Kritiky.cz > Speciály > Most špiónů - HERECKÉ OBSAZENÍ

Most špiónů - HERECKÉ OBSAZENÍ

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Válečné fil­my, kte­ré Steven Spielberg jako malý kluk natá­čel na 8mm film na zahra­dě svých rodi­čů, se čas­to ode­hrá­va­ly během dru­hé svě­to­vé vál­ky. Jedná se o opa­ku­jí­cí se téma v celé řadě jeho fil­mů (Schindlerův seznam, Zachraňte vojí­na Ryana, Říše slun­ce nebo 1941 a Indiana Jones). Ale až nyní se jed­ná o pří­běh zasa­ze­ný do svě­ta mezi­ná­rod­ní špi­o­ná­že. “Miluji špi­o­náž­ní fil­my,” říká Spielberg. “Miluji Johna le Carré, fil­my s Jamesem Bondem, časo­pis Mad a jeho pro­slu­lý kres­le­ný komiks ‘Spy vs. Spy’, na kte­rém jsem vyros­tl. Špionáž byla vždy v mé mys­li.”

Mostu špi­o­nů sto­jí na sil­ných cha­rak­te­rech. James Donovan, práv­ník spe­ci­a­li­zu­jí­cí se na pojiš­ťo­va­cí prá­vo, je vlá­kán do sple­ti­tých cho­deb FBI a CIA a stá­vá se srd­cem pří­bě­hu. Když došlo na herec­ké obsa­ze­ní - vol­ba byla jas­ná: jeden z nej­věhlas­něj­ších her­ců sou­čas­nos­ti, Tom Hanks.

“Není nikdo, kdo by se pro tuto roli hodil víc než Tom Hanks,” říká pro­du­cent­ka Kristie Macosko Kriegerová. “James Donovan je jen oby­čej­ný chla­pík. Člověk, kte­rý pou­ze dělal svou prá­ci a pak se zni­če­ho­nic stal hrá­čem v tom­to neu­vě­ři­tel­ném mezi­ná­rod­ním pří­bě­hu. To se pros­tě nestá­vá jen tak. Lidé vní­ma­jí Toma Hankse jako oby­čej­né­ho člo­vě­ka, jako jed­no­ho z nich a to je důvod, proč je v roli Jamese Donovana tak skvě­lý.”

Hanks a Spielberg sdí­lí jedi­neč­ný, kre­a­tiv­ní vztah, kte­rý povy­šu­je jaký­ko­liv film, do kte­ré­ho se spo­lu pus­tí. Předchozí spo­lu­prá­ce zahr­nu­jí Zachraňte vojí­na Ryana, Chyť mě, když to doká­žešTerminál, stej­ně jako Emmy a Zlatým gló­bem oce­ně­nou mini­sé­rii sta­ni­ce HBO Bratrstvo neo­hro­že­ných pod­le kni­hy Stephena Ambrose a Emmy oce­ně­ný Pacifik, kte­ré spo­leč­ně pro­du­ko­va­li.

Spielberg říká: “James Donovan byl někým, kdo si pev­ně stál za tím, v co věřil - v jeho pří­pa­dě, že spra­ve­dl­nost pla­tí pro všech­ny stej­ně, bez ohle­du na to, na kte­ré stra­ně želez­né opo­ny sto­jí­te. Tomova zása­do­vost, jeho smy­sl pro rov­nost a spra­ve­dl­nost a sku­teč­nost, že vyu­ží­vá své popu­la­ri­ty, aby rea­li­zo­val pro­spěš­né věci, z něj udě­la­ly zce­la jas­né­ho kan­di­dá­ta.“

“Tom je vel­kým fanouš­kem his­to­rie,” dodá­vá pro­du­cent Marc Platt. “To se dá vyvo­dit z někte­rých vel­kých seri­álů a fil­mů, kte­ré pro­du­ko­val, a ve kte­rých i hrál. Avšak on má spe­ci­ál­ně zájem o toto his­to­ric­ké obdo­bí. O stu­de­né vál­ce a poli­ti­ce východního/západního Berlína hod­ně ví.”

