Kritiky.cz > MFF Karlovy Vary > Pár filmových tipů z karlovarského festivalu

Pár filmových tipů z karlovarského festivalu

mff kv
mff kv
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tak jako kaž­dý rok je v pro­gra­mu boha­tá nabíd­ka fil­mů všech žánrů, z něko­li­ka zemí, odliš­ných kul­tur aj. Každému se do vku­su asi neve­jdu, ale přes­to nabí­zím pár tipů na fil­my, kte­ré urči­tě sto­jí za vidě­ní a snad i něko­li­ka hodi­no­vou fron­tu před poklad­nou, pokud vám zrov­na nevy­jde před­pro­dej či rezer­va­ce.

Součástí slav­nost­ní­ho páteč­ní­ho zahá­je­ní, kte­rý je pro všech­ny fil­mo­ti­ky význam­nou udá­los­tí, bude také kon­cert sym­fo­nic­ké­ho orchest­ru, kte­rý zahra­jí fil­mo­vé melo­die, kte­ré­ho se zúčast­ní mimo jiné také letoš­ní host, skla­da­tel James Newton Howard.

Z hlav­ní sou­tě­že dopo­ru­ču­ji fil­my:

Arytmie, rusko-finský film reži­sé­ra Borise Klebnikova o léka­ři kte­rý spo­lu se svo­jí ženou pra­cu­jí­cí na Emergency. Vedle pra­cov­ní­ho vytí­že­ní při záchra­ně živo­tů řeší i svůj vztah, kte­rý začí­ná mít trh­li­ny.

Drobné si nech­te, ame­ric­ký kome­die z pro­stře­dí tera­pe­u­tic­ké komu­ni­ty, kde se navzdo­ry všem okol­nos­tem do sebe zami­lu­jí švi­hák David a cit­li­vá Sarah. Snímek sli­bu­je neob­vyklou roman­ci…

Chlapy neplá­čou, dra­ma z kopro­duk­ce Bosny, Hercegoviny, Slovinska, Německa sli­bu­je sil­né dra­ma z vál­ky v Jugoslávii, kdy se po dlou­hých letech setká­va­jí v hor­ském hote­lu váleč­ný vete­rá­ni, a ved­le pod­stu­pu­jí­cí léčeb­né tera­pie řeší otáz­ku odpuš­tě­ní samy sobě.

Korporace, fran­couz­ské dra­ma o mana­žer­ce Sarah, kte­rý život na ruby obrá­tí vyšet­řo­vá­ní vraž­dy jed­no­ho ze zaměst­nan­ců fir­my, kte­ré­ho se sta­la bohu­žel svěd­kem.

Křižáček, čes­ké dra­ma inspi­ro­va­né bás­ní Jaroslava Vrchlického, ve kte­rém se otec vydá­vá na ces­tu po hle­dá­ní své­ho syna, jenž ute­kl z domo­va. Hlavní roli si zahrál Karel Roden.

Herečka Uma Thurman, kte­rá bude letoš­ním hos­tem, osob­ně uve­de v kar­lo­var­ském let­ním kině film Kill Bill, reži­sé­ra Quentina Tarantina, za roli zís­ka­la Zlatý Globus, nej­lep­ší hereč­ka.

Zvláštní uve­de­ní - na počest fes­ti­va­lo­vé­ho hos­ta, her­ce Jeremy Rennera, bude uve­de­na fil­mo­vá novin­ka Wind River, jenž byla oce­ně­na za režii letos na fes­ti­va­lu v Cannes a pojed­ná­vá o …a herec sám film uve­de ve Velkém sálu.

Zvláštní uve­de­ní - doku­ment Jmenuji se Health Ledger o živo­tě her­ce, jenž se nešťast­ně roz­ho­dl svůj život ukon­čit. Veřejnosti je znám z fil­mů jako Příběh rytí­ře, Zkrocená hora, Candy, …aj.

Zvláštní uve­de­ní -Pěkně blbě, ame­ric­ká roman­tic­ká kome­die, kte­rá letoš­ní fil­mo­vý fes­ti­val zaha­ju­je, vyprá­ví pří­běh o mla­dém pákistán­ském stand up komi­ko­vi jenž se zami­lu­je do mla­dič­ké Emily a řeší dile­ma zda jít svo­jí ces­tou či žít pod­le před­stav jeho rodi­čů.

Zvláštní uve­de­ní - Pěstírna, čes­ký film mla­dé­ho reži­sé­ra Andyho Fehu, jenž zabo­do­val se svým horo­rem Nenasytná Tiffany. Nový film Pěstírna je o zadlu­že­ném mla­dí­ko­vi, kte­rý se sna­ží zba­vit dlu­hů pěs­to­vá­ním CBD kono­pí .

Zvláštní uve­de­ní - Příchozí, ame­ric­ké dra­ma o vyrov­ná­ní se se ztrá­tou milo­va­né oso­by. Film osob­ně uve­de 2. 7 ve Velkém sále herec Cassey Affleck, kte­rý za hlav­ní roli ve fil­mu Místo u moře, zís­kal Oskara a Zlatý glo­bus.

Horizonty - Oklamaný, ame­ric­ký film reži­sér­ky Sofie Coppoly pojed­ná­va­jí­cí o par­tě cho­va­nek v inter­nát­ní ško­le jenž klid­né vody spo­leč­né­ho sou­ži­tí roz­ví­ří raně­ný voják, kte­ré­ho dosta­nou do péče.

Horizonty - Whitney : Být sama sebou, doku­ment reži­sé­ra o živo­tě popo­vé zpě­vač­ky Whitney Houštin, pro­střed­nic­tvím vzpo­mí­nek lidí z její­ho oko­lí.

Horizonty - thriller Případ Nile Hilton, vyprá­ví pří­běh o detek­ti­vo­vi, jenž se během vyšet­řo­vá­ní vraž­dy dostá­vá do vyš­ších pater Egyptské poli­ti­ky.

Český film 2016/17 - Přes kos­ti mrtvých, reži­sér­ky Agniezsky Holland. Děj se ode­hrá­vá na čes­ko - pol­ském pohra­ni­čí, kde pro­ti sobě sto­jí milov­ni­ce zví­řat a nelí­tost­ní mys­liv­ci.

Dny kri­ti­ků Variety - Zvířata, bizar­ní pohád­ka pro dospě­lé o son­dě do man­žel­ské­ho páru, jenž se kri­zi sna­ží zažeh­nat výle­tem do Alp, ale vše se zvrt­ne zce­la jiným smě­rem...

Video zdroj : Aerofilms, Kviff

Foto zdroj : ALZE


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,28534 s | počet dotazů: 268 | paměť: 72220 KB. | 22.05.2024 - 17:30:15