Kritiky.cz > Tiskové zprávy (Newslettery) > Natáčí se film Její tělo

Natáčí se film Její tělo

BQ2A0260
BQ2A0260
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 

Od polo­vi­ny srp­na natá­čí režisérka Natálie Císa­řov­ská dra­ma Její tělo inspi­ro­vané sku­teč­ným živo­tem sko­kan­ky do vody Andrey Absolonové, kte­rá se po nuceném kon­ci spor­tov­ní kariéry v důsled­ku zra­ně­ní páte­ře sta­la svě­tozná­mou por­no­he­reč­kou. Do hlav­ní role obsa­di­la režisérka slo­ven­skou hereč­ku, absol­vent­ku VŠMU v Bratislavě, Natalii Germani. V dalších rolích účin­ku­jí Denisa Barešová (Andreina sest­ra Lucie), Zuzana Mauréry (mat­ka), Martin Finger (otec), Zuzana Stivínová (trenérka) a Cyril Dobrý (Adam).

Film vzni­ká v pro­duk­ci spo­leč­nos­ti Cineart TV Prague Viktora Schwarcze, kopro­du­cen­ty jsou Česká tele­vi­ze (pro­du­cent­ka Alena Műllerová), Silverart SK (pro­du­cent­ka Katarína Krnáčová), TV JOJ.

Projekt pod­po­ři­ly Státní fond kine­ma­to­gra­fie a Audiovizuálny fond SK.

Distributorem je Bontonfilm. Premiéra je plá­no­vá­na na rok 2023.

 

Režisérka Natálie Císa­řov­ská o svém pro­jek­tu pře­de­sí­lá: „Drama inspi­ro­vané sku­teč­ným živo­tem sko­kan­ky do vody Andrey Absolonové, kte­rá se po zra­ně­ní páte­ře sta­la svě­tozná­mou por­no­he­reč­kou a zemře­la v pou­hých sedm­a­dva­ce­ti letech, by moh­lo lákat k sen­za­cechtivému zpra­co­vá­ní. Nás však zají­má něco jiného. Společně se scenárist­kou Anetou Honzkovou uka­zu­je­me sub­til­ně a stříd­mě vyprá­vě­ný pří­běh ženy a její­ho těla. Jaký vliv mají její roz­hod­nu­tí na ni samot­nou a také na vzta­hy s její­mi blíz­ký­mi.

 

Chtěly jsme, aby Andrea neby­la pasiv­ní oběť, ale aktiv­ní hrdin­ka, kte­rá se svým tělem mani­pu­lu­je vědo­mě. Abychom jí mož­ná ne vždy rozu­mě­li, ale aby nás fas­ci­no­va­la a zají­ma­la. Andrea je ambi­ciózní, chce být v cen­t­ru pozor­nos­ti, chce být hvězdou a udě­lá pro to coko­liv. Může za to její pova­ha, nebo jsou vlast­ně na vině lidé, kte­ří ji vycho­vávali? V každém pří­pa­dě Andrea niče­ho neli­tu­je, žije napl­no, nepo­va­žu­je se za oběť osu­du… Andrein příběh by měl vést k zamyš­le­ní, jak se svým tělem naklá­dá­me, jak mu naslou­chá­me, zda ho sku­teč­ně vlast­ní­me a je to jen objekt či nástroj.

 

Andreu roz­hod­ně neod­su­zu­je­me ani nepřed­sta­vu­je­me její pří­běh jako pád do morální­ho bah­na. Naopak dává­me na jed­nu úro­veň ta dvě na prv­ní pohled úpl­ně roz­lič­ná pro­stře­dí – vrcho­lo­vý sport a svět por­na – a nechá­vá­me ote­vře­nou otáz­ku, zda si nejsou podob­něj­ší víc, než by se moh­lo zdát.

 

Spolupracujeme s vrcho­lo­vý­mi svě­to­vý­mi spor­tov­ky­němi Elenou Wassen a Pauline Pfeif z Němec­ka, kte­ré dublu­jí naše hereč­ky při sko­cích z 10 m věže.  Naše herečky Natalia Germani a Denisa Barešová pro­šly inten­ziv­ním spor­tov­ním trénin­kem včet­ně tram­po­lín a sko­ků do vody. Jelikož se část pří­bě­hu ode­hrá­vá v pro­stře­dí filmů pro dospělé, roz­hod­li jsme se oslo­vit auten­tické por­no­her­ce, ve fil­mu se obje­ví napří­klad býva­lý por­no­pro­du­cent Oldřich Widman nebo hereč­ka Tarra White.