Hanks, kte­rý hrál v tak růz­no­ro­dých fil­mech jako Philadelphia, Forrest Gump, TrosečníkToy Story, roli ve fil­mu při­jal, aniž by si pře­če­tl scé­nář, jen na zákla­dě kalib­ru fil­ma­řů, kte­ří na pro­jekt již kývli. Jakmile to udě­lal, věděl, že sto­jí před jed­ním z nej­ví­ce vzru­šu­jí­cích pro­jek­tů své zář­né kari­é­ry. “Toto téma mě vždyc­ky fas­ci­no­va­lo, díky své­mu mís­tu a době,” říká Hanks. “Věděl jsem, že Francis Gary Powers byl pilo­tem U-2, kte­rý byl sestře­len nad Sovětským sva­zem, že to byl obrov­ský mezi­ná­rod­ní inci­dent, a že muse­lo dojít k výmě­ně, aby ho dosta­li zpát­ky. Ale neznal jsem někte­ré z detai­lů, nebo kdo byl napří­klad samot­ný James Donovan.”

Pokračuje: “Rád si čtu o his­to­rii a rád se dozví­dám zce­la nová fak­ta, zejmé­na o téma­tech, ve kte­rých se ori­en­tu­ji. A když k tomu dojde, je to jako vyhrát v lote­rii.”

Hanks byl vaz­bou, kte­rá se mezi Donovanem a Rudolfem Abelem vyvi­ne, fas­ci­no­ván. Vysvětluje: “Nejdříve měl s Rudolfem Abelem zce­la pro­fe­si­o­nál­ní vztah jako jeho obháj­ce. Dokonce říká ‘Jsem váš obháj­ce, mým úko­lem je zastu­po­vat vás a poskyt­nout vám nej­lep­ší ver­zi ame­ric­ké­ho prá­va, jak mu rozu­mím. Tady je to, co si mys­lím, že spra­ve­dl­nost před­sta­vu­je.’ Avšak mezi Donovanem a Abelem se vyvi­nul i vel­mi osob­ní vztah. Donovan měl pocit, že boju­je za dob­ré­ho člo­vě­ka a to jak osob­ně, tak z hle­dis­ka toho, za čím si stál.“

Pro Spielberga Donovan repre­zen­tu­je ide­ál sku­teč­ně altru­is­tic­ké­ho člo­vě­ka, něko­ho, kdo byl dosta­teč­ně hou­žev­na­tý, aby Abela obha­jo­val a posta­vil toto roz­hod­nu­tí před své vlast­ní pohod­lí a bez­pe­čí, pro­to­že oprav­du věřil, že se prá­vo musí respek­to­vat. “To vyvo­la­lo napě­tí v Donovanově rodi­ně. Stejný druh napě­tí musel zaží­vat můj vlast­ní otec, když se před ostat­ní­mi zmí­nil, že strá­vil tři týd­ny v Sovětském sva­zu. Bylo to doba, kdy jste jen zmí­ni­li Sovětský svaz nevhod­ným způ­so­bem a už vás obvi­ni­li ze spo­lu­vi­ny,” říká Spielberg.

“Tom je doko­na­lý spo­lu­pra­cov­ník,” dodá­vá Spielberg. “Zkusí coko­liv a má tisíc nápa­dů a je ote­vřen tisí­cům nápa­dů ostat­ních lidí. Je to neu­vě­ři­tel­ně kre­a­tiv­ní člo­věk, kte­rý pros­tě chce při­jít věcem na kloub a to veli­ce ori­gi­nál­ním způ­so­bem.”

Macosko Kriegerová dodá­vá: “Sledovat Toma a Stevena při prá­ce je radost. Oba jsou mistři v tom, co děla­jí, a vy máte mož­nost je pozo­ro­vat. Jejich spo­lu­prá­ci cha­rak­te­ri­zu­je leh­kost a lad­nost, kte­rá pro­bou­zí to nej­lep­ší v nich.”

Stejně důle­ži­té bylo najít her­ce, kte­rý by doká­zal ztě­les­nit zaja­té­ho sovět­ské­ho špi­o­na s pře­kva­pu­jí­cí hloub­kou cha­rak­te­ru. Měl být nato­lik zají­ma­vý, aby z něj divá­ci cíti­li jeho lid­skost a ohle­du­pl­nost… někdo, kdo by byl rov­no­cen­ným part­ne­rem Hanksovi.

