Kritiky.cz > MFF Karlovy Vary > Křižáček Václava kadrnky po boku nových filmů George Ovashviliho a Borise Chlebnikova v Hlavní soutěži 52. MFF KV

Křižáček Václava kadrnky po boku nových filmů George Ovashviliho a Borise Chlebnikova v Hlavní soutěži 52. MFF KV

1111
1111
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Slovenský reži­sér a herec Peter Bebjak v Karlových Varech před­sta­ví svě­to­vou pre­mi­é­ru netra­dič­ní­ho kri­mi­nál­ní­ho thrille­ru Čára, kte­rý se ode­hrá­vá u slovensko-ukrajinské hra­ni­ce krát­ce před vstu­pem země do Schengenského pro­sto­ru. Karlovarská stá­li­ce Joanna Kos-Krauzeová při­je­de s posled­ním fil­mem nato­če­ným spo­leč­ně s Krzysztofem Krauzem. Snímek Ptáci zpí­va­jí v Kigali, kte­rý po man­že­lo­vě smr­ti v roce 2014 letos dokon­či­la, tema­ti­zu­je pří­ko­ří pácha­ná za občan­ské vál­ky ve Rwandě. Na fes­ti­val se vrá­tí i George Ovashvili s Chibulou; arche­ty­pál­ní pří­běh inspi­ro­va­ný osu­dem prv­ní­ho pre­zi­den­ta nezá­vis­lé Gruzie podá­vá stej­ně neza­mě­ni­tel­ným režij­ním ruko­pi­sem jako Kukuřičný ost­rov, za nějž na 49. MFF KV zís­kal Křišťálový gló­bus. V sou­tě­ži bude uve­de­no i vzta­ho­vé dra­ma Arytmie jed­no­ho z nej­o­so­bi­těj­ších rus­kých reži­sé­rů sou­čas­nos­ti Borise Chlebnikova, ame­ric­ká roman­tic­ká kome­die o (ne)normalitě lás­ky Drobné si nech­te či výsost­ně autor­ský indic­ký debut Ralang Road.

HLAVNÍ SOUTĚŽ

Arrhythmia / Arrhythmia / Arytmie
Režie: Boris Chlebnikov
Rusko, Finsko, Německo, 2017, 90 min, Mezinárodní pre­mi­é­ra

Olegovi táh­ne na tři­cet, pra­cu­je jako lékař u záchran­ky a po nároč­né služ­bě si rád přihne. Jeho žena Káťa je lékař­ka v nemoc­ni­ci na pří­jmu a s Olegem jí poma­lu dochá­zí trpě­li­vost. Jednoho dne mu pro­to ozna­mu­je, že se s ním hod­lá roz­vést… Jeden z nej­o­so­bi­těj­ších sou­čas­ných rus­kých reži­sé­rů Boris Chlebnikov se na plát­na vra­cí s režij­ně i herec­ky pre­ciz­ní stu­dií vzta­hu, trpí­cí­ho podob­ný­mi výky­vy jako srd­ce paci­en­tů, k nimž Oleg se záchran­kou čas­to vyjíž­dí.

Breaking News / Breaking News / Breaking News
Režie: Iulia Rugină
Rumunsko, 2017, 81 min, Mezinárodní pre­mi­é­ra

Televizního repor­té­ra Alexe čeká neleh­ký úkol: nato­čit vzpo­mín­ko­vý por­trét spo­lu­pra­cov­ní­ka, kte­rý zahy­nul při tra­gic­ké neho­dě, jíž byli účast­ni oba, ale kte­rou pře­žil jen on. Průvodkyní je mu kole­go­va dce­ra, jejíž vztah k otci je více než kom­pli­ko­va­ný. Alex se stá­vá nedob­ro­vol­ným svěd­kem dívči­na vypo­řá­dá­ní se s odcho­dem rodi­če a záro­veň dochá­zí k pře­svěd­če­ní, že na zachy­ce­ní jed­no­ho živo­ta je krát­ká repor­táž málo…

The Cakemaker / The Cakemaker / Cukrář
Režie: Ofir Raul Graizer
Izrael, Německo, 2017, 104 min, Světová pre­mi­é­ra

Po smr­ti milen­ce se Thomas vydá­vá do Izraele – rod­né země muže, jehož milo­val. I navzdo­ry před­sud­kům se stá­vá cuk­rá­řem míst­ní kavár­ny, jejíž maji­tel­kou je vdo­va po zesnu­lém Oranovi. Ta však netu­ší, že nevy­slo­ve­ný smu­tek, kte­rý ji s cizin­cem spo­ju­je, se váže k jed­no­mu a tomu samé­mu muži.

