Kritiky.cz > Články autora:Jiří Borový

Nové drama „Svatá“: Strhující příběh Olgy, která přežila gulag

ČT1 při­ná­ší na obra­zov­ky nový dra­ma­tic­ký film „Svatá“, kte­rý se bude vysí­lat 19. květ­na 2024 ve 20:10. Film je výsled­kem spo­lu­prá­ce reži­sé­ra Jiřího Stracha a sce­náris­ty Marka Epsteina, kte­ří spo­leč­ně vytvo­ři­li... Read more »

Sand Land: Putování vyprahlou zemí s nádechem Toriyamy

Sand Land vás vtáh­ne do svě­ta spá­le­né­ho slun­cem, kde vál­ky a pří­rod­ní kata­stro­fy zane­cha­ly za sebou jen poušť. V roli prin­ce Belzebuba, rebe­la s ďábel­ským jmé­nem a dob­rým srd­cem, se pus­tí­te do boje... Read more »

Problémy s vodovodním potrubím dovedou nepříjemně zkomplikovat život. Jaké jsou ty nejčastější a jak se jim vyhnout?

Kdo to sám zažil, moc dob­ře ví, že pro­blémy s vodo­vod­ním potrubím mohou způ­so­bit váž­né kom­pli­ka­ce v kaž­dé domác­nos­ti nebo fir­mě. Mezi ty nej­čas­těj­ší pro­blémy pat­ří úni­ky vody, ucpa­ný odpad a zko­ro­do­va­né... Read more »

Zrada, sloučení a šokující odhalení: Kulisy epizody 23 a sloučení týmů v Survivor Česko & Slovensko

Dnešní večer na Voyo bude vysí­lá­na 23. epi­zo­da pořa­du Survivor Česko & Slovensko. V před­cho­zím díle ost­rov opus­til Jack, kte­rý pro­hrál vyřa­zo­va­cí duel se svým spo­jen­cem Radkem. Po návra­tu do tábo­ra se... Read more »

Film Tankový prapor: Příběh Československého Vojáka v 50. letech

Tankový pra­por sle­du­je pří­běh vojá­ka Dannyho Smířického během jeho povin­né vojen­ské služ­by v tan­ko­vém pra­po­ru v Kobylci v 50. letech. Natáčení fil­mu čeli­lo růz­ným výzvám, včet­ně orga­ni­zač­ních pro­blé­mů a obav z poru­še­ní mono­po­lu Barrandova na... Read more »

V tento den roku 1980 byl uveden film „Pátek třináctého“

Filmový vědec Tony Williams pova­žu­je „Pátek tři­nác­té­ho“ za „sympto­ma­tic­ký pro svou éru“, zejmé­na pro Ameriku Reaganovy éry, a za sou­část tra­jek­to­rie fil­mů jako „Texaský masa­kr moto­ro­vou pilou“ (1974) a „Závod s ďáblem“... Read more »

Okno do dvora: Spolupráce, úspěch a právní drama - Osudy Johna Michaela Hayese a Hitchcocka

Scénář k fil­mu „Okno do dvo­ra“ (1954), kte­rý napsal John Michael Hayes, vychá­zel z povíd­ky Cornella Woolriche „Musela to být vraž­da“ z roku 1942. Tato spo­lu­prá­ce se pro oba sta­la důle­ži­tým zlo­mem.... Read more »

Premiéra filmu „Jedna noc“ přetékala zájmem diváků a zaplnila tři kinosály

S otáz­kou „Co bys­te pro lás­ku udě­la­li vy?“ při­chá­zí nový film reži­sé­ra Davida Laňky, „Jedna noc“, kte­rý měl pre­mi­é­ru v pon­dě­lí 6. květ­na. Kvůli vel­ké­mu zájmu se pre­mi­é­ra pře­su­nu­la z původ­ně plá­no­va­ných... Read more »

Premiéra poslední série Ivety: Emotivní závěr a nové tvůrčí výzvy

 Včera se v Lucerně usku­teč­ni­la slav­nost­ní pre­mi­é­ra posled­ní série seri­á­lu Iveta, kte­rou před­sta­vi­lo Voyo. Tvůrci i her­ci sdí­le­jí své poci­ty z ukon­če­ní série a odha­lu­jí nové aspek­ty této emo­ci­o­nál­ní kapi­to­ly. Včera se v praž­ské... Read more »

Simona Postlerová (1964 – 2024): Herečka s hlasem pro hvězdy

Simona Postlerová, naro­ze­ná 9. lis­to­pa­du 1964 v Plzni, byla čes­ká hereč­ka, kte­rá se výraz­ně pro­sa­di­la v diva­dle, fil­mu a dabin­gu. Patřila ke stá­li­cím sou­bo­ru Divadla na Vinohradech a divá­kům zůsta­ne v pamě­ti díky celé řadě... Read more »