Spielberg si vždy vážil her­ců, jejichž výko­ny jsou upřím­né a oprav­do­vé, a pro­to ho láka­lo spo­lu­pra­co­vat s Markem Rylancem. Po celá léta sle­do­val kari­é­ru toho­to brit­ské­ho her­ce a hor­li­vě s ním tou­žil spo­lu­pra­co­vat. Jen pro něj hle­dal tu pra­vou roli. “Mark je jed­ním z nej­po­zo­ru­hod­něj­ších her­ců, ať pra­cu­je kde­ko­li,” říká Spielberg. “Viděl jsem ho v diva­del­ním před­sta­ve­ní Večer tříkrá­lo­vý a to roz­hod­lo.”

Rylance je dob­ře zná­mý pro svou jevišt­ní tvor­bu v diva­del­ních hrách jako Jeruzalém a Boeing-Boeing nebo v nedáv­ném mini­se­ri­á­lu sta­ni­ce PBS Wolf Hall.  Příležitost pra­co­vat se Spielbergem ho při­mě­la k poko­ře. Zatímco Rudolf Abel byl kon­tro­verz­ní posta­vou, jeho nezišt­né vlas­te­nec­tví vyvo­lá­vá v Donovanovi respekt a obdiv. Rylanceovi se ten­to aspekt líbil.

Rylance také pova­žo­val ten­to pří­běh za dojem­ný a záro­veň neu­vě­ři­tel­ně zábav­ný. Ocenil sku­teč­nost, že měl poten­ci­ál zapů­so­bit na lidi, aby se zamys­le­li. “Je to film o muži, kte­rý dělá správ­nou věc ve správ­ný čas na správ­ném mís­tě a je to důle­ži­tý pří­běh.”

Abel, jehož sku­teč­né jmé­no bylo Vilyam Fisher, zemřel v roce 1971 a byl za své­ho živo­ta zříd­ka foto­gra­fo­ván nebo požá­dán o roz­ho­vor. Podle Rylance: “Opravdu toho o něm moc neví­me, jen to, že na růz­ných mís­tech v New Yorku pře­bí­ral a pře­dá­val zprá­vy pro­střed­nic­tvím duté min­ce. Byl to tzv. špeh - spáč. Abel žil ve Spojených stá­tech již něko­lik let, než začal tuto nezá­kon­nou čin­nost vyko­ná­vat. Nebyl hlav­ním orga­ni­zá­to­rem špi­o­náž­ní­ho okru­hu, jen pro­vá­děl misi. Když byl ale chy­cen, ame­ric­ká vlá­da ho před veřej­nos­tí uči­ni­la tro­chu důle­ži­těj­ším, než ve sku­teč­nos­ti byl.”

Abel žil skrom­ně jako malíř v Brooklynu. Když je v našem fil­mu zajat, nesna­ží se skrý­vat svou minu­lost. Zachovává mlče­ní, neod­ha­lu­je žád­né infor­ma­ce o své čin­nos­ti v USA nebo napo­je­ní na koho­ko­liv v Moskvě, což je pro FBI nesmír­ně frustru­jí­cí. Hanks říká: “Abel je jen chla­pík, kte­rý dělá svou prá­ci. Je to špi­ón a my máme své lidi, kte­ří tam děla­jí totéž pro naši zemi. Domnívám se, že byl Abel pře­kva­pen, když sly­šel ten­to argu­ment od muže, kte­rý byl jeho obháj­cem… nebyl to z jeho stra­ny jen něja­ký druh lega­lis­tic­ké­ho mané­v­ru, oprav­du v to věřil.”

Abel byl ve sku­teč­nos­ti vel­mi kva­li­fi­ko­va­ným uměl­cem a Spielberg se na to roz­ho­dl zamě­řit hned v úvod­ní fil­mo­vé scé­ně. Vysvětluje: “Jak sami sebe vidí­me a jak nás vidí lidi kolem, co skrý­vá­me… to vše bylo sou­čás­tí mé myš­len­ky. Musel jsem začít film na tvá­ři Marka Rylance v roli Rudolfa Abela a pak se s kame­rou vzdá­lit, aby divák zjis­til, že Abel stu­du­je svou vlast­ní tvář, pro­to­že malu­je auto­por­trét.”

