Kritiky.cz > 101 nejlepších hororů > #18 - Vlkodlak (1941)

#18 - Vlkodlak (1941)

Vlkodlak
Vlkodlak
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Poslední kla­sic­ké mon­strum čeka­lo na svůj pří­chod. A při­šlo poměr­ně ve vel­kém. Hlavně díky své­mu před­sta­vi­te­li - Lon Chaney Jr. se stal tře­tím legen­dár­ním zástup­cem kla­sic­ké­ho horo­ru 30. a 40. let. Role mu sed­la skvě­le, jen ta mas­ka...

Vlkodlak

The Wolf Man

USA, 1941, 70 minut

Režie: George Waggner

Scénář: Curt Siodmak

Hrají:

Lon Chaney Jr. (Larry Talbot)

Claude Rains (Sir John Talbot)

Evelyn Ankers (Gwen Conliffe)

Bela Lugosi (Bela)

Éra 30. let skon­či­la, ale­spoň v rám­ci naše­ho pře­hle­du. Přesouváme se do 40. let, kdy zla­tý věk kla­sic­ké­ho horo­ru poma­lu kon­čí. Vlkodlak je jed­ním z posled­ních fil­mů, kte­ré se k této tra­di­ci hlá­sí, ješ­tě před­tím, než se na scé­nu dosta­lo brit­ské stu­dio Hammer, kte­ré tra­di­ci horo­ro­vých mon­ster oži­vi­lo. Vlkodlak je podob­ný svým před­chůd­cům ve svém vyzně­ní, ale pokul­há­vá v tom, že mas­ka, kte­rá zde byla pou­ži­ta, je hod­ně ve stí­nu nád­her­ných zpra­co­vá­ní Frankensteinova mon­stra či Fantoma ope­ry, kte­ré­ho si zahrál Chaneyho otec.

Vlkodlak je spo­lu s upí­rem, Frankensteinovým mon­strem, mumií a zom­bie tím nej­kla­sič­těj­ším mon­strem celé horo­ro­vé his­to­rie. Vlkodlak je čás­teč­ně obdo­bou dok­to­ra Jekylla a pana Hydea. I zde se jed­ná o pří­běh, kde se člo­věk pro­mě­ňu­je v mon­strum, i zde jsou naráž­ky na schi­zofre­nii. Vlkodlak je však něčím jiným. Vlkodlakem se člo­věk, ale­spoň v tom­to pří­pa­dě, stá­vá v pod­sta­tě náho­dou, kdež­to u pana Hydea, to byl pro­myš­le­ný expe­ri­ment, kte­rý se jeho tvůr­ci vymkl z rukou.

Vše začí­ná poměr­ně jed­no­du­še. Larry Talbot zabi­je vlka, kte­rý zabil kama­rád­ku jeho nové zná­mé Gwen. Ale poz­dě­ji se zjis­tí, že se nejed­na­lo o vlka, ale že ve sku­teč­nos­ti zabil člo­vě­ka, ciká­na v podá­ní Bely Lugosiho. Užijme si toto posled­ní setká­ní s mis­trem v jeho poměr­ně malé roli. V poz­děj­ších horo­rech, kte­ré zde budou pre­zen­to­vá­ny, si již neza­hrál, i když se vysky­tl ješ­tě ve dvou desít­kách dal­ších. Svou kari­é­ru pak zakon­čil u génia z nej­ge­ni­ál­něj­ších, reži­sé­ra Edwarda D. Wooda Jr. Tak tro­chu smut­ný konec pro muže, kte­rý byl jed­ním z těch, kdo dali tvář horo­rům 30. let.

Ale zpět k Vlkodlakovi. Toho hra­je Lon Chaney Jr., kte­rý srší cha­risma­tem, až si člo­věk musí vzít slu­neč­ní brý­le. Ani nemá obli­čej mon­stra, klid­ně by mohl hrát ve fil­mech neho­ro­ro­vých. Ale své role se cho­pil sku­teč­ně zna­me­ni­tě. Sekunduje mu pak pře­de­vším Claude Rains, dal­ší legen­da fil­mo­vé­ho plát­na prv­ní polo­vi­ny 20. sto­le­tí. Chaneyho Larry Talbot je zpr­vu pře­zí­ra­vým Britem, kte­rý dlou­ho žil v Americe, ale postup­ně se z něj stá­vá muž nejis­tý, vyko­le­je­ný, kte­rý nako­nec umí­rá. Ano, Vlkodlak, podob­ně jako Dr. Jekyll a pan Hyde, nekon­čí happy-endem. A ono je to poměr­ně logic­ké už od počát­ku. Na lykan­tro­pii nee­xis­tu­je lék. Člověk je vlkodla­kem až do své smr­ti. Konec pře­dem urče­ný.

Chaney je ve své roli neza­po­me­nu­tel­ný, ale jedi­ný pro­blém je v tom, že mas­ka, kte­rou mu udě­la­li, je pros­tě cha­bá, i na svou dobu ubo­há. Skoro bych řekl, že lep­ším byl i Bela Lugosi v roli Mluvčího Zákona ve fil­mu Island of Lost Souls. Tohle je obrov­ská sla­bi­na fil­mu, kte­rá jde ruku v ruce se sche­ma­tič­nos­tí Vlkodlaka. Nestaví na ničem novém, ale zůstá­vá ve vodách kla­sic­kých horo­ro­vých klišé.

Film se dočkal rema­ku v roce 2010, kdy si Larryho Talbota zahrál můj oblí­be­nec Benicio del Toro. Masku měl mno­hem doko­na­lej­ší. Což je ovšem dáno i dobou a digi­tál­ní­mi tech­no­lo­gi­e­mi. Při pohle­du na Lona Chaneyho Jr. jsem si však uvě­do­mil, proč nové­ho vlkodla­ka hrál prá­vě Benicio. Je mu až nesku­teč­ně podob­ný.

Proč film zařa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

Lon Chaney Jr. a jeho výkon jsou ozdo­bou fil­mu, stej­ně jako jeho finá­le, kte­ré kon­čí tra­gic­kou a fatál­ní chy­bou samot­né­ho Sira Talbota.

Proč film neza­řa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

Film není v pod­sta­tě ničím novým, ale před­sta­vu­je pou­ze sil­né mon­strum, kte­ré se ve fil­mo­vých horo­rech udr­že­lo po dlou­hou dobu – až dodnes. Slabinou je mas­ka vlkodla­ka. I bez digi­tál­ních efek­tů šla udě­lat mno­hem lépe.

Další film pat­ří­cí mezi „101 nej­lep­ších horo­rů“ vyjde 15.7.2019


Článek je sou­čás­tí seri­á­lu 101 nej­lep­ších horo­rů na inter­ne­to­vém maga­zí­nu Horor-Web.cz.


Podívejte se na hodnocení Vlkodlak na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,58764 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72049 KB. | 21.04.2024 - 19:42:52