Kritiky.cz > Tiskové zprávy (Newslettery) > Natáčí se film Její tělo

Natáčí se film Její tělo

BQ2A0260
BQ2A0260
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 

Od polo­vi­ny srp­na natá­čí režisérka Natálie Císa­řov­ská dra­ma Její tělo inspi­ro­vané sku­teč­ným živo­tem sko­kan­ky do vody Andrey Absolonové, kte­rá se po nuceném kon­ci spor­tov­ní kariéry v důsled­ku zra­ně­ní páte­ře sta­la svě­tozná­mou por­no­he­reč­kou. Do hlav­ní role obsa­di­la režisérka slo­ven­skou hereč­ku, absol­vent­ku VŠMU v Bratislavě, Natalii Germani. V dalších rolích účin­ku­jí Denisa Barešová (Andreina sest­ra Lucie), Zuzana Mauréry (mat­ka), Martin Finger (otec), Zuzana Stivínová (trenérka) a Cyril Dobrý (Adam).

Film vzni­ká v pro­duk­ci spo­leč­nos­ti Cineart TV Prague Viktora Schwarcze, kopro­du­cen­ty jsou Česká tele­vi­ze (pro­du­cent­ka Alena Műllerová), Silverart SK (pro­du­cent­ka Katarína Krnáčová), TV JOJ.

Projekt pod­po­ři­ly Státní fond kine­ma­to­gra­fie a Audiovizuálny fond SK.

Distributorem je Bontonfilm. Premiéra je plá­no­vá­na na rok 2023.

 

Režisérka Natálie Císa­řov­ská o svém pro­jek­tu pře­de­sí­lá: „Drama inspi­ro­vané sku­teč­ným živo­tem sko­kan­ky do vody Andrey Absolonové, kte­rá se po zra­ně­ní páte­ře sta­la svě­tozná­mou por­no­he­reč­kou a zemře­la v pou­hých sedm­a­dva­ce­ti letech, by moh­lo lákat k sen­za­cechtivému zpra­co­vá­ní. Nás však zají­má něco jiného. Společně se scenárist­kou Anetou Honzkovou uka­zu­je­me sub­til­ně a stříd­mě vyprá­vě­ný pří­běh ženy a její­ho těla. Jaký vliv mají její roz­hod­nu­tí na ni samot­nou a také na vzta­hy s její­mi blíz­ký­mi.

 

Chtěly jsme, aby Andrea neby­la pasiv­ní oběť, ale aktiv­ní hrdin­ka, kte­rá se svým tělem mani­pu­lu­je vědo­mě. Abychom jí mož­ná ne vždy rozu­mě­li, ale aby nás fas­ci­no­va­la a zají­ma­la. Andrea je ambi­ciózní, chce být v cen­t­ru pozor­nos­ti, chce být hvězdou a udě­lá pro to coko­liv. Může za to její pova­ha, nebo jsou vlast­ně na vině lidé, kte­ří ji vycho­vávali? V každém pří­pa­dě Andrea niče­ho neli­tu­je, žije napl­no, nepo­va­žu­je se za oběť osu­du… Andrein příběh by měl vést k zamyš­le­ní, jak se svým tělem naklá­dá­me, jak mu naslou­chá­me, zda ho sku­teč­ně vlast­ní­me a je to jen objekt či nástroj.

 

Andreu roz­hod­ně neod­su­zu­je­me ani nepřed­sta­vu­je­me její pří­běh jako pád do morální­ho bah­na. Naopak dává­me na jed­nu úro­veň ta dvě na prv­ní pohled úpl­ně roz­lič­ná pro­stře­dí – vrcho­lo­vý sport a svět por­na – a nechá­vá­me ote­vře­nou otáz­ku, zda si nejsou podob­něj­ší víc, než by se moh­lo zdát.

 

Spolupracujeme s vrcho­lo­vý­mi svě­to­vý­mi spor­tov­ky­němi Elenou Wassen a Pauline Pfeif z Němec­ka, kte­ré dublu­jí naše hereč­ky při sko­cích z 10 m věže.  Naše herečky Natalia Germani a Denisa Barešová pro­šly inten­ziv­ním spor­tov­ním trénin­kem včet­ně tram­po­lín a sko­ků do vody. Jelikož se část pří­bě­hu ode­hrá­vá v pro­stře­dí filmů pro dospělé, roz­hod­li jsme se oslo­vit auten­tické por­no­her­ce, ve fil­mu se obje­ví napří­klad býva­lý por­no­pro­du­cent Oldřich Widman nebo hereč­ka Tarra White.

