Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > 28 dní poté (28 days later...)

28 dní poté (28 days later...)

n200709111822 28D
n200709111822 28D
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

n200709111822_28DJe pátek večer, za oknem se roz­lé­vá šedi­vá tem­no­ta, jež všech­no kolem halí do stí­nů. Do duše se vkrá­dá zvlášt­ní smu­tek a pocit, že k úpl­né­mu zakon­če­ní dne stá­le něco chy­bí. Co takhle horor z díl­ny Dannyho Boyle?

Pracovník kurýr­ní služ­by Jim (Cillian Murphy) se pro­be­re v nemoc­ni­ci a s údi­vem zjiš­ťu­je, že je v budo­vě sám. Mnohem vět­ší šok ho čeká ven­ku. Ulice zejí prázd­no­tou, všu­de spoušť a zvlášt­ní ticho. Milosrdenství nevě­do­mos­ti mu však není dopřá­no na dlou­ho.

My (divá­ci) už chá­pe­me, co se sta­lo. Hned na začát­ku jsme tuši­li, že tohle dob­ře neskon­čí. Věděli jsme, že sku­pin­ka akti­vis­tů osvo­bo­zu­jí­cí opi­ce z kle­cí v labo­ra­to­ři (navzdo­ry zou­fa­lým a ve výsled­ku mar­ným poku­sům míst­ní­ho věd­ce je odra­dit), nemů­že nako­nec způ­so­bit nic dob­ré­ho. Opičky totiž mís­to legrač­ní­ho ple­sá­ní (jak to zná­me z cir­ku­su), nebo totál­ní­ho nezájmu (kte­rý čas­to vidí­me v zoo) své osvo­bo­di­te­le rov­nou za odmě­nu pokou­šou a naka­zí virem, kte­rý se na nich do té doby tes­to­val.

Jim potká ve měs­tě (vše se ode­hrá­vá v Londýně) Selenu a Marka. Vyprávějí o tom, jak se náka­za šíři­la, jakou vyvo­la­la mezi lid­mi pani­ku, o hro­mad­ných útě­cích ze zamo­ře­ných oblas­tí i o těch, kte­ří se zachrá­nit nestih­li. Oni sami pře­ží­va­jí tím způ­so­bem, že během dne si obsta­rá­va­jí záso­by a hle­da­jí jiné pře­ži­vší, po nocích se scho­vá­va­jí před infi­ko­va­ný­mi jedin­ci, kte­ří ze svých úkry­tů vychá­ze­jí prá­vě v noci. Nemoc se šíří krví a není před ní ochra­ny. Nakažený se musí ihned zabít, neboť ke změ­ně v orga­nis­mu dochá­zí řádo­vě během sekund.

Platnost dané­ho pozná­ní vidí Jim během návštěvy rod­né­ho domu, kam ho dopro­vá­ze­jí jeho noví spo­leč­ní­ci a kde jsou v noci pře­pa­de­ni sku­pi­nou infi­ko­va­ných. Během potyč­ky byl Mark kous­nut útoč­ní­kem. Selena nevá­há ani chví­li a ukon­čí Markův život dří­ve, než by měl mož­nost (až by se pro­mě­nil) ukon­čit jejich.

Naše nově vznik­lá dvo­ji­ce oprav­du nemá moc šan­cí na pře­ži­tí, to si jis­tě kaž­dý domys­lí. Při jed­né honič­ce, kde to začí­ná vypa­dat, že skon­čí stej­ně jako už mno­ho před nimi, do dění neče­ka­ně vstu­pu­je Frank. Pomůže uprch­lí­kům zba­vit se pro­ná­sle­do­va­te­lů a poskyt­ne jim úkryt ve svém bytě, kde byd­lí s dce­rou Hannah. Začíná sví­tat na lep­ší časy? Zdá se, že ano. V rádiu zachy­tí zprá­vu, že za měs­tem je záchran­ná jed­not­ka. Je nut­né už jen dostat se z měs­ta. Frank nechtěl ris­ko­vat útěk jenom s dce­rou, ale když je jich víc, vzrost­la i šan­ce na úspěch. Jelikož už není, co by moh­li ztrá­cet, vyda­jí se na ces­tu za záchra­nou. Bohužel nevě­dí, že ono je to tak tro­chu jinak, než se zdá.

