Kritiky.cz > Speciály > Most špiónů - PREMIÉRA 3. PROSINCE 2015

Most špiónů - PREMIÉRA 3. PROSINCE 2015

MostSpionu
MostSpionu
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Steven Spielberg je vel­kým nad­šen­cem his­to­rie a význam­né his­to­ric­ké udá­los­ti jsou čas­tým námě­tem jeho fil­mo­vé tvor­by. Jeho zájem o stu­de­nou vál­ku se datu­je do dob, kdy mu jako malé­mu klu­ko­vi otec vyprá­věl o nedů­vě­ře a nepřá­tel­ství, kte­ré pano­va­ly mezi Sovětským sva­zem a USA. Tyto pří­běhy si pama­tu­je dodnes.

“Můj otec odces­to­val do Ruska hned poté, co byl Francis Gary Powers sestře­len,” vzpo­mí­ná Spielberg. “Můj otec a jeho dal­ší tři spo­leč­ní­ci z General Electric stá­li ve fron­tě, aby si pro­hléd­li letec­kou kom­bi­né­zu, přil­bu a trosky U-2, kte­ré byly v Rusku veřej­ně vysta­ve­ny, aby lidé vidě­li, čeho je Amerika schop­ná. Byli asi hodi­nu od začát­ku fron­ty, když k nim při­stou­pi­la dvo­ji­ce rus­kých vojen­ských úřed­ní­ků a požá­da­la je o pasy. Věděli, že jsou Američané. Dovedli je na začá­tek fron­ty, ne aby jim ušet­ři­li čas, ale aby uká­za­li na U-2 a pak na tátu a jeho přá­te­le a řek­li: ‘Podívejte se, čeho je vaše země schop­ná,’ což rozzlo­be­ně zopa­ko­va­li ješ­tě něko­li­krát, než jim vrá­ti­li zpát­ky jejich pasy.”

 “Na ten­to pří­běh jsem nedo­ká­zal zapo­me­nout a nikdy jsem neza­po­mněl na to, co se sta­lo Francisi Gary Powersovi.”

 Byly to ruš­né roky stu­de­né vál­ky a v této vál­ce nešlo o armá­dy. Šlo o infor­ma­ce. Byla to doba, kdy anti-komunistická pro­pa­gan­da (jaký­mi byla vzdě­lá­va­cí videa a sen­za­cechti­vé zpra­vo­daj­ství sdě­lo­va­cích pro­střed­ků, jak je zná­me např. z pří­pa­du Rosenbergových) vyvo­lá­va­la a pěs­to­va­la v celé zemi strach a nená­vist… nená­vist pra­me­ní­cí z obav z nezná­mé­ho. Byla to nebez­peč­ná doba, obzvláš­tě když jste měl za úkol obha­jo­vat rus­ké­ho špi­o­na…

Most špi­o­nů, dra­ma­tic­ký thriller spo­leč­nos­ti Fox 2000 Pictures/DreamWorks Pictures, je pří­bě­hem Jamese Donovana, pojiš­ťo­va­cí­ho práv­ní­ka z Brooklynu, kte­rý se neče­ka­ně ocit­ne upro­střed stu­de­né vál­ky, když ho CIA pově­ří, aby vyjed­nal pro­puš­tě­ní zaja­té­ho ame­ric­ké­ho stí­ha­cí­ho pilo­ta.

V režii Stevena Spielberga se před­sta­ví fil­mo­vé hvězdy jako: dvoj­ná­sob­ný drži­tel Oscara Tom Hanks v roli práv­ní­ka Jamese Donovana; drži­tel tří cen Tony a dvoj­ná­sob­ný drži­tel ceny Olivier, Mark Rylance jako zaja­tý sovět­ský špi­on Rudolf Abel; Scott Shepherd jako důstoj­ník CIA Hoffman; na Oscara dva­krát nomi­no­va­ná Amy Ryanová jako Donovanova man­žel­ka Mary; Sebastian Koch jako výcho­do­ně­mec­ký práv­ník Wolfgang Vogel; sed­mi­ná­sob­ný drži­tel Emmy Alan Alda jako Thomas Watters, part­ner v Donovanově advo­kát­ní kan­ce­lá­ři; Austin Stowell jako sestře­le­ný pilot Air Force Francis Gary Powers; Mikhail Gorevoy jako sovět­ský důstoj­ník Ivan Schischkin; a Will Rogers jako Frederic Pryor, ame­ric­ký stu­dent zadr­že­ný ve východ­ním Berlíně. Most špi­o­nů vzni­kl v pro­duk­ci Stevena Spielberga. Výkonnými pro­du­cen­ty byli: drži­tel Zlatého gló­bu, Marc Platt a Kristie Macosko Kriegerová, Adam Somner, Daniel Lupi, Jeff Skoll a Jonathan King. Scénář napsal Matt Charman a drži­te­lé tří Oscarů Ethan a Joel Coenové. Most špi­o­nů bude uve­den v ame­ric­kých kinech 16. říj­na 2015 spo­leč­nos­tí Touchstone Pictures.

 “Každý má prá­vo na obha­jo­bu… na kaž­dém člo­vě­ku zále­ží.”


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,55594 s | počet dotazů: 234 | paměť: 72471 KB. | 18.04.2024 - 05:35:51