Kritiky.cz > Speciály > Most špiónů - STAVBA MOSTU: OD SCÉNÁŘE PO FILMOVÉ PLÁTNO

Most špiónů - STAVBA MOSTU: OD SCÉNÁŘE PO FILMOVÉ PLÁTNO

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Když dra­ma­tik a tele­viz­ní scé­náris­ta žijí­cí v Londýně, Matt Charman, natre­fil v bio­gra­fii Johna F. Kennedyho na poznám­ku pod čarou, kte­rá se odka­zu­je na ame­ric­ké­ho práv­ní­ka, jehož pre­zi­dent poslal na Kubu vyjed­nat pro­puš­tě­ní 1,113 věz­ňů, vzbu­di­lo to v něm zvě­da­vost. Rychlý prů­zkum mu nabí­dl jmé­no, kte­ré neznal, James Donovan, úspěš­ný pojiš­ťo­va­cí práv­ník z Brooklynu. Avšak nej­za­jí­ma­věj­ší na tom byl pří­běh, kte­rý se ode­hrál o něko­lik let dří­ve. Donovan obha­jo­val sovět­ské­ho agen­ta obvi­ně­né­ho ze špi­o­ná­že během stu­de­né vál­ky, a zatím­co se spe­ci­a­li­zo­val na pojiš­ťo­va­cí prá­vo a neprak­ti­ko­val již něko­lik let prá­vo trest­ní, byl požá­dán, aby vyjed­nal jed­nu z nej­dů­le­ži­těj­ších výměn vyso­ce posta­ve­ných věz­ňů v ději­nách 20. sto­le­tí.

Charman neměl pří­liš hlu­bo­kou zna­lost fun­go­vá­ní fil­mo­vé­ho prů­mys­lu. Přesto odle­těl do Hollywoodu v nadě­ji, že pře­svěd­čí stu­dio, aby dalo zele­nou fil­mu pod­le Donovanova pozo­ru­hod­né­ho a prav­di­vé­ho pří­bě­hu. I když se Donovanovo jmé­no v aná­lech dějin stu­de­né vál­ky pří­liš nevy­jí­ma­lo, Charman před­sta­vil stu­diu DreamWorks napí­na­vý pří­běh ide­a­lis­tic­ké­ho muže, kte­rý se oci­tl ve vel­kém svě­tě národ­ní bez­peč­nos­ti a úsko­ků. Vedoucí pra­cov­ní­ky DreamWorks to oka­mži­tě zau­ja­lo.

Když jsem ten­to pří­běh usly­še­la, šla jsem do kolen,” říká pro­du­cent­ka Kristie Macosko Kriegerová, kte­rá byla kopro­du­cent­kou Lincolna a pra­cu­je pro DreamWorks. “Málokdo zná pří­běh Jamese Donovana a málo­kdo ví, čeho ten­krát dosá­hl. Připadalo mi to jako stvo­ře­né pro Stevena.”

Producent Marc Platt, mezi jehož fil­my pat­ří Čarovný les, Drive a nad­chá­ze­jí­cí Dívka ve vla­ku byl obe­zná­men s Donovanovým pří­bě­hem a byl si také vědom zájmu reži­sé­ra Stevena Spielberga o stu­de­nou vál­ku a his­to­rii obec­ně. Navíc měl pocit, že se ten­to pří­běh přes­ně hodil pro toho­to reži­sé­ra a jeho cítě­ní. “Jako fil­mař se Steven věno­val někte­rým skvě­lým kul­tov­ním posta­vám. Nyní měl dal­ší pří­le­ži­tost cho­pit se his­to­ric­ké­ho téma­tu mimo­řád­ně fil­mo­vým způ­so­bem. Je to skvě­lý fil­mař a vyprá­vě­ní tako­vých­to pří­bě­hů je pro něj jako stvo­ře­né.”

Oba měli prav­du. Příběh byl čás­teč­ně dra­ma­tem z práv­nic­ké­ho pro­stře­dí a čás­teč­ně thrille­rem a čás­teč­ně his­to­ric­kým vel­ko­fil­mem a Spielberg jím byl fas­ci­no­ván. Právě posta­va Jamese Donovana ho na pří­bě­hu při­ta­ho­va­la nej­víc. Příběh uzná­va­né­ho práv­ní­ka žijí­cí­ho život typic­ké­ho muže, hla­vy rodi­ny, v 50. letech, kte­rý na sebe vez­me nebez­peč­ný úkol a sto­jí si za svý­mi ide­á­ly, měl obrov­ský fil­mo­vý poten­ci­ál.

“Jako mla­dík vyrůs­ta­jí­cí v 50. a 60. letech jsem si veli­ce dob­ře uvě­do­mo­val, co se během stu­de­né vál­ky dělo, ale nevě­děl jsem nic o výmě­ně Rudolfa Abela za Francise Gary Powerse,” říká Spielberg. “Věděl jsem o Powersovi. Každý sly­šel, že byl prů­zkum­ný letoun U-2 sestře­len, a že byl jeho pilot vysta­ven veřej­né­mu monstr pro­ce­su. Tento pří­běh skon­čil vel­ko­le­pou pro­hrou. Neuvědomoval jsem si však, že se v návaz­nos­ti na jeho dopa­de­ní sta­lo ješ­tě něco. Byla to taj­ná výmě­na sovět­ské­ho špi­o­na Abela za Powerse, ame­ric­ké­ho špi­o­náž­ní­ho pilo­ta. Bylo toho hod­ně, co mě na tom­to pří­bě­hu při­ta­ho­va­lo.”

