Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Mord - svěží česká komedie novovlného ražení

Mord - svěží česká komedie novovlného ražení

Photo © Breathless Films
Photo © Breathless Films
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dalším sním­kem, kte­rý mě na letoš­ním KVIFF zau­jal je celo­ve­če­ní debut reži­sé­ra Adama Martince - Mord. Adam Martinec vešel ve zná­most již svým stu­dent­ským sním­kem Anatomie čes­ké­ho odpo­led­ne, kte­rý zís­kal hned dvě význam­ná oce­ně­ní - Cenu Magnesia za nej­lep­ší stu­dent­ský sní­mek a Českého lva za nej­lep­ší krát­ký sní­mek v roce 2020. Martinec nyní pří­chá­zí se svým magis­ter­ským fil­mem z FAMU. Snímek vyprá­ví o rodi­né sešlos­ti na malém stat­ku kde­si na čes­kém ven­ko­vě. Jejím důvo­dem je domá­cí zabi­jač­ka, kte­rá se ovšem samo­zřej­mě vyvi­ne tro­chu jinak.

Že se Martinec umí dob­ře tre­fo­vat do kla­sic­ké čes­ké nátu­ry, uká­zal již u výše zmi­ňo­va­né­ho stu­dent­ské­ho kraťa­su. Ve svém celo­ve­če­rá­ku pak jde ješ­tě dál a na poza­dí domá­cí zabi­jač­ky roze­hrá­vá dra­ma s mno­ha figu­ra­mi, z nichž vět­ši­na je obsa­ze­na sice málo zná­mý­mi, zato ale vel­mi šikov­ný­mi her­ci. Velké množ­ství postav je pak snad jed­nou z mála výtek, pro­to­že rych­lou a dyna­mic­kou stři­ho­vou sklad­bou, kte­rou reži­sér udr­žu­je fil­mu řetěz, pak dochá­zí k tomu, že se divák v posta­vách ztrá­cí a ke kon­ci už moc ani neví­te, jaké mají mezi sebou vlast­ně vzta­hy. Glosovaní čecháč­kov­ské nátu­ry pak ale s sebou nese ješ­tě jed­nu věc - tro­chu více zna­lý divák se neu­brá­ní srov­ná­ní s Československou novou vlnou. V sou­vis­los­ti s Mordem bych ke čas­to sklo­ňo­va­né­mu fil­mu Hoří, má panen­ko při­dal ješ­tě sním­ky jako Smuteční slav­nost, nebo Intimní osvět­le­ní. Prvně jme­no­va­ný pro to, že na poza­dí spo­le­čen­ské udá­los­ti roz­vi­jí psy­cho­lo­gic­kou drob­no­kresbu postav, a dru­hý jme­no­va­ný kvů­li námě­tu - rodin­ná a přá­tel­ská sešlost, ve kte­ré cítí­me jis­tá pnu­tí. Na dru­hou stra­nu, Intimní osvět­le­ní ani Smuteční slav­nost nejsou kome­die ale spí­še komor­ní dra­ma­ta, pro­čež mož­ná není úpl­ně na mís­tě je s tím­to sním­kem srov­ná­vat. Zároveň Martinec jde se svým pří­bě­hem ješ­tě dále a kro­mě kome­di­ál­ní rovi­ny při­dá­vá ješ­tě pozi­tiv­ní a uza­vře­ný konec, což u novo­vln­ných fil­mů nebý­vá až tak zvy­kem. Samozřejmě, kdy­bych chtěl do fil­mu ješ­tě více rýpat, dalo by se zmí­nit, že je mož­ná ško­da, že nejsme schop­ni se poba­vit nad něčím jiným než nad vlast­ní­mi nešva­ry a věč­ným čes­ký stě­žo­vá­ním si. A ško­da pak i je, že co se týká úspěš­ných čes­kých sou­čas­ných kome­dií, tak nejsme schop­ni se posu­nout dále než za Menzela, Formana, Smoljaka a Svěráka. Anebo se smě­je­me ubo­hým komerč­ním paskvi­lům jako Ženy v běhu, Matka v tra­pu nebo Gump. Přičemž, když už se tu pak obje­ví, něja­ký ten odváž­něj­ší kva­lit­ní pokus jako tře­ba thrille­ro­vě ladě­ná kome­die Přišla v noci, vět­ši­na běž­né­ho pub­li­ka to odsou­dí jako brak...

Nicméně tuto recen­zi roz­hod­ně nechci kon­čit na tak nega­tiv­ní notě - Martincovi se urči­tě poved­lo nato­čit čes­kou kome­dii roku, kte­rá se nej­spí­še prá­vem zařa­dí do zla­té­ho fon­du čes­ké­ho humo­ru. Společně s Ještě nejsem, kým chci být se ten­to film pro mě stal asi nej­lep­ším fil­mem, co jsem ve Varech letos viděl a až se dosta­ne do dis­tri­buce, vůbec mi nebu­de vadit si na něj zajít ješ­tě jed­nou.


Podívejte se na hodnocení Mord na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,96957 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71917 KB. | 22.07.2024 - 19:21:40