Kritiky.cz > Recenze knih > U nás doma v zoo - Slůně bez maminky

U nás doma v zoo - Slůně bez maminky

0a95f5d1330581407ec311a5b52f1457
0a95f5d1330581407ec311a5b52f1457
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Lea, Františka a Marie Frankovy – úpl­ně běž­ná rodi­na, někdo by řekl. Ovšem ne až tak doce­la. Marie je mamin­ka Ley a Františky a dělá ředi­tel­ku Zoo-Ráj, kte­rá je ovšem zadlu­že­ná po býva­lém ředi­te­li. Lea milu­je bez­mezně všech­na zví­řa­ta, tak­že je v zoo­lo­gic­ké zahra­dě ve svém živlu. Chodí za ní i její nej­lep­ší kama­rád­ka Míla, kte­rá je zami­lo­va­ná do zdej­ší­ho ošet­řo­va­te­le Maxe. Momentálně zača­ly prázd­ni­ny a Lea byla štěs­tím bez sebe, a to i pro­to, že slo­ni­ce Molly, nej­hod­něj­ší to stvo­ře­ní v zoo, jak by řek­la Lea, čeka­la kaž­dou chví­li mlá­dě. Nikdo však nemohl určit přes­né datum, dokon­ce ani zdej­ší vete­ri­nář Aleš Krátký, kte­rý pra­cu­je pro Zoo-Ráj jako hlav­ní zví­ře­cí lékař.

Jak se blí­ži­lo datum, kdy by moh­la Molly poro­dit, hlí­da­li ji ošet­řo­va­te­lé bed­li­vě­ji, což bylo pocho­pi­tel­né. Lea byla navíc na trní i z dal­ší­ho důvo­du. Nabídli jí, že může být pří­mo u poro­du a Lea z toho byla záro­veň natě­še­ná a záro­veň ner­vóz­ní. Konečně to při­šlo. Lea byla varo­vá­na před tím, že Molly je prvo­ro­dič­ka a tak by moh­lo dojít i k závaž­ným udá­los­tem. A taky že došlo. V porod­ním boxu byla mimo jiné i Róza, kte­ré neřek­li jinak než Zaříkávačka slo­nů. S těmi­to zví­řa­ty to umě­la tak, jako nikdo jiný.

Molly zača­la být vel­mi ner­vóz­ní, což Rózu vel­mi zne­klid­ni­lo. Začala dokon­ce pře­chá­zet do agre­si­vi­ty, z čehož byli všich­ni, dá se říct na vět­vi. Najednou ani nikdo nevě­děl jak, plesklo mlá­dě do slá­my. Všichni si na chví­li oddech­li a čeka­li, že Molly se hned začne sta­rat, ale bohu­žel. Molly mlá­dě úpl­ně igno­ro­va­la. Naopak kopa­la do mří­ží a její agre­se byla čím dál tím vět­ší. Nakonec muse­li mlá­dě vzít do jiné­ho boxu. Bohužel se všich­ni obá­va­li nej­hor­ší­ho, pro­to­že když by slo­ni­ce malé neko­ji­la a ono dosta­lo něja­kou nemoc, zemře­lo by, neboť by se v jeho orga­nis­mu nena­chá­ze­li obran­né lát­ky z mateř­ské­ho mlé­ka.

Mládě pojme­no­va­li Bublík a Lea s Rózou ho muse­li něja­kým způ­so­bem nakr­mit. Nebylo to tak jed­no­du­ché. Bublík se straš­ně krčil u zdi a až po něko­li­ka desít­kách minut se to poda­ři­lo. Lea se tak sta­la krmi­čem Bublíka. Ovšem nemoh­lo to jít tak­to done­ko­neč­na. Róza se roz­hod­la s pod­po­rou mamin­ky Ley a Františky, aby se Bublík dostal k Molly. Hnidopichové v zoo byli samo­zřej­mě pro­ti tomu­to nápa­du, ale mamin­ka byla zajed­no s Rózou. Všichni se báli, že Molly mlá­dě zabi­je, ale nic tako­vé­ho se nesta­lo, prá­vě nao­pak. Molly i Bublík byli štěs­tím bez sebe, že jsou spo­lu. Tohle tedy bylo vyře­še­no, ale stá­le nikdo nevě­děl, proč Molly při poro­du tak řádi­la.

V Zoo-Ráj se při­ho­dil dal­ší pro­blém. Zemřel jeden z papouš­ků ara, ale ne věkem, i když byl nej­star­ší, ale na psi­ta­kó­zu. Veterinář Krátký se usne­sl na tom, že ho naka­zil ten nový papou­šek, o kte­rém nikdo nevě­děl, kde se tam vzal. To však neby­la prav­da – Lea a Míla totiž vidě­li Maxe, jak při­ná­ší do voli­é­ry prá­vě toho­to nové­ho papouš­ka, ale pro­blém byl v tom, že neměl vete­ri­nár­ní pro­hlíd­ku, a to se nesmí. Zoo-Ráj reál­ně hro­zi­lo zavře­ní kvů­li karan­té­ně. Úřední vete­ri­nář to chtěl udě­lat a navíc byl nachys­ta­ný zabít Molly, pro­to­že někdo poslal ano­nym­ní udá­ní, že napa­dá lidi.

Tato kníž­ka pochá­zí ze série o Zoo-Ráj a rodi­ně Frankových. Tento díl je nej­no­věj­ší a výbor­ný. Pro milov­ní­ky zví­řat to bude pra­vé oře­cho­vé. Ale vše­o­bec­ně se tato kníž­ka musí líbit kaž­dé­mu. Má 144 stran.

Knihu může­te zakou­pit za 169 Kč zde.

  • Autor: Tatjana Geßlerová
  • Ilustrace: Jörg Hartmann
  • Žánr: pří­běhy o zví­řa­tech
  • Nakladatelství: Albatrosmedias
  • Datum vydá­ní: 2017

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,14226 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71885 KB. | 18.07.2024 - 14:17:49