Kritiky.cz > Recenze knih > Třída plná barev - celoroční program pro MŠ

Třída plná barev - celoroční program pro MŠ

Skolka
Skolka
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pracujete s dět­mi v mateř­ské ško­le či růz­ných zájmo­vých krouž­cích? Hledáte zají­ma­vé inspi­ra­ce pro prá­ci s dět­mi? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka nakla­da­tel­ství Portál s názvem Třída plná barev, jejíž autor­kou je Petra Vondrová. 

9788026217442

Kniha má cel­kem 8 kapi­tol, dále úvod, pří­lo­hy ke kopí­ro­vá­ní s kar­tič­ka­mi stop zví­řat ve sně­hu a seznam pou­ži­té lite­ra­tu­ry. V kaž­dé kapi­to­le najde­te cha­rak­te­ris­ti­ku dané­ho obdo­bí s meto­di­kou, jak akti­vi­ty s dět­mi pro­vá­dět, námě­ty na spo­leč­né poví­dá­ní, moti­va­ci k čin­nos­tem, kni­hy k téma­tu, pís­nič­ky, pohy­bo­vé akti­vi­ty, nápa­dy na tvo­ře­ní vevnitř i ven­ku, pomůc­ky, kte­ré bude­te na výtvar­né čin­nos­ti potře­bo­vat, dále také bás­nič­ky. Na kon­ci kaž­dé kapi­to­ly najde­te hod­no­ce­ní, co se děti nau­či­ly, co moh­ly pomo­cí těch­to akti­vit poznat, s čím se sezná­mit a dozvě­dět se.

Co vás za akti­vi­ty v této meto­dic­ké pří­ruč­ce roz­hod­ně čeká? Je to pře­de­vším prá­ce s pří­rod­ni­na­mi, s odpa­do­vý­mi mate­ri­á­ly a nejen to. Autorka v kni­ze před­sta­vu­je řadu výtvar­ných tech­nik jako je např. koláž, kres­ba, mal­ba či pro­sto­ro­vá tvor­ba.

Některé kapi­to­ly jsou zamě­ře­ny pří­mo na dané roč­ní obdo­bí, někte­ré lze vyu­žít kdy­ko­liv během škol­ní­ho roku. Podzimním téma­tům se věnu­je kapi­to­la s názvem Podzimní ces­ta k lesu a Přišel k nám na zahra­du pod­zim, kde může­te vyu­žít řadu pří­rod­nin z lesa a zahra­dy. V kapi­to­le Vánoce při­chá­ze­jí se dozví­te mno­ho zají­ma­vos­tí o advent­ním čase a vánoč­ních tra­di­cích. Autorka neza­po­mně­la na čer­ty, Mikuláše i andě­ly. V kapi­to­le Zima je tu se vypra­ví­me za pozná­vá­ním zim­ních rado­vá­nek a za zví­řát­ky do lesa. Kapitola Co ukrý­vá jar­ní lou­ka nás inspi­ru­je k jar­ním akti­vi­tám, pozná­vá­ní vše, co ros­te, kve­te i žije na barev­né roz­kvet­lé lou­ce. Další kapi­to­lou s názvem Letní hrát­ky na zahra­dě na vás čeká spous­ta let­ních akti­vit, kte­ré může­te dělat pří­mo ven­ku a pořád­ně si užít krás­né­ho let­ní­ho poča­sí. Kapitoly Domy, dom­ky, domeč­ky a Za tajem­stvím lesa vás pro­ve­dou roz­ma­ni­tým živo­tem v lese.

Kniha je napros­to báječ­ná a jsem si jis­tá, že z ní uči­tel­ky mateř­ských škol budou nad­še­né, tak jako já. Jelikož pra­cu­ji s dět­mi v mateř­ské ško­le, roz­hod­ně tuto meto­dic­kou pří­ruč­ku vyu­ži­ji pro svou prá­ci s před­ško­lá­ky. Je skvě­le napa­so­va­ná na škol­ní vzdě­lá­va­cí pro­gram a plá­ny, kte­ré uči­tel­ky v mateř­ské ško­le během celé­ho škol­ní­ho roku tvo­ří, tudíž v ní najdou spous­ty inspi­ra­cí a námě­tů. Tato meto­dic­ká pří­ruč­ka jim bude urči­tě ku pro­spě­chu. Kniha je pře­hled­ná, sro­zu­mi­tel­ně psa­ná, s foto­gra­fie­mi hoto­vých výrob­ků pro vaši inspiraci.Velmi mě zau­jal závěr kapi­tol, ve kte­rém autor­ka popi­su­je, co se děti moh­ly nau­čit a co se dozvě­dě­ly.

Kniha je urče­na uči­tel­kám mateř­ských škol, rodi­čům před­škol­ních dětí a nejen jim.

Několik slov o autor­ce:

Petra Vondrová půso­bí jako peda­gog čes­ké­ho jazy­ka a výtvar­né výcho­vy na růz­ných stup­ních vzdě­lá­vá­ní. Věnuje se i lek­to­ro­vá­ní semi­ná­řů s výtvar­ným zamě­ře­ním pro vzdě­lá­va­cí insti­tu­ce. Inspiraci k tvor­bě čer­pá pře­de­vším z pří­ro­dy i ze svě­ta výtvar­né­ho umě­ní. V nakla­da­tel­ství Portál vyda­la kni­hy Výtvarné tech­ni­ky pro děti, Výtvarné námě­ty pro roč­ní obdo­bí, Zábavné výtvar­né lek­ce a Výtvarné inspi­ra­ce na celý rok.

  • Autor: Petra Vondrová
  • Ilustrace: Patricie Koubská
  • Žánr: meto­dic­ká  pří­ruč­ka
  • Vydáno: 2021, Portál, Praha
  • Počet stran: 143
  • Vazba kni­hy: měk­ká, bro­žo­va­ná
  • ISBN 978-80-262-1744-2

  • Náhledová fot­ka od Iwona OlczykPixabay
  • Fotka kni­hy: Nakladatelství Portál s. r. o.

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,13652 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71604 KB. | 24.06.2024 - 02:45:41