Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Utržený ze řetězu

Utržený ze řetězu

Utrz
Utrz
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Utržený ze řetě­zu budiž důka­zem, že ani exhi­bi­ce mis­tra bojo­vých umě­ní nemu­sí být nut­ně plytká nuda s nená­pa­di­tým dějem.

Danny, kluk asij­ské­ho půvo­du, není vycho­vá­ván zrov­na stan­dard­ním způ­so­bem. „Strýček“ Bart, u kte­ré­ho žije, Dannyho prý kdy­si našel na uli­ci a ujal se ho – nechtěl však pomo­ci jemu, nýbrž sobě. Bart pro­to vycho­vá­vá Dannyho jako psa. Danny žije v kle­ci a v pod­sta­tě už ani není scho­pen žád­ných citů. Na krku má obo­jek, kdy­ko­liv mu obo­jek Bart sejme, neo­če­ká­vá se od Dannyho nic jiné­ho než to, že pomů­že své­mu „páníč­ko­vi“ a něko­ho zabi­je, ane­bo při­nejmen­ším důklad­ně postra­ší.

Jednou zůsta­ne Danny ve ved­lej­ší míst­nos­ti a čeká na Bartův sig­nál. Slepý pia­nis­ta Sam (postar­ší, ale skvě­le ele­gant­ní Morgan Freeman), kte­rý vstou­pí dovnitř a začne hrát, vzbu­dí v Dannym zájem o hud­bu. Danny však musí však dokon­čit svůj úkol, a poté si ho Bart odve­de zpát­ky „do kle­ce“. Danny ale dostá­vá ješ­tě jed­nu šan­ci setkat se se Samem. „Nehodu“ Bartova auta a jeho pro­stří­le­ní skrz naskrz Danny pře­ži­je a vra­cí se na toto sta­ré zná­mé mís­to. Je zra­něn, ale Sam se svo­jí „opa­t­rov­ni­cí“ Viktorií se ho ujme, na nic se ho neptá a sna­ží se ho dou­čit ale­spoň něco z toho, co Danny zameš­kal.

Danny najed­nou zjiš­ťu­je, že může dělat i jiné věci než jen mlá­tit a zabí­jet … a že mu to dokon­ce činí potě­še­ní. Kromě oblí­be­né­ho naku­po­vá­ní v super­mar­ke­tu a pojí­dá­ní zmrz­li­ny mu nej­víc uča­ru­je hra na pia­no. Láska k hud­bě se uka­zu­je být vel­mi zásad­ní pro děj fil­mu a dokon­ce pomá­há Dannymu obje­vit sta­ré city a zavzpo­mí­nat si na někte­ré zážit­ky z minu­los­ti.


Ve chví­li, kdy Sam nabíd­ne Dannymu, aby zůstal u něj v bytě, jsem se obá­val, že se z fil­mu může stát pěk­ně roz­va­ře­ná bram­bo­rač­ka… Nestane se to, nao­pak tím Utržený ze řetě­zu zís­ká jaký­si dal­ší roz­měr. V prv­ní čás­ti fil­mu jde o mlá­tič­ku, ve dru­hé se ale mění v dra­ma (pozor na mož­ná tro­chu jiný prv­ní pohled!). Tahle mlá­tič­ka je poměr­ně svě­ží, má výbor­nou bojo­vou cho­re­o­gra­fii (nevě­řil bych, jak dlou­ho se můžou dva prát na metr širo­kém záchod­ku), ode­hrá­vá se v ori­gi­nál­ních kuli­sách a s ori­gi­nál­ní­mi pro­střed­ky), ve chví­lích odde­chu může­me sle­do­vat „postup­nou pře­mě­nu“ Dannyho ze psa v lid­skou bytost.

Zajímavý nápad se sluš­ný­mi herec­ký­mi výko­ny Jet Li a Morgana Freemana by mohl uspo­ko­jit pří­z­niv­ce thrille­ru i bojo­vých umě­ní…


Photo © 2005 Rogue Pictures


Podívejte se na hodnocení Utržený ze řetězu na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,16106 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72278 KB. | 22.05.2024 - 16:24:39