Spielberg pokra­ču­je: “To mi umož­ni­lo zamys­let se nad tím, jak sami sebe vní­má­me… jsme to ve sku­teč­nos­ti my, když si nama­lu­je­me auto­por­trét nebo je to naše před­sta­va, jak chce­me, aby nás ostat­ní vidě­li, což je to, co děla­jí špi­ó­ni. Musí se přestro­jit, sply­nout a vlast­ně zmi­zet, aby byli úspěš­ní. Domnívám se, že to byl dob­rý způ­sob, jak pří­běh správ­ně tema­tic­ky roze­hrát.”

Rylance pěl na Hankse nic než chvá­lu. “Tom mě viděl v před­sta­ve­ní ‘Večer tříkrá­lo­vý’ v Los Angeles v roce 2003, ješ­tě před tím, než se před­sta­ve­ní pro­sla­vi­lo. Byl dokon­ce jed­ním z prv­ních her­ců, kte­ří se na nás při­šli podí­vat do záku­li­sí. Mluvil s her­ci, což bylo pro všech­ny vel­mi vzru­šu­jí­cí,” říká. “Nejvíc mě pře­kva­pi­lo, že Tom lidi rád roze­smě­je. Má smy­sl pro humor, díky kte­ré­mu se lidé oka­mži­tě uvol­ní.”

Herečka Amy Ryanová, kte­rá zís­ka­la nomi­na­ci na Oscara za svou roli ostří­le­né mat­ky v Gone, Baby, Gone a napo­sle­dy se obje­vi­la Birdmanovi, při­ja­la roli Donovanovy pod­po­ru­jí­cí, ale neú­stup­né ženy, Mary. V roz­ho­vo­ru o tom, co ji na pro­jek­tu při­ta­ho­va­lo, říká: “U vět­ši­ny scé­ná­řů to trvá 10 nebo 15 stran, než pocho­pí­te, kým posta­vy ve sku­teč­nos­ti jsou. Ale tady zjis­tí­te, kým je James Donovan hned během prv­ních něko­li­ka stran. Navíc jsem ráda, že jeho žena, Mary Donovanová, neby­la jen samé ‘Ano, dra­houš­ku, samo­zřej­mě dra­houš­ku’. Měla dob­ré, smys­lu­pl­né názo­ry na svět, do kte­ré­ho její man­žel vkro­čil, a to mě oprav­du při­ta­ho­va­lo.“

Před samot­ným začát­kem natá­če­ní měla hereč­ka mož­nost setkat se s vnuč­kou Mary Donovanové. “Viděla jsem jejich sva­teb­ní alba, fot­ky z dovo­le­ných a sly­še­la pří­běhy z prv­ní ruky. Zjistila jsem, že se Mary naro­di­la v Bay Ridge. Vyrůstala v irské kato­lic­ké rodi­ně. Vystudovala Marymount College a nako­nec se usa­di­la v Park Slope,” vysvět­lu­je Ryanová. “Mary byla hrdá na to, co její man­žel dělá, ale nelí­bi­la se jí pozor­nost, kte­rou její rodi­na při­ta­ho­va­la. Měla strach, že mohou být jejich děti v nebez­pe­čí.”

Největší výzvou pro Ryanovou bylo ztě­les­nit ženu, kte­rá se ocit­la v mimo­řád­ně nároč­né situ­a­ci tak, aby jí divá­ci uvě­ři­li. Platt říká: “Mary, v podá­ní Amy, musí­te fan­dit. Zároveň v ní cítí­te i roz­por, pro­to­že chce chrá­nit svou rodi­nu. Zapojení její­ho man­že­la do toho­to pří­pa­du uvrh­lo rodi­nu do nebez­pe­čí a má to za důsle­dek, že se od nich někte­ří přátelé odvrá­ti­li. Vidíte, že chce chrá­nit a milo­vat své­ho man­že­la a dělat to, co on pova­žu­je za správ­né a záro­veň chce chrá­nit svou rodi­nu a vy ji za to máte rádi.”

Ryanová byla obzvláš­tě nad­še­ná, že měla mož­nost pra­co­vat s Hanksem. Považuje ho za vel­ko­ry­sé­ho a to jak duchem, tak ener­gií. “Nesmírně na mě zapů­so­bi­lo nad­še­ní, kte­ré vklá­dal do kaž­dé scé­ny. Má jako herec tolik zku­še­nos­tí. Snažila jsem se ho poslou­chat a sle­do­vat ho, jak to jen šlo,” říká. “Kromě všech tech­nic­kých aspek­tů fil­mo­vé­ho herec­tví jako pově­do­mí, kde je kame­ra a kde jsou svět­la, je ješ­tě navíc schop­ný zce­la a prav­di­vě ovlád­nout scé­nu… to je úžas­ná schop­nost.”

