Kritiky.cz > Filmy > Filmové premiéry > Na podzim vstoupí do kin dokument o Karlu Krylovi

Na podzim vstoupí do kin dokument o Karlu Krylovi

Bratricek Karel 4 foto Artcam 1
Bratricek Karel 4 foto Artcam 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nový pohled na legen­dár­ní­ho pís­nič­ká­ře, kte­rý se stal sym­bo­lem Pražského jara.
„Bratříček Kryl“ uka­zu­je tra­gic­ké osu­dy legen­dy dvou čes­ko­slo­ven­ských revo­lu­cí – 1968 a 1989. Dokument při­bli­žu­je spous­tu nezná­mých udá­los­tí ze živo­ta Karla Kryla a před­sta­ví zají­ma­vé archi­vy, kte­ré zatím neby­ly šir­ší veřej­nos­ti zná­my. Texty jeho pís­ní jsou dodnes aktu­ál­ní – byl vizi­o­nář, před­ví­dal budouc­nost, ale záro­veň výbor­ně reflek­to­val sou­čas­nost. Věčný rebel….

download
Song „Bratříčku, zaví­rej vrát­ka“ se stal sym­bo­lem odpo­ru pro­ti srp­no­vé oku­pa­ci Československa a teh­dej­ší­mu nede­mo­kra­tic­ké­mu reži­mu.

Premiéra doku­men­tu má krás­ný datum a to 17. Listopadu 2016.

Co bylo tak při­taž­li­vé­ho na „malém zpě­vá­ko­vi s vel­kým hla­sem,“ že více než dva­cet let po jeho smr­ti lidé stá­le zpí­va­jí jeho pís­nič­ky a čtou jeho poezii? Jaké je mís­to uměl­ce v tra­gic­kých ději­nách vlas­ti? Může jed­not­li­vec ovliv­nit chod dějin? Jaký vliv na psy­chi­ku tvůr­ce mají jeho trau­ma­tic­ké zážit­ky z dět­ství? Byl Kryl obě­tí dějin své­ho náro­da? Milovaly ho davy, ale umí­ral opuš­tě­ný a zatrpk­lý – pro­to­že nikdy nedě­lal kom­pro­mi­sy. Tyto a dal­ší otáz­ky se roz­hod­la polo­žit autor­ka fil­mu Krystyn Krauze. Celovečerní doku­men­tár­ní film o význam­né posta­vě čes­ké­ho bar­da na poza­dí evrop­ských dějin 20. sto­le­tí vzni­kl v česko-polské kopro­duk­ci. Kromě čes­kých zná­mých a pří­buz­ných (Jan Kryl, Miroslav Kovařík, Jaroslav Hutka, Vladimír Merta, Jiří Černý, Karel Jadrný, Friedrich Taussig a dal­ší) vyprá­vě­jí o svých setká­ních s Krylem také Poláci: Agnieszka Holland, Andrzej Zajączkowski, Alfred Znamierowski, pís­nič­kář­ka Antonina Krzysztoń a zpě­vá­ci Jacek Kleyff a Michał Tarkowski.

Kromě neslav­něj­ších pís­ni­ček, kte­ré nazpí­val v češ­ti­ně i pol­šti­ně – Anděl, Jeřabiny, Rakovina, Veličenstvo, kat, Pasážová revol­ta - usly­ší­me pro­mlou­vat Karla Kryla z dosud nezve­řej­ně­ných nahrá­vek z Rádia Svobodná Evropa a dal­ších ama­tér­ských zázna­mů. Film je para­lel­ním živo­to­pi­sem Karla Kryla a reži­sér­ky, kte­rá se naro­di­la v pol­ském Gdaňsku, ve čtvr­ti Oliva. Právě Gdaňsk se stal poz­dě­ji koléb­kou pol­ské Solidarity a Krylova píseň Ve jmé­nu huma­ni­ty (v pol­ské ver­zi Organy w Oliwie) byla prv­ní umě­lec­kou reflexí udá­los­tí z pro­sin­ce 1970, kte­ré se sta­ly před­zvěs­tí vzni­ku pol­ské­ho revo­luč­ní­ho hnu­tí a násled­né­ho pádu komu­nis­mu. Režisérka je záro­veň vypra­věč­kou doku­men­tu; její život­ní osud je úzce spjat tvor­bou i osob­ní­mi kon­tak­ty s Karlem Krylem. Tímto fil­mem mu „splá­cí“ dluh. Je to záro­veň para­lel­ní pří­běh osu­dů našich sou­sed­ních zemí, vzta­hu Kryla k Polsku a Polákům. Karel Kryl zpí­val spous­tu svých pís­ní v pol­šti­ně: v roce 2014 v Čechách vyšla deska Solidarita – záznam kon­cer­tu v Německu, jenž Kryl věno­val pol­ským exu­lan­tům, kte­ří se ocit­li na Západě po vyhlá­še­ní výji­meč­né­ho sta­vu v pro­sin­ci 1981. Jeho osu­dy byly spja­té s Poláky od rané­ho mlá­dí a spo­lu­prá­ce s nimi v rádiu Svobodná Evropa toto přá­tel­ství ješ­tě pro­hlou­bi­la. V 80tých letech 20. sto­le­tí byl Kryl v Polsku vel­mi oblí­be­ný díky samizda­to­vé kaze­tě zpě­vač­ky Antoniny Krzysztoń. Jeho nepo­ve­de­ný návrat do vlas­ti odstar­to­va­lo setká­ní exi­lu s obča­ny Československa v pol­ské Vratislavi dva týd­ny před same­to­vou revo­lu­ci.

