Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Rogue One: Star Wars Story | Rogue One: A Star Wars Story [70%]

Rogue One: Star Wars Story | Rogue One: A Star Wars Story [70%]

rp rogue1 05.jpg
rp rogue1 05.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Sága Star Wars se koneč­ně roz­růs­tá o dal­ší díl. Dlouho oče­ká­va­ný spin-off Rogue One: Star Wars Story se dostal do čes­kých a slo­ven­ských kin a fanouš­ci se od dneš­ní­ho dne mohou zno­vu vydat do pře­da­le­ké gala­xie. Tentokrát do doby, kdy Hvězda smr­ti byla ješ­tě nedo­kon­če­nou zbra­ní a celá gala­xie se tepr­ve měla pře­svěd­čit o její niči­vé síle. Podařilo se Garethu Edwardsovi, kte­rý se napo­sled před­ve­dl roz­po­ru­pl­ně při­ja­tou novou ver­zí Godzilly, nato­čit dal­ší památ­nou kapi­to­lu?  

Jyn Erso (Felicity Jones) je díky svým činům pro­ti Impériu uvěz­ně­na v dolech a odsou­ze­na k nuce­ným pra­cím. Během jed­no­ho dne ji však osvo­bo­dí jed­not­ka rebe­lů, kte­rá s ní má vel­ké plá­ny. Jejím otcem je totiž Galen Erso (Mads Mikkelsen), jeden z klí­čo­vých inže­ný­rů pro Impérium, kte­rý pra­cu­je na tvor­bě nej­ni­či­věj­ší zbra­ně, kte­rou Galaxie kdy pozna­la - Hvězdě smr­ti. Rebelové s její pomo­cí chtě­jí kon­tak­to­vat dáv­né­ho pří­te­le její­ho otce, extré­mis­tu Sawa Gerreru (Forrest Whitaker), kte­rý měl prá­vě od Galena dostat zprá­vu týka­jí­cí se nově vyví­je­né zbra­ně... 
Velká oče­ká­vá­ní dopro­vá­ze­la tuhle novou kapi­to­lu z fil­mo­vých Hvězdných válek. První ze spin-offů, kte­ré se budou zabý­vat nepro­zkou­ma­ný­mi momen­ty z dnes již his­to­rie Star Wars se zamě­řil na poza­dí udá­los­tí, kte­ré ved­ly ke zni­če­ní jed­né z neji­ko­nič­těj­ších zbra­ní všech dob. A Gareth Edwards svo­ji par­tii s divá­kem nero­ze­hrá­vá špat­ně. Rogue One se totiž nebo­jí ote­vře­ně měnit zave­de­né zvyk­los­ti v sou­vis­los­ti s tou­to sérií a vyšla­pá­vá si tak tro­chu ve zná­mém vesmí­ru svo­ji novou ces­tič­ku. Což je jen a jen dob­ře, pří­liš­né lpě­ní na zave­de­ném byl jeden z pro­blé­mů star­tu nové tri­lo­gie. Tvůrci tedy vyho­di­li oknem původ­ní pří­běh o zís­ká­ní plá­nů na Hvězdu smr­ti a ser­ví­ru­jí nový, kte­rý se točí oko­lo hlav­ní hrdin­ky v podá­ní Felicity Jones. A tady je prv­ní pro­blém.

Její Jyn Erso je straš­ně neza­jí­ma­vá a podiv­ně ucho­pe­ná posta­va, se kte­rou něja­kým způ­so­bem sym­pa­ti­zo­vat je tro­chu pro­blém. Ono násil­né tla­če­ní žen­ských hrdi­nek v posled­ních letech z důvo­dů poli­tic­ké korekt­nos­ti je samo o sobě tak tro­chu pro­blém, prá­vě díky tomu, že není dosta­tek času věno­vá­no samot­ným posta­vám ale spí­še pomy­sl­né­mu plá­cá­ní se po zádech, že máme dal­ší žen­skou hrdin­ku (při­tom tako­vá Jan Ors v původ­ním pří­bě­hu...). Výsledkem je podiv­ná hlav­ní hrdin­ka a sku­pi­na s ní spo­je­ných dal­ších postav, kte­ré mají podob­ný pro­blém jako ona. Paradoxně napros­to nej­lé­pe z celé­ho týmu vychá­zí nový robo­tic­ký spo­leč­ník K-2SO s hla­sem Alana Tudyka, kte­rý je dale­ko nej­lep­ší novou posta­vou, jakou tenhle film nabíd­ne. Tím co vylo­že­ně potě­ší, je pak digi­tál­ní rekre­a­ce Petera Cushinga a jeho Wilhuffa Tarkina, kte­rý pro svo­ji důle­ži­tost pro pří­běh fil­mu potě­ší snad ješ­tě více, než účast Dartha Vadera (byť i ten si kra­de film pro sebe).

Příběhově se pak na fil­mu pode­psa­ly s nej­vět­ší prav­dě­po­dob­nos­tí pře­táč­ky, kde film v mno­ha momen­tech nedá­vá úpl­ně smy­sl a jin­dy se zase mož­ná až pří­liš vle­če. Hlavně ale postrá­dá jas­ný výraz toho, čím vlast­ně chce být. Je fajn, že se Edwards roz­ho­dl pro dale­ko tem­něj­ší podí­va­nou, než jakou jsme od téhle znač­ky ve fil­mo­vé podo­bě zvyklí (těch něko­lik para­lel váleč­ných fil­mů tomu­to jen napo­má­há), film se ale nemů­že zba­vit jis­té nuce­nos­ti, kte­rá s kaž­dou dal­ší minu­tou začí­ná jít na ner­vy více a více. Díky tomu momen­ty s poten­ci­á­lem být památ­né půso­bí tro­chu nedů­stoj­ně a hlou­pě. Na dru­hou stra­nu zase klo­bouk dolů tvůr­cům, že se nebá­li zakon­čit tenhle pří­běh způ­so­bem, jakým tak uči­ni­li (i když digi­tál­ní rekre­a­ce dal­ší posta­vy, kte­rá se obje­ví v závě­ru tak vyda­ře­ná jako ta Cushingova roz­hod­ně není a díky tomu půso­bí nad­by­teč­ně a mož­ná i tro­chu zby­teč­ně).  