Čiara / The Line / Čára
Režie: Peter Bebjak
Slovenská repub­li­ka, Ukrajina, 2017, 108 min, Světová pre­mi­é­ra

Adam Krajňák je otcem rodi­ny a záro­veň také hla­vou pohra­nič­ní kri­mi­nál­ní sku­pi­ny, kte­rá pašu­je přes slovensko-ukrajinskou hra­ni­ci ciga­re­ty. Když ale jed­na z dodá­vek  ztros­ko­tá, spus­tí se lavi­na kon­sek­ven­cí, během níž bude muset zpo­chyb­nit své vlast­ní mez­ní­ky, kte­ré dosud nechtěl pře­kro­čit.

Corporate / Corporate / Korporace
Režie: Nicolas Silhol
Francie, 2016, 95 min, Mezinárodní pre­mi­é­ra

Život Emilie, ambi­ci­óz­ní a nesmlou­va­né HR mana­žer­ky, se změ­ní v momen­tě, kdy je svěd­kem sebe­vraž­dy jed­no­ho ze zaměst­nan­ců. Vyšetřování pří­pa­du se sta­ne morál­ní zkouš­kou ženy, jejíž kro­ky, ačko­li byly pod­mí­ně­né bez­mez­nou pra­cov­ní odda­nos­tí, uči­ni­ly nešťast­ným nejed­no­ho pra­cov­ní­ka.

Daha / More / Ještě víc
Režie: Onur Saylak
Turecko, 2017, 115 min, Světová pre­mi­é­ra

Čtrnáctiletý Gaza žije se svým otcem Ahadem na bře­hu Egejského moře. Inteligentní mla­dík by rád dál stu­do­val, Ahad ale syno­vu budouc­nost vidí jinak. Zapojí Gazu do své­ho „pod­ni­ká­ní“ – pašo­vá­ní uprch­lí­ků z Blízkého výcho­du. Bravurně zre­ží­ro­va­ná, zne­klid­ňu­jí­cí psy­cho­lo­gic­ká stu­die o pře­ro­du dospí­va­jí­cí­ho chlap­ce pod vli­vem okol­nos­tí, je i tem­nou zprá­vou o sou­čas­ném svě­tě.

Keep The Change / Keep The Change / Drobné si nech­te
Režie: Rachel Israel
USA, 2017, 94 min, Mezinárodní pre­mi­é­ra

Netečný švi­hák David a entu­zi­astic­ká Sarah se potká­va­jí na seze­ní tera­pe­u­tic­ké sku­pi­ny. Zatímco on pou­ze plní povin­nost ulo­že­nou sou­dem, ona setká­vá­ní zbož­ňu­je. Prvotní spo­ry ale pře­růs­ta­jí v zami­lo­va­nost a oba se stá­va­jí akté­ry neob­vyk­lé roman­ce, jež nepod­lé­há kon­ven­cím. Drobné si nech­te je jiná roman­tic­ká kome­die o lidech, kte­ří nejsou stej­ní jako vět­ši­na z nás.

Khibula / Khibula / Chibula
Režie: George Ovashvili
Gruzie, Německo, Francie, 2017, 98 min, Světová pre­mi­é­ra

První demo­kra­tic­ky zvo­le­ný pre­zi­dent Gruzie byl záhy po svém zvo­le­ní svr­žen ve vojen­ském puči. Se sku­pin­kou svých věr­ných se vydá­vá na pouť do hor, kde se má setkat se svý­mi pod­po­ro­va­te­li. Na poza­dí impo­zant­ních kav­kaz­ských sce­ne­rií se stá­vá­me svěd­ky niter­né­ho zápa­su, kte­rý muž boju­jí­cí o moc svá­dí sám se sebou, na ces­tě vstříc své­mu osu­du… Vítěz MFF KV 2014 se vra­cí s arche­ty­pál­ním pří­bě­hem, vyprá­vě­ným s leh­kou melan­cho­lií a neza­mě­ni­tel­nou obra­zo­vou poe­ti­kou.

