Kritiky.cz > Tiskové zprávy (Newslettery) > Podzim s ČT art ve znamení první republiky, české detektivky i významných osobností

Podzim s ČT art ve znamení první republiky, české detektivky i významných osobností

Doupe hitu Michala Prokopa foto Lukas Oujesky
Doupe hitu Michala Prokopa foto Lukas Oujesky
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Týdnem dár­ků zahá­jí ČT art od čtvrt­ka 1. září osla­vy devá­tých naro­ze­nin. Hned prv­ní den nabíd­ne divá­kům od 20 hodin pří­mý pře­nos hudeb­ní insce­na­ce Špinarka z ost­rav­ské­ho Divadla Petra Bezruče. Dárky bude ČT art roz­ba­lo­vat až do nedě­le 11. září, a to v podo­bě kon­cer­tů, zázna­mů diva­del­ních před­sta­ve­ní či pre­mi­ér svě­to­vý­mi cena­mi ověn­če­ných fil­mů. Na pod­zim pak uve­de kul­tur­ní sta­ni­ce v pre­mi­é­ře mimo jiné šes­ti­díl­ný výlet do Životního sty­lu prv­ní repub­li­ky, doku­ment Toyen, baron­ka surre­a­lis­mu zná­mé reži­sér­ky a  sce­nárist­ky Andrey Sedláčkové či cyk­lus Česká detek­tiv­ka, jehož prů­vod­cem bude Ondřej Vetchý.

 

„Když v  ost­rav­ském Divadle Petra Bezruče ode­z­ní ve čtvr­tek v pří­mém pře­no­su insce­na­ce Špinarka, uza­vře ČT art sym­bo­lic­ky devět let své exis­ten­ce a vstou­pí do jubi­lej­ní desá­té sezó­ny. Přímé pře­no­sy jsou vždy auten­tic­kou ozdo­bou vysí­lá­ní, jen v loň­ském roce jich bylo přes šede­sát a samot­ný start letoš­ní­ho pod­zi­mu jimi také roz­hod­ně nešet­ří,“ říká výkon­ný ředi­tel ČT art Tomáš Motl a dopl­ňu­je: „Kromě Špinarky odvy­sí­lá­me v  září uni­kát­ní kon­cert na hla­di­ně Vltavy, naši divá­ci budou na dál­ku pří­tomni na zaha­jo­va­cím kon­cer­tu Dvořákovy Prahy a  živě si mohou užít tře­ba zahá­je­ní fes­ti­va­lu Zlatá Praha, na kte­rém své pís­ně i hos­ty před­sta­ví Dagmar Pecková. Nenecháme si ujít ani zaha­jo­va­cí kon­cert sezó­ny České filhar­mo­nie.“

 

Výlety do his­to­rie hud­by, detek­ti­vek i prv­ní repub­li­ky

Po úspěš­ném létě, kdy kul­tur­ní sta­ni­ce v čer­ven­ci zazna­me­na­la nej­sle­do­va­něj­ší měsíc ve své his­to­rii, při­ne­se nová sezó­na hned tři pre­mi­é­ro­vé cykly. Na oblí­be­ný pořad s Mirem Žbirkou navá­že Doupě hitů s hos­ty Michalem Prokopem, Petrem Fialou s Mňágou a Žďorp či Ivanem Hlasem. A  Česká detek­tiv­ka, s prů­vod­cem Ondřejem Vetchým, před­sta­ví his­to­rii čte­nář­sky oblí­be­né­ho žán­ru, kte­ré­mu se tuzemští spi­so­va­te­lé věnu­jí už bez­má­la sto let. Životní styl prv­ní repub­li­ky při­po­me­ne mezi­vá­leč­né obdo­bí spo­je­né s ele­gan­cí, noble­sou a ele­men­tár­ní sluš­nos­tí, jak říká prů­vod­ce pořa­dem Jan Jiráň. „Vždyť i na fot­bal cho­di­li páno­vé ve vyžeh­le­ném oble­ku s klo­bou­kem na hla­vě. Hráči sou­pe­ře býva­li salá­ti a žaba­ři, soud­ce mrkev, a tak se jim nemu­se­lo vyhro­žo­vat lyn­čem. Škoda, že už se asi nikdy nevrá­tí respekt ke kon­ku­ren­ci a k jiné­mu názo­ru. A nejen na fot­ba­lo­vé sta­di­o­ny.“

 

Umělci zná­mí i  dob­ře skry­tí

V pro­gra­mu nebu­dou chy­bět tra­dič­ně ani soli­tér­ní doku­men­ty. Architekt, kte­rý si plní své sny je podti­tul por­trétu Petra Koláře, auto­ra rea­li­za­cí oce­ně­né­ho rezor­tu na Maledivách nebo národ­ní­ho Olympijského domu v Pchjongčchangu. Tvůrčí tan­dem Marek Najbrt – Pavel Klusák si po dvo­ji­ci Vodňanský – Skoumal posví­til na dal­ší hudeb­ní­ky v doku­men­tu Burian vs. Dědeček. Slunovraty Petra Nikla před­sta­ví širo­kou pale­tu doved­nos­tí jed­no­ho ze zakla­da­te­lů sku­pi­ny Tvrdohlaví a drži­te­le Ceny Jindřicha Chalupeckého z roku 1995. „Pracovali jsme meto­dou insce­no­va­ných situ­a­cí pro sta­tic­kou kame­ru. V prů­bě­hu jed­no­ho roku jsme měli na film deset natá­če­cích dnů. Ve fil­mu je deset kapi­tol. Za jeden den jsme nato­či­li jed­nu kapi­to­lu, kte­rá se muse­la vejít do pěti minut,“ vysvět­lu­je Petr Nikl. ČT art uve­de v pre­mi­é­ře sním­ky o malíř­ce Toyen i archi­tek­tu Adolfu Loosovi. Doyenovi čes­ké moder­ní hud­by je věno­ván film Dobře skry­tý Jan Klusák. Od Žertu k Bezvýznamnosti mapu­je dílo Milana Kundery včet­ně živo­ta v Brně nebo návštěvy uni­ver­zi­ty v Rennes, kte­rá ho zaved­la do Francie.

 

Novinky webu ČT art

Nový obsah nalez­nou na pod­zim také návštěv­ní­ci webu ctart.cz, kam se svou osmi­díl­nou sérií Vetřelci a pre­dá­to­ři zamí­ří Pavel Karous, sochař a  peda­gog, kte­rý se ten­to­krát věnu­je nešva­rům sou­čas­né­ho umě­ní ve veřej­ném pro­sto­ru. Svůj pod­cast o šes­ti význam­ných osob­nos­tech z his­to­rie České tele­vi­ze chys­tá dvo­ji­ce ze stře­dis­ka Péče o archiv­ní pořa­dy Jakub Adamus a Jakub Hošek. Místo činu: Kavčí hory před­sta­ví v jed­not­li­vých epi­zo­dách na více než půl­ho­di­no­vé plo­še napří­klad Kamilu Moučkovou, Jindřicha Fairaizla nebo Miloše Frýbu a zábav­nou for­mou zpří­stup­ní poslu­cha­čům pozo­ru­hod­ný archiv ČT a uká­žou tak sebe­re­fle­xi veřej­no­práv­ní tele­viz­ní insti­tu­ce.

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,59209 s | počet dotazů: 270 | paměť: 72127 KB. | 25.04.2024 - 09:54:26