Kritiky.cz > Recenze knih > Učíme se protiklady - pracovní listy od 2 let

Učíme se protiklady - pracovní listy od 2 let

chess 5785327 1920
chess 5785327 1920
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pracujete s dět­mi? Hledáte zají­ma­vou pří­ruč­ku, ve kte­ré se řeší pro­ti­kla­dy? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka vyda­va­tel­ství Portál s názvem Učíme se pro­ti­kla­dy, jejíž autor­kou je  Sylva Hubníková.

Co vlast­ně v této pub­li­ka­ci najde­te?

Každý pra­cov­ní list obsa­hu­je jed­nu opo­zit­ní dvo­ji­ci pro­ti­kla­du. Najdete zde infor­ma­ce, co daným nácvi­kem obou poj­mů roz­ví­jí­te, dále růz­né námě­ty na akti­vi­ty na ven­ku i uvnitř v her­ně, či doma. Jednoduchý pra­cov­ní list s obráz­ky si může­te oko­pí­ro­vat a zala­mi­no­vat, pří­pad­ně děti mohou vybar­vit a vy pro­cvi­čo­vat s nimi. K upev­ně­ní pojmu v řeči lze pou­žít jed­no­du­ché říka­dlo, kte­ré se s dět­mi může­te nau­čit. Náměty na akti­vi­ty jsou růz­no­ro­dé. S dět­mi je mož­né pro­cvi­čo­vat základ­ní sebe­ob­slu­hu, i věci z kaž­do­den­ní­ho živo­ta. Obrázky jsou jed­no­du­ché, vět­ší­ho for­má­tu, bez množ­ství detai­lů, tak­že snad­no zaujmou i ty nejmen­ší.

9788026217893

Co mohou děti díky těm­to pra­cov­ním lis­tům pro­cvi­čit? Především jem­nou moto­ri­ku, předma­te­ma­tic­ké před­sta­vy, pro­sto­ro­vé před­sta­vy, zra­ko­vé a slu­cho­vé vní­má­ní, sebe­ob­slu­hu a upev­ňo­vat hygi­e­nic­ké návy­ky. Dále také schop­nost navá­zat a udr­žet oční kon­takt, uvě­do­mit si své těles­né sché­ma, ori­en­ta­ci v čase, gra­fo­mo­to­ri­ku a dal­ší doved­nos­ti.

Jaké pro­ti­kla­dy v pub­li­ka­ci nalez­ne­te? Je to pře­de­vším vel­ký x malý, naho­ře x dole, den x noc, dlou­hý x krát­ký, vyso­ký x níz­ký, mla­dý x sta­rý, poma­lu x rych­le, ost­rý x tupý, čis­tý x špi­na­vý a mno­ho dal­ších pro­ti­kla­dů, se kte­rý­mi se v běž­ném živo­tě setká­vá­me, aniž bychom si to uvě­do­mo­va­li.

Tato meto­dic­ká pří­ruč­ka má vše­stran­né vyu­ži­tí. Musím říci, že mě moc zau­ja­la. Lze s ní pra­co­vat jak s malý­mi dět­mi, tak i s nej­star­ší­mi před­ško­lá­ky. Je pře­hled­ná, sro­zu­mi­tel­ně psa­ná, s vel­ký­mi obráz­ky. Náměty na růz­né akti­vi­ty jsou oprav­du zají­ma­vé a mys­lím si, že budou děti bavit. Líbí se mně, že se jed­ná o čin­nos­ti z běž­né­ho den­ní­ho živo­ta, co děti pro­ží­va­jí kaž­dý den. Jelikož sebe­ob­slu­ha je hod­ně důle­ži­tá, je dob­ře, že jí autor­ka věnu­je vět­ší pozor­nost. Názvy jed­not­li­vých pro­ti­kla­dů může­te upev­nit pomo­cí jed­no­du­ché­ho říka­dla.

Velkou výho­dou této kni­hy vidím v tom, že má vel­ké obráz­ky a že ji lze vyu­žít při prá­ci již s dvou­le­tý­mi dět­mi. Jelikož pro dvou­le­té děti nena­jde­te jen málo pub­li­ka­cí, roz­hod­ně by nemě­la chy­bět v kni­hov­nič­ce žád­né uči­tel­ky i mateř­ské ško­ly, kte­rá pra­cu­je s dvou­le­tý­mi dět­mi.

Několik slov o autor­ce:

Sylva Hubníková je dlou­ho­le­tá uči­tel­ka mateř­ské ško­ly, kde pra­cu­je pře­de­vším s dět­mi s men­tál­ním posti­že­ním. Ve své pra­xi se ale dosta­la i do běž­ných mateř­ských škol. Veškerá její tvor­ba vychá­zí z potřeb dětí, je na nich „odzkou­še­ná“ a dle potřeb dětí upra­ve­ná.

Kniha je urče­na pri­már­ně pro děti od 2 let do 3 let, uči­tel­kám MŠ, logo­pe­dic­kým asi­s­tentkám, rodi­čům dětí, kte­ří se chtě­jí dětem více věno­vat a pro­cvi­čo­vat s nimi pro­ti­kla­dy. Publikaci oce­ní i peda­go­go­vé, kte­ří se věnu­jí  dětem s men­tál­ním posti­že­ním, s autis­mem.

  • Autor: Sylva Hubníková
  • Ilustrace: Libor Drobný
  • Žánr: meto­dic­ká  pří­ruč­ka
  • Vydáno: 2021, Portál, Praha
  • Počet stran: 71 nečís­lo­va­ných stran
  • Vazba kni­hy: měk­ká, bro­žo­va­ná
  • ISBN 978-80-262-1789-3


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,55570 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71695 KB. | 19.06.2024 - 20:01:42