Charman se vrá­til zpět do Londýna, aby začal na pří­bě­hu pra­co­vat a během šes­ti týd­nů napsal pro­vo­ka­tiv­ní, dob­ře vysta­vě­ný scé­nář. Pracoval s poci­tem napě­tí mezi něko­li­ka line­ár­ní­mi pří­běhy. Spielberg říká: “Matt odve­dl dobrou prá­ci, když spo­jil Powersův pří­běh s pří­bě­hem Abela/Donovana.”

Bylo to chyt­ré, důle­ži­té roz­hod­nu­tí, pro­to­že Powers teo­re­tic­ky dělal totéž, za co byl Abel zatče­ný, jen se pohy­bo­val ve vzdu­chu. Charman potře­bo­val, aby k sobě jed­not­li­vé pří­běhy navzá­jem pro­mlou­va­ly. Platt s ním sou­hla­sil: “Matt odve­dl fan­tas­tic­kou prá­ci, a jakmi­le scé­nář dokon­čil, uká­zal ho bra­t­rům Coenům, kte­ří jsou zná­mí svým spe­ci­fic­kým sty­lem, jež je auten­tic­ký, ale na hra­ně, což bylo pro ten­to pří­běh ide­ál­ní.”

Bratři Coenové, jejichž půso­bi­vá fil­mo­gra­fie zahr­nu­je titu­ly, jako Tahle země není pro sta­rý, Big LebowskiFargo, se oka­mži­tě pono­ři­li do prá­ce, kon­krét­ně do jazy­ka dané­ho obdo­bí a do pro­mě­ny Toma Hankse v posta­vu Donovana. Mistrně tak trans­for­mo­va­li ten­to nevšed­ní život­ní záži­tek do sil­né­ho pří­bě­hu, kte­rý skvě­le vysti­hu­je pod­sta­tu toho­to člo­vě­ka.

“Joel a Ethan nám umož­ni­li poznat posta­vy do hloub­ky,” říká Spielberg. “Dodali pří­bě­hu iro­nii a tro­chu absurd­ní­ho humo­ru. Ne ve smys­lu, že by se film stal absurd­ním, jak se někte­ré fil­my mohou zdát, mám na mys­li absur­di­tu, kte­rou při­ná­ší sám život. Jsou skvě­lý­mi pozo­ro­va­te­li reál­né­ho živo­ta, jak je všich­ni zná­me díky jejich obsáh­lé a obdi­vu­hod­né fil­mo­vé prá­ci a byli schop­ni to vnést i do naše­ho pří­bě­hu.”

 Jedno téma, kte­ré se pro­plé­tá scé­ná­řem brat­ří Coenů, byl názor, že špi­o­ni vypa­da­jí jako kaž­dý jiný. Vysvětluje: “Nebyla to jen hra stí­nů a svět­la - špi­o­nů ve ste­re­o­typ­ním podá­ní. Bylo to o tom, že špi­ó­ny mohou být lidé, u kte­rých by nás to vůbec nena­padlo, a při­tom jsou na misi, kte­rá by moh­la ohro­zit naši národ­ní bez­peč­nost. Ocitl jsem se v rukách tří skvě­lých vypra­vě­čů - Matta Charmana a Joela a Ethana Coenových.”

Jakmile byl scé­ná­ře hoto­vý, pří­pra­vy na natá­če­ní se daly do pohy­bu. Velice brzy se sesta­vil hvězd­ný fil­mo­vý štáb včet­ně: dvoj­ná­sob­né­ho drži­te­le Oscara Janusze Kaminského v roli kame­ra­ma­na; drži­te­le Oscara Adama Stockhausena, fil­mo­vé­ho archi­tek­ta; Kasii Walické Maimone, kos­tým­ní výtvar­ni­ce; tro­ji­té­ho drži­te­le Oscara Michaela Kahna, stři­ha­če; a na Oscara 12krát nomi­no­va­né­ho skla­da­te­le, Thomase Newmana.

“Steven milu­je auten­tič­nost,” říká Macosko Kriegerová, “dali jsme dohro­ma­dy úžas­nou sku­pi­nu uměl­ců… z nichž někte­ří s ním spo­lu­pra­co­va­li již dří­ve a někte­ří byli nováč­ky.”

 Lidé se toho­to muže bojí… je hroz­bou pro nás pro všech­ny. Víš, jak se na nás budou lidé dívat? Rodina muže, kte­rý se sna­ží osvo­bo­dit zrád­ce?”

Mary Donovanová


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,32045 s | počet dotazů: 235 | paměť: 72465 KB. | 18.04.2024 - 07:15:43