Kritiky.cz > Filmy

Nepovedený pokus o adaptaci: Venom se utápí ve vlastních nedostatcích

Eddie Brock (Tom Hardy) při zís­ká­vá­ní mate­ri­á­lů na svo­ji novou repor­táž pře­kro­čí své morál­ní hra­ni­ce. Získá sice infor­ma­ce o tom, jak slav­ný mili­o­nář Carlton Drake (Riz Ahmed) ve své far­ma­ceu­tic­ké fir­mě... Read more »

Kód Enigmy

Někdy prá­vě ti, u kte­rých by to niko­ho nena­padlo, udě­la­jí prá­vě to, co by niko­ho nena­padlo. Koho by v době, kdy se nej­lep­ší moz­ky v Británii zača­ly zabý­vat tím, jak roz­luš­tit kód... Read more »

Zápisník alkoholičky ... nebo alkoholika?

S let­ní vlnou fil­mo­vých pre­mi­ér při­chá­zí do čes­kých kin také fil­mo­vá adap­ta­ce kniž­ní­ho best­selle­ru o zážit­cích jed­né alko­ho­lič­ky. V hlav­ní roli se zde obje­vu­je Tereza Ramba a režie se ujal Dan Svátek.... Read more »

Forrest Gump: Melodram, který dojímá i po 30 letech

Přesně před tře­mi deká­da­mi moh­li ame­rič­tí divá­ci popr­vé v kinech shléd­nout sní­mek, kte­rý je vše­o­bec­ně pova­žo­ván za nej­lep­ší film všech dob. Režisér Robert Zemeckis spo­leč­ně se scé­náris­tou Ericem Rothem si... Read more »

Mord - svěží česká komedie novovlného ražení

Dalším sním­kem, kte­rý mě na letoš­ním KVIFF zau­jal je celo­ve­če­ní debut reži­sé­ra Adama Martince - Mord. Adam Martinec vešel ve zná­most již svým stu­dent­ským sním­kem Anatomie čes­ké­ho odpo­led­ne, kte­rý... Read more »

Policajt v Beverly Hills: Axel F - Návrat po 30 letech

Mnoho fil­mů z Ameriky u nás před rokem 1989 v ČSSR nešlo. Jedním z fil­mů, kte­ré jsme si nemoh­li vychut­nat byl Policajt v Beverly Hills, kte­rý se nato­čil už před 40 lety. Do Čech... Read more »

Ještě nejsem, kým chci být - dokument o Libuši Jarcovjákové

Pln nad­še­ní a fil­mo­vých zážit­ků se vra­cím ze své­ho krát­ké­ho tří­de­ní­ho poby­tu na fes­ti­va­lu v Karlových Varech. V něko­li­ka násle­du­jí­cích člán­cích bych vám rád před­sta­vil něko­lik sním­ků, kte­ré mě zau­ja­ly, a dodal Vám... Read more »

Vinnetou: Filmová adaptace legendy amerického západu

Rozlehlou pré­rií ame­ric­ké­ho Západu duní výbuchy dyna­mi­to­vých nálo­ží. Napříč úze­mím indi­án­ské­ho kme­ne Apačů Mescallerů se sta­ví drá­ha pro „želez­né­ho oře“. Dobrodruh Santer, ve sna­ze ušet­řit pení­ze, kte­ré do stav­by... Read more »

Od 4. července v kinech: Dvě filmové novinky

S pří­cho­dem léta se v kinech obje­ví dvě oče­ká­va­né fil­mo­vé pre­mi­é­ry, kte­ré sli­bu­jí při­nést nejen napě­tí a dob­ro­druž­ství, ale i zába­vu pro celou rodi­nu. Představujeme vám moder­ní adap­ta­ci kla­sic­ké­ho romá­nu „Hrabě Monte... Read more »

V Praze začíná dlouhé natáčení seriálu Blade Runner 2099 s Hunterem Schaferem a Michelle Yeohovou

V Praze ofi­ci­ál­ně začí­ná natá­če­ní seri­á­lu Blade Runner 2099 a od nedě­le se roz­jíž­dě­jí kame­ry toho­to oče­ká­va­né­ho pro­jek­tu. Půjde o jeden z nej­vět­ších pro­jek­tů, kte­rý se kdy v čes­ké met­ro­po­li natá­čel, a Barrandov Studio... Read more »

