Kritiky.cz >

Alien: Isolation - Vrátila nás do děsivého vesmíru Vetřelce

 Představovat slav­né­ho fil­mo­vé­ho Vetřelce ze sedm­de­sá­tých let by asi bylo noše­ním sov do Athén. Ve své době pub­li­kum i kri­ti­ky uchvá­til a vysí­lal se dokon­ce i v soci­a­lis­tic­kém Československu (včet­ně naše­ho měs­teč­ka). Film... Read more »

Aktualizované termíny premiér a odklady populárních filmů: Blade, Vetřelec, Star Wars a další

Nové ter­mí­ny pre­mi­ér a odkla­dů fil­mů oče­ká­va­jí fanouš­ci popu­lár­ních fran­šíz jako Blade, Vetřelec, Star Wars, Fantastická čtyř­ka, Thunderbolts, Captain America, Deadpool, Avengers a Avatar. Vzhledem k růz­ným pro­dukč­ním zále­ži­tos­tem a plá­no­va­cím změ­nám se... Read more »

13 minut hraní z hororové adventury Scorn. Ta se prezentuje...

13 minut hra­ní z horo­ro­vé adven­tu­ry Scorn. Ta se pre­zen­tu­je nád­her­ným vizu­á­lem, tzv. bio­me­cha­nic­kým surre­a­lis­mus­mem, za kte­rým sto­jí švý­car­ský malíř H. R. Giger. Jeho nád­her­ný a oso­bi­tý styl může­me znát z fil­mů jako... Read more »
Stránka načtena za 2,64027 s | počet dotazů: 182 | paměť: 46850 KB. | 16.06.2024 - 04:03:28