Křižáček / Little Crusader / Křižáček
Režie: Václav Kadrnka
Česká repub­li­ka, Slovenská repub­li­ka, Itálie, 2017, 90 min, Světová pre­mi­é­ra

Malý Jeník, jedi­ný poto­mek rytí­ře Bořka (Karel Roden), utí­ká z domo­va. Zoufalý otec se vydá­vá po jeho sto­pách, bez­na­děj z neú­spěš­né­ho pát­rá­ní ho ale postup­ně pře­má­há. Václav Kadrnka při­chá­zí se sty­lis­tic­ky vyhra­ně­nou adap­ta­cí bás­ně Jaroslava Vrchlického, aby mlčen­li­vos­tí fil­mo­vé­ho tva­ru pobí­dl naši před­sta­vi­vost k vyko­ná­ní poe­tic­ké fil­mo­vé pou­ti.

Muškarci ne pla­ču / Men Don’t Cry / Chlapi neplá­čou
Režie: Alen Drljević
Bosna a Hercegovina, Slovinsko, Chorvatsko, Německo, 2017, 98 min, Světová pre­mi­é­ra

Když se po nece­lých dvou deká­dách od kon­ce vál­ky v Jugoslávii setká­vá růz­no­ro­dá sku­pi­na vete­rá­nů v odlehlém hor­ském hote­lu, aby pod­stou­pi­la něko­li­ka­den­ní tera­pii, nelze oče­ká­vat vzá­jem­né souzně­ní. Brilantně zre­ží­ro­va­né dra­ma o odpuš­tě­ní dru­hé­mu, kte­ré vždy při­chá­zí až poté, co odpus­tí­me sami sobě, před­sta­ví abso­lut­ní špič­ku bal­kán­ské muž­ské herec­ké scé­ny.

Ptaki śpiewa­ją w Kigali / Birds Are Singing in Kigali / Ptáci zpí­va­ji v Kigali
Režie: Joanna Kos-Krauze, Krzysztof Krauze
Polsko, 2017, 120 min, Světová pre­mi­é­ra

S orni­to­lož­kou Annou se setká­vá­me v roce 1994 ve chví­li, kdy ve Rwandě zuří geno­ci­da kme­ne Tutsiů vět­ši­no­vým kme­nem Hutuů. Anně se poda­ří zachrá­nit dce­ru kole­gy, jehož rodi­na byla vyvraž­dě­na, a odve­ze ji do Polska. Ta se však vra­cí do Rwandy, aby hle­da­la hro­by svých blíz­kých. Na fil­mu původ­ně pra­co­va­la reži­sér­ka se svým man­že­lem Krzysztofem Krauzem (Můj Nikifor – Křišťálový gló­bus na MFF KV 2004), po jeho smr­ti v roce 2014 obtíž­ně rea­li­zo­va­tel­ný film postup­ně dokon­či­la.

Ralang Road / Ralang Road / Cesta do Ralangu
Režie: Karma Takapa
Indie, 2017, 112 min, Světová pre­mi­é­ra

Příběh čtyř jedin­ců pro­plé­ta­jí­cích se v laby­rin­tu himá­laj­ské kra­ji­ny, ves­nic­kých sta­ve­ní i zdej­ší­ho spo­le­čen­ské­ho mik­ro­kosmu. Stylisticky pev­ně ucho­pe­ný film s pod­ma­ni­vým vnitř­ním rytmem před­sta­vu­je nara­tiv­ně odváž­ný vhled do soci­ál­ní pavu­či­ny toho­to regi­o­nu a vli­vu kul­tur­ní imi­gra­ce na zdej­ší život.