TopSpin 2K25: Návrat legendy na tenisovém kurtu

Po dlou­hé době se vra­cí úspěš­ná teni­so­vá série TopSpin. Konkurence není malá, na svém PC už mám něko­lik teni­so­vých her. Starý zná­mý arká­do­vý Virtua Tennis 2009 a Tennis World Tour. Třetí... Read more »

Karel Dobrý: Život a Kariéra

Karel Dobrý sla­ví 55 let živo­ta a může se pyš­nit boha­tou kari­é­rou jak v čes­kém, tak i zahra­nič­ním umě­lec­kém pro­stře­dí. Dětství a Začátky Narodil se 2. květ­na 1969 v Karlových Varech, ale dět­ství pro­žil v Praze... Read more »

Ray Parker Jr. vs. Huey Lewis a zprávy

Případ: Hueyho Lewise původ­ně oslo­vi­li pro­du­cen­ti fil­mu Krotitelé duchů (1984), aby napsal zněl­ku k fil­mu, ale on už byl zavá­zán pra­cí na jiné sci-fi kome­dii - Návrat do budouc­nos­ti (1985)... Read more »

Spongebob v kalhotách: Oblíbený animovaný seriál plný humoru a dobrodružství

Spongebob v kalho­tách je ame­ric­ký ani­mo­va­ný seri­ál, kte­rý si zís­kal srd­ce mili­o­nů divá­ků po celém svě­tě. Seriál, vytvo­ře­ný moř­ským bio­lo­gem a ani­má­to­rem Stephenem Hillenburgbem, se popr­vé obje­vil na obra­zov­kách v roce 1999 a od... Read more »

Jane Campionová triumfuje na Oscarech s filmem Síla psa: Historie za kulisami a tvrdá práce přinesly ovoce

Jane Campionová zís­ka­la Oscara za nej­lep­ší režii za film Síla psa (2021), což bylo jedi­né vítěz­ství mezi 12 nomi­na­ce­mi, a sta­la se tak prv­ním fil­mem, kte­rý vyhrál pou­ze v této kate­go­rii... Read more »

Gal Gadot: Z kamerové zkoušky až po politickou kontroverzi

Gal Gadot: „Když jsem se účast­ni­la kon­kur­zu na film Batman vs. Superman: Úsvit spra­ve­dl­nos­ti (2016), nevě­dě­la jsem, že je to role Wonder Woman. Režisér Zack Snyder mě požá­dal o kame­ro­vou... Read more »

Ucho: Československý film plný napětí a politických intrik

Ucho je čes­ko­slo­ven­ský čer­no­bí­lý film, kte­rý vzni­kl v roce 1969 a byl dokon­čen v roce 1970. Režisérem toho­to sním­ku je Karel Kachyňa pod­le scé­ná­ře Jana Procházky. Hlavní role ztvár­ni­li teh­dej­ší man­že­lé Radoslav... Read more »

Kultovní dámské parfémy, které definují váš styl

Výběr parfé­mu je neod­dě­li­tel­nou sou­čás­tí tvor­by osob­ní­ho sty­lu kaž­dé ženy. Správně vybra­né mohou zdů­raz­nit její cha­rak­ter, při­dat sebe­vě­do­mí a stát se parfé­mo­vým pod­pi­sem, kte­rý zůstá­vá v pamě­ti dlou­ho. V boha­té nabíd­ce Pařížských... Read more »

Harrison Ford odmítl hrát v Schindlerově seznamu kvůli postavě Indiany Jonese: Rozhodnutí, které otevřelo cestu Liamu Neesonovi

Harrison Ford byl prv­ní vol­bou pro hlav­ní roli ve fil­mu Schindlerův seznam (1993), ale odmí­tl s tím, že někte­ří lidé by neby­li schop­ni dohléd­nout přes jeho posta­vu Indiana Jonese na... Read more »

Penélope Cruz: Španělská erla s italským leskem ve filmu Volver

Za svůj výkon ve fil­mu Volver (2006) byla Penélope Cruz jako prv­ní špa­něl­ská hereč­ka v his­to­rii nomi­no­vá­na na Oscara v kate­go­rii nej­lep­ší hereč­ka v hlav­ní roli. Námět pochá­zí z před­cho­zí­ho fil­mu sce­náris­ty a reži­sé­ra... Read more »