Hanks vní­mal Ryanovou obdob­ně. “Pracovat s Amy bylo úžas­né… Vždy jsem měl pocit, že se vůbec nemu­sí sna­žit a přes­to dělá vše s vel­kou přes­nos­tí.”

Poté, co fil­ma­ři obsa­di­li hlav­ní role, pus­ti­li se do hle­dá­ní adep­tů do rolí ved­lej­ších, kte­ré jsou stej­nou nedíl­nou sou­čás­tí Donovanova pří­bě­hu. Proto oslo­vi­li cas­tingo­vou reži­sér­ku Ellen Lewisovou, kte­rá žije v New Yorku. Spielberg říká: “Tolikrát jsem chtěl oslo­vit Ellen, ale vždy byla zane­prázd­ně­ná pra­cí pro Scorseseho. A teď se nasky­tl oka­mžik, kdy Marty zrov­na neto­čil, tak­že jsem měl Ellen k dis­po­zi­ci, což bylo skvě­lé, pro­to­že jsem chtěl pře­váž­ně obsa­dit diva­del­ní her­ce.”

Divadelní herec Scott Shepherd, kte­rý obdr­žel cenu Obie za své výko­ny v Gatz a v Poor Theater a také se obje­vil ve sním­ku Vedlejší účin­ky, se ujal role Hoffmana, agen­ta CIA. CIA hle­da­la sou­kro­mou oso­bu, jakou byl Donovan, aby vyjed­nal výmě­nu špi­o­nů ve východ­ním Berlíně bez účas­ti vlád. A je to prá­vě Hoffman, kte­rý zajiš­ťu­je Donovanovu účast na nebez­peč­né misi. Oba muži se však brzy dosta­nou do kříž­ku, Shepherd totiž od Donovana oče­ká­vá, že bude upřed­nost­ňo­vat národ­ní bez­peč­nost před zájmy kli­en­ta.

Když Donovan úkol při­jme, Hoffman zdů­raz­ní, že se vydá­vá do Evropy na vlast­ní pěst. Ani ame­ric­ká, ani sovět­ská vlá­da se nebu­de na ope­ra­ci nijak podí­let… Německá demo­kra­tic­ká repub­li­ka bude zpro­střed­ko­vá­vat výmě­nu pří­mo s ním. Hanks dodá­vá: “Donovan před­ne­se auten­tic­kou a váš­ni­vou obha­jo­bu na obra­nu toho­to sovět­ské­ho špi­o­na, což násled­ně pomů­že umož­nit a usnad­nit výmě­nu špi­o­nů a návrat Powerse zpět do USA.”

Donovan je pře­svěd­če­ný, že Abel jed­nal čest­ně, když ale nara­zí na někte­rá for­mál­ní pochy­be­ní během ohle­dá­ní a zaba­ve­ní Abelova ate­li­é­ru a bytu, začí­ná pochy­bo­vat o tom, že mělo jeho zatče­ní řád­ný prů­běh. Platt vysvět­lu­je: “Hoffman je člo­věk ze CIA, kte­rý se domní­vá, že bez­peč­nost stá­tu je za všech okol­nos­tí nej­dů­le­ži­těj­ší. Avšak Donovan má jiné zása­dy zako­ře­ně­né v ústa­vě… tak­že tu máte ved­le sebe ústav­ní ver­sus národně-bezpečnostní hle­dis­ko.”

Alan Alda při­jal roli Thomase Watterse, part­ne­ra advo­kát­ní fir­my Watters, Cowan & Donovan. “Moje posta­va vystr­na­dí Donovana z jeho postu za cílem ochrá­nit fir­mu,” říká Alda. “Watters jen chce chrá­nit fir­mu a zabrá­nit tomu, aby se Donovan stal pří­liš ide­a­lis­tic­kým. Což byl ze stra­ny scé­náris­tů chyt­rý způ­sob, jak uká­zat, čemu musel Donovan čelit, když sou­hla­sil a ujal se pří­pa­du.”