V Soutěži Na východ od Západu se před­sta­ví debut Josefa Tuky s Janou Plodkovou v hlav­ní roli a nový film Juraje Lehotského Nina

Soutěž Na východ od Západu letos zahá­jí pozo­ru­hod­né ázer­bajdžán­ské dra­ma Ilgara Najafa Sad gra­ná­tov­ní­ků. Osm z tuc­tu pre­mi­ér v této sou­tě­ži před­sta­vu­je autor­ské debu­ty, mezi nimi jsou i dvě díla výraz­ných žen­ských osob­nos­tí; Marina Stěpanská do Karlových Varů při­ve­ze film Po hla­vě, křeh­kou love sto­ry i sil­nou gene­rač­ní výpo­věď o sou­čas­né mla­dé ukra­jin­ské gene­ra­ci, gru­zín­ská fil­mař­ka Mariam Khatchvaniová ve sním­ku Dede divá­ky pro změ­nu zave­de do své rod­né oblas­ti, drs­né Svanetie. Česká repub­li­ka je letos zastou­pe­na psy­cho­lo­gic­kým dra­ma­tem debu­tu­jí­cí­ho Josefa Tuky Absence blíz­kos­ti s Janou Plodkovou v hlav­ní roli a slovensko-českým intim­ním dra­ma­tem Nina, s nímž se do Karlových Varů vra­cí po úspě­chu své hra­né prvo­ti­ny Zázrak reži­sér Juraj Lehotský.

SOUTĚŽ NA VÝCHOD OD ZÁPADU

Absence blíz­kos­ti / Absence of Closeness / Absence blíz­kos­ti
Režie: Josef Tuka
Česká repub­li­ka, 2017, 65 min, Světová pre­mi­é­ra

Hedvika se násled­kem nezda­ře­né­ho vzta­hu stě­hu­je s tří­mě­síč­ní dce­rou Adélkou a psem k mat­ce a její­mu pří­te­li. Hedvičin vztah s mat­kou není ale ide­ál­ní a sama si uvě­do­mu­je, že ani její cit k Adélce není tako­vý, jaký by měl být. Jednoho dne nalé­zá dení­ky po zesnu­lém otci… Komorní psy­cho­lo­gic­ké dra­ma debu­tu­jí­cí­ho Josefa Tuky sto­jí na rea­lis­tic­ky vykres­le­ných posta­vách, civil­ním herec­tví Jany Plodkové i nená­pad­né, cit­li­vé kame­ře.

Blue Silence / Blue Silence / Modré ticho
Režie: Bülent Öztürk
Turecko, Belgie, 2017, 93 min, Mezinárodní pre­mi­é­ra

Hakan se po pro­puš­tě­ní z vojen­ské nemoc­ni­ce, kde byl hospi­ta­li­zo­ván násled­kem trau­ma­tu z minu­los­ti, sna­ží vrá­tit do nor­mál­ní­ho živo­ta a navá­zat kon­takt s dce­rou. Vizuální i zvu­ko­vá sty­li­za­ce herec­ky vyzrá­lé­ho debu­tu pod­tr­hu­je zra­ně­nost Hakanovy duše i jeho urput­nou sna­hu vyma­nit se z vnitř­ní­ho věze­ní.

Dede / Dede / Dede
Režie: Mariam Khatchvani
Gruzie, Velká Británie, 2017, 97 min, Světová pre­mi­é­ra

Píše se rok 1992. Mladá Dina žije v odleh­lé hor­ské ves­nič­ce, v níž má život po sta­le­tí pev­ně daný řád. Lze se vze­přít sil­ně zako­ře­ně­ným tra­di­cím? A pokud ano, jakou cenu za to člo­věk musí zapla­tit? Debutující Mariam Khatchvaniová zasa­di­la pří­běh své prvo­ti­ny do Svanetie, drs­né hor­ské oblas­ti na seve­ro­zá­pa­dě Gruzie, odkud sama pochá­zí, a auten­tic­ky v něm zachy­ti­la řadu zvy­ků a tra­dic, kte­ré jsou s tím­to regi­o­nem spja­ty.

Kak Vitka Chesnok vez Lecha Shtyrya v dom inva­li­dov / How Viktor „the Garlic“ took Alexey „the Stud“ to the Nursing Home / Jak Víťa Česnek vezl Ljochu Vrtáka do důchoďá­ku
Režie: Alexander Hant
Rusko, 2017, 90 min, Světová pre­mi­é­ra

Nápaditá road movie o nalé­zá­ní vzta­hu syna a otce je na hony vzdá­le­na sen­ti­men­tu, běž­ně dopro­vá­ze­jí­cí­mu ten­to motiv. Film před­sta­vu­je ansám­bl divo­kých bytos­tí nej­niž­ších spo­le­čen­ských vrs­tev v opti­ce, kte­rá doká­že vyba­lan­co­vat hlu­bo­ce lid­ský roz­měr s nobles­ně iro­nic­kým komen­tá­řem o sou­čas­né spo­leč­nos­ti.