„Jde o dal­ší film s legrač­ně nad­ska­ku­jí­cí­mi a pokul­há­va­jí­cí­mi „zom­bí­ky“?“, ptá­te se. Ne, nejde. „Zombie“ (hez­ky čes­ky nedo­mr­lec), jinak oživlá mrt­vo­la, je pros­tě bytost, kte­rá už nemů­že být víc mrt­vá, než je. Střílejte do ní, sekej­te, píchej­te špend­lí­kem (chcete-li), jí je to šumák. Pochopitelně, když se „hez­ky“ napor­cu­je, tak dá pokoj, jinak máte pro­blém vy. V našem fil­mu nejde o pra­vé „zom­bie“. Tady máme lidi, kte­ré někdo naka­zil. Pročež kul­ka (čím víc, tím líp), nůž či špend­lí­ky (pokud jich máte celou kra­bi­ci) zabí­ra­jí. Tyto bytos­ti jsou vel­mi rych­lé (dal­ší roz­díl opro­ti poma­lej­ším a neo­hra­ba­ným „zom­bie“) a nesmír­ně agre­siv­ní bez jaké­ho­ko­liv půdu sebezá­cho­vy (tohle zase mají spo­leč­né).

Správně bys­te se měli ptát: “Proč úto­čí jen na ty nena­ka­že­né a proč se nena­pa­da­jí navzá­jem?“ Musel bych sklo­pit zrak a uznat, že na tohle odpo­věď neznám. Těm z vás, kte­ří už film vidě­li, mož­ná není jas­né, proč po tako­vé pohro­mě nele­ží na uli­cích hro­ma­dy mrt­vol? Dobrá otáz­ka, to kéž bych věděl. Třeba se zeptá­te: „Jak je mož­né, že z klid­né­ho a neprů­boj­né­ho Jima se na kon­ci fil­mu stá­vá pan „Akční“?“ Zeptám se já vás: „A jaké šan­ce na pře­ži­tí by měl pan „Uťáplý“?“

Možná vám budou chy­bět pro­pra­co­va­něj­ší tri­ky a víc akč­ních scén. Co dodat? Nejde zrov­na o vel­ko­roz­počto­vou zále­ži­tost, roz­hod­ně to ale neu­bí­rá na zážit­ku. Drahé tri­ky si doká­že vykom­pen­zo­vat syro­vou digi­tál­ní kame­rou, jež k vám do poko­jů pře­ná­ší vět­ší rea­lis­mus a navo­zu­je tu pra­vou horo­ro­vou atmo­sfé­ru, kte­rou u tako­vých fil­mů všich­ni hle­dá­me.

Celkem vza­to není film bez chyb. Najdou se nelo­gič­nos­ti, ale není jich zase tolik, aby vám film úpl­ně zne­chu­ti­ly. Kdo čekal sci-fi posta­po­ka­lyp­tic­ký mega-giga-extra-super-(a já nevím, co všech­no ješ­tě) nášup, bude, zdá se, zkla­ma­ný. Tady jde víc o nehezkou vizi nehez­ké budouc­nos­ti, kte­rá ale není zas tak úpl­ně nemož­ná. Nechme na sebe půso­bit Jimovy poci­ty! Sám ve vylid­ně­ném měs­tě, kolem jen ti, kte­ří usi­lu­jí o jeho život a teď se s tím psy­chic­ky a fyzic­ky poper!

Co já osob­ně fil­mu odpus­tit nedo­ká­žu (kro­mě někte­rých nelo­gic­kých pasá­ží), je až násil­ně zakom­po­no­va­ný dob­rý konec. Nic pro­ti dob­rým kon­cům. Ale takhle?