Sulejmanův příběh: Emotivní francouzské sociální drama

Zavítala jsem na fes­ti­val v Karlových Varech, kde jsem si kou­pi­la pár posled­ních vstu­pe­nek do kina a mezi nimi i Sulejmanův pří­běh, čehož urči­tě neli­tu­ji. Ve Francii je sice téma imi­gran­tů vel­mi... Read more »

Novinky z filmového plátna: Francouzská komedie a sci-fi horor

Francouzská akč­ní kome­die a napí­na­vý sci-fi horor při­chá­ze­jí do kin. Ve fil­mu „Rychle a nemož­ně“ (3 jours max) se poli­cis­ta Rayane vydá­vá na nebez­peč­nou misi pro­ti mexic­ké­mu kar­te­lu, aby zachrá­nil svou... Read more »

Tiché místo: První den - oživení zamlklé série?

Ještě před začát­kem let­ní­ho vol­na při­chá­zí do čes­kých kin tře­tí pokra­čo­vá­ní série fil­mů Tiché mís­to. První film z této série vstou­pil do kin již v roce 2018 (schvál­ně říkám již, pro­to­že... Read more »

Mlha: Napětí a hrůza v mistrovském zpracování Kingovy předlohy od Franka Darabonta

V této mlze záchra­nu nehle­dej!!! Darabontovo zpra­co­vá­ní Kingovy lite­rár­ní před­lo­hy pat­ří k nej­lep­ším fil­mům roku 2007. Prudká bou­ře ude­ří na malé měs­teč­ko poblíž Maine a násle­du­jí­cí den jeho oby­va­te­lé jen ze... Read more »

Apollo 18: utajená mise na Měsíc plná napětí a konspirací

Vždycky jste si mys­le­li, že se na Měsíc dal­ší posád­ky nedo­sta­ly kvů­li škr­tům v roz­počtu NASA? Tak si dej­te pozor abys­te neby­li vyve­de­ni z omy­lu. Je totiž mož­né, že za kon­cem... Read more »

Vrána: Temný příběh o lásce, pomstě a tragickém osudu Brandona Lee

Někdo je schop­ný pro úspěch i zabí­jet. Jiný musí zemřít, aby se stal legen­dou! Rokový muzi­kant Eric a jeho snou­ben­ka Shelly jsou zavraž­dě­ni čtyř­člen­ným gan­gem. Za jejich smrt však nebyl nikdo... Read more »

Hrabě Monte Christo: Nová adaptace příběhu pomsty

Hrabě Monte Christo je nový fran­couz­ský vel­ko­film od auto­rů Matthieu Delaporteho a Alexandre De La Patellièra, kte­ří jsou tvůr­ci fil­mů Tři muš­ke­tý­ři: D’Artagnan a Tři muš­ke­tý­ři: Milady. Do čes­kých kin uvá­dí... Read more »

Dolarová trilogie Sergia Leoneho, aneb kovbojové po italsku

Do slav­né­ho žiž­kov­ské­ho kina Aero cho­dím poměr­ně čas­to a rád. V jejich pro­gra­mu se v posled­ní době obje­vi­li dvoj­pro­jek­ce fil­mů na pokra­ji bra­ku a kul­tov­na, čehož jsem samo­zřej­mě nemohl nevy­u­žít. Jejich posled­ní pro­jek­ce... Read more »

Daniel Brühl bude oceněn na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary 2024

Slavný herec, reži­sér a pro­du­cent Daniel Brühl bude na letoš­ním 58. roč­ní­ku Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Karlovy Vary oce­něn Cenou pre­zi­den­ta KVIFF, ozná­mi­li dnes ráno orga­ni­zá­to­ři fes­ti­va­lu. Brühl se tak při­po­jí k pres­tiž­ní... Read more »

Steven Soderbergh představí na karlovarském festivalu film „Kafka“ natočený v Praze a reedici filmu „Pan Kneff“

Na letoš­ním 58. roč­ní­ku Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Karlovy Vary se mimo­řád­ně obje­ví osca­ro­vý reži­sér Steven Soderbergh. Soderbergh, zná­mý svým nová­tor­ským pří­stu­pem k fil­mu, před­sta­ví v rám­ci uni­kát­ní fes­ti­va­lo­vé retrospek­ti­vy Kafka dva své... Read more »

Arvéd: tajemný, mysteriózní a magií opředený Jiří Smíchovský

Dnes večer jsem na ČT2 shléd­la tajem­ný, tem­ný, mys­te­ri­óz­ní a magií opře­de­ný film Arvéd, kte­rý pojed­ná­vá o roz­po­ru­pl­né sku­teč­né his­to­ric­ké posta­vě Jiřího Arvéda Smíchovského, kte­rý šel ces­tou okult­ních a her­me­tic­kých věd tak... Read more »

Jen řeka teče

Asijská kine­ma­to­gra­fie urči­tě není v naší kot­li­ně zane­dbá­va­né téma. V posled­ní době její vody u  nás opět roz­ví­řil sice němec­ký reži­sér Wim Wenders se svý­mi Dokonalými dny, pří­pad­ně Hajo Mijazaki se... Read more »

Máme prachy! A co dál?