Vizuálně si ale sní­mek Edwards pohlí­dal dosta­teč­ně. Přes své pro­blémy s posta­va­mi a pří­bě­hem vypa­dá nová kapi­to­la ze Star Wars skvost­ně, navíc doká­že před­sta­vit vizu­ál­ně zají­ma­vé nové svě­ty, kte­ré se fanouškům zary­jí do pamě­ti. Podobně je tomu pak i u váleč­né vřa­vy ať už na povrchu pla­ne­ty či ve vesmír­ných bitvách. Tvůrci se navíc poměr­ně věr­ně drží sty­lu a zpra­co­vá­ní původ­ní tri­lo­gie, tedy v tomhle ohle­du film nemá snad jedi­né­ho pro­blé­mu. Potěší také svě­ží vítr v oblas­ti hudeb­ní­ho dopro­vo­du, kde se Michael Giacchino nebo­jí v rám­ci téhle série zkou­šet nové věci a při­dat tro­chu ze sebe do fil­mu. Výsledkem je půso­bi­vá kom­po­zi­ce kte­rá se jas­ně opí­rá o prá­ci Johna Williamse, přes­to je oso­bi­tá a svá. Minimálně pak jeho motiv při pře­su­nu děje na pla­ne­tu Jedha si zaslou­ží pochva­lu sám o sobě.  

Nový díl Star Wars je tak tro­chu pro­ble­ma­tic­kým pří­růst­kem do toho­hle fil­mo­vé­ho svě­ta, přes­to si vaši pozor­nost beze­spo­ru zaslou­ží. I přes své výraz­né nedo­stat­ky je totiž stá­le lep­ší než ty nej­slab­ší díly hlav­ní série. Mohlo to dopad­nout dale­ko lépe, ale také výraz­ně hůř. Rogue One: Star Wars Story je tak v rám­ci mož­nos­tí sluš­ným fil­mem z oblí­be­né­ho pro­stře­dí, kte­rý nabí­zí tak tro­chu jiný pohled na důvěr­ně zná­mý svět. Byť nevy­rov­na­ný a mís­ty lehce nud­ný, jako jed­no­hub­ka před dal­ším dílem novin­ka poslou­ží obstojně.Další plno­hod­not­ný díl ovšem neče­kej­te.    

Gareth Edwards a jeho jed­no­hub­ka před dal­ším hlav­ním cho­dem. Rogue One: Star Wars Story je v mno­hém nevy­rov­na­ný a mís­ty i doce­la nezá­živ­ný pokus vytvo­řit celist­vý pří­běh na poza­dí důvěr­ně zná­mých udá­los­tí. Podobně jako sed­mý díl v hlav­ní sérii i tady se znač­ně vybí­rá z původ­ních Star Wars Legends a výsle­dek je podob­ně nedo­ta­že­ný. Nezajímavé a mís­ty otrav­né posta­vy pří­liš neba­ví a vynik­nou tak maxi­mál­ně skvě­lý robot s hla­sem Alana Tudyka a digi­tál­ně oži­ve­ný Peter Cushing. Když ovšem pomi­nu pří­bě­ho­vé nedo­stat­ky a pro­blémy s posta­va­mi, mini­mál­ně po audi­o­vi­zu­ál­ní strán­ce doká­že Rogue One oslo­vit.   
50% Star Wars
25% Válečný film
25% Nucenost

Rogue One: Star Wars Story
(Rogue One: A Star Wars Story, Star Wars: Rogue One)
Akční / Dobrodružný / Fantasy / Sci-Fi
USA, 2016, 133 min


Režie: Gareth Edwards
Scénář: Tony Gilroy, Chris Weitz
Kamera: Greig Fraser
Hudba: Michael Giacchino
Hrají: Felicity Jones, Mads Mikkelsen, Alan Tudyk, Ben Mendelsohn, Diego Luna, Forest Whitaker, Riz Ahmed, James Earl Jones, Jimmy Smits, Warwick Davis, Donnie Yen, Wen Jiang, Jonathan Aris, Genevieve O’Reilly, Arthur L. Bernstein, Attila G. Kerekes, Ned Dennehy, Alistair Petrie, Daniel Eghan
Producenti: Kathleen Kennedy, Allison Shearmur, Tony To, Simon Emanuel
Střih: Jabez Olssen, John Gilroy, Colin Goudie
Scénografie: Doug Chiang, Neil Lamont
Kostýmy: David Crossman


Mládeži pří­stup­ný
Česko V kinech od: 15.12.2016 Falcon
Slovensko V kinech od: 15.12.2016 Saturn
USA V kinech od: 16.12.2016 Walt Disney US


Podívejte se na hodnocení Rogue One: Star Wars Story na Kinoboxu.


http://www.csfd.cz/film/377465-rogue-one-star-wars-story/
http://www.imdb.com/title/tt3748528/

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,41825 s | počet dotazů: 251 | paměť: 71688 KB. | 18.06.2024 - 11:00:24