Nadějný mla­dý ame­ric­ký herec Austin Stowell, kte­rý se obje­vil v úspěš­ném sním­ku Whiplash, ztvár­nil posta­vu Francise Gary Powerse, mla­dé­ho pilo­ta, kte­rý se stal čle­nem CIA a létal taj­né mise v prů­zkum­ném letou­nu U-2 a byl násled­ně sestře­len nad Sovětským sva­zem. Rusové ho uvěz­ní, umís­tí na samot­ku a podro­bí spán­ko­vé depri­va­ci. Nakonec musí zaku­sit poní­že­ní ve vel­mi veřej­ném mos­kev­ském mon­str­pro­ce­su. Spielberg se pro toho­to her­ce roz­ho­dl poté, co shlé­dl jeho den­ní prá­ce v Public Morals, tele­viz­ním detek­tiv­ním dra­ma­tu, jehož byl výkon­ným pro­du­cen­tem, a ve kte­rém Stowell ztvár­nil hlav­ní roli.

Nutnost shro­máž­dit stra­te­gic­ké vojen­ské infor­ma­ce o našich pro­tiv­ní­cích během stu­de­né vál­ky ved­la k vývo­ji U-2 prů­zkum­né­ho letou­nu, kte­rý doká­zal létat ve výš­ce 70.000 stop, což je dvoj­ná­so­bek výš­ky doprav­ní­ho leta­dla. Pohyb toho­to letou­nu Sověti nedo­ká­za­li zachy­tit. Powers zemřel v roce 1977, ale jeho syn, Francis Gary Powers, Jr., má ve fil­mu epi­zod­ní roli jako agent CIA zapo­je­ný do výcvi­ku pilo­tů U-2, nebo­li tzv. “řidi­čů”, jak se jim teh­dy pře­zdí­va­lo.

Německý herec Sebastian Koch, kte­rý hrál v Oscarem oce­ně­ném sním­ku Životy těch dru­hých a v akč­ním thrille­ru Smrtonosná past: Opět v akci, byl obsa­zen do role nedů­tkli­vé­ho, nevy­zpy­ta­tel­né­ho výcho­do­ně­mec­ké­ho “advo­ká­ta” Wolfganga Vogela, kte­rý zastu­pu­je Abelovu tak­zva­nou rodi­nu, a se kte­rým musí Donovan vyjed­nat Abelovu výmě­nu. Vogel pra­cu­je pro komu­nis­tic­kou vlá­du Německé demo­kra­tic­ké repub­li­ky (NDR), kte­rá neby­la uzná­na ame­ric­kou vlá­dou, ale zou­fa­le se sna­ži­la stát se auto­nomní zemí.

Spielberg vysvět­lu­je: “Nacionalistické východ­ní Německo se Sovětům vzpou­ze­lo ve smys­lu ‘Víme, že nás živí­te a oblé­ká­te, zajiš­ťu­je­te nás, ale my nejsme vaše lout­ky.” Donovan nako­nec pro­ve­de Abelovu výmě­nu se dvě­ma růz­ný­mi stra­na­mi: s Vogelem a NDR na Checkpointu Charlie, kde dojde k výmě­ně Frederica Pryora a s Ivanem Schischkinem a Rusy na Glienickém mos­tě, kde dojde k výmě­ně Powerse.

Ruský herec Michail Gorevoy, divá­kům nej­lé­pe zná­mý jako dare­bák Vladimir Popov v bon­dov­ce Dnes neu­mí­rej, se ujal role tajem­né­ho Ivana Schischkina, sovět­ské­ho úřed­ní­ka, kte­rý o sobě říká, že je zástup­cem tajem­ní­ka na Sovětském vel­vy­sla­nec­tví ve východ­ním Berlíně, ale kte­rý je ve sku­teč­nos­ti vyso­ce posta­ve­ným agen­tem KGB s nímž musí Donovan jed­nat. Mladý ame­ric­ký herec Will Rogers, kte­rý se obje­vil ve fil­mu A Good Marriage při­jal roli Frederica Pryora, ame­ric­ké­ho stu­den­ta zatče­né­ho ve východ­ním Berlíně. Donovan se o něm dozví, jakmi­le při­ces­tu­je do východ­ní­ho Berlína za úče­lem Powersova pro­puš­tě­ní a trvá na tom, že se mla­dý stu­dent musí také stát sou­čás­tí výmě­ny.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,78458 s | počet dotazů: 239 | paměť: 72383 KB. | 20.07.2024 - 13:47:29