Na začát­ku prázd­ni­no­vé­ho vol­na do čes­kých kin vstou­pi­la fran­couz­ská kome­die o lidech, kte­ří najed­nou zís­ka­jí hro­ma­du peněz. Film nato­či­la dvoj­ce reži­sé­rů Maxime Govare a Romain Choay, při­čemž ani jeden z nich sice... Read more »

Trójská válka

Italská kine­ma­to­gra­fie, to není jen Paolo Villaggio, Bud Spencer a Terrence Hill. Italové v šede­sá­tých letech toči­li monu­men­tál­ní fil­my, kte­ré se ode­hrá­va­ly v antic­kém svě­tě. Dnes tako­vým fil­mům říká­me „meč a san­dá­ly“. Jedním... Read more »

1917: Nervydrásající válečný zážitek, který vyniká autentičností a emocemi

Sam Mendes nato­čil ner­vy­drá­sa­jí­cí váleč­ný záži­tek, kte­rý sice naštve fanouš­ky akce, pro­to­že zde není žád­ná vel­ká bitva, a za to ubí­rám dva body i já. Jinak je to ale v kaž­dém ohle­du... Read more »

Grindhouse: Planeta Teror

Když se Muldoon za pomo­ci vojen­ské jed­not­ky roz­hod­ne zmoc­nit zákeř­né­ho viru, roz­hod­ne se jeho stvo­ři­tel Abby jej zni­čit, aby nepa­dl do jeho rukou. Jenomže nebez­peč­ný zele­ný oblak zane­se vítr... Read more »

„Hunger Games“ jsou dle mého názoru jedním z nejvíce přeceněných filmů poslední doby

Přiznám se, že úpl­ně nero­zu­mím tomu, kde tkví jeho úspěch. O mla­dých pro mla­dé. Dnes tohle letí. Natočíme film, kde budou tee­nage­ři a roman­ti­ka, jen cud­ná lás­ka, nic ero­tic­ké­ho, pro­to­že... Read more »

Strážci - Watchmen

Zack Snyder se v Hollywoodu etablo­val jako reži­sér komik­so­vých adap­ta­cí díky fil­mu 300, kte­rý debu­to­val v roce 2006. Po jeho úspě­chu dostal do rukou scé­nář k Watchmenům a 100 mili­o­nů dola­rů na jeho rea­li­za­ci.... Read more »

Garfield ve filmu: Podprůměrný animák s ikonickou postavou Garfielda

U nás doma máme rádi komiksy a Garfielda obzvlášť, tak­že jsme se s nad­še­ním vypra­vi­li do kina na sní­mek Garfield ve fil­mu. První komiks s kocou­rem Garfieldem milu­jí­cím lasag­ne vyšel již 19. 6. 1978.... Read more »

Maraton Indiana Jonese aneb dobrodružství neohroženého archeologa

Stejně jako Hvězdné vál­ky, Star Trek či v posled­ní době Avengers, najde se asi jen málo fanouš­ků pop­kul­tu­ry, kte­ré by minul Indiana Jones. Neohrožený pro­fe­sor arche­o­lo­gie, jenž mís­to spo­řá­da­né­ho vyu­čo­vá­ní na... Read more »

Vrah naoko - sexy temná komedie (recenze)

Novinka od Richarda Linklatera, reži­sé­ra fil­mů jako Zmatení a omá­me­ní, Škola roc­ku či tri­lo­gie Před úsvitem/Před soumrakem/Před půl­no­cí, dnes při­stá­la na Netflixu. Děj se točí oko­lo uni­ver­zit­ní­ho pro­fe­so­ra a faleš­né­ho nájem­né­ho vra­ha (Glen Powell), kte­rý... Read more »

iShorts: Za horizont léta

Na posled­ním před­prázd­ni­no­vém pro­mí­tá­ní nám iShorts nabíd­lo tro­ji­ci téměř stře­do­me­tráž­ních fil­mů, kte­ré ačko­liv se to nemu­sí na prv­ní pohled zdát, mají mno­ho spo­leč­né­ho. Tím nej­dů­le­ži­těj­ším spo­jo­va­te­lem je prav­dě­po­dob­ně ces­ta... Read more »