 

Originální název: 28 Days Later...
Žánr: Sci-Fi / Horor
Produkce: Velká Británie / USA
Rok: 2002
Délka: 112 minut
Režie: Danny Boyle
Hrají: Cillian Murphy, Naomie Harris, Megan Burns, Brendan Gleeson, Christopher Eccleston, Alex Palmer, Christopher Dunne


Podívejte se na hodnocení 28 dní poté na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Lighthouse, The (2019)2. srpna 2020 Lighthouse, The (2019) Dělat strážce majáku, není zrovna nejlepší práce, zvláště když vám začne harašit v hlavě a za parťáka máte totální hovado!Koncem 19. století přijíždí na izolovaný ostrov patřící Nové […] Posted in Horory
  • Jak jsem se zamilovala do gangstera (2022)12. ledna 2022 Jak jsem se zamilovala do gangstera (2022) Raději budu žít rok jako Tygr, než 20 let jako želva! Maciej Kawulski po svém minuloročním gangsterkém nářezu Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa servíruje další silně příběhový […] Posted in Krátké recenze
  • Trailer na Billa a Teda 3Keanu Reeves and Alex Winter are back...9. června 2020 Trailer na Billa a Teda 3Keanu Reeves and Alex Winter are back... Trailer na Billa a Teda 3Keanu Reeves and Alex Winter are back for their third adventure in Bill & Ted Face the Music.youtube.comBill & Ted Face the Music - Official Trailer 1 […] Posted in Krátké aktuality
  • Survivor - 16. díl (SK-27, 28.) - Krást jídlo se nevyplácí15. března 2022 Survivor - 16. díl (SK-27, 28.) - Krást jídlo se nevyplácí Sloučení je velmi blízko, ale ještě blíže byla opět kmenová a individuální část imunity, kmenová rada a duel. SK-27. díl Díl začíná soutěží o imunitu, a i když jsem si dokázal představit […] Posted in Reality show
  • Mandlový švestkový koláč4. srpna 2013 Mandlový švestkový koláč Je dobré naučit se péct s pomocí mandlové mouky - dotáte tak tělu spoustu cenných látek a ještě si pochutnáte, těsto bude mít skvělou oříškovou chuť. Tento koláč je z části z mandlové […] Posted in Domácí rady
  • Stethoscope (2001)21. ledna 2012 Stethoscope (2001) Pokud máte rádi perverzní snímky, kdy se skloubí hardcore pornografie s gore jste zde na správné adrese. Tento krátkometrážní snímek se navíc hrdě hlásí i k zombie žánru, takže […] Posted in Horory
  • Wimbledon - den třetí7. července 2017 Wimbledon - den třetí https://www.youtube.com/watch?v=6Oog1ruMPuo Posted in Tenis
  • Rick a Morty - Série 617. prosince 2022 Rick a Morty - Série 6 6/10 – Po úděsné 5. sérii, která ve mně zanechala velmi hořkou pachuť, již ještě dneska pořád cítím na jazyku (nebo to jsou ještě lívance ze školní jídelny, těžko říct), jsem šestou […] Posted in Krátké recenze
  • Drag Me to Hell (2009)7. srpna 2014 Drag Me to Hell (2009) Nasrat starou cikánku se nevyplácí! Zvláště když na vás dokáže seslat děsivou kletbu…Aneb Sam Raimi a jeho prozatím poslední hororový zářez. Mladá ambiciózní bankovní […] Posted in Horory
  • Assassin's Creed Valhalla na konzoli Xbox Series X...10. září 2020 Assassin's Creed Valhalla na konzoli Xbox Series X... Assassin's Creed Valhalla na konzoli Xbox Series X poběží v 60 FPS ve 4K. Slabší Xbox Series S by měl zvládnout 30 FPS ve 4K. Posted in Krátké herní aktuality
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 11,06205 s | počet dotazů: 8146 | paměť: 76048 KB. | 25.05.2024 - 12:15:44