Kritiky.cz > Fotbal > Nottingham Forest – dvojnásobný vítěz Ligy mistrů

Nottingham Forest – dvojnásobný vítěz Ligy mistrů

Large
Large
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Fotbalovou his­to­rii psa­la řada klu­bů, kte­ré však v moder­ním fot­ba­le nema­jí pev­né mís­to mezi eli­tou. Mladší gene­ra­ce dokon­ce mož­ná o řadě z těch­to týmů nesly­še­la, i když se může jed­nat o kdy­si slav­né cel­ky. Jedním z těch­to pří­pa­dů je i Nottingham Forest, celek, kte­rý dva­krát zví­tě­zil v Poháru mis­trů evrop­ských zemí, což je před­chůd­ce Ligy mis­trů.

Úspěšná éra za vedení Briana Clougha

Nottingham Forest je jed­ním z nej­star­ších fot­ba­lo­vých klu­bů na celém svě­tě, pro­to­že se dočkal zalo­že­ní již v roce 1865. Největších úspě­chů se však celek dočkal až o více než sto let poz­dě­ji, kdy ho vedl mana­žer Brian Clough. Ten k „The Reds“ nastou­pil na začát­ku roku 1975, kdy se tým nachá­zel ve dru­hé půli tabul­ky dru­hé nej­vyš­ší sou­tě­že. V sezó­ně 1976/1977 klub osla­vil postup mezi eli­tu a hned v dal­ším roce se posta­ral o prvotříd­ní sen­za­ci, když osla­vil výhru v nej­vyš­ší ang­lic­ké sou­tě­ži. V násle­du­jí­cí sezó­ně Nottingham Forest popr­vé zví­tě­zil v Poháru mis­trů evrop­ských zemí, násled­né osla­vil zisk Superpoháru UEFA a v dal­ším roč­ní­ku obhá­jil vítěz­ství v PMEZ. Brian Clough v Nottinghamu půso­bil až do roku 1993, kdy ode­šel do spor­tov­ní­ho důcho­du, nicmé­ně titul se mu již nikdy zís­kat nepo­da­ři­lo, avšak Nottingham se po vět­ši­nu času stá­le držel ale­spoň v hor­ní čás­ti tabul­ky.

Sotva průměrný klub současnosti

Úpadek klu­bu nastal v dru­hé polo­vi­ně deva­de­sá­tých let. V roce 1997 se změ­nil maji­tel a klub vystří­dal celou řadu mana­že­rů. Roku 1997 došlo k sestu­pu z Premier League, aby se Nottingham hned v násle­du­jí­cí sezó­ně vrá­til. Jenže ani roč­ník 1998/1999 se nepo­ve­dl a klub puto­val zpět do niž­ší sou­tě­že, odkud se již Nottingham Forest do Premier League do dneš­ních dnů nevrá­til. Sezóna 2004/2005 pak zna­me­na­la sestup až do tře­tí nej­vyš­ší sou­tě­že, kde Nottingham zůstal dal­ší tři roky, než se mu poda­ři­lo z dru­hé příč­ky postou­pit. V sou­čas­nos­ti je klub sta­bil­ním účast­ní­kem dru­hé nej­vyš­ší ang­lic­ké fot­ba­lo­vé sou­tě­že. Vlastníkem a před­se­dou klu­bu je Kuvajťan Fawaz Al-Hasawi. Klub hra­je své domá­cí utká­ní na sta­di­o­nu City Ground, kte­rý má kapa­ci­tu lehce přes tři­cet tisíc divá­ků. K slav­ným hrá­čům his­to­rie pat­ři­li Peter Shilton, Stuart Pearce či Roy Keane. Tradičním sou­pe­řem je klub Notts County, nicmé­ně ješ­tě vět­ším riva­lem je Derby County. Slavná his­to­rie klu­bu je však momen­tál­ně dáv­no zapo­me­nu­ta a Nottingham Forest zůstá­vá pou­ze prů­měr­ným dru­ho­li­go­vým cel­kem, u něhož to s postu­pem o patro výš pří­liš naděj­ně nevy­pa­dá a muse­la by se změ­nit řada věcí, aby byla situ­a­ce opti­mis­tič­těj­ší.

Nottingham Forest – dvoj­ná­sob­ný vítěz Ligy mis­trů


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,22504 s | počet dotazů: 255 | paměť: 72286 KB. | 19.05.2024 - 07:01:16