Max a maxipříšerky aneb Kde žijí divočiny

Cyklus Aero nasle­po mám cel­kem rád. Většinou nám totiž dra­ma­tur­go­vé při­pra­ví zají­ma­vé a nevšed­ní kous­ky, kte­ré tře­ba měly úspěch na fes­ti­va­lech, ale v dis­tri­buci zapadly. Nad jejich vče­rej­ším výbě­rem mi ovšem... Read more »

Simpsonovi se vrací: 35. série s hvězdným českým dabingem

Simpsonovi se vra­cí na obra­zov­ky s novou, již 35. sérií. Fanoušci se mohou těšit na osvěd­če­ný čes­ký dabing s hvězd­ný­mi hla­sy, jako jsou Vlastimil Zavřel, Martin Dejdar, Jiří Lábus a Ivana Korolová. Překlad... Read more »

Mizerové: Na život a na smrt

Policisty Mikea Loweryho (Will Smith) a Marcuse Burnetta (Martin Lawrence) čeká mise, kte­rá by je nena­padla ani v těch nejdi­vo­čej­ších snech. Jejich nedáv­no zesnu­lý nad­ří­ze­ný, kapi­tán Conrad Howard (Joe Pantoliano), byl... Read more »

Princezna na hrášku (2024): Souhrn recenzí

Filmová adap­ta­ce pohád­ky H. Ch. Andersena se setká­vá s roz­po­ru­pl­ný­mi reak­ce­mi. Zatímco někte­ří oce­ňu­jí její nená­roč­nou zábav­nost a pohád­ko­vou atmo­sfé­ru, jiní kri­ti­zu­jí ama­tér­ské zpra­co­vá­ní a zasta­ra­lé posel­ství. Negativní recen­ze: Uživatelé ČSFD: Mnoho... Read more »

Tolkien: Životopisný příběh legendárního autora Pána prstenů

Film Tolkien, jak už samot­ný název napo­ví­dá, je živo­to­pis­ným dra­ma­tem sle­du­jí­cí život­ní osud spi­so­va­tel­ské legen­dy J.R.R. Tolkiena, a to v obdo­bí dáv­no před tím, než se z něj stal slav­ný a uzná­va­ný spi­so­va­tel. ... Read more »

The Beach Boys: Harmonický sen z Kalifornie - Dokumentární pohled na legendární kapelu

Když se řek­ne „The Beach Boys“ tak se kaž­dé­mu hned vyba­ví vel­mi chytla­vé hity této legen­dár­ní „klu­či­cí“ ame­ric­ké kape­ly 60. let, jež se nebá­la expe­ri­men­to­vat, posou­vat hra­ni­ce v popo­vé hud­bě, a v nepo­sled­ní... Read more »

Sofia Coppola a její Priscilla

Sofia Coppola je ve fil­mo­vém svě­tě již poměr­ně uzná­va­né jmé­no. Pokračovatelka slav­né­ho reži­sér­ské­ho rodu, nosi­tel­ka Oscara za film Ztraceno v pře­kla­du (2003) a také reži­sér­ka, kte­rá nám od své­ho vstu­pu do... Read more »

Kobry a užovky: Výjimečné české drama, které obstojí i ve světové konkurenci

Užovka (Matěj Hádek) má pro­blémy se svým živo­tem, Z mla­dic­kých plá­nu zby­ly jen trosky a jeho jedi­ná jis­to­ta, prá­ce ve fab­ri­ce, prá­vě bere za své. Navíc má neu­stá­le pro­blémy díky své­mu... Read more »

Kung Fu Panda: Příběh o snech, vůli a nečekaném hrdinovi

Kung fu Panda vyprá­ví pří­běh o obrov­ském, tlus­tém, nemotor­ném sníl­ko­vi pan­do­vi, kte­rý se jme­nu­je PO a pro jíd­lo by udě­lal úpl­ně všech­no. Jeho otec peli­kán (ne nedě­lám si legra­ci a na hodi­nách pří­ro­do­pi­su... Read more »