 

Důležitá je pro mne spo­lu­prá­ce s lid­mi, kte­rým věřím. Mezi ně pat­ří spo­luscenárist­ka Aneta Honzková, kame­ra­man­ka Klára Belicová a mis­tr zvu­ku František Šec, které znám již z FAMU. Na svém debu­tu mám štěs­tí pra­co­vat s mata­do­ry v obo­ru, jako je pro­du­cent Viktor Schwarcz, archi­tekt Jan Pjena Novotný nebo stři­hač Jan Daňhel. Filmovou hud­bu slo­ží uznávaný sou­čas­ný hudeb­ník Ondřej Mikula ali­as Aid Kid.

 

Režie Natálie Císa­řov­ská

Natálie Císa­řov­ská vystu­do­va­la his­to­rii na paříž­ské Sorbonně a doku­men­tár­ní tvor­bu na praž­ské FAMU, kde nato­či­la něko­lik úspěš­ných doku­men­tár­ních filmů. Její baka­lář­ský film Až zapad­ne slun­ce (2014), oce­ně­ný́ Cenou divá­ků na Febiofestu 2015, byl hra­ným sním­kem a Natálie se od té doby věnu­je hranému i doku­men­tár­ní­mu fil­mu. Od roku 2014 spo­lu­pra­cu­je jako exter­ní doku­men­ta­rist­ka s Českou tele­vi­zí.  V kopro­duk­ci s ČT a Česko-německým fon­dem budouc­nos­ti nato­či­la dokudra­ma Kolem Mileny Jesenské  (2018) . V roce 2020 nato­či­la krát­ký hra­ný film Francek inspi­ro­va­ný raným mlá­dím malíře Františka Kupky.

 

Producent Viktor Schwarcz - Cineart TV Prague

Cineart TV Prague je sou­kro­má čes­ká fir­ma spe­ci­a­li­zu­jí­cí se na pro­duk­ci hra­ných fil­mů. Byla zalo­že­na v roce 1991. Producent Viktor Schwarcz, pra­co­val v růz­ných pro­dukč­ních funk­cích ve Filmovém stu­diu Barrandov více než dva­cet let. Spolupracoval na více než deva­de­sá­ti hra­ných fil­mech, seri­á­lech a zahra­nič­ních zakáz­kách. Jako vedou­cí pro­duk­ce zde dokon­čil pat­náct celo­ve­čer­ních fil­mů a dva seri­á­ly.

Jako pro­du­cent rea­li­zo­val ve své spo­leč­nos­ti Cineart TV Prague tyto fil­my: Pasti, pas­ti, pas­tič­ky (1998 – r. V. Chytilová), Zpráva o puto­vá­ní stu­den­tů Petra a Jakuba (2000 – r. D. Vihanová), Vyhnání z ráje (2001 – r. V. Chytilová), Divoké vče­ly (2001 - r. B. Sláma) – debut, Vaterland-lovecký deník (2003 – r. D. Jařab) – debut, Pusinky (2006 – r. K. Babinská) – debut, Lištičky (2009 – r. M. Fornay) – debut, Stínu neu­te­češ (2009 - r. L. Kny) – debut, Zemský ráj to napo­hled (2009 – r. I. Pavlásková), HLAVA - RUCE - SRDCE (2010 – r. D. Jařab), Poupata (2011 – r. Z. Jiráský) – debut – Český lev za nej­lep­ší film, Můj pes Killer (2013 – r. M. Fornay), Rozkoš (2013 – r. J. Rudolfová), Fotograf (2015 – r. I. Pavlásková), Laputa (2016 – r. J. Šmíd) – debut, Zloději zele­ných koní (2016 – r. D. Wlodarczyk), Nechte zpí­vat Mišíka (2017 doku­ment -  r. J. Němcová), Na krát­ko (2018 – r. Jakub Šmíd), Jan Palach (2018 – r. R. Sedláček), Vratislav Effenberger aneb Lov na čer­né­ho žra­lo­ka (2018 – r. D. Jařab), Pražské orgie (2019 – r. I. Pavlásková), Jiří Suchý – lehce s živo­tem se prát (2019 doku­ment – r. O. Sommerová), Žáby bez jazy­ka (2020 – r. M. Fornay), Identita ES (2022 doku­ment – r. A. Činčerová, Řekni to psem (2022 – r. R. Sedláček), Hadí plyn (2022 – r. D. Jařab).


