Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Kouzelnická rivalita ve filmu Dokonalý trik: Když touha po prestiži vede do temnoty

Kouzelnická rivalita ve filmu Dokonalý trik: Když touha po prestiži vede do temnoty

Photo © Warner Bros. Pictures
Photo © Warner Bros. Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Film je pří­bě­hem dvou lidí – Roberta Angiera (Hugh Jackman) a Alfreda Bordena (Christian Bale). Jsou kou­zel­ní­ci a jejich spo­lu­prá­ce je pozna­me­na­ná urči­tou riva­li­tou, zdra­vou chu­tí být lep­ší než te dru­hý. Jejich part­ner­ství však kon­čí ve chví­li, kdy kvů­li chy­bě Alfreda zemře Robertova lás­ka. Jejich svě­ty se roz­dě­lí a kaž­dý jde svou ces­tou, avšak jejich riva­li­ta se mění v boj o to, být za kaž­dou cenu lep­ší než ten dru­hý, a to i za cenu poško­ze­ní toho dru­hé­ho. Robert umí udě­lat dobrou kou­zel­nic­kou show, avšak jeho schop­nos­ti udě­lat doko­na­lý trik opro­ti Alfredovi malé. Ten při­chá­zí na scé­nu s novým tri­kem, kte­rý však nedo­ká­že Robert napo­do­bit. Nedokáže..?

Jak již ang­lic­ký název fil­mu říká, tenhle film je pře­de­vším o pres­ti­ži. Oba hlav­ní hrdi­no­vé se sna­ží být uzná­va­něj­ší než ten dru­hý, vymoct si více slá­vy a jsou schop­ní udě­lat pro to coko­liv. Když to tak vez­me­me, není ve fil­mu ani jeden klad­ný hrdi­na (mys­lím v hlav­ní roli, pro­to­že ve ved­lej­ších rolích se to chudá­ky, kte­ří dopla­tí na sou­pe­ře­ní této dvo­ji­ce jen hemží). Zaslepení, s kte­rým se oba sna­ží dosáh­nout své­ho vítěz­ství nad dru­hým, je pak utr­pe­ním pro všech­ny lidi oko­lo a postup­ně jsou to i oni, kdo pro­hrá­vá, aniž by měli něja­kou šan­ci na vítěz­ství, či dokon­ce očiš­tě­ní... Jen jsem zde chtěl říct tuto důle­ži­tou myš­len­ku díla, pro­to­že si mys­lím sto­jí na zamyš­le­ní. Dala by se také očis­tit a polo­žit do extré­mu, jako: „Kolik lidí, kte­rým jde jenom o kari­é­ru, doká­za­lo při­nést něco dob­ré­ho, kro­mě dob­ré show?“ Ale také dal­ší otáz­ka, kte­rá se v tom­to fil­mu kry­je s tou pře­de­šlou sto­jí za to polo­žit, a tou je „pomsta“. Nehodlám zde mora­li­zo­vat, jen pou­ze nastí­nit základ­ní ide­je toho­to fil­mu. Dost tedy toho; jak tedy vypa­dá film dále?

Člověk pros­tě musí zatles­kat, když vidí herec­ké výko­ny obou hlav­ních pro­ta­go­nis­tů. Patří mezi špič­ku her­ců, kte­ré sou­čas­ný Hollywoodský film nabí­zí a musím pozna­me­nat, že zde ze sebe vydá­va­jí oprav­du rea­lis­tic­ké herec­ké výko­ny, kte­ré půso­bí tak...opravdově. Teda pokud pomi­ne­me závěr, kde se Nolan nevy­hnul zavá­há­ní a vklouz­nul tak do kla­sic­ké­ho pato­su, kte­rým se hono­sí mini­mál­ně kaž­dý dru­hý ame­ric­ký film (nechci se teď vůbec navá­žet do ame­ric­ké­ho fil­mu, jen pou­ká­zat, na to s jakým důra­zem na kvanti­tu a ne na kva­li­tu je nyněj­ší fil­mo­vá tvor­ba for­mo­vá­na).

Mimo této chvil­ky zavá­há­ní však drží Nolan pev­ně režii a celý film v rukou, kte­rý pod­po­ru­je i pěk­ně napsa­ný scé­nář. Ten nikdy nenu­dí a svý­mi zvra­ty nechá divá­ka se pořád­ně ve fil­mu „vykou­pat“. Možná jen na kon­ci bylo pod­le mého názo­ru více vysvět­lo­vá­ní, než bylo potře­ba, pro­to­že snad kaž­dý aspoň tro­chu domýš­li­vý divák by si doká­zal růz­né věci domys­let (je cítit, že cílem byl kla­sic­ký „pop­cor­no­vý“ divák, kte­ré­mu je potře­ba vše naser­ví­ro­vat až pod nos), i když prá­vě celý před­cho­zí film se tvá­ří spí­še jako impluz k pře­mýš­le­ní. A zde je prá­vě nej­vět­ší chy­ba. Jako by auto­ři (teď nemys­lím jen pana reži­sé­ra Christophera Nolana, ale i pro­du­cen­ty, kte­ří mají na výsled­né podo­bě fil­mu také vel­ký podíl) sami nevě­dě­li, pro koho je ten film určen. Jestli je ten­to film koci­po­ván pro kon­zum­ní divá­ky (tomu mys­lím vadí téma a zpra­co­vá­ní scé­ná­ře fil­mu) či pro opač­nou divác­kou obec (kvů­li těm zase nechá­pu, onu potře­bu vysvě­til vše až do detai­lu). Film bych mož­ná i tro­chu více zkrá­til, pro­to­že někte­ré zábě­ry a scé­ny (kte­ré sice nava­zo­va­li na jiné, ale ne nezbyt­ně) mi při­šli zby­teč­né prá­vě svou chu­tí „vše vysvět­lit“.

Kamerové zábě­ry nijak neru­ší a pří­jdou mi cel­kem vkus­ně udě­la­né na daný druh fil­mu. Žádné pří­liš vel­ko­le­pé scé­ny, ani momen­tál­ně vel­mi popu­lár­ní ruč­ní kame­ra. Velmi dob­rá prá­ce s hloub­kou ost­ros­tí by si zde také zaslou­ži­la zmí­nit, pro­to­že pře­ce jenom, někte­ré zábě­ry mi nepů­jdou ješ­tě dlou­ho z hla­vy.

I přes všech­ny mé hni­do­piš­ské poznám­ky je ten­to film hod­ně dob­rý. Jeden z nej­lep­ších, jaké jsem ten­to rok viděl (ano, uvě­do­mu­ju si, že je leden:) Myslím, že to je výzva, tenhle film vás ucho­pí a vyho­dí až na kon­ci a vsaď­te se, že bude­te na kon­ci sedět a kou­kat jako já. 🙂


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,33674 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71713 KB. | 18.06.2024 - 01:46:52