 

Důležitá je pro mne spo­lu­prá­ce s lid­mi, kte­rým věřím. Mezi ně pat­ří spo­luscenárist­ka Aneta Honzková, kame­ra­man­ka Klára Belicová a mis­tr zvu­ku František Šec, které znám již z FAMU. Na svém debu­tu mám štěs­tí pra­co­vat s mata­do­ry v obo­ru, jako je pro­du­cent Viktor Schwarcz, archi­tekt Jan Pjena Novotný nebo stři­hač Jan Daňhel. Filmovou hud­bu slo­ží uznávaný sou­čas­ný hudeb­ník Ondřej Mikula ali­as Aid Kid.

 

Režie Natálie Císa­řov­ská

Natálie Císa­řov­ská vystu­do­va­la his­to­rii na paříž­ské Sorbonně a doku­men­tár­ní tvor­bu na praž­ské FAMU, kde nato­či­la něko­lik úspěš­ných doku­men­tár­ních filmů. Její baka­lář­ský film Až zapad­ne slun­ce (2014), oce­ně­ný́ Cenou divá­ků na Febiofestu 2015, byl hra­ným sním­kem a Natálie se od té doby věnu­je hranému i doku­men­tár­ní­mu fil­mu. Od roku 2014 spo­lu­pra­cu­je jako exter­ní doku­men­ta­rist­ka s Českou tele­vi­zí.  V kopro­duk­ci s ČT a Česko-německým fon­dem budouc­nos­ti nato­či­la dokudra­ma Kolem Mileny Jesenské  (2018) . V roce 2020 nato­či­la krát­ký hra­ný film Francek inspi­ro­va­ný raným mlá­dím malíře Františka Kupky.

 

Producent Viktor Schwarcz - Cineart TV Prague

Cineart TV Prague je sou­kro­má čes­ká fir­ma spe­ci­a­li­zu­jí­cí se na pro­duk­ci hra­ných fil­mů. Byla zalo­že­na v roce 1991. Producent Viktor Schwarcz, pra­co­val v růz­ných pro­dukč­ních funk­cích ve Filmovém stu­diu Barrandov více než dva­cet let. Spolupracoval na více než deva­de­sá­ti hra­ných fil­mech, seri­á­lech a zahra­nič­ních zakáz­kách. Jako vedou­cí pro­duk­ce zde dokon­čil pat­náct celo­ve­čer­ních fil­mů a dva seri­á­ly.

Jako pro­du­cent rea­li­zo­val ve své spo­leč­nos­ti Cineart TV Prague tyto fil­my: Pasti, pas­ti, pas­tič­ky (1998 – r. V. Chytilová), Zpráva o puto­vá­ní stu­den­tů Petra a Jakuba (2000 – r. D. Vihanová), Vyhnání z ráje (2001 – r. V. Chytilová), Divoké vče­ly (2001 - r. B. Sláma) – debut, Vaterland-lovecký deník (2003 – r. D. Jařab) – debut, Pusinky (2006 – r. K. Babinská) – debut, Lištičky (2009 – r. M. Fornay) – debut, Stínu neu­te­češ (2009 - r. L. Kny) – debut, Zemský ráj to napo­hled (2009 – r. I. Pavlásková), HLAVA - RUCE - SRDCE (2010 – r. D. Jařab), Poupata (2011 – r. Z. Jiráský) – debut – Český lev za nej­lep­ší film, Můj pes Killer (2013 – r. M. Fornay), Rozkoš (2013 – r. J. Rudolfová), Fotograf (2015 – r. I. Pavlásková), Laputa (2016 – r. J. Šmíd) – debut, Zloději zele­ných koní (2016 – r. D. Wlodarczyk), Nechte zpí­vat Mišíka (2017 doku­ment -  r. J. Němcová), Na krát­ko (2018 – r. Jakub Šmíd), Jan Palach (2018 – r. R. Sedláček), Vratislav Effenberger aneb Lov na čer­né­ho žra­lo­ka (2018 – r. D. Jařab), Pražské orgie (2019 – r. I. Pavlásková), Jiří Suchý – lehce s živo­tem se prát (2019 doku­ment – r. O. Sommerová), Žáby bez jazy­ka (2020 – r. M. Fornay), Identita ES (2022 doku­ment – r. A. Činčerová, Řekni to psem (2022 – r. R. Sedláček), Hadí plyn (2022 – r. D. Jařab).


