Kritiky.cz > Recenze > Zažít Woodstock

Zažít Woodstock

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tento film bude pod­le mého gusta veli­ce inte­lek­tu­ál­ním zážit­kem, míně­no v tom pra­vém slo­va smys­lu. Určitě zaujme jen mino­rit­ní část popu­la­ce s nepa­tr­ně vyvi­nu­tou náklon­nos­tí,  k téma­ti­ce oko­lo Woodstocku a slav­né éry hip­pies, jenž lom­co­va­la svě­tem v 60. letech. Seskupení lidí nebo lépe řeče­no hnu­tí za svo­bo­du, lás­ku a mír, ote­vře­ně bojo­va­lo pro­ti vál­ce ve Vietnamu a v opo­je­ní psy­cho­t­rop­ních látek ozna­če­ných LSD, se oddá­va­li  nezá­vaz­né­mu sexu mezi sebou, aniž by to pova­žo­va­li za nenor­mál­ní.

Vše to odstar­to­val zpr­vu veli­ce nená­pad­ný plán, udě­lat nevel­kou sou­kro­mou akci u měs­teč­ka Bethel v obdo­bí 15. až 18. srp­na roku 1969. Strojvůdce celé myš­len­ky byl Jake Teichberg. Mladík, jehož despo­tiv­ní rodi­če vlast­ní­cí zaprás­ka­ný motel, o kte­rý sko­ro vůbec nikdo neza­va­dí, se roz­ho­dl na lou­ky své­ho sou­se­da pozvat fol­ko­vý fes­ti­val umož­ňu­jí­cí mlá­de­ži nazý­va­jí­cí se hip­pies poskyt­nout úto­čiš­tě. Jake coby orga­ni­zá­tor akce se náh­le musí vypo­řá­dat s neleh­ký­mi úko­ly a navíc řešit osob­ní pro­blémy uvnitř rodi­ny.

K jaké­mu však pře­kva­pi­vé­mu zjiš­tě­ní dospě­je­me, když se náh­le k měs­teč­ku začnou sjíž­dět prv­ní nad­šen­ci a už po něko­li­ka hodi­nách neu­stá­lé­ho pří­va­lu nových a nových účast­ní­ku zjis­tí­me, že se vlast­ně schy­lu­je k té nej­vět­ší akci posled­ních dob. Akci, jenž pře­vrá­tí celý hudeb­ní prů­my­sl na ruby. Na konec se u maleb­né ves­nič­ky se sou­se­dy v nepří­jem­né situ­a­ci sejde na 400 tisíc lidí. Myslím si, že kdy­by tohle Jake věděl dří­ve, urči­tě by od toho­to plá­nu odstou­pil, tak rych­le, jak jen by to šlo. Naštěstí pro éru hip­pies se, tak nesta­lo a prv­ní legen­dár­ní Woodstock mohl začít.

Režisérem toho­to díl­ka je Tchaj-wanec Ang Lee, kte­rý se pode­psal na osca­ro­vým sním­ku Zkrocená hora a mys­lím, že bychom ho moh­li řadit mezi ty lep­ší v momen­tál­ní kine­ma­to­gra­fii. Ovšem z vlast­ní­ho hle­dis­ka si nejsem jis­tý jest­li tím­to sním­kem bude ohro­žo­vat osca­ro­vou soš­ku i ten­to­krát. Na můj vkus je film spí­še mino­rit­ní zále­ži­tos­tí, kte­rá už svým obsa­hem odra­dí spous­tu lidí. Pro ty, jenž se na fil­me­ček těší mám jed­nu špat­nou zprá­vu. Pokud se těší­te, že vám Ang nado­pu­je uši teh­dej­ší hud­bou a vy se bude­te moci na živo, leč přes obra­zov­ku, pro­jít kolem pódia Woodstocku, tak si nech­te zajít chuť.

Né že bys­te se kolem pódia za pomo­cí kame­ra­ma­na nepo­hy­bo­va­li, ale bude to ta posled­ní věc, kte­rou bude objek­tiv zají­mat. Inu ško­da. Jednu neod­mys­li­tel­nou výho­du ten­to film mít bude a to, že si urči­tě v kině sed­ne­te na své oblí­be­né mís­to. Zažít Woodstock je cel­kem dob­rý film v prv­ní polo­vi­ně, poté ztrá­cí ducha­pří­tom­nost a je o ničem Snad se Ang příš­tě pus­tí do lep­ší­ho pro­jek­tu, ale názor jedin­ce nic nezna­me­ná urči­tě se nalez­ne spous­ta lidí, kte­ré ten­to sní­mek obo­ha­tí.

Pokud by ten­to sní­mek nato­čil nezná­mý reži­sér urči­tě by si zaslou­žil pochva­lu. Ang Lee si ji ode mne bohu­žel nevy­slou­ží.

Naše hod­no­ce­ní: 

6

Podobné člán­ky

Zažít Woodstock

27. August 2009 - 19:35 — Patrik Chlumecky


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,73640 s | počet dotazů: 274 | paměť: 71634 KB. | 29.02.2024 - 00:03:58