Keti lõpp / The End of The Chain / Konec řetěz­ce
Režie: Priit Pääsuke
Estonsko, 2017, 81 min, Světová pre­mi­é­ra

Měli jste už někdy špat­ný den? Pak věz­te, že se jen těž­ko vyrov­ná pohro­mě, kte­rou zaži­je ser­vír­ka fast foo­du, kam se lidé necho­dí najíst, ale vypla­kat. Rozverná kome­die o tom, co nej­hor­ší­ho vás může potkat od úsvi­tu do sou­mra­ku, tema­ti­zu­je exis­tenč­ní tápá­ní, nepo­kry­té sobec­tví i bytost­nou tou­hu po sou­ci­tu.

Mariţa / Mariţa / Mariţa
Režie: Cristi Iftime
Rumunsko, 2017, 100 min, Světová pre­mi­é­ra

Třicátník Costi se roz­hod­ne strá­vit pár dní se svou rodi­nou. Jeho rodi­če jsou sice dáv­no roz­ve­de­ní, ale Costi z náh­lé­ho popu­du pře­svěd­čí otce, aby se s ním vydal na setká­ní s mat­kou a sou­ro­zen­ci. Ve starém rodin­ném voze, fami­li­ár­ně pojme­no­va­ném Mariţa, absol­vu­jí výlet, na jehož kon­ci čeká zace­le­ní něko­li­ka leti­tých ran a pocho­pe­ní nejen rodi­čů, ale i sebe samé­ho.

Minu näo­ga onu / The Man Who Looks Like Me / Muž, kte­rý vypa­dá jako já
Režie: Katrin Maimik, Andres Maimik
Estonsko, 2017, 100 min, Světová pre­mi­é­ra

Hudební kri­tik Hugo prá­vě pro­ží­vá poroz­vo­do­vou kri­zi a tou­ží jen po kli­du na svou roze­psa­nou kni­hu. Když se náh­le obje­ví jeho bohém­ský otec, je zjev­né, že začá­tek nové­ho živo­ta půjde smě­rem zce­la neplá­no­va­ným. Tragikomický pří­běh o rodi­čích a dětech, jejich vzá­jem­ných chy­bách a kom­plexech.

Nar baği / Pomegranate Orchard / Sad gra­ná­tov­ní­ků
Režie: Ilgar Najaf
Ázerbájdžán, 2017, 90 min, Světová pre­mi­é­ra

Na skrov­nou rodin­nou used­lost, obklo­pe­nou sadem leti­tých gra­ná­tov­ní­ků, se po dlou­hých dva­nác­ti letech vra­cí Gabil, kte­rý za celou dobu nepo­dal své rodi­ně jakou­ko­liv zprá­vu o svém pře­kva­pi­vém odcho­du. Hluboká emo­ci­o­nál­ní jizva se však neza­ce­lí ze dne na den. Do maleb­né kra­ji­ny zasa­ze­né komor­ní dra­ma vyprá­ví o křiv­dách pro­bublá­va­jí­cích zpod krus­ty zdán­li­vé nevin­nos­ti.

Nina / Nina / Nina
Režie: Juraj Lehotský
Slovenská repub­li­ka, Česká repub­li­ka, 2017, 86 min, Světová pre­mi­é­ra

Nina je dva­nác­ti­le­tá dív­ka a její svět se otřá­sá v zákla­dech – vztah jejích rodi­čů se roz­pa­dl a budou se roz­vá­dět. Po mezi­ná­rod­ně úspěš­ném debu­tu Zázrak při­chá­zí Juraj Lehotský s intim­ním dra­ma­tem, v němž divák nahlí­ží na svět a zasle­pe­né, sobec­ké cho­vá­ní dospě­lých oči­ma dva­nác­ti­le­té­ho děv­če­te. Děvčete hou­žev­na­té­ho a bojov­né­ho, záro­veň ale zra­ni­tel­né­ho a stej­ně křeh­ké­ho jako mini­a­tur­ní svět, kte­rý si pro sebe sta­ví v zahrad­ním dom­ku.