Rebel Moon: Druhá část – Jizvonoška: Propadák roku? Kritika odhaluje šokující pravdu

Film Rebel Moon: Druhá část – Jizvonoška reží­ro­va­ný zku­še­ným fil­ma­řem Zackem Snyderem neskli­dil pří­z­ni­vé ohla­sy. Navzdory úspě­chům Snydera v minu­los­ti, jeho posled­ní sní­mek pro Netflix trpí neu­vě­ři­tel­ně sla­bým scé­ná­řem a nedo­stat­kem... Read more »

Vedlejší produkt: Ostravský thriller s Tomášem Maštalírem v hlavní roli

Třídílná mini­sé­rie České tele­vi­ze „Vedlejší pro­dukt“ z roku 2024 pat­ří mezi to nej­lep­ší, co v oblas­ti čes­kých kri­mi­nál­ních seri­á­lů v posled­ních letech spat­ři­lo svět­lo svě­ta. Režie se ujal Peter Bebjak, zku­še­ný slo­ven­ský... Read more »

Zajímavosti o Jessica Alba a natáčení Fantastické čtyřky, které byste možná nevěděli

Jessica Alba měla během natá­če­ní fil­mu Fantastická čtyř­ka (2005) infek­ci led­vin a málem omdle­la, když byla s Julianem McMahonem ve scé­ně na vesmír­né sta­ni­ci. Během roz­ho­vo­ru na molu mezi Reedem Richardsem... Read more »

Natáčení filmu Čarodějky z Eastwicku: Vzpomínky a drama na place

Michelle Pfeiffer ve fil­mu Čarodějky z Eastwicku (1987): „Byli jsme skvě­lý tým. Mezi her­ci neby­ly žád­né osob­nost­ní roz­po­ry. Velmi jsme se sblí­ži­li. Bylo to nároč­né natá­če­ní, ale ne pro­to, že... Read more »

Odvážní soutěžící a nečekané příběhy: V Superlovu opět o milion korun

V tuto sobo­tu večer se při­prav­te na dal­ší vzru­šu­jí­cí epi­zo­du Superlovu, kde šest sou­tě­ží­cích se posta­ví k výzvě až do posled­ní chví­le, a to včet­ně neče­ka­ných pří­bě­hů, kte­ré vás roze­smě­jí i dojmu­tí.... Read more »

Aquarist: Zábavná simulace akvária s potenciálem stát se skvělou

Aquarist je v zákla­du zábav­ná a ceno­vě dostup­ná simu­la­ce akvá­ria, kte­rá nabí­zí hodi­ny zába­vy pro milov­ní­ky vod­ních živo­či­chů. Nabízí širo­kou šká­lu slad­ko­vod­ních a sla­no­vod­ních ryb, kte­ré lze cho­vat v rea­lis­tic­ky simu­lo­va­ném pro­stře­dí. Hra... Read more »

Titánové vyhráli náročný souboj a rozhodli se poslat někoho na kmenovou radu

Včera byla odvy­sí­lá­na osm­nác­tá epi­zo­da pořa­du Survivor Česko & Slovensko na Voyo. Dobrodruzi už na ost­ro­vě vydr­že­li 44 dní. Dramata a spo­je­nec­tví na ost­ro­vě Kristina si stě­žu­je Tomášovi na jeho nedba­lost.... Read more »

Ponořte se do světa Assassin’s Creed Mirage s bezplatnou zkušební verzí

Ubisoft s hrdos­tí ozna­mu­je, že je k dis­po­zi­ci bez­plat­ná zku­šeb­ní ver­ze hry Assassin’s Creed® Mirage! Vstupte do svě­ta devá­té­ho sto­le­tí Bagdádu a zažij­te na vlast­ní kůži pří­běh Basima Ibn Ishaq, chyt­ré­ho zlo­dě­je... Read more »

Shirley MacLaine: Hollywoodská legenda

Shirley MacLaine, naro­ze­ná jako Shirley MacLean Beaty 24. dub­na 1934 v Richmondu ve Virginii, je ame­ric­ká hereč­ka, zpě­vač­ka, taneč­ni­ce a pub­li­cist­ka. Její mat­ka byla uči­tel­ka herec­tví a otec uči­tel a hudeb­ník, tak­že pochá­ze­la z umě­lec­ky... Read more »

Djimon Hounsou slaví 60 let: hollywoodská hvězda s beninskými kořeny, držitel nominace na Oscara a humanitární aktivista

Djimon Hounsou, benin­ský herec s holly­wo­od­skou kari­é­rou, se pro­sa­dil v Gladiátorovi, Strážcích gala­xie a dal­ších trhá­cích. Má dvě nomi­na­ce na Oscara a anga­žu­je se v huma­ni­tár­ní čin­nos­ti. Dětství a mlá­dí Djimon Hounsou se naro­dil 24. dub­na... Read more »