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Renée Ahdiehová: Pomsta & rozbřesk7. listopadu 2016 Renée Ahdiehová: Pomsta & rozbřesk Máte rádi pohádky Tisíce a jedné noci? Pokud toužíte po převyprávěné verzi těchto kouzelných příběhů, rozhodně sáhněte po novince „Pomsta a rozbřesk“. V zemi Chorásán se násilnický Král […] Posted in Recenze knih
  • Koleda (2008)28. srpna 2012 Koleda (2008) Došla vám barva na velikonoční vajíčka? Na velikonoce se těší snad všichni dospívající kluci, ale i jejich otcové. Je to den, kdy se dá spojit příjemné s užitečným. Přece jenom je […] Posted in Horory
  • Hra7. června 2004 Hra Vynikající psychologický thriller balancující na hranici reality a hodně sofistikované hry typu LARP (Live Action Role Playing). Milionář Nicholas Van Orton (Michael Douglas) dospěl […] Posted in Filmové recenze
  • Terapie III – EPIZODA 14: Úterý 11:00, Šimon29. ledna 2019 Terapie III – EPIZODA 14: Úterý 11:00, Šimon Stevard dostal výpověď, protože nestihl odlet a jeho chování na veřejnosti neodpovídalo firemním standardům. Vypráví Markovi formativní zážitek, po němž k matčině nelibosti začal nosit […] Posted in Spoilery
  • Killjoy 2: Deliverance From Evil (2002)25. července 2018 Killjoy 2: Deliverance From Evil (2002) Zbytečné pokračování zbytečné série… Dva dozorci dostanou za úkol přepravit pětici mladistvých delikventů do odlehlé oblasti Loxahatchee Canon, kde leží nápravné […] Posted in Horory
  • Už tento měsíc do diablovky Path of Exile zamíří...2. září 2020 Už tento měsíc do diablovky Path of Exile zamíří... Už tento měsíc do diablovky Path of Exile zamíří aktualizace zaměřená na loupež Posted in Krátké herní aktuality
  • Sony údajně chce ukončit PS Store na PS3, PS Vita a PSP. S...23. března 2021 Sony údajně chce ukončit PS Store na PS3, PS Vita a PSP. S... Sony údajně chce ukončit PS Store na PS3, PS Vita a PSP. S informací přichází magazín TheGamer, podle něhož má Sony obchod ukončit 2. července, na PS Vita pak 27. srpna. Posted in Krátké herní aktuality
  • ARGO - Ben Affleck za to dostal Oscara za nejlepší film30. října 2018 ARGO - Ben Affleck za to dostal Oscara za nejlepší film Zachránit život šesti pracovníků velvyslanectví USA z prostředí bouřlivého Teheránu je úkol jen pro nejlepší profesionály a tím je Tony Mendeze. Je agent CIA s odborným zaměřením na […] Posted in Retro filmové recenze
  • Novinka scenáristy a režiséra Charlieho Kaufmana (scénář k...2. července 2020 Novinka scenáristy a režiséra Charlieho Kaufmana (scénář k... Novinka scenáristy a režiséra Charlieho Kaufmana (scénář k filmům Věčný svit neposkvrněné mysli nebo V kůži Johna Malkoviche, spolurežisér a scénárista animáku Anomalisa) ‘I’m Thinking of […] Posted in Krátké aktuality
  • Fritt vilt (2006)22. prosince 2012 Fritt vilt (2006) Skupina snowboardistů si chtěla užít pořádnou jízdu na horských svazích. Místo toho je čeká smrt v opuštěném komplexu za svištění horolezeckého krumpáče. Pětičlenná skupinka […] Posted in Horory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,39023 s | počet dotazů: 254 | paměť: 72364 KB. | 19.05.2024 - 19:50:08