Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Transporter: The Series - Frank Martin: „Dopravím ho tam, ale jen v případě, že mě to necháte udělat po mém.“

Transporter: The Series - Frank Martin: „Dopravím ho tam, ale jen v případě, že mě to necháte udělat po mém.“

Kuryr
Kuryr
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Frank Martin: „Dopravím ho tam, ale jen v pří­pa­dě, že mě to nechá­te udě­lat po mém.“
Jockey: „A to je jak přes­ně?“
Frank Martin: „Tak, že neřek­nu živé duši, jak to přes­ně udě­lám.“
Jockey:“A je něco, co nám může­te říct?“
Frank Martin: „Že ho tam dosta­nu v pořád­ku.“

Když se občas podí­vám na hod­no­ce­ní někte­rých sérií nebo fil­mů na Csfd a dal­ších data­bá­zích, občas nevě­řím svým očím. Bývá mi líto, kdy si série, kte­ré nesou stej­né jmé­no jako tu méně, tu více proflá­k­lé fil­my nebo fil­mo­vé série, odná­še­jí rov­nou jed­nu nebo dvě hvěz­dič­ky (pří­pad­ně rov­nou odpad).

Mám neod­byt­ný pocit, že míst­ní kri­ti­ci oče­ká­va­jí, že půjde urči­tě o sérii s Jasonem Stathamem a v momen­tě, kdy na ně vybaf­ne Chris Vance, oka­mži­tě díl vypí­na­jí a hod­no­tí stej­ným sty­lem jako Radek Hulán Linux. Tedy v sou­la­du s rov­ni­cí – je to Linux, tak je to špat­ně.

vlcsnap-2016-01-03-16h45m28s197

Tichý kurýr se svým týmem

Ne, seri­á­lo­vý kurýr není zázrak. Z původ­ní tri­lo­gie si odná­ší jmé­no pro­fe­se, jmé­no hrdi­ny a jeho pro­fe­si. Přidává mobil­ní sekre­tář­ku, postu­pem času dal­ší spo­leč­ní­ky a jeho akti­vi­ty se neo­me­zu­jí pou­ze na pře­pra­vu, ale i na prů­ni­ky do ban­ky, pře­voz koně nebo zís­ká­ní cen­né­ho obra­zu ze zabez­pe­če­né­ho domu.

Ne, není to zázrak. Ale je to řeme­sl­ně dob­ře odve­de­ná akč­ní žánrov­ka, u kte­ré se uži­je­te cel­kem dobrou cho­re­o­gra­fii scén, něja­ké Vancovo hláš­ko­vá­ní a cel­kem se vás dotkne něko­lik smr­tí jeho spo­leč­ní­ků, pro­to­že jsou nato­lik dob­ře poda­ní, že vám pře­ce jen tro­chu při­ros­tou k srd­ci. Kromě toho Andrea Osvárt, sekre­tář­ka z prv­ní série, je oprav­du kočka a při­znej­te se, že jste si zkou­še­li najít pořád­ný wall­pa­per, aby se na vás z moni­to­ru usmí­va­la pořád.

Kritika pro kri­ti­ku

K těm jed­nohvěz­dič­ká­řům a odpa­dá­řům na Csfd i jin­de se ješ­tě na chvil­ku vrá­tím. Ne, že bych musel, ale nedá mi to. Přes svou aver­zi k sou­čas­né hla­vě stá­tu řekl něko­lik vět, kte­ré sto­jí za pozor­nost. Jedna z nich byla na adre­su lite­rár­ních kri­ti­ků: „Kritik je někdo, kdo říká spi­so­va­te­li, jak by on sám napsal kni­hu, kdy­by to uměl.“

V tom se liší od recen­zen­ta, kte­rý se sna­ží snad objek­tiv­ně shr­nout kla­dy a zápo­ry kni­hy, fil­mu nebo hry.

Opět, seri­á­lo­vý Kurýr není zázrak. Ale ani po tom netou­ží. Prostě viděl poten­ci­ál původ­ní­ho hrdi­ny a při­hrál mu pár dal­ších pří­pa­dů, skr­ze kte­ré se s ním může­te pro­jet. Nic víc, nic míň. Mohl dopad­nout ješ­tě mno­hem hůř. Až na usek­nu­tý konec dopa­dl tak, že jsem se na všech­ny díly kou­kl rád.

vlcsnap-2016-01-03-16h43m16s836


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,28243 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71929 KB. | 20.07.2024 - 23:33:28