Survivor: Napětí stoupá, blíží se další vyřazení

V 18. epi­zo­dě Survivor Česko & Slovensko, kte­rá se vysí­lá dnes večer na Voyo, se dozví­me, kdo ten­to­krát opus­tí ost­rov. Minulá epi­zo­da zane­cha­la dozvu­ky na obou kme­nech, Titánech a Lovcích, po odváž­né... Read more »

Sir Laurence Olivier triumfuje se svým filmem Hamlet: První hercovská režie a vítězství v kategorii nejlepší film

S fil­mem Hamlet (1948) se stal Sir Laurence Olivier, teh­dy tři­krát nomi­no­va­ný na Oscara za nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon, prv­ním her­cem nomi­no­va­ným na Oscara za nej­lep­ší režii a také prv­ním... Read more »

Inovativní možnosti pro uživatele nikotinu: Přehled nových alternativ

Uživatelé niko­ti­nu dnes hle­da­jí alter­na­ti­vy k tra­dič­ním ciga­re­tám a vape pro­duk­tům, kte­ré by nabí­ze­ly jak zdra­vot­ní, tak soci­ál­ní výho­dy. Na trhu se obje­vu­jí ino­va­tiv­ní mož­nos­ti, jež sli­bu­jí niž­ší zdra­vot­ní rizi­ka opro­ti... Read more »

Záře hvězdy a prach na botách: Příběh Shirley Templeové o dětství ve světle slávy

Shirley Jane Templeová o tom, jak vyrůs­ta­la jako nej­slav­něj­ší dítě na svě­tě: „Na Santa Clause jsem pře­sta­la věřit, když mi bylo šest. Matka mě za ním vza­la do obchod­ní­ho domu... Read more »

Jack Nicholson o transformaci do zla ve filmu Skrytá identita: Probudilo to to nejlepší v Martym

Jack Nicholson o spo­lu­prá­ci s Martinem Scorsesem ve fil­mu Skrytá iden­ti­ta (2006): „Chtěli jsme vytvo­řit oprav­du zlé­ho muže, v pod­sta­tě padou­cha, kte­rý byl dost oká­za­lý a něko­ho, koho jste chtě­li dostat pěk­ně na... Read more »

Zack Snyder musel projít několika kandidáty, než našel svého Komedianta: Příběh neústupného castingového boje a nečekaných rozhodnutí

Pro Zacka Snydera bylo obsa­ze­ní Komedianta ve fil­mu Strážci (2009) obtíž­né, pro­to­že posta­va je drs­ná a drs­ná. Většina her­ců, s nimiž se setkal, mu při­pa­da­la pří­liš upra­ve­ná. Jeffrey Dean Morgan byl... Read more »

Robert Downey Jr. se stal Chaplinem: Přípravy, překvapení a paralely s legendou

Při pří­pra­vě na roli ve fil­mu Chaplin (1992) se Robert Downey Jr. nau­čil hrát na hous­le a tenis levou rukou. Najal si také tre­né­ra, kte­rý mu pomá­hal napo­do­bo­vat drže­ní těla... Read more »

Příběh Franze Kafky se v režii Agnieszky Holland a pod produkcí Šárky Cimbalové stává živým filmem

Čerství lau­re­á­ti Českého lva, reži­sér­ka Agnieszka Holland a pro­du­cent­ka Šárka Cimbalová, se prá­vě pus­ti­li do natá­če­ní vel­ko­fil­mu inspi­ro­va­né­ho vliv­nou posta­vou čes­ké i svě­to­vé lite­ra­tu­ry, spi­so­va­te­lem Franzem Kafkou. Letos při­pa­dá sto­le­té výro­čí... Read more »

Streepová v Sophiině volbě: Příběh nejlepší herečky na Oscaru

V ten­to den roku 1983 byla Meryl Streepová na 55. roč­ní­ku udí­le­ní Oscarů vyhlá­še­na nej­lep­ší hereč­kou za svůj výkon ve fil­mu Sophiina vol­ba (1982). Streepová pro­si­la reži­sé­ra Alana J. Pakulu... Read more »

Duane Jones: Příběh a dědictví v Noci oživlých mrtvol

Postava Bena ve fil­mu Noc oživlých mrt­vol (1968) měla být původ­ně suro­vý, ale vyna­lé­za­vý řidič nákla­ďá­ku, kte­rý nemá žád­né závod­ní před­po­kla­dy. Poté, co se Duane Jones, v reál­ném živo­tě váž­ný... Read more »

