Kritiky.cz > Recenze her > Trailmakers - Zajímavý sandbox s multiplayerem

Trailmakers - Zajímavý sandbox s multiplayerem

Foto: Ⓒ Flashbulb ApS 2020
Foto: Ⓒ Flashbulb ApS 2020
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Trailmakers je san­d­bo­xo­vá hra od Dánského stu­dia Flashbulb. Ve zkrat­ce jde o hru, kde hle­dá­te díly, sta­ví­te vozít­ka z kos­ti­ček růz­ně pohá­ze­ných po mapě. A abychom se nenu­di­li sami, může­te si pozvat přá­te­le, se kte­rý­mi lze spo­lu­pra­co­vat. A to při­ná­ší nové výzvy a dělá hru opět o něco zají­ma­věj­ší.

Summer2019KV 1920x1080

Hra nabí­zí dva her­ní módy: Creative a Expedition. Creative už ze své­ho názvu zaklá­dá na kre­a­ti­vi­tě hrá­če a jeho schop­nos­tech a zna­los­tech fyzi­ky. Lze zde posta­vit snad úpl­ně vše, a to hlav­ně díky neo­me­ze­ným mate­ri­á­lům, kte­ré si v Expedition módu musí­te hle­dat sami (ale o tom poz­dě­ji). Sice jsou zde spe­ci­ál­ní doplň­ky za coi­ny zís­ká­va­né z dru­hé­ho her­ní­ho módu, ale hráč se bez nich obe­jde. Můžete sta­vět na třech mapách: Treasue Island, Danger Zone a Test Zone. První dvě mapy obsa­hu­jí terén a růz­né struk­tu­ry, kte­ré lze vyu­žít pro test vozí­tek, leta­del apod. Považuji je za lep­ší mís­to pro stav­bu, pro­to­že mají terén. Test Zone je zkrát­ka pou­ze plac­ka (srov­nám ji s Minecraftovým super­flat svě­tem). Jediná nevý­ho­da toho­to módu je, že nepřed­sta­vu­je prak­tic­ky žád­nou výzvu a pokud vás zrov­na neza­jí­má vytvá­ře­ní vlast­ních pro­to­ty­pů a tes­to­vá­ní vozí­tek, bude pro vás zají­ma­věj­ší dru­hý mód.

Již zmi­ňo­va­ný Expedition mode máte za cíl jez­dit od bodu k bodu a sbí­rá­te kost­ky po mapě. Pokud něco nena­jde­te hned, bude­te muset hle­dat dál a někdy se vra­cet pro chy­bě­jí­cí čás­ti. Váš cíl je ale jas­ný a vždy máte před­sta­vu, co všech­no musí­te najít. Taky zís­ká­vá­te zla­té coi­ny a za ty si lze kupo­vat růz­né doplň­ky pro vozi­dla. Jak už jsem již zmí­nil, obe­jde­te se bez nich, ale jest­li si chce­te vaše fáro řád­ně namašlit, nevi­dím důvod, proč tyto min­ce nezís­ká­vat a utrá­cet.

Trailmakers má výbor­nou atmo­sfé­ru a nabí­zí přes­ně to, co bychom od kva­lit­ní­ho san­d­bo­xu moh­li oče­ká­vat – barev­nou gra­fi­ku, pří­bě­ho­vý mód, cre­a­ti­ve, pří­jem­né pro­stře­dí a dal­ší. Mám ale i pár výtek a mezi ně pat­ří nedo­la­dě­ný sta­veb­ní edi­tor. Často se mi totiž stá­va­lo, že jsem při sta­vě­ní pře­su­nul část vozít­ka ven z kon­struk­ce (a věř­te mi, že je oprav­du boles­ti­vé pře­sta­vo­vat před­tím dob­ře fun­gu­jí­cí auto), kos­tič­ky se poklá­da­ly špat­ným smě­rem a jejich rota­ce byla občas také vel­mi slo­ži­tá. Hned ved­le edi­to­ru bych při­dal GUI v menu, kte­ré mi při­šlo poměr­ně slo­ži­té pro ori­en­ta­ci. Ale cel­ko­vě hod­no­tím jako vel­mi pří­jem­nou zku­še­nost a před­po­klá­dám, že si hru urči­tě ješ­tě někdy zahra­ji.

Hodnocení 7/10

Foto: Ⓒ Flashbulb ApS 2020


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,28754 s | počet dotazů: 247 | paměť: 72283 KB. | 22.05.2024 - 16:12:46