Strimholov / Falling / Střemhlav
Režie: Marina Stěpanská
Ukrajina, 2017, 105 min, Světová pre­mi­é­ra

Anton a Káťa se náho­dou potká­va­jí v noč­ním Kyjevě. Oba mla­dí lidé v živo­tě tro­chu tápou a setká­ní je zásad­ním způ­so­bem ovliv­ní… Psychologické dra­ma debu­tu­jí­cí Mariny Stěpanské při­ná­ší křeh­kou love sto­ry i sil­nou gene­rač­ní výpo­věď o sou­čas­ném mla­dém poko­le­ní, kte­ré se sna­ží najít své mís­to v pore­vo­luč­ní Ukrajině.

T’padashtun / Unwanted / Nechtění
Režie: Edon Rizvanolli
Kosovo, Nizozemsko, 2017, 85 min, Světová pre­mi­é­ra

Dospívající Alban žije v Amsterdamu s mat­kou Zanou, kte­rá během vál­ky na Balkáně ode­šla z Kosova. Když začne cho­dit s cit­li­vou Anou, ani jeden z nich netu­ší, že na povrch vypla­vou nevy­ře­še­né křiv­dy a stí­ny minu­los­ti. Citlivý, fil­mař­sky vyzrá­lý debut kosov­ské­ho reži­sé­ra při­po­mí­ná, jak těž­ké může být odpuš­tě­ní a smí­ře­ní.

Taş / The Stone / Kámen
Režie: Orhan Eskiköy
Turecko, 2017, 96 min, Mezinárodní pre­mi­é­ra

Emete by pří­sa­ha­la, že mla­dík hle­da­jí­cí azyl v jejím domě je synem, kte­ré­ho dáv­no ztra­ti­la. Jenže ve vsi opuš­tě­né v nehos­tin­né pus­ti­ně je téměř nemož­né roze­znat sku­teč­nou nadě­ji od sebekla­mu. Zvláště když jedi­ným způ­so­bem, jak pře­žít, je pod­dat se kolek­tiv­ním mýtům a hle­dat útě­chu v chlad­ném kame­ní.

klu­sá­kův oče­ká­va­ný por­trét čes­ké­ho neo­na­cis­ty a remův film o richar­du mülle­ro­vi v doku­men­tár­ní sou­tě­ži 52. MFF KV

Tři svě­to­vé pre­mi­é­ry – Svět pod­le Daliborka Víta Klusáka, Spousta dětí, opi­ce a zámek Gustava Salmeróna a Další nová zprá­va Orbana Wallace – se před­sta­ví kar­lo­var­ským divá­kům v  Soutěži doku­men­tár­ních fil­mů. Mezi jede­náct­kou titu­lů z celé­ho svě­ta nalez­ne­me i rumun­skou esej o zašlém vědec­kém insti­tu­tu v Abcházii Tarzanova var­la­ta.

SOUTĚŽ DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ

Another News Story / Another News Story / Další čer­stvá zprá­va
Režie: Orban Wallace
Velká Británie, 2017, 90 min, Světová pre­mi­é­ra

Kdo, jak a proč chr­lí v dneš­ní cha­o­tic­ké době zprá­vy o svě­to­vých kon­flik­tech a kri­zích? Mladý brit­ský reži­sér obra­cí objek­tiv kame­ry na novi­ná­ře vysí­la­né svý­mi zaměst­na­va­te­li do Středomoří, aby odtam­tud při­ná­še­li svě­dec­tví o pro­bí­ha­jí­cí huma­ni­tár­ní tragé­dii. Zachovají si tvá­ří v tvář nezměr­né­mu utr­pe­ní huma­nis­tic­kou cit­li­vost, nebo se uchý­lí k bul­va­ri­zu­jí­cí­mu naklá­dá­ní s lid­ským neštěs­tím?

