Kritiky.cz > Recenze her > 90 Minute Fever: řízení týmu s unikátním zápasovým enginem

90 Minute Fever: řízení týmu s unikátním zápasovým enginem

Foto: Isokron
Foto: Isokron
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tato malá hra se zamě­řu­je na říze­ní fot­ba­lo­vé­ho týmu a může být srov­ná­vá­na s titu­ly jako ManagerZone nebo TopEleven. Hra při­ná­ší zají­ma­vý nápad umož­nit inter­ak­ci tre­né­rů v reál­ném čase během zápa­sů a posky­tu­je mož­nost hrát zápa­sy vaše­ho tur­na­je kdy­ko­li (v pří­pa­dě nedo­stat­ku sou­pe­ře se střet­ne­te s týmem říze­ným umě­lou inte­li­gen­cí). Tím pádem nemu­sí­te dodr­žo­vat pev­ně sta­no­ve­né časy zápa­sů nebo ris­ko­vat, že vás pře­kva­pí zápa­sy, o kte­rých neví­te.

Zápasový engi­ne je sice jed­no­du­chý, ale umož­ňu­je výraz­ně roz­li­šit růz­né typy hrá­čů. Rozpoznáte, zda je obrán­ce defen­ziv­ní nebo se sna­ží zapo­jit do ofen­zi­vy, zda je útoč­ník rych­lý nebo má sklo­ny k lenos­ti, a zda zálož­ník umí přes­ně při­hrá­vat nebo jen dlou­hý­mi náko­py dou­fá, že míč najde své­ho spo­lu­hrá­če. Tento aspekt hry je dob­ře zpra­co­va­ný a sle­do­vá­ní růz­ných hrá­čů, jak pra­cu­jí s míčem, je zábav­né.

Existují však i někte­ré nega­tiv­ní body:

  • Zmiňovaný zápa­so­vý engi­ne občas půso­bí nejis­tě a zdá se, že hrá­či se cho­va­jí záhad­ným způ­so­bem, což může vést k pro­hrám.
  • Hra nabí­zí ome­ze­né mož­nos­ti při­způ­so­be­ní, což může být ome­zu­jí­cí.
  • Chybí mož­nost hrát přá­tel­ské zápa­sy nebo ligy s přá­te­li, což je zásad­ní nedo­sta­tek.

Přesto bych tuto hru dopo­ru­čil, pokud máte rádi fot­ba­lo­vé mana­žer­ské hry a hle­dá­te něco jed­no­duš­ší­ho a odpo­čin­ko­věj­ší­ho.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,32088 s | počet dotazů: 259 | paměť: 69576 KB. | 07.12.2023 - 10:24:52