Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Tereza Voříšková a Kryštof Hádek natáčí 3Bobule

Tereza Voříšková a Kryštof Hádek natáčí 3Bobule

IMG 6020
IMG 6020
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Překvapivě na Občanské plo­vár­ně v Praze zača­lo natá­če­ní vol­né­ho pokra­čo­vá­ní let­ní kome­die 3Bobule z pro­stře­dí pro­slu­ně­ných morav­ských vinic. Scénou vyhla­šo­vá­ní vinař­ských cen se před kame­ru vra­ce­jí posta­vy v podá­ní Kryštofa Hádka, Terezy Voříškové, Lukáše Langmajera či Miroslava Táborského.

Vinařská kome­die se natá­čí po více než dese­ti letech od uve­de­ní prv­ní­ho dílu. „Z reak­cí oko­lí vím, že ty dva před­cho­zí díly jsou mezi divá­ky oblí­be­né. Tak proč neu­dě­lat dal­ší. Samotného by mě u mého oblí­be­né­ho fil­mu zají­ma­lo, co hlav­ní hrdi­no­vé po toli­ka letech děla­jí,“ svě­řil se před­sta­vi­tel Honzy Kryštof Hádek. „Těším se na natá­če­ní, na Terezu Voříškovou, Lukáše Langmajera, na Mirka Táborského. Ale i na všech­ny dal­ší, byť je natá­če­cí tým jiný, než u před­cho­zích dílů. A samo­zřej­mě na Moravu,“ dodal těs­ně před natá­če­ním drži­tel dvou Českých lvů.

Pro Terezu Voříškovou, kte­rá ztvár­ni­la Kláru, bylo roz­ho­do­vá­ní, zda jít do dal­ší­ho pokra­čo­vá­ní, slo­ži­těj­ší. „Na prv­ní schůz­ce jsem byla vylo­že­ně pro­ti. Pak jsem si ale pře­čet­la scé­nář Matěje Podzimka, kte­rý sto­jí napří­klad za Metanolem nebo Duklou61, a vyra­zi­lo mi to dech. Matěj tako­vou smut­nou, melan­cho­lic­kou for­mou nava­zu­je na jed­nič­ku, s úctou a lás­kou. A to v tomhle pří­pa­dě roz­hod­ně nebyl leh­ký úkol. Myslím, že je to obrov­ský talent na poli sce­náris­ti­ky, a tak jsem se nako­nec roz­hod­la to vzít,“ vysvět­li­la Tereza. „Moje posta­va už nemá růžo­vé brý­le, sta­rá se sama o vinař­ství a v pod­sta­tě i o děti. Ona sama už dítě­tem není. Myslím, že téma­tem troj­ky je dospě­lost a za to jsem moc ráda,“ doda­la hereč­ka.

To Jirka v podá­ní Lukáše Langmajera se těší zejmé­na na natá­če­ní a všech­no, co je s tím spo­je­né, pro­to­že má svo­ji prá­ci rád. „Jde o let­ní kome­dii, zába­vu, kte­rá má vyhnat chmu­ry z hla­vy, to všech­no na poza­dí vinař­ské téma­ti­ky, krás­né kra­ji­ny Pálavy a přá­tel­ství,“ pochva­lu­je si. A vinař­skou oblast vyzdvi­hu­je i Miroslav Táborský. Na Pálavu se moc těším, nějak mi při­rost­la k srd­ci. I když mám tro­chu smůlu, pro­to­že se část točí v Praze. Ale s Pálavou i s kole­gy je to jako bys­te se po čase vra­ce­li za pří­buz­ný­mi, kte­ré jste dlou­ho nevi­dě­li,“ dodal.

V dal­ších rolích se před­sta­ví Marian Roden, Michal Isteník, Branislav Deák, Lumíra Přichystalová, Martin Hofmann, Tomáš Měcháček, v dět­ských rolích divá­ci uvi­dí Šimona Klacla, Annu KrejčířovouProkopa Zacha.

Třetí pokra­čo­vá­ní kul­tov­ní kome­die napsa­li Matěj Podzimek (Dukla 61, Metanol, Ulice, Ohnivé kuře) a Tomáš Vávra (Modrý kód, Vyšehrad, Ulice), režie se ujal Martin Kopp (Bajkeři, Vyšehrad, Tátové na tahu, Ohnivé kuře, Vinaři, Ulice). Hudbu k fil­mu sklá­dá Jan P. Muchow. Za kome­dií z vinař­ské­ho pro­stře­dí sto­jí opět pro­du­cent Tomáš Vican, kte­rý kro­mě fil­mů Bobule (2008) a 2Bobule (2009) pro­du­ko­val také sní­mek Bajkeři (2017), dvě série seri­á­lu Vinaři (2014-2015), a kopro­du­ko­val fil­my Lidice (2011) a Martin a Venuše (2013).

Oba před­cho­zí díly Bobulí vidě­lo v kinech 800 tisíc divá­ků a tele­vi­ze Nova je oba pra­vi­del­ně opa­ku­je také na svých obra­zov­kách. Film bude mít pre­mi­é­ru 12. břez­na 2020 a do kin jej uve­de spo­leč­nost Bioscop.

 

Synopse

Po mno­ha skliz­ních…

Honza (Kryštof Hádek) a Klára (Tereza Voříšková) se sta­li maji­te­li vinař­ství a rodi­či roz­pus­ti­lých dvoj­čat. Jenže všed­ní sta­ros­ti doká­ží být občas úmor­né, tak­že v man­žel­ství jim to prá­vě teď moc nekla­pe. Navíc nastá­vá roz­ho­du­jí­cí čas vinař­ské­ho roku – vino­bra­ní.

Honza s Klárou mají pro­blé­mů nad hla­vu – ved­le man­žel­ství řeší krá­de­že na vini­cích. Klára boju­je s před­sud­ky oko­lí, kte­ré nevě­ří, že žena může dělat kva­lit­ní víno a pře­kro­čit stín své­ho otce (Václav Postránecký). Ještěže ten ji pro­vá­zí jadr­ně vtip­ný­mi a moud­rý­mi rada­mi coby na slo­vo vza­tý vinař­ský i život­ní guru.

Honza se po letech setká­vá s neo­do­la­tel­ným kum­pá­nem Jirkou (Lukáš Langmajer). Ten se nad­še­ně hrne na návště­vu, aby pomohl se skliz­ní, kte­ré samo­zřej­mě vůbec nero­zu­mí. Přitom se Honzovi zapo­me­ne zmí­nit, že záro­veň prchá před dlu­hy, kte­ré sti­hl nase­kat, a že své­ho puber­tál­ní­ho syna, kte­rý při­jíž­dí s ním, tak tro­chu une­sl.

Jirkova pří­tom­nost doká­že spo­leh­li­vě vnést do živo­ta všech oko­lo víta­ný i neví­ta­ný roz­ruch. S věři­te­li a poli­cíí v zádech, za pomo­ci sta­rých zná­mých sou­se­dů Kozderky (Miroslav Táborský) a Františka (Marian Roden) začí­ná série komic­kých omy­lů a nedo­ro­zu­mě­ní.

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,47732 s | počet dotazů: 274 | paměť: 71882 KB. | 14.07.2024 - 07:36:44