Kritiky.cz > Speciály > Most špiónů - NEUVĚŘITELNÝ PŘÍBĚH PODLE SKUTEČNÝCH UDÁLOSTÍ

Most špiónů - NEUVĚŘITELNÝ PŘÍBĚH PODLE SKUTEČNÝCH UDÁLOSTÍ

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

V 50. letech, v raných fázích stu­de­né vál­ky, bylo napě­tí mezi USA a SSSR roz­ší­ře­ným jevem. Když FBI zatkne Rudolfa Abela (Mark Rylance), sovět­ské­ho agen­ta žijí­cí­ho v New Yorku, strach a para­no­ia se vystup­ňu­je. Pověřený zasí­lá­ním kódo­va­ných zpráv zpět do Ruska, Abel je vyslý­chán FBI, ale odmí­tá spo­lu­pra­co­vat. Během soud­ní­ho pro­ce­su je zadr­žo­ván ve fede­rál­ní věz­ni­ci.

Vláda potře­bu­je nezá­vis­lé­ho advo­ká­ta, kte­rý by se cho­pil Abelovy obha­jo­by, oslo­ví pro­to Jamese Donovana (Tom Hanks), pojiš­ťo­va­cí­ho práv­ní­ka z Brooklynu. Ale Donovan, býva­lý žalob­ce v norim­ber­ských pro­ce­sech a ostat­ní­mi práv­ní­ky uzná­va­ný pro své schop­nos­ti vyjed­na­va­če, má málo zku­še­nos­tí s obvi­ně­ním tako­vé­ho roz­sa­hu a nechce se do pro­ce­su zapo­jit. Ujmout se tak nepo­pu­lár­ní obha­jo­by by pro něj zna­me­na­lo být na očích veřej­nos­ti, jeho rodi­na by se sta­la před­mě­tem zájmu, opo­vr­že­ní a dokon­ce i poten­ci­ál­ní­ho nebez­pe­čí.

Donovan nako­nec sou­hla­sí a roz­hod­ne se Abela zastu­po­vat. Vede ho k tomu prin­cip spra­ve­dl­nos­ti a ochra­ny základ­ních lid­ských práv. Chce se ujis­tit, že bude Abel podro­ben spra­ved­li­vé­mu sou­du bez ohle­du na jeho občan­ství. Během pří­prav na obha­jo­bu se mezi obě­ma muži začne vytvá­řet pou­to, kte­ré je zalo­že­né na vzá­jem­ném respek­tu a poro­zu­mě­ní. Donovan obdi­vu­je Abelovu sílu a loa­jál­nost. Před sou­dem před­ne­se váš­ni­vou obha­jo­bou, aby ho uchrá­nil před tres­tem smr­ti. Argumentuje při tom, že jeho jed­ná­ní, bylo jed­ná­ním dob­ré­ho vojá­ka, kte­rý plnil roz­ka­zy ve služ­bách své země.

O něco poz­dě­ji je ame­ric­ký prů­zkum­ný letoun U-2 sestře­len nad sovět­ským vzduš­ným pro­sto­rem a pilot Francis Gary Powers (Austin Stowell) je zajat a odsou­zen k 10ti letům věze­ní v Rusku. Zatímco CIA jakou­ko­liv spo­ji­tost s prů­zkum­nou misí kate­go­ric­ky odmí­tá, obá­vá se, že může být  Powers při­nu­cen k odha­le­ní přís­ně taj­ných infor­ma­cí. Poté, co je CIA svěd­kem Donovanových schop­nos­tí v soud­ní síni, agent CIA Hoffman (Scott Shepherd) Donovana oslo­ví a rekru­tu­je, aby se stal čle­nem národ­ní bez­peč­nost­ní mise. Donovan se brzy vydá na ces­tu do Berlína, kde má za úkol vyjed­nat výmě­nu špi­o­nů mezi USA a Sovětským sva­zem. Žene ho tam lás­ka k jeho rod­né zemi, neo­chvěj­ná víra, pře­svěd­če­ní a obrov­ské množ­ství odva­hy. Nedlouho po svém pří­jez­du se dozví o ame­ric­kém stu­den­to­vi Fredericu Pryorovi (Will Rogers), kte­rý byl zatčen ve východ­ním Berlíně, když se sna­žil vrá­tit domů na Západ. Navzdory poky­nům CIA sou­stře­dit se pou­ze na sestře­le­né­ho pilo­ta, Donovan se roz­hod­ne vyjed­nat pro­puš­tě­ní obou - pilo­ta i stu­den­ta, pro­to­že odmí­tá v této zemi koho­ko­liv opus­tit.

“Říkáme tomu ústa­va. A to z nás dělá Američany.”

James Donovan


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,89254 s | počet dotazů: 235 | paměť: 72444 KB. | 18.04.2024 - 07:09:55