Atelier de con­ver­sati­on / Atelier de con­ver­sati­on / Lekce fran­couz­ské kon­ver­za­ce
Režie: Bernhard Braunstein
Rakousko, Francie, Lichtenštejnsko, 2017, 72 min, Mezinárodní pre­mi­é­ra

Jedna míst­nost, tucet čer­ve­ných židlí a jeden spo­leč­ný jazyk. Cizinci ze všech kou­tů svě­ta se kaž­dý týden potká­va­jí na bez­plat­ných lek­cích, kde pilu­jí svo­ji fran­couz­šti­nu. Formálně mini­ma­lis­tic­ký doku­ment zachy­cu­je ony prcha­vé oka­mži­ky, kdy gra­ma­tic­ké tápá­ní nebo usi­lov­né hle­dá­ní správ­né­ho slo­va mimo­děč­ně pood­kry­jí okno do lid­ské duše.

Avant la fin de l’été / Before Summer Ends / Než skon­čí léto
Režie: Maryam Goormaghtigh
Švýcarsko, Francie, 2017, 80 min, Mezinárodní pre­mi­é­ra

Ani po pěti letech stu­dií si Arash na život ve Francii úpl­ně nezvy­kl, a roz­ho­dl se pro­to k návra­tu do domov­ské­ho Íránu. Kamarádi Hossein a Ashkan se ale se ztrá­tou par­ťá­ka nehod­la­jí smí­řit. Dokumentární kome­die o roz­luč­ko­vém road­tri­pu napříč Francií vyprá­ví o hltá­ní piva, fran­couz­ských hol­kách, kul­tur­ních roz­dí­lech či při­ro­ze­né potře­bě najít a udr­žet si v cizí zemi spří­z­ně­nou duši.

A Campaign of Their Own / A Campaign of Their Own / Kampaň
Režie: Lionel Rupp
Švýcarsko, 2017, 74 min, Mezinárodní pre­mi­é­ra

Ve šlé­pě­jích sty­lu direct cine­ma jdou­cí doku­ment vyprá­ví pří­běh odda­ných pří­z­niv­ců demo­kra­tic­ké­ho soci­a­lis­ty Bernieho Sanderse, kte­rý v ame­ric­kých pri­már­kách pod­lehl Hillary Clintonové. Se sub­til­ní anga­žo­va­nos­tí, umně včle­ně­nou do sty­lis­tic­ké­ho rám­ce, pood­krý­vá jím roz­d­mý­cha­ný radi­kál­ní skep­ti­cis­mus vůči poli­tic­ké repre­zen­ta­ci Spojených stá­tů i frustra­ce z nefunkč­nos­ti zastu­pi­tel­ské demo­kra­cie jako tako­vé.

Land of the Free / Land of the Free / Země svo­bod­ných
Režie: Camilla Magid
Dánsko, Finsko, 2017, 95 min, Mezinárodní pre­mi­é­ra

V South Central, chudém před­měs­tí Los Angeles, se hra­ni­ce prá­va pře­kra­ču­jí až pří­liš snad­no. Jednoho osud­né­ho dne to na vlast­ní kůži poznal 42letý Brian, po dlou­hých letech prá­vě pro­puš­tě­ný z věze­ní. Bludný kruh soci­ál­ní deter­mi­na­ce se ale začí­ná otis­ko­vat i do život­ních peri­pe­tií nác­ti­le­té­ho Juana a sed­mi­le­té­ho Gianniho. Debutující reži­sér­ka se noří do hlu­bin lid­ské zra­ni­tel­nos­ti, aby v nich hle­da­la stříp­ky nadě­je.

A Memory in Khaki / A Memory in Khaki / Vzpomínky v bar­vě kha­ki
Režie: Alfoz Tanjour
Katar, 2016, 108 min, Evropská pre­mi­é­ra

Syrský reži­sér opra­šu­je vzpo­mín­ky na minu­lost, kdy byli oby­va­te­lé per­zekvo­vá­ni kvů­li poli­tic­ké­mu pře­svěd­če­ní. Poetický por­trét lidí, kte­ří ztra­ti­li své domo­vy v suti­nách, a pří­běh o tom, že svo­bod­ný život nikdy nemů­že být monochro­ma­tic­ký, natož aby nesl pou­ze vojen­skou bar­vu kha­ki.

