Kritiky.cz > Krátké recenze > Godzilla vs. Kong (2021)

Godzilla vs. Kong (2021)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Komentář z pohle­du upo­ce­né­ho inte­lek­tu­á­la, kte­rý nikdy nevy­tá­hl hná­ty z domu, dosle­do­val po 10. Manka a Země Nomádů a bez jaké­ko­liv zna­los­ti Kaiju s pře­svěd­če­ním, že se jed­ná o dal­ší arto­vé nej­lé­pe čer­no­bí­lé roman­tic­ké dra­ma plné emo­cí, ero­ti­ky, dlou­ho­sáh­lých zábě­rů, lyri­ky, podo­ben­ství a psy­cho­lo­gic­ké­ho vývo­je postav je ve výsled­ku zdě­šen výsled­kem. Ach Jo. Doufal jsem, že bude­me sle­do­vat Godzillu jakož­to ženu v domác­nos­ti na pod­po­ře chlas­ta­jí­cí víno a poží­ra­jí­cí neu­stá­le práš­ky, kte­rá se bude sta­rat o 4 malé god­zill­ča­ta a brzy do její­ho živo­ta vstou­pí muž, kte­rý ji změ­ní život. Ano King Kong v Armani oble­ku šitém na míru, kte­rý je uzná­va­ným práv­ni­kem aktu­ál­ně řeší­cí Temný Případ v King Skull Tribunálu ces­tu­je napříč zemí a spat­ří emo­ci­o­nál­ně vyšťa­ve­nou Godzillu v maleb­né kavár­ně. Láska až za hrob, hlu­bo­ká roman­ce, emo­ce až na dřeň, vůbec ji neva­dí, že King Kong je čer­noch, jeli­kož není rasis­tic­ky zalo­že­ná, ale na dru­hou stra­nu je sil­ně pobož­ná a má tem­nou minu­lost plnou drog. Oba zaží­va­jí nej­krás­něj­ší chví­le živo­ta, avšak brzy začne kri­ze, kte­rá vrcho­lí jak ve Válce Roseových a Godzilla se dozví­dá plot twist, že King Kong je ve výsled­ku gay a bezpá­teř­ní haj­zl. Drama vyhro­ce­né napříč vše­mi smě­ry s dus­nou atmo­sfé­rou a důraz­ným vykres­le­ním všech postav se zde bohu­žel neko­ná, smut­ně povzde­chl inte­lek­tu­ál a odvě­til Asi to Ukončím!
Jednou za dva roky vyjde pořád­ná řež­ba s mon­st­ry a je to pro­blém, ale že roč­ně vyjde 400 dra­mat a tele­no­vel nato­če­ných za pár eur (Zdravím Sáru), to je v pořád­ku. Konečně film, kde nemu­sím sle­do­vat hodin­ky, nekou­kám nudou po zdi v domně­ní, že mi tam někde leze pavouk a neu­snu dřív, než seže­ru posled­ní sous­to z pop cor­nu. Akce správ­ně vel­ko­le­pá, epic­ká, sou­bo­je mají říz a šťá­vu, ces­ta do stře­du země je ori­gi­nál­něj­ší než dal­ší film o muži s Alzheimrem ( Zdravím Hopkinse). Řežba 2 Titánů je roz­hod­ně zají­ma­věj­ší než dal­ší uny­lý pří­běh, kte­rých je mra­ky a komu se to nelí­bí ať si jde pus­tit Malcolma s Marií. 8/10.


Podívejte se na hodnocení Godzilla vs. Kong na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,61655 s | počet dotazů: 267 | paměť: 69370 KB. | 08.12.2023 - 10:53:02