Bratříček Karel

Námět, scé­nář, režie: Krystyna Krauze

Hrají : Patrik Vojtíšek, Milena Sajtková

Kamera: Jacek Petrycki, Daniel Šperl, Braňo Pažitka

Hudba:  Petr Haas 

Zvuk: Wojciech Cwyk, Daniel Němec, Martin Roškaňuk, Matěj Němec

Střih: Matouš Outrata, Evženie Brabcová

Česko, Polsko,  79 min, 2016

Foto : Artcam


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • 47 Meters Down (2016)23. srpna 2016 47 Meters Down (2016) Pozorování žraloků v kleci je nezapomenutelným adrenalinovým zážitkem. Pokud však dojde k nehodě a vy zůstanete uvězněni v hlubinách jen s minimem kyslíku, stanou se pro vás nejhorší […] Posted in Horory
  • Klasika: Truman Show25. září 2002 Klasika: Truman Show Jim Carrey asi ve své nejlepší roli - v roli Trumana Burbanka, člověka, který zjistil, že mu někdo vymyslel celý život... Vymysleli mu celý svět.Vymysleli mu celý život.Vymysleli mu […] Posted in Články
  • Phantom15. května 2023 Phantom "Uškrcením své matky jsem v sobě probudil zvířecí instinkty." Konečně zas parádní podívaná z Jížní Koreje, která má celkem blízko i svým dobovým zasazením ke korejskému Amsal. Tyhle […] Posted in Krátké recenze
  • Grimsby - O tvůrcích7. března 2016 Grimsby - O tvůrcích             SACHA BARON COHEN (Nobby, scénář, námět, produkce) se do světa komedie zapsal svým alter egem Alim G, moderátorem populárního komediálního seriálu stanice HBO Da Ali G Show, […] Posted in Speciály
  • Euro Truck Simulator 2 - Představení expanze na západní Balkán13. června 2022 Euro Truck Simulator 2 - Představení expanze na západní Balkán Někteří z vás si v posledních dnech pravděpodobně kladli otázku, jaké budou další kroky na cestě hrou Euro Truck Simulator 2. To vše se však dnes mění, protože s potěšením oficiálně […] Posted in Herní aktuality
  • Gran Torino21. října 2021 Gran Torino Clint Eastwood, narozen roku 1930. Mnozí z vás si řeknou, že již dávno odešel na zasloužilý odpočinek do filmového důchodu a někde u řeky Mississippi v horských oblastech chytá ryby. Ale […] Posted in Retro filmové recenze
  • #DP152: The Department of Truth, Vol. 1: The End of the World13. dubna 2021 #DP152: The Department of Truth, Vol. 1: The End of the World  Autorem článku je Daniel PaličkaScénář: James Tynion IVKresba: Martin Simmonds Po delší době jsem se odhodlal k zhodnocení ryze autorského komiksu. Ano, tentokrát si od superhrdinů v […] Posted in Recenze komiksů
  • Mummy, The (1999)9. února 2017 Mummy, The (1999) Dobrodružné akční fantasy, které v sobě skrývá nejen docela působivý děj, ale i trochu toho hororového nádechu... Když se knihovnici Evelyn dostane do rukou vzácný artefakt, […] Posted in Horory
  • Resty30. července 2021 Resty Posted in Komiks
  • #85 - Candyman (1992)19. října 2020 #85 - Candyman (1992) "Candyman" je klasickou ukázkou toho, jak krásně je možné zpracovat městské legendy do filmu, který se nepodbízí, ale dokáže vyděsit. Candyman Candyman USA, 1992, 99 minut […] Posted in 101 nejlepších hororů
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,58973 s | počet dotazů: 255 | paměť: 72024 KB. | 24.02.2024 - 23:10:46