Kritiky.cz > Tiskové zprávy (Newslettery) > Legenda československého krasobruslení Ondrej Nepela ožije ve filmu

Legenda československého krasobruslení Ondrej Nepela ožije ve filmu

Nepela Foto
Nepela Foto
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nepelu ztvár­ní mla­dý herec Adam Kubala, jeho tre­nér­ku Jana Nagyová

 

Příští rok začne natá­če­ní fil­mu „Nepela: Cesta za svo­bo­dou“ o jed­nom z nej­ú­spěš­něj­ších spor­tov­ců Československa, kra­so­brus­la­ři Ondrejovi Nepelovi. Nepelův život­ní pří­běh při­po­mí­ná holly­wo­od­ské trhá­ky, stal se olym­pij­ským vítě­zem, mis­trem svě­ta i Evropy, byl miláč­kem davů, komu­nis­tic­ký režim ho ale držel ve zla­té kle­ci a jeho život smě­řo­val k tragé­dii. Film zachy­tí kri­tic­kých 24 hodin během svě­to­vé­ho šam­pi­o­ná­tu v Bratislavě v roce 1973. Přestože šlo o jeho spor­tov­ní tri­umf, z dobo­vých zábě­rů se zdá, že sám Nepela se z něj pří­liš netě­ší.

Nepelu ztvár­ní mla­dý slo­ven­ský herec Adam Kubala, jeho tre­nér­ku Hildu Múdru pak Jana Nagyová. Na pří­pra­vách fil­mu se podí­lí i syn Hildy Múdré. Film zís­kal klí­čo­vou pod­po­ru z evrop­ské­ho pro­gra­mu Creative Europe MEDIA a prv­ní klap­ka pad­ne v lis­to­pa­du 2023.

 

„Když jsem byl malý kluk, vyprá­vě­la mi babič­ka s mamin­kou při sle­do­vá­ní kra­so­brus­le­ní o  nej­lep­ším kra­so­brus­la­ři všech dob, kte­ré­ho pla­to­nic­ky milo­va­ly. Ondrej je legen­da, kte­rý z Československa vystou­pal až ke hvězdám,říká pro­du­cent a reži­sér fil­mu Jakub Červenka, jenž má za sebou režii sním­ku Hovory s TGM.

„Film o Nepelovi nosím v hla­vě už něko­lik let. Důvodem, proč jsem se roz­ho­dl nato­čit film o dnes již téměř zapo­me­nu­tém kra­so­brus­la­ři, je jeho nad­ča­so­vý život­ní pří­běh. Je to boj za osob­ní svo­bo­du a mož­nost sebe­re­a­li­za­ce,“ říká pro­du­cent a reži­sér fil­mu Jakub Červenka, jenž má za sebou režii sním­ku Hovory s TGM. Film na sní­má uzná­va­ný kame­ra­man Martin Štrba.

Kdyby po něm chtě­li, aby na ledě při  povin­ných cvi­cích nakres­lil Monu Lisu, udě­lal by to. Krasobruslař Ondrej Nepela zís­kal pět titu­lů mis­tra Evropy, tři­krát vyhrál svě­to­vý šam­pi­o­nát a stal po Jiřím Raškovi tepr­ve dru­hým Čechoslovákem, jenž zís­kal olym­pij­ské zla­to. Nepela byl ido­lem dív­čích srd­cích, málo­kdo ale věděl, že on sám měl blí­že k mužům. Svou extrém­ně úspěš­nou závod­ní kari­é­ru ukon­čil už ve 22 letech, zemřel pak v pou­hých 38 letech a stal se jed­nou z prv­ních obě­tí AIDS mezi slav­ný­mi spor­tov­ci.

 

Stal se z něj ptá­ček uvěz­ně­ný hned ve dvou zla­tých kle­cích – jed­nou byl teh­dej­ší režim a dru­hou jeho sexu­ál­ní ori­en­ta­ce,“ dodá­vá Červenka. Nepelova moti­va­ce opus­tit Československo sou­vi­se­la i  s tou­hou po svo­bod­něj­ším milost­ném živo­tě.

 

Snímek „Nepela: Cesta za svo­bo­dou“ zachy­tí kri­tic­kých 24 hodin a klí­čo­vé oka­mži­ky v živo­tě kra­so­brus­la­ře. Zatímco na ledě sklí­zí ova­ce divá­ků, mimo man­ti­ne­ly pro­ží­vá inten­ziv­ní osob­ní dra­ma muže, kte­rý po letech svě­do­mi­té repre­zen­ta­ce své vlas­ti tou­ží po jedi­né věci - opus­tit zla­tou klec ČSSR a být svo­bod­ný. Jenže prá­vě ve chví­li, kdy je nej­zra­ni­tel­něj­ší, na něj režim začí­ná stup­ňo­vat tlak
a nevá­há pou­žít ani ty nej­špi­na­věj­ší zbra­ně k tomu, aby Ondreje při­nu­til podří­dit se nekom­pro­mis­ní­mu ulti­má­tu.

                                    

Už jako malá jsem chtě­la být kra­so­brus­lař­ka, ale v mých dese­ti letech mi řek­li, že jsem na to, abych zača­la, už pří­liš sta­rá. A nyní se mi můj dět­ský sen spl­ní v roli tre­nér­ky Hildy Múdré, kte­rá byla nej­po­pu­lár­něj­ší tre­nér­kou v býva­lém Československu,“ neskrý­vá své nad­še­ní z role Jana Nagyová.

 

Film vzni­ká v kopro­duk­ci spo­leč­nos­tí BEDNA FILMS, Bontonfilm Studios a NOVINSKI. Distributorem je BONTONFILM. Snímek pod­po­řil Státní fond kine­ma­to­gra­fie a pro­gram Creative Europe MEDIA. Projekt se také zúčast­nil worksho­pu Midpoint Intensive.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,56506 s | počet dotazů: 269 | paměť: 72681 KB. | 24.05.2024 - 12:04:52