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Já, legenda: Vizuálně poutavý snímek s nejistou identitou žánru2. října 2023 Já, legenda: Vizuálně poutavý snímek s nejistou identitou žánru Filmovou adaptaci stejnojmenné knihy Já, legenda je těžké uchopit v její podstatě. Je to žánrový chameleon, který navíc vizuálně evokuje počítačovou hru. Vášnivý diskurz a rozporné názory […] Posted in Retro filmové recenze
  • Pan Nepolapitelný – Belmondův kanadský synovec?26. října 2023 Pan Nepolapitelný – Belmondův kanadský synovec? Kanadští filmaři žijí ve stínu svých kolegů z USA. Čas od času však umí překvapit nenápadným kouskem, který si zaslouží pozornost, nebo alespoň sympatie. Patří Pan Nepolapitelný právě do […] Posted in Filmové recenze
  • Román pro muže, který nemůže18. srpna 2019 Román pro muže, který nemůže Šest let po Renčově filmové adaptaci Románu pro ženy přichází zopakovat komerční úspěch na plátnech kin další z úspěšných bestsellerů Michala Viewegha Román pro muže. Projekt, který si na […] Posted in Retro filmové recenze
  • KRISTÍNA SVARINSKÁ (1989), role Lenky4. dubna 2019 KRISTÍNA SVARINSKÁ (1989), role Lenky Narodila se v Bratislavě, kde vystudovala jazykové gymnázium a poté VŠMU – obor herectví. V současné době je členkou divadla DPM (Divadlo Petra Mankoveckého), které založila společně se […] Posted in Rozhovory
  • Titulky k Vienna Blood S03E03 - Death is Now a Welcome Guest31. října 2023 Titulky k Vienna Blood S03E03 - Death is Now a Welcome Guest Mrtvá filmová hvězda dá detektivům zabrat... Titulky pro vás přeložili **Clear** a **GaRaN_**, přejeme příjemnou podívanou! :-) Posted in Titulky
  • Walking Dead (PC, Telltale Games)30. září 2019 Walking Dead (PC, Telltale Games) Walking Dead je už zavedená značka. Na počátku byl komiks (dnes má "na kontě" více než 100 čísel), poté televizní seriál (de facto adaptace komiksu) a bylo jen otázkou času, kdy se nemrtví […] Posted in Retro games
  • Farma SK – 8. série – 29. díl18. dubna 2017 Farma SK – 8. série – 29. díl https://www.youtube.com/watch?v=4uuGRiTbWdI Posted in Reality show
  • Predátor: Evoluce18. září 2018 Predátor: Evoluce Nový film série Predátor režiséra Shanea Blacka přináší zpět do divočiny jižní Georgie z nejzazších koutů vesmíru výbušnou honičku. Nejsmrtonosnější lovci vesmíru nyní přicházejí silnější, […] Posted in Speciály
  • V pasti: Barcelona20. července 2023 V pasti: Barcelona Zbytečná snaha o rozšíření světa slavného Bird Box. Film selhává v mnoha rovinách, jde o nudné, zapomenutelné a zbytečné béčko, které vlastně nikoho moc nezajímalo už od oznámení a […] Posted in Filmové recenze
  • Jak poznat infarkt - Symptomy a příznaky8. dubna 2012 Jak poznat infarkt - Symptomy a příznaky Infarkt myokardu je poměrně častým onemocnění mužů i žen na celém světě. Naštěstí jsou k dispozici postupy jako léky na rozpouštění sraženiny, které mohou rychle otevřít blokované tepny, […] Posted in Domácí rady
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,34821 s | počet dotazů: 281 | paměť: 69609 KB. | 07.12.2023 - 02:08:26