Za zdí role: Max von Sydow a jeho cesta k normálu

„Když jsem hrál Krista, začal jsem se cítit odříz­nu­tý od svě­ta. Noviny se sta­ly jed­ním z mých nej­vět­ších luxu­sů. Všiml jsem si, že někte­ří z mých blíz­kých přá­tel se ke mně... Read more »

Zákulisí natáčení A.I. Umělé inteligence: Tajemství tváří bez výrazu

Aby Haley Joel Osment při natá­če­ní fil­mu „A.I. Umělá inte­li­gen­ce“ (2001) vypa­dal jako člo­věk, kaž­dý den před natá­če­ním mu byla oho­le­na veš­ke­rá odha­le­ná kůže (obli­čej, paže, ruce atd.), aby zís­kal... Read more »

Rozuzlení Intrik a Nové Výzvy: Co čeká v 13. epizodě Survivor Česko & Slovensko?

Minulý týden divá­ci byli svěd­ky pře­kva­pi­vých udá­los­tí v kme­no­vé radě, kte­ré způ­so­bi­ly změ­nu v dyna­mi­ce sou­tě­že. Jak se sou­tě­ží­cí vyrov­na­jí s odcho­dem sil­ných hrá­čů a co ješ­tě čeká v nad­chá­ze­jí­cí epi­zo­dě? Nadcházející epi­zo­da Survivor... Read more »

Nová verze Zlatovlásky: Klasický příběh v novém hávu s Petrem Štěpánkem a Tomášem Weberem

Po více než pade­sá­ti letech se fanouš­ci pohá­dek mohou těšit na novou inter­pre­ta­ci kla­sic­ké­ho pří­bě­hu Zlatovláska od Karla Jaromíra Erbena. Natáčení nové ver­ze kul­tov­ní pohád­ky prá­vě odstar­to­va­lo před pár... Read more »

Peter Ustinov: Dvě ocenění za jeden život - Oscary za film Topkapi a Spartakus

Tohoto dne v roce 1965 zís­kal Peter Ustinov na 37. roč­ní­ku udí­le­ní Oscarů Oscara za nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli ve fil­mu Topkapi (1964), což bylo jeho dru­hé oce­ně­ní... Read more »

Survivor - Epizoda 12: Nečekané momenty a dramatické zvraty

Voyo odvy­sí­la­lo dva­nác­tou epi­zo­du pořa­du Survivor Česko & Slovensko, kte­rá při­nes­la něko­lik neče­ka­ných momen­tů a dra­ma­tic­kých zvra­tů. Odhalení Skrytých Výhod Nikola odha­li­la skry­tou výho­du, kte­rou zís­ka­la na auk­ci v podo­bě mísy... Read more »

Jokerův úsměv: Heath Ledger a jeho ikonická role v Temném rytíři

Než byl Heath Ledger obsa­zen do role Jokera ve fil­mu Temný rytíř (2008), veřej­ně o ni pro­je­vi­li zájem Paul Bettany, Adrien Brody, Steve Carell a Robin Williams. Christopher Nolan však chtěl... Read more »

V tento den roku 1963 byl vydán film „Bye Bye Birdie“

Muzikál Conrad Birdie byl paro­dií na Elvise Presleyho a vychá­zel z roz­ru­chu, kte­rý vyvo­la­lo Presleyho povo­lá­ní do armá­dy v roce 1958. Jméno posta­vy však bylo výsled­kem roz­hod­nu­tí skla­da­te­le Charlese Strouse a texta­ře Lee... Read more »

V tento den roku 1979 byl vydán film „Šampion“

Režisér Franco Zeffirelli uve­dl, že se k rema­ku původ­ní­ho fil­mu inspi­ro­val poté, co ho zno­vu viděl v tele­vi­zi; popr­vé na něj zapů­so­bil v dět­ství, pro­to­že v něm viděl para­le­ly mezi svým vlast­ním pro­blé­mo­vým... Read more »

Dvanáctá epizoda Survivor Česko & Slovensko: Souboje, aukce a emocionální momenty

Dnes večer na Voyo bude odvy­sí­lá­na 12. epi­zo­da rea­li­ty show Survivor Česko & Slovensko. V minu­lém díle se sou­tě­ží­cí utka­li ve dvou bojích o odmě­nu. Souboj o odmě­nu a auk­ce V prv­ním zápa­se vyhrá­li... Read more »
Stránka načtena za 4,04714 s | počet dotazů: 222 | paměť: 50395 KB. | 20.05.2024 - 18:19:13