Kritiky.cz > Recenze knih > Třída plná nápadů - celoroční program pro MŠ

Třída plná nápadů - celoroční program pro MŠ

9788026220336
9788026220336
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pracujete s dět­mi v mateř­ské ško­le či růz­ných zájmo­vých krouž­cích? Hledáte zají­ma­vé inspi­ra­ce pro prá­ci s dět­mi? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka nakla­da­tel­ství Portál s názvem Třída plná nápa­dů, jejíž autor­kou je Petra Vondrová. 

Kniha má cel­kem 7 kapi­tol, dále úvod, pří­lo­hy ke kopí­ro­vá­ní s kar­tič­ka­mi a seznam pou­ži­té lite­ra­tu­ry. V kaž­dé kapi­to­le najde­te cha­rak­te­ris­ti­ku dané­ho obdo­bí s meto­di­kou, jak akti­vi­ty s dět­mi pro­vá­dět, námě­ty na spo­leč­né poví­dá­ní, moti­va­ci k čin­nos­tem, kni­hy k téma­tu, pís­nič­ky, pohy­bo­vé akti­vi­ty, nápa­dy na tvo­ře­ní vevnitř i ven­ku, pomůc­ky, kte­ré bude­te na výtvar­né čin­nos­ti potře­bo­vat, dále také bás­nič­ky. Na kon­ci kaž­dé kapi­to­ly najde­te hod­no­ce­ní, co se děti nau­či­ly, co moh­ly pomo­cí těch­to akti­vit poznat, s čím se sezná­mit a dozvě­dět se.

Co vás za akti­vi­ty v této meto­dic­ké pří­ruč­ce roz­hod­ně čeká? Je to pře­de­vším prá­ce s pří­rod­ni­na­mi, s odpa­do­vý­mi mate­ri­á­ly a nejen to. Autorka v kni­ze před­sta­vu­je řadu výtvar­ných tech­nik jako je kres­ba, mal­ba, akč­ní mal­ba, pro­sto­ro­vá prá­ce i koláž. Jako výtvar­né nástro­je si děti vyzkou­ší prá­ci s kla­sic­kým štět­cem, ale i kar­táč­ky, kor­ko­vou zát­kou, hou­bič­kou či drá­těn­kou na nádo­bí. Tematicky jsou kapi­to­ly zamě­ře­ny tak­to: První kapi­to­lu autor­ka věnu­je rodi­ně, všem, kdo do ní pat­ří, ale i spe­ci­ál­ně všem tatín­kům a jaké dáreč­ky jim lze vytvo­řit. V dru­hé kapi­to­le o doprav­ních pro­stře­dích si děti utří­dí zna­los­ti o dopra­vě, kte­rá je jim od útlé­ho věku vel­mi blíz­ká. Ve tře­tí kapi­to­le se podí­vá­te do lesa, a to v zimě. Řada těch­to čin­nos­tí bude v pří­ro­dě a to děti roz­hod­ně baví. V kapi­to­le dal­ší, díky kte­ré se podí­vá­te k poto­ku, je pro děti fas­ci­nu­jí­cí. Děti se sezná­mí s rost­li­na­mi i zví­řát­ky, kte­ré u poto­ka ros­tou a žijí. Další kapi­to­lou se pře­su­ne­me do Velikonoc, svát­ků jar­ní­ho obdo­bí, kte­ré je tře­ba neo­po­mí­jet. Všechny tra­di­ce, kte­ré se k Velikonocům pojí je tře­ba dětem při­po­mí­nat. V kapi­to­le o kvě­ti­nách a kvít­cích se děti dozví, co ze semín­ka vlast­ně může vyrůst. V posled­ní kapi­to­le se s dět­mi vypra­ví­te až do zoo­lo­gic­ké zahra­dy. Děti se dozví mno­ho zají­ma­vos­tí o živo­tě vybra­ných zví­řat, o kte­rých se nau­čí růz­né bás­nič­ky.

Některé kapi­to­ly jsou zamě­ře­ny pří­mo na dané roč­ní obdo­bí, někte­ré lze vyu­žít kdy­ko­liv během škol­ní­ho roku dle vaše­ho tříd­ní­ho vzdě­lá­va­cí­ho plá­nu.

Ukázka z kni­hy:

Povídání

Učitelka vede děti před­sta­vou.

