Kritiky.cz > Články > Vsetín se opět promění v českou Mekku balkánského filmu

Vsetín se opět promění v českou Mekku balkánského filmu

BFN
BFN
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Všichni fil­mo­ví fan­do­vé a zejmé­na milov­ní­ci bal­kán­ské kine­ma­to­gra­fie si mohou dát v posled­ní lis­to­pa­do­vý víkend dosta­ve­níč­ko ve Vsetíně, kde se usku­teč­ní 5. Balkánské fil­mo­vé návra­ty zamě­ře­né na kine­ma­to­gra­fii Černé Hory před roz­pa­dem Jugoslávie.

Ve dnech 29. říj­na až 30. lis­to­pa­du 2014 pro­běh­nou ve vsetín­ském kině Vatra již 5. Balkánské fil­mo­vé návra­ty. Hlavním pořa­da­te­lem pře­hlíd­ky je občan­ské sdru­že­ní Filmový klub Vsetín, kte­ré se na bal­kán­skou kine­ma­to­gra­fii spe­ci­a­li­zu­je již 8 let. „Za tuto dobu jsme pro­mít­li 150 fil­mů nato­če­ných v zemích leží­cích na Balkánském polo­ostro­vě, z toho mini­mál­ně 50 v čes­ké pre­mi­é­ře.  Pro Vsetínské fil­mo­vé mara­to­nyBalkánské fil­mo­vé návra­ty jsme pře­lo­ži­li a oti­tul­ko­va­li více než 70 fil­mů,“ říká dra­ma­turg Filmového klu­bu Jiří Fiala.

Letošní Balkánské fil­mo­vé návra­ty nesou podti­tul CINEMA MONTENEGRO 2 a nava­zu­jí na jar­ní Vsetínský fil­mo­vý mara­ton, kte­rý před­sta­vo­val kine­ma­to­gra­fii nejmen­ší země býva­lé Jugoslávie – Černé Hory. „Velkou část pro­gra­mu posled­ní­ho Vsetínského fil­mo­vé­ho mara­to­nu jsme posklá­da­li z čer­no­hor­ských fil­mo­vých novi­nek. Neměli jsme pro­to dosta­tek pro­sto­ru k pro­jek­ci star­ší fil­mo­vé tvor­by, kte­rá vznik­la ješ­tě v době Jugoslávie na úze­mí Černé Hory, respek­ti­ve byla nato­če­na čer­no­hor­ský­mi tvůr­ci. A prá­vě tako­vé fil­my jsme zařa­di­li do pro­gra­mu 5. Balkánských fil­mo­vých návra­tů, pro­střed­nic­tvím kte­rých se tra­dič­ně vra­cí­me k jugo­sláv­ské fil­mo­vé minu­los­ti,“ upřes­ňu­je před­se­da Filmového klu­bu Vsetín Milan Kostelník.

Diváci fes­ti­va­lu budou moci od sobo­ty do nedě­le shléd­nout cel­kem 13 fil­mů. „V pro­gra­mu máme něko­lik sku­teč­ných lahů­dek, kte­ré nemá čes­ký fil­mo­vý fanou­šek šan­ci vidět nikde jin­de. A pokud ano, tak urči­tě ne na vel­kém plát­ně a s čes­ký­mi titul­ky. Upozornil bych zejmé­na na jeden z nej­lep­ších jugo­sláv­ských váleč­ných fil­mů Partyzán z Lelejské gory  Zdravka Velimiroviće a na film Lživý car, kte­rý je vůbec prv­ním hra­ným fil­mem nato­če­ným na úze­mí Černé hory. Velký pro­stor jsme vyčle­ni­li také fil­mům Vlatka Giliće a Živka Nikoliće, kte­ří pat­ří bez nad­sáz­ky mezi nej­o­ri­gi­nál­něj­ší evrop­ské tvůr­ce.“

Kolekci jede­nác­ti čer­no­hor­ských fil­mů z obdo­bí od roku 1955 do roku 1989 dopl­ňu­jí dva sou­čas­né chor­vat­ské sním­ky – Lea a Daria a Knězovy děti. „Do čes­ké fil­mo­vé dis­tri­buce se z boha­té a vel­mi roz­ma­ni­té fil­mo­vé pro­duk­ce bal­kán­ských zemí dostá­vá mini­mum fil­mů. Každé tako­vé uve­de­ní v čes­kých kinech pova­žu­ji za udá­lost, kte­rá si žádá zvlášt­ní pozor­nost a Balkánské fil­mo­vé návra­ty jsou pod­le mne vhod­nou pří­le­ži­tos­tí k tomu pro­mít­nout je vní­ma­vé­mu pub­li­ku.“ dopl­ňu­je jejich zařa­ze­ní do pro­gra­mu Milan Kostelník.

Kromě nevšed­ních fil­mo­vých zážit­ků sli­bu­jí pořa­da­te­lé také vel­mi přá­tel­ské vstup­né a mož­nost pří­jem­né­ho pose­ze­ní mezi fil­my.  Více infor­ma­cí může­te zís­kat na strán­kách www.fkvsetin.cz, nebo na face­boo­ko­vém pro­fi­lu Filmového klu­bu Vsetín.

BFN


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 11,43281 s | počet dotazů: 8165 | paměť: 75924 KB. | 28.05.2024 - 08:34:21