začí­ná auto­ro­va fik­ce. Román je zasa­ze­ný do neleh­ké doby před­chá­ze­jí­cí aten­tá­tu na zastu­pu­jí­cí­ho říš­ské­ho pro­tek­to­ra Reinharda Heydricha. Nejedná se však... Read more »

Tom Perrotta: Pozůstalí

Příběh, jenž je zají­ma­vý pře­de­vším počá­teč­ní situ­a­cí, kte­rá před­chá­zí samot­né­mu vyprá­vě­ní. Při čte­ní toho­to romá­nu zapo­meň­te na sna­hu logic­ky jak­ko­liv vysvět­lit nepo­cho­pi­tel­né udá­los­ti, kte­ré vám autor před­lo­ží hned v úvo­du jako... Read more »

David Hidden: Děti boží

Poutavý detek­tiv­ní román bez jakých­ko­liv příkras drs­né rea­li­ty. Téma zmi­ze­ní něko­li­ka malých chlap­ců nedo­vo­lí čte­ná­ři kni­hu s klid­ným svě­do­mím jen tak odlo­žit. Děj se navíc ode­hrá­vá v nehos­tin­ném pro­stře­dí ame­ric­ké­ho poušt­ní­ho... Read more »

Světlana Žuchová: Obrazy ze života M.

Novela o hle­dá­ní vlast­ní rodi­ny a urči­té­ho dru­hu záze­mí se stá­le se opa­ku­jí­cím moti­vem umí­rá­ní blíz­ké oso­by. Kniha vyprá­ví osob­ní pří­běh hlav­ní hrdin­ky, kte­rá vzpo­mí­ná zejmé­na na dobu, kdy jez­di­la za... Read more »

A.G. Riddle: Let 305

Poutavý sci-fi thriller, u něhož zce­la zapo­mí­ná­te, že jde o sci-fi. Autor doká­že čte­ná­ře skvě­le vtáh­nout do děje a pře­svěd­čit ho o sku­teč­nos­ti pří­bě­hu. Jedná se o ten typ kni­hy, kte­rá vás nene­chá v kli­du... Read more »

Stanislava Jarolímková: Zajímavosti ze světových dějin 2

Kniha plná lehce zapa­ma­to­va­tel­ných infor­ma­cí z doby novo­vě­ku aneb vzdě­lá­ní a poba­ve­ní záro­veň. Jak již napo­ví­dá samot­ný název, tato pub­li­ka­ce obsa­hu­je vel­ké množ­ství zají­ma­vých fak­tů, kte­ré ovšem nejsou čte­ná­ři před­klá­dá­ny jen... Read more »

J. T. Holub: Jak léčit chronická onemocnění homeopatií, Bachovými esencemi a Schűsslerovými solemi

Pokud trpí­te něja­kým chro­nic­kým one­moc­ně­ním a roz­hod­li jste se řešit ho alter­na­tiv­ním způ­so­bem léč­by, pak pro vás tato kni­ha jis­tě bude vel­mi dob­rým pomoc­ní­kem. Na začá­tek je nut­no podotknout, že... Read more »

Marta Davouze: Vypadni z mýho života!

Román Marty Davouze s názvem Vypadni z mýho živo­ta! vyni­ká zají­ma­vým sklou­be­ním autor­či­ných vzpo­mí­nek na dět­ství a násled­né ztrá­ty ilu­zí v nevy­da­ře­ném man­žel­ství na poza­dí význam­ných udá­los­tí. Read more »

Zdeněk Svěrák: Filmové příběhy

Asi jen stě­ží bys­te v České repub­li­ce hle­da­li něko­ho, kdo nikdy nevi­děl fil­my Obecná ško­la, Kolja nebo Vratné lah­ve. Zdeněk Svěrák ve své kni­ze s názvem Filmové pří­běhy před­klá­dá čte­ná­ři mož­nost... Read more »
Stránka načtena za 3,71269 s | počet dotazů: 208 | paměť: 49033 KB. | 22.05.2024 - 13:26:00