Víte, děti, že slu­neč­ni­ce je vel­mi uži­teč­ná rost­li­na? Všimly jste si její­ho veli­ké­ho květu?Ve stře­du kvě­tu dozrá­va­jí seme­na tma­vě hně­dé bar­vy, kte­rá jsou uspo­řá­dá­na do spi­rá­ly. Ze semen se pak vyrá­bí olej, na kte­rém se sma­ží roz­ma­ni­tá jíd­la nebo se při­dá­vá do smě­sí při výro­bě spe­ci­ál­ních mýdel a bar­viv. Semínka se také při­dá­va­jí do salá­tů nebo do müs­li  tyči­nek, dokon­ce je najde­me i v peči­vu nebo chle­bu. Slunečnici domi­nu­je nád­her­ná žlu­tá barva jejích okvět­ních líst­ků. Již z dál­ky může­me vidět pole slu­neč­nic a jejich třpy­ti­vou žlu­tou bar­vu.

Slunečnice má sil­ný chlu­pa­tý sto­nek a vel­ké zuba­té lis­ty. Dorůstá do výš­ky až tří met­rů. A vyu­ží­vá­me nejen její květ, kte­rý nám při­po­mí­ná slu­níč­ko. Kořeny rost­li­ny se mohou pou­žít při výro­bě salá­tů, lis­ty se mohou pou­žít při bar­ve­ní vlny, lnu nebo hed­vá­bí.

Učitelka uká­že dětem obrá­zek slu­neč­ni­ce, její semín­ka i okvět­ní líst­ky. Prohlédneme si i její lis­ty a sil­ný sto­nek.

Kniha je napros­to báječ­ná a jsem si jis­tá, že z ní uči­tel­ky mateř­ských škol budou nad­še­né, tak jako já. Jelikož pra­cu­ji s dět­mi v mateř­ské ško­le, roz­hod­ně tuto meto­dic­kou pří­ruč­ku vyu­ži­ji pro svou prá­ci s před­ško­lá­ky. Je skvě­le napa­so­va­ná na škol­ní vzdě­lá­va­cí pro­gram a plá­ny, kte­ré uči­tel­ky v mateř­ské ško­le během celé­ho škol­ní­ho roku tvo­ří, tudíž v ní najdou spous­ty inspi­ra­cí a námě­tů. Tato meto­dic­ká pří­ruč­ka jim bude urči­tě ku pro­spě­chu. Kniha je pře­hled­ná, sro­zu­mi­tel­ně psa­ná, s foto­gra­fie­mi hoto­vých výrob­ků pro vaši inspi­ra­ci. Velmi mě zau­jal závěr kapi­tol, ve kte­rém autor­ka popi­su­je, co se děti moh­ly nau­čit a co se dozvě­dě­ly.

Kniha je urče­na uči­tel­kám mateř­ských škol, rodi­čům před­škol­ních dětí a nejen jim. Od této autor­ky mám již pub­li­ka­ci s názvem Třída plná barev a mys­lím si, že se obě tyto pří­ruč­ky budou vzá­jem­ně dopl­ňo­vat a kaž­dá uči­tel­ka si v nich najde to své pro svou prá­ci s před­škol­ní­mi dět­mi. Příručku ilu­stro­va­la Petra Šolcová. Její obráz­ky mám moc ráda a mys­lím si, že k pub­li­ka­cím pro před­škol­ní děti urči­tě pat­ří a nesmír­ně se hodí.

Několik slov o autor­ce:

Petra Vondrová půso­bí jako peda­gog čes­ké­ho jazy­ka a výtvar­né výcho­vy na růz­ných stup­ních vzdě­lá­vá­ní. Věnuje se i lek­to­ro­vá­ní semi­ná­řů s výtvar­ným zamě­ře­ním pro vzdě­lá­va­cí insti­tu­ce. Inspiraci k tvor­bě čer­pá pře­de­vším z pří­ro­dy i ze svě­ta výtvar­né­ho umě­ní. V nakla­da­tel­ství Portál vyda­la kni­hy Výtvarné tech­ni­ky pro děti, Výtvarné námě­ty pro roč­ní obdo­bí, Zábavné výtvar­né lek­ce či Třídu plnou barev.

Autor: Petra Vondrová

Ilustrace: Petra Šolcová

Žánr: meto­dic­ká  pří­ruč­ka

Vydáno: 2023, Portál, Praha

Počet stran: 142

Vazba kni­hy: měk­ká, bro­žo­va­ná

ISBN 978-80-262-2033-6

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,54194 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71748 KB. | 14.07.2024 - 12:29:32