Kritiky.cz > Recenze knih > Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je pořád prima - činnosti pro celý rok v mateřské škole

Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je pořád prima - činnosti pro celý rok v mateřské škole

jaro letopodzim zima
jaro letopodzim zima
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hledáte zají­ma­vé inspi­ra­ce pro svou prá­ci? Tvoříte rádi? Máte doma děti a chce­te si jim věno­vat a vše­stran­ně roz­ví­jet? Tato pří­ruč­ka by vám v tom měla roz­hod­ně pomo­ci. 

Každá z kapi­tol obsa­hu­je moti­vač­ní pří­běh, kte­rá uve­de od dané pro­ble­ma­ti­ky všech roč­ních obdo­bí a jejich téma­tu, dále zde najde­te bás­nič­ky s pohy­bem, růz­né hry, námě­ty na jazy­ko­vé hrát­ky, nápa­dy na výtvar­né čin­nos­ti, hádan­ky, roz­po­čí­ta­dla, prs­to­vá cvi­če­ní, akti­vi­ty ke gra­fo­mo­to­ric­kým cvi­če­ním i růz­né sou­tě­že.

Dvacet témat zapa­da­jí­cích do všech roč­ních obdo­bí, řeší téma­ta, se kte­rý­mi se děti v mateř­ské ško­le běž­ně celý škol­ní rok setká­va­jí. Jsou to pra­vi­dla v mateř­ské ško­le, pod­zim­ní téma­ta jako je ježek, lis­ty, dra­ci, poča­sí, zim­ní téma­ta, jak zima vlast­ně při­chá­zí, Mikuláš, vánoč­ní svát­ky, sně­hu­lák, o nemo­cech a kar­ne­va­lo­vém vese­lí. Dále také Velikonoce, čaro­děj­ni­ce i doprav­ní téma­ti­ka. Aktivity, kte­ré v pub­li­ka­ci nalez­ne­te roz­ví­jí u dětí hru­bou i jem­nou moto­ri­ku, řečo­vé doved­nos­ti, zra­ko­vé a slu­cho­vé vní­má­ní, pozor­nost, paměť, pro­sto­ro­vé před­sta­vy, schop­nost logic­ké­ho úsud­ku a samo­stat­né­ho vyja­d­řo­vá­ní, ale pře­de­vším jejich vztah ke kre­a­tiv­ním čin­nos­tem.

Tato pub­li­ka­ce veli­ce dob­ře poslou­ží jak začí­na­jí­cím, tak i zku­še­ným uči­tel­kám. Námětů na akti­vi­ty a růz­né čin­nos­ti není nikdy dost. Učitelka si musí pro svou prá­ci s dět­mi při­pra­vit mno­ho čin­nos­tí, tak aby děti zau­ja­la a také hod­ně nau­či­la. Ne vždy je to úpl­ně jed­no­du­ché. Příručka Jaro, léto, pod­zim, zima, ve škol­ce je pořád pri­ma obsa­hu­je oprav­du nepře­ber­né množ­ství námě­tů na tvo­ře­ní a kaž­dý si v ní najde to své. Myslím si, že je vel­mi pove­de­ná a roz­hod­ně je z čeho vybí­rat.

Kniha je pře­hled­ná, sys­te­ma­tic­ky roz­čle­ně­ná do kapi­tol. Autorka popi­su­je čás­ti z rám­co­vě vzdě­lá­va­cí­ho pro­gra­mu i kon­kre­ti­zo­va­né výstu­py, což jsou důle­ži­té atri­bu­ty prá­ce uči­tel­ky v mateř­ské ško­le.. Jelikož se v sou­čas­né chví­li chys­tám na miku­láš­ské a čer­tov­ské dová­dě­ní, tato pub­li­ka­ce mě moc pomoh­la při­chys­tat zají­ma­vé a neo­kou­ka­né akti­vi­ty, kte­ré se dětem budou moc líbit. Moc se mě kni­ha líbí a roz­hod­ně ji dopo­ru­čím i svým kole­gy­ním a kama­rád­kám, kte­ré pra­cu­jí v mateř­ské ško­le. Využití najdou i vedou­cí růz­ných zájmo­vých krouž­ků. Každý si zde najde to své pro svou prá­ci s dět­mi. Velice mě zau­ja­ly moti­vač­ní pohád­ky, kte­ré vždy uve­dou danou pro­ble­ma­ti­ku. Práce s pří­bě­hem, poslech pohád­ky dětem umož­ní roz­ví­jet jejich slov­ní záso­bu, pro­ží­vat rea­li­tu běž­né­ho dne dítě­te v mateř­ské ško­le, tří­bí jazy­ko­vý cit a pře­de­vším roz­ví­jí předčte­nář­skou gra­mot­nost.

Kateřina Konvalinová učí v mateř­ské ško­le, V Portálu vyšla její pub­li­ka­ce Šimonovy pra­cov­ní lis­ty 19.

Autor: Kateřina Konvalinová

Ilustrace: Edita Plicková

Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka

Vydáno: 2014, Portál, Praha

Počet stran: 160

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN 978-80-262-0620-0


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,96843 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71559 KB. | 22.06.2024 - 17:22:33