Blade - K smrti nenávidí upíry a právě nadešel čas, aby je vymazal z povrchu zemského

Upíři již po sta­le­tí žijí taj­ně mezi oby­čej­ný­mi smr­tel­ní­ky a sna­ží se moc nepro­je­vo­vat, aby neby­li pro­zra­ze­ni. To se však již brzy změ­ní, když se roz­hod­ne ambi­ci­óz­ní upír Frost pře­vzít jejich... Read more »

Marťan: Strhující sci-fi blockbuster, který vás přenese na rudou planetu

Mark (Matt Damon) je obě­tí neo­če­ká­va­né píseč­né bou­ře na povrchu pla­ne­ty Mars. Jeho mise, Ares 3, je něko­lik dní po pří­le­tu na rudou pla­ne­tu zasa­že­na neo­če­ká­va­ně sil­ným píseč­ným vichrem, kvů­li... Read more »

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary odhaluje tituly soutěžící v soutěži o Křišťálový glóbus 2024

Organizátoři Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Karlovy Vary v úte­rý dopo­led­ne zve­řej­ni­li seznam titu­lů, kte­ré se letos utka­jí v hlav­ní sou­tě­ži Křišťálového gló­bu a ve ved­lej­ší sou­tě­ži Proxima. Filmy sou­tě­ží­cí v hlav­ní sou­tě­ži letoš­ní­ho roč­ní­ku... Read more »

Adagio: Pierfrancesco Favino v horkokrevném kriminálním dramatu Stefana Sollimy

Zatímco na před­měs­tí Říma zuří během nesne­si­tel­ně hor­ké­ho léta požá­ry, dlou­ho dří­ma­jí­cí mafi­án­ské napě­tí se neče­ka­ně zno­vu roz­ho­ří ve fil­mu Adagio, kte­rý měl pre­mi­é­ru v sou­tě­ži na loň­ském fil­mo­vém fes­ti­va­lu... Read more »

Atlas: Jennifer Lopez táhne sci-fi o umělé inteligenci od Netflixu, ale scénář je mrtvá váha

Umělá inte­li­gen­ce se chys­tá vybom­bar­do­vat svět, ale ne, pokud k tomu má co říct (šeko­vé poznám­ky) dato­vý ana­ly­tik ve fil­mu Atlas, kte­rý nyní vysí­lá Netflix po celém svě­tě. Mělo by to... Read more »

The Last Stop in Yuma County: Jim Cummings v pomalém kriminálním thrilleru z Arizony

Dvojice ban­kov­ních lupi­čů drží jako rukojmí hos­tin­skou ari­zon­ské­ho ven­kov­ské­ho bis­tra a její­ho jedi­né­ho zákaz­ní­ka ve fil­mu The Last Stop in Yuma County, šikov­ném kri­mi­nál­ním dra­ma­tu, kte­ré si nyní může­te půj­čit... Read more »

Vzor: Koprodukční drama o šikaně nejen na školách

Pokud vás nene­chá­vá chlad­ným ože­ha­vé téma šika­ny (nejen) na ško­lách mezi dět­mi, může vás oslo­vit kopro­dukč­ní film srbsko-italsko-česko-slovinské pro­duk­ce s názvem Vzor. Režisérem a scé­náris­tou je cena­mi ověn­če­ný Nejc Gazvoda, kte­rý... Read more »

Mozaika: první seriál podle předlohy Alice Nelis s Karlem Heřmánkem a Taťjanou Medveckou

Pokud jste pří­z­niv­ci seri­á­lů, mož­ná vás zaujme nový seri­ál Alice Nelis pod tak­tov­kou dvo­ji­ce reži­sé­rek Jasminy Blaževič a Lenky Wimmerové a v pro­duk­ci Lucky Man Production, kte­rá sestá­vá ze čtve­ři­ce pro­du­cen­tů... Read more »

Pražská televizní věž se v novém sci-fi filmu Netflixu s Jennifer Lopez v hlavní roli vydává do L.A.

Praha se v posled­ních letech sta­la mís­tem natá­če­ní vel­kých sci-fi pro­jek­tů: v čes­kém hlav­ním měs­tě se natá­če­la Foundation spo­leč­nos­ti Apple TV její dru­há a tře­tí série a v létě se chys­tá vel­mi oče­ká­va­ný Blade... Read more »
Stránka načtena za 3,92945 s | počet dotazů: 227 | paměť: 50641 KB. | 12.07.2024 - 21:14:29