Kritiky.cz > Recenze knih > Babauta: Soustředění aneb Opakovaná připomínka jednoduchosti přítomného okamžiku

Babauta: Soustředění aneb Opakovaná připomínka jednoduchosti přítomného okamžiku

Soustr
Soustr
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nabízí kni­ha auto­ra Zen a hoto­vo něco nové­ho, nebo jen opáč­ko lek­cí minu­lých?

S oso­bou Lea Babauty jsem se setkal už před lety. Tehdy jsem nara­zil někde na webech na jeho drob­ný sva­zek jmé­nem Zen a hoto­vo (ZTD). Než se dosta­nu k samot­né­mu Soustředění, je potře­ba se krát­ce zmí­nit i prá­vě o tom hoto­vém Zenu.

Kniha mě zau­ja­la nato­lik, že jsem se během pár dnů vypra­vil do jed­no­ho vět­ší­ho kniž­ní­ho cen­t­ra, opat­řil si ji a při cestách auto­bu­sem jsem ji pře­če­tl během asi dvou dnů.

Byla plná vel­mi pod­nět­ných a neo­pa­ku­jí­cích se myš­le­nek, kte­ré mne zau­ja­ly hlav­ně pro­to, že šlo o jed­nu z prv­ních knih o osob­ním roz­vo­ji, kte­rou jsem držel v ruce. V té době jsem měl roze­čte­no něco i něco od Ivo Tomana a někte­ré postře­hy byly dokon­ce obě­ma auto­rům spo­leč­né.

Lehkost a ply­nu­tí

Babautovi se nedá upřít poho­do­vý styl a leh­kost, kte­ré vás cel­kem nenu­tí dělat si poznám­ky. To není kri­ti­ka, spí­še oce­ně­ní toho, že i v pří­pa­dě svaz­ku Síly jed­no­du­chos­ti jde u auto­ra o sro­zu­mi­tel­ný výklad poda­ný tak, že máte oprav­du pocit čte­ní něčí­ho dení­ku nebo pozná­mek z cest a niko­li učeb­ni­ce, kte­rá se sna­ží coko­li dik­to­vat. Což si krás­ně rozu­mí s jeho cel­ko­vou uvol­ně­nos­tí.

Tady začí­ná ovšem pro­ble­ma­tic­ká část, kte­rá se pro­je­vu­je prá­vě ve svaz­ku Soustředění. Pokud s osob­ním roz­vo­jem tepr­ve začí­ná­te a zatím jste nemě­li v ruce pří­liš svaz­ků, nahrá­vek, audi­ok­nih nebo videa, bude pro vás Babautovo Soustředění asi cel­kem pří­nos­né.

Pokud už něja­ký čas sle­du­je­te napří­klad člán­ky na webech typu Forbes nebo First Class, nena­jde­te v něm prak­tic­ky nic nové­ho a bude­te mít dokon­ce pocit, že kdy­by autor sra­zil svo­je už tro­chu opa­ku­jí­cí se frá­ze, pouč­ky a postře­hy cca o tře­ti­nu, nic váž­né­ho by se nesta­lo a mohl by z toho být vel­mi dob­rý seri­ál na blog.

Miguel Ruiz osob­ní pro­duk­ti­vi­ty?

Zajímavé je, že Zen a hoto­vo a Síla jed­no­du­chos­ti byly pod­le roku vydá­ní prv­ní věci, kte­ré se od něj obje­vi­ly na čes­kém trhu a ostat­ní svaz­ky násle­do­va­ly. Trochu mi to při­po­mí­ná bib­li­o­gra­fii Dona Miguela Ruize, auto­ra Čtyř dohod. Zřejmě zjis­til, že na prv­ní dáv­ku tol­téc­ké­ho myš­le­ní a moud­ros­ti sly­ší oprav­du hod­ně lidí, tak je začal s odstu­pem času záso­bo­vat dal­ší­mi trak­tá­ty, kte­ré zda­le­ka nemu­sí mít váhu a výstiž­nost jeho prv­ní kni­hy, kte­rá je mimo­cho­dem výbor­ná.

Soustředění tak člo­vě­ku jen tro­chu zna­lé­mu prin­ci­pů efek­ti­vi­ty, mini­ma­lis­mu a digi­tál­ní­ho kli­du nepři­ná­ší de fac­to nic nové­ho. V někte­rých mís­tech půso­bí navíc dojmem, že čte­te něco hroz­ně krás­né­ho a uži­teč­né­ho, ale jakmi­le chce­te text repro­du­ko­vat nebo si udě­lat s odstu­pem poznám­ky, vlast­ně neví­te, co si kon­krét­ně zapsat.

Babauta nará­ží tak tro­chu na všech­no a co dis­ci­plí­na osob­ní pro­duk­ti­vi­ty a eli­mi­na­ce roz­ptý­le­ní, to kapi­tol­ka s něko­li­ka poznám­ka­mi a jeho osob­ní­mi postře­hy. Nijak hlu­bo­ká, ale naťuká­va­jí­cí téma a lehce vyzý­va­jí­cí k dal­ší­mu zkou­má­ní pro­blé­mu.

Když si chce­te vzpo­me­nout

V tom je na dru­hou stra­nu výho­da Soustředění, kte­rá mož­ná není na prv­ní pohled patr­ná. Babautova tvor­ba se totiž hodí pro při­po­me­nu­tí si někte­rých zásad v momen­tě, kdy máte pocit, že jde všech­no do kop­ru, že vám nic nejde, neu­mí­te se k niče­mu doko­pat a nic na svě­tě vás už nespa­sí.

Není od věci si prá­vě pro tako­vé momen­ty nechat někde na vidi­tel­ném mís­tě prá­vě jeden nebo dva jeho svaz­ky. Nemusíte si je číst celé. Ale neško­dí si pohle­dem na pár strá­nek při­po­me­nout, že sami v sobě toho může­te změ­nit doce­la dost a nemu­sí­te se za to sty­dět a mít pocit, že jste se nějak pro­vi­ni­li vůči svě­tu či komu­ko­li z lid­ské­ho dru­hu. Babauta tak může fun­go­vat jako tako­vý malý kniž­ní talisman, kte­rým si občas při­po­me­ne­te, že dělat věci tak či onak má stá­le smy­sl – a že ten smy­sl jim dává­te vy.

Blog auto­ra: http://umenivyberu.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,25307 s | počet dotazů: 246 | paměť: 71625 KB. | 16.06.2024 - 05:26:39