Kritiky.cz > MFF Karlovy Vary > Hostem karlovarského festivalu bude Uma Thurman

Hostem karlovarského festivalu bude Uma Thurman

1d76 uma thurman foto peter lindbergh
1d76 uma thurman foto peter lindbergh
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Herečka a pro­du­cent­ka Uma Thurman pře­vez­me na slav­nost­ním zahá­je­ní Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu v Karlových Varech Cenu pre­zi­den­ta MFF KV za umě­lec­ký pří­nos svě­to­vé kine­ma­to­gra­fii. S umě­lec­kým ředi­te­lem MFF KV Karlem Ochem hereč­ka letos zased­la v poro­tě  sou­těž­ní sek­ce Un cer­ta­in regard, kte­rá se zamě­řu­je na mla­dé reži­sé­ry.

Herečka má na svém kon­tě něko­lik desí­tek fil­mů, růz­ných žánrů. Jejím prv­ním fil­mem se sta­la čer­ná kome­die s názvem Dobrou chuť, mami(1987),  ve kte­rém si zahrá­la vychyt­ra­lou zlo­děj­ku, do kte­ré ji obsa­dil reži­sér Peter Huemer. O rok poz­dě­ji se pro­sla­vi­la ve fil­mu Nebezpečné zná­mos­ti (1988), reži­sé­ra Stephena Frearse, a to v pří­bě­hu o Valmontovi a jeho žen­ských avan­tý­rách a také ve fil­mu Dobrodružství Barona Prášila (1988), reži­sé­ra Terryho Gilliama. Mezi ty nej­zná­měj­ší pat­ří film Pulp Fiction: Historky z pod­svě­tí (1994) reži­sé­ra Quentina Tarantina, ve kte­rém si zahrá­la man­žel­ku gan­gs­te­ra jenž koke­tu­je s poli­cis­tou ( John Travolta) a jejich spo­leč­ná scé­na z baru, kde poslé­ze spo­lu tan­cu­jí se sta­la jed­nou z nej­ob­lí­be­něj­ších. Za ved­lej­ší roli ve fil­mu byla nomi­no­va­ná na Oscara. Za zmín­ku sto­jí také kome­die Proč kočka není pes (1996), Sladký niče­ma (1999), Buď v kli­du (2005) či Nymfomanka (2013, 2014).

Dalším jejím úspěš­ným fil­mem byli fil­my tak­též reži­sé­ra Quentina Tarantina a to Kill Bill (2003) a Kill Bill 2 (2004), kde ztvár­ni­la býva­lou člen­ku gan­gu, kte­rá se sna­ží žít nor­mál­ní život, ovšem jen do doby kdy její svat­bu zka­zí její ex pří­tel. Za oba fil­my byla nomi­no­va­ná na Zlaté Globusy. A dob­rá zprá­va je, že tře­tí pokra­čo­vá­ní Kill Billa je naplá­no­ván na příští rok.

Oscara zís­ka­la za film Duševní sle­po­ta (2002), ve kte­rém si zahrá­la svo­bod­nou mat­ku Beth, kte­rá žije sama se svo­jí dcer­kou a stej­ně jako ona, tak i její  kama­rád­ka Debby se sna­ží sezná­mit s per­spek­tiv­ním part­ne­rem. Což se jim zrov­na neda­ří, krom kama­rád­ky mat­ky. Film byl na fes­ti­va­lu uve­den v roce 2002.

Nyní natá­čí s reži­sé­rem Timmem Hillem rodin­nou kome­dii  The War with Grandpa, ve kte­rém si zahra­je s her­ci jako Robert De Niro či Christopher Walken.

Předprodej vstu­pe­nek na letoš­ní roč­ník začí­ná už 26.6 2017.

Foto zdroj :  Peter Lindbergh


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,92621 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71564 KB. | 20.06.2024 - 15:22:26