Moj život bez zraka / My Life without Air / Život bez vzdu­chu
Režie: Bojana Burnać
Chorvatsko, 2017, 72 min, Evropská pre­mi­é­ra

Nejdůležitější oka­mži­ky v živo­tě Gorana, chor­vat­ské­ho rekord­ma­na ve vol­ném potá­pě­ní, se ode­hrá­va­jí výhrad­ně pod vodou. Portrét extrém­ní­ho spor­tov­ce pra­cu­je se záměr­ným dra­ma­tic­kým mini­ma­lis­mem, aby divá­ka dove­dl k fyzic­ké­mu spo­lu­pro­ži­tí výko­nů na hra­ni­ci lid­skosti. Mezi kaž­dým náde­chem a výde­chem nás tak čeká neko­neč­ně dlou­hý emoč­ní pád do hlu­bi­ny tma­vo­mod­ré­ho oce­á­nu.

Muchos hij­os, un mono y un cas­tillo / Lots of Kids, a Monkey and a Castle / Spousta dětí, opi­ce a zámek
Režie: Gustavo Salmerón
Španělsko, 2017, 90 min, Světová pre­mi­é­ra

Julita si vždy přá­la mít hod­ně dětí, opi­ci a zámek. Když si všech­ny sny koneč­ně spl­ni­la, vinou eko­no­mic­ké kri­ze její rodi­na o maje­tek při­šla. Odzbrojující bez­pro­střed­nost, stej­ně jako dob­ro­sr­deč­nost, s níž se haš­te­ří, však čle­no­vé rodi­ny neztra­ti­li. Filmová kro­ni­ka s prv­ky absurd­ní­ho humo­ru se stá­vá bláz­ni­vou ale­go­rií sou­čas­né situ­a­ce ve Španělsku.

Ouăle lui Tarzan / Tarzan’s Testicles / Tarzanova var­la­ta
Režie: Alexandru Solomon
Rumunsko, Francie, 2017, 105 min, Mezinárodní pre­mi­é­ra

Výzkumné cen­t­rum v Suchumi, hlav­ním měs­tě dneš­ní Abcházie. Legenda pra­ví, že bylo Sověty kon­cem 20. let vybu­do­vá­no s cílem vytvo­řit kří­žen­ce mezi člo­vě­kem a opi­cí. Vysněná bytost svět­lo svě­ta nikdy nespat­ři­la, lidé a pri­má­ti však jako smut­né relik­ty minu­los­ti dlí pospo­lu v sešlých kuli­sách medi­cín­ské­ho insti­tu­tu dodnes.

Richard Müller: Nespoznaný / Richard Müller: Unknown / Richard Müller: Nepoznaný
Režie: Miro Remo
Slovenská repub­li­ka, Česká repub­li­ka, 2016, 90 min, Mezinárodní pre­mi­é­ra

Nesmlouvavý, v mno­ha momen­tech bolest­ně obna­žu­jí­cí, po celou dobu však hlu­bo­ce chá­pa­vý por­trét uka­zu­je život Richarda Müllera z neče­ka­né­ho úhlu. Slavného slo­ven­ské­ho zpě­vá­ka pozná­me jako stá­le neo­by­čej­ně cha­risma­tic­ké­ho, bojem se závis­lost­mi, psy­chic­kou nemo­cí a náro­ky showbyz­ny­su však již not­ně zna­ve­né­ho muže.

Svět pod­le Daliborka / The White World According to Daliborek / Svět pod­le Daliborka
Režie: Vít Klusák
Česká repub­li­ka, Polsko, Slovenská repub­li­ka, Velká Británie, 2017, 105 min, Světová pre­mi­é­ra

Stylizovaný por­trét auten­tic­ké­ho čes­ké­ho neo­na­cis­ty, kte­rý nesná­ší svůj život, jen­že neví, co v něm změ­nit. Do stej­né míry sží­ra­vě absurd­ní a ledo­vě mra­zi­vá tragi­ko­me­die při­bli­žu­je radi­kál­ní svě­to­ná­zor „oby­čej­ných sluš­ných lidí“. A když už se zdá, že ve své pal­či­vos­ti nemů­že jít dále, vyvr­cho­lí zce­la nekom­pro­mis­ním způ­so­bem.

Program fes­ti­va­lu a dal­ší infor­ma­ce na www.kviff.com


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,59665 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72447 KB